PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 8 September 2019 Zondagsbrief 8 September 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst:
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een Leerdienst waarin voor gaat: ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN/Jop Kliederen in de kerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Betsy en Jeltje
Oppasdienst: Astrid en Jessica
Koffieschenken volgende week: Fam. Ernst
In memoriam Ben Meijer
Op zondag 25 augustus is van ons heengegaan broeder Bernard (Ben) Meijer. Hij mocht de hoge leeftijd van 96 jaar bereiken. De uitvaartdienst en de begrafenis vonden plaats op donderdag 29 augustus. Ben Meijer was een echte Almeloër. Op 9 september 1951 trouwde hij met Diny ter Haar. Het was een gelukkig huwelijk, waarin zijn vrouw hem echt aanvulde. Haar overlijden in 2006 heeft Ben Meijer ongetwijfeld zeer aangegrepen.
Ben Meijer was huisschilder van beroep. Zo leverde hij bijvoorbeeld de ramen van het gymnastieklokaal dat nu ons kerkgebouw is. Hij was bijzonder artistiek – een kunstenaar, die tal van schilderijen maakte. Goed kijken, het mooie waarnemen en vorm geven, creativiteit – daarin weerspiegel je iets van de grote Schepper.
Ben Meijer ruilde het beroep van schilder in voor dat van leraar aan de ambachtsschool in Vroomshoop. Hij heeft er een goede tijd gehad. Geestelijk gesproken heeft Ben Meijer ongetwijfeld steun gehad van zijn vrouw. Zij was een vrome vrouw, die dicht bij de Here leefde.
In de afscheidsdienst stonden we stil bij 2 Korinthiërs 12:9 ‘Mijn genade is u genoeg’. We hopen dat
zijn kinderen daarin ook houvast mogen vinden.

In memoriam Jannie Neurink-Hofman
Op donderdag 29 augustus is van ons heengegaan in vertrouwen op haar Heer en Heiland zuster Jannie
Neurink-Hofman op de leeftijd van 88 jaar. De uitvaartdienst en de begrafenis vonden plaats op woensdag 4 september. We stonden stil bij Psalm 127 ‘Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan’ en bij Openbaring 21 waar het gaat over het nieuw Jeruzalem. Gods genade in Christus gaf het leven van zuster Neurink inhoud en glans: ‘Gij gaaft het al’.
Jannie Hofman vertelde als zeventienjarige aan kinderen van de zondagschool van de Bleekkerk het evangelie. Toen ze verkering kreeg met Henk Neurink ging ze mee naar het Nieuwland. Daar deed ze op 23 jarige leeftijd belijdenis van haar geloof en werd ze gedoopt. Bijna 63 jaar mochten Henk en Jannie Neurink getrouwd zijn, elkaar van harte liefhebben en samen de Heer dienen. Een grote rijkdom voor hen was de komst van Michelle in 1970. Door de jaren heen was er een diepe liefde voor Michelle en Nico en de kleinkinderen Wiebe en Noortje.
Jannie had respect voor mensen die op haar weg kwamen en eerbied voor alle schepselen, ook voor dier en plant. Na de genezing van een ernstige ziekte aanvaardde ze als 66-jarige het ambt van ouderling. Ze deed werk onder mensen die vast zaten in de Karelskamp en deelde hoop en liefde met hen. Zij had ook een bijzondere liefde voor het volk Israël en voor Jeruzalem.
Broeder Neurink ontving de laatste maanden de kracht om met veel liefde zijn vrouw de nodige zorg te bieden. Wij zijn dankbaar voor wat de Here in Jannie Neurink-Hofman heeft geschonken. We bidden om Gods troost voor broeder Neurink, de kinderen en kleinkinderen.

Meeleven
In onze voorbede gedenken we de zieken: zuster Mensink, Lykele de Leeuw, broeder Janssen en Thom Schepers.

Pastorale zorg kwartier 1
Enige tijd geleden hebben we afscheid genomen van Erna Veninga als pastoraal werker van kwartier 1 (Windmolenbroek). De kerkenraad heeft Erika van de Vis bereid gevonden om het pastorale werk in dit kwartier op zich te nemen. We zijn daar erg dankbaar voor. Het is de bedoeling dat Erika in de dienst op zondag 22 september in deze bediening bevestigd zal worden.

Vanavond leerdienst over Voorzienigheid
Voorzienigheid betekent niet ‘vooruitzien’, maar ‘voorzien in / zorgen voor’. Kern van de voorzienigheid is wat in de Catechismus zondag 10 staat: De almachtige en alom tegenwoordige kracht van God waardoor Hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en regeert. Alle dingen die in ons leven gebeuren zijn geen toeval, maar ‘komen ons toe uit zijn vaderlijke hand’.
Dat roept natuurlijk wel vragen op. Hoe zit het dan met tegenslagen en lijden. Heeft God daar ook de hand in? En welke troost kun je putten uit de voorzienigheid van God?

Catechisatie
Op 22 september is de startzondag. Daarna beginnen de catechisaties weer. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Daar worden de catechisaties gegeven. De tijden zijn waarschijnlijk dezelfde als volgend jaar ( let ook op wat in de zondagsbrief komt te staan ). De jongste groep woensdagavond om 19.00 uur; de groep van 16-18 jaar woensdagavond 20.00 uur.
Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Er zijn al twee mensen die zich hebben opgegeven. Ook als je nog niet weet of je belijdenis zult doen, ben je van harte welkom! Info en opgave: C.B. Elsinga, T 673395 ; cbelsinga@solcon.nl

LINKT-pleisterplaats 11 september
Sinds enige tijd zijn alle bijeenkomsten van LINKT allemaal in het huis van Lydia! Grotestraat (187 7607 CL Almelo).
In het komende jaar concentreert het pioniersteam zich op De LINKT-pleisterplaats en het stadspastoraat. Het is de bedoeling de LINKT-pleisterplaats vaker te houden. Mensen van verschillende leeftijden en achtergrond ontmoeten elkaar. 
Die ontspannen gezellige ontmoeting staat centraal. We eten samen, praten met elkaar, zijn bewogen met elkaar, delen soms diepe dingen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.
De eerstvolgende keer is de komende week al: woensdag 11 september van 17.30 uur – (ongeveer)  19.30 uur. Doe mee en schuif aan; van harte welkom!

Combinatie FOCUS en GGG materiaal
Het FOCUS-team heeft besloten het GGG-materiaal over de brief van Petrus te combineren met het FOCUS-materiaal. Het GGG-materiaal is het uitgangspunt; Albert Jansen vult dat aan met waardevolle elementen uit het FOCUS-materiaal (dat dus niet aangeschaft hoeft te worden).

Vanaf september weer een tweede dienst
Vanaf september zijn er weer avonddiensten. Vanavond: leerdienst (over voorzienigheid); 15 september: gebed en getuigenisdienst; 22 september: geen dienst (i.v.m. startzondag).
Catherinus Elsinga

Gospelconcert
Het Christelijk koor Inspiration (ontstaan in de GKV Almelo) bestaat dit jaar 10 jaar. Dit wordt gevierd met een concert op 12 oktober 2019 mmv Reyer ( een christelijk zanger/liedjesschrijver, bekend van een aantal podia).

Collecte
PKN/JOP, kliederen in de kerk
“Ik neem mij n kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bij belverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zij n gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.

Sponsordiner
Er zijn nog plaatsen beschikbaar aan het diner op vrijdag 20 september t.b.v. de kinderen van CEBEM in Brazilië. Voor slechts €17,50, kinderen in de basisschoolleeftijd €10.00, krijgt u een uitgebreid en met liefde bereid diner en steunt u ook nog eens een erg goed doel. Wouter en Herma komen zelf vertellen over het werk daar. Plaats: De Ontmoeting. Aanvang 18.30,
inloop vanaf 18.00 uur. Opgave en informatie bij Ineke Oosterveld of Nel Oosterhuis.

Startzondag
Op 22 september willen we na de dienst met zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar komen voor een gezellig en informatief samenzijn tot ongeveer 14.00 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. Daarom zou het fijn zijn als u zich zou willen opgeven op het formulier achterin de kerk of via de mail betsiedogger@hotmail.com

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Dorcas voedselpakkettenactie:
De R zit weer in de maand, de R van DoRcas, en de eerste vergadering om de voedselactie op te starten is alweer gepland.
De supermarkten doen ook weer mee. Maar we hebben wel vrijwilligers nodig die deze dag 2 uur willen mee helpen. De actie is op zaterdag 2 november 2019 van 09.00 tot 17.00 uur. Doet u/jij dit jaar ook mee? De vrijwilligers die al eerder meededen, weten hoe leuk dit is! Informatie en opgeven kan bij Ben Hemstede: Benhemstede@gmail.com of 642891

Cursus Rijssen
In Rijssen wordt een cursus gehouden “op weg met een vreemdeling”. Deze cursus traint christenen om Gods liefde voor asielzoekers handen en voeten te geven. De cursus wordt gehouden op de donderdagavond en meer informatie kunt u vinden op de site www.gave.nl/rijssen

KIDZZCORNER

Laat zien dat je van Jezus houdt.

Paulus weet heel veel van God, hij houdt ook heel veel van de Here Jezus. En hij schrijft: laat die liefde voor Jezus zien in de gewone dingen, elke dag. Natuurlijk lees je in de Bijbel en bid je samen. Dat is belangrijk voor God. Maar hoe gedraag jij je naar je ouders? Geef je ze een grote mond? Doe je wat zij zeggen of ga je stiekem je eigen gang? Paulus zegt: ouders houden van Jezus en van jou. Ze willen het goede voor jou, waardoor je gelukkig wordt. Dat goede willen ze je leren. Soms moeten ze dan ‘nee’ zeggen en jou iets verbieden. Zo laten zij jou zien dat ze God gehoorzaam willen zijn. Als jij ook van Jezus houdt moet jij hen gehoorzamen. Paulus schrijft ook voor de ouders: Hou veel van je kinderen. Zorg dat ze niet gaan denken: ik mag ook nooit iets, het is ook nooit goed. Dan worden ze moedeloos.

Kinderlied: Ik volg de Heer (Hemelhoog 305)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.