PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 8 Maart 2020 Zondagsbrief 8 Maart 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Uelsen
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst voorganger ds. Elsinga
Woensdagavond 11-3-20 19.00 uur Biddag voor gewas en arbeid Ds. Borsje uit Vriezenveen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Zangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN Missionair
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Astrid
Oppasdienst: Tiny en Chantal
Koffieschenken volgende week: fam. V.d. Vis
Meeleven
We doen voorbede voor de zieken thuis en voor de ouderen die in een verpleeghuis zijn opgenomen.

De tweede dienst
De avonddiensten: 8 maart: Open dienst (Thema: behoed je hart!); 15 maart: zangdienst; 22 maart: gebeds- en getuigenisdienst; 29 maart: leerdienst.

Open dienst: behoed je hart!
Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Daarover gaat het vanavond. Wat bedoelt de Bijbel met het ‘hart’? Hoe zit het met de ‘input’ in ons hart en welke gevolgen heeft dat voor de ‘output’? Herman Paul schreef een boekje onder de titel ‘de slag om het hart’. Hoe kunnen we die slag winnen?

Aanvang dienst biddag
De aanvang van de dienst op de biddag 11 maart is vervroegd naar 19.00 uur in verband met de wijkavond.

Handen geven
Het lijkt zinvol om rekening te houden met het Corona-virus en onnodige risico’s te vermijden. Daarom stellen we (in dit geval het moderamen van de kerkenraad) voor om de komende weken bij de deur geen handen te geven. U krijgt dus als welkom wél de zondagsbrief, maar geen handdruk.

Wijkavond op woensdag 11 maart
Na de dienst op de biddag (19.00 uur) hopen we een wijkavond te houden. De Algemene Kerkenraad heeft bezinning op gang gebracht naar aanleiding van teruglopende inkomsten en verminderde betrokkenheid in de PGA. Afgelopen dinsdag vond een vergadering plaats met alle ambtsdragers van de PGA over het ‘voorlopige besluit’ van de AK.
Eerder heeft de kerkenraad van De Ontmoeting aan de AK doorgegeven dat voor onze wijkgemeente de volgende drie zaken essentieel zijn. 1. Behoud van de confessioneel-evangelische identiteit met een missionaire inslag. 2. Een wijkpredikant die verbonden is aan de wijkgemeente en qua identiteit past bij De Ontmoeting 3. Het eigen gebouw voor eredienst en gemeenteopbouw. Deze punten hangen nauw met elkaar samen. Ze kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer De Ontmoeting als (wijk)gemeente blijft bestaan.

Voorlopige besluit AK en reactie kerkenraad
Het voorlopige besluit van de AK komt niet tegemoet aan wat voor De Ontmoeting wezenlijk is. De AK wil namelijk toe naar één gemeente onder leiding van één breed samengestelde kerkenraad. Dat betekent dat De Ontmoeting verdwijnt als wijkgemeente en opgaat in de ene ’Stadskerk’. De wijkkerkenraad verdwijnt eveneens en kan de identiteit van eredienst en gemeentopbouw niet meer borgen. Voor gebouwen is nog € 50.000, - beschikbaar. Genoeg voor een gebouw voor de eredienst en activiteiten (Stadskerk) met daarnaast ‘presentie’ in de wijken.
De kerkenraad van De Ontmoeting heeft daarom te kennen gegeven niet met het voorlopige besluit akkoord te gaan – en dus niet mee te gaan. We willen ook graag horen wat de mening is van de gemeenteleden. Er ligt informatie voor u klaar over het voorlopige besluit van de AK en over de reactie van de kerkenraad. Aanstaande woensdag hopen we er verder over te praten.
We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om er op de 11e maart bij te zijn! De biddagdienst begint om 19.00 uur; de aanvang van de wijkavond is 20.00 uur.

Turks-Nederlandse diensten
Volgende week zondag is er weer een Turks-Nederlandse dienst. De diensten beginnen om 14.00 uur. De eerstvolgende data zijn: 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN Missionair, De kerk komt naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere
manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

Kun je zingen? Zing dan mee!
DV zondag 15 maart is er om 19.00 uur weer een zangdienst in de Ontmoeting. Muzikale medewerking van Theo Rutten op orgel en Jan Noordijk op klarinet! Vanaf 18.30 is de thee/koffie klaar en bent u van harte welkom.
Hartelijke groeten van Betsie Dogger en Maaike Wesselink

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Ruimte voor Gods Geest in de kerk, in jou en in de ander.
Zaterdag 29 februari kwamen 22 mensen bij elkaar in de Ontmoeting.
Ds. Jelle de Kok , toeruster van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerken in Nederland, nam ons aan de hand van het cursusboekje mee in het belang van Gods Geest voor de kerk vandaag in Nederland, in een tijd van ontkerkelijking en afkalving. Wat zijn belemmerde factoren in de structuur van onze kerk en hoe komt dat eigenlijk. Komt dat door God of door onze menselijke overwegingen?

Hoe kunnen we weer een wervende kerkelijke gemeenschap worden? En wat betekent het eigenlijk dat we geestelijk volwassen mogen worden?

Telkens werden we in blokjes van een uur door hem onderwezen. We wisselden af met zingen en gesprekken in kleine groepjes, zodat we geconcentreerd konden blijven. Tussen de middag een korte pauze met meegenomen lunch en een kopje soep. Tegen half vier besloten we de dag met het zingen van “Zegen mij, op de weg die ik moet gaan”.
Thuis kunnen we alles nog eens nalezen en op ons in laten werken, zodat we weer verder mogen groeien in geestelijke volwassenheid.
Verlies verwerk je niet, je overleeft het en je leeft er mee (Manu Keirse)
In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest over omgaan en leven met verlies. Er waren deelnemers uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA. De grootte van de groep was 8 personen.
Ik heb gevraagd of iemand uit de groep iets zou willen schrijven over hoe het ervaren is. Dat is onderstaand stukje geworden.

Leven met verlies,
Hoe is dat, hoe voelt dat en hoe doe je dat.
Wat fijn dat ik naar een aantal bijeenkomsten ben geweest waar dit uitgebreid aan de orde mocht
komen. Ik voelde mij veilig waardoor het verdriet er mocht en kon zijn.
Ik heb verteld over het sterven, de dagen er na, de begrafenis en over hoe de weken daarna zijn
verlopen.
Alle emoties kregen in deze bijeenkomsten aandacht. Er werd geluisterd. Dit is zeer troostend
geweest. Er was herkenning in de groep. We konden ervaringen uitwisselen.
Leren van elkaar.
Ik mocht ervaren dat huilen, boos zijn en bepaalde reacties bij het rouwen horen.
Zo heb ik een weg gezocht om het verdriet dat er is en zal blijven, er te laten zijn, waarmee ik wil
zeggen dat het bij mijn leven hoort en ik het toch een plek kan geven. Zodat ik het leven weer op durf
te pakken. Deze bijeenkomsten hebben mij hier zeer in gesteund.
Ik denk er met een warm gevoel aan terug.
Een deelnemer.


Dit jaar willen wij met een nieuwe serie bijeenkomsten van start gaan. Datum en tijden worden in overleg vastgesteld. Er kunnen maximaal 8 personen meedoen.
We staan stil bij wat het betekent als je partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin. Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten en hoe je verder leeft met dit verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaring, kan veel voor je zelf betekenen maar ook voor elkaar: je kunt elkaar tot steun zijn. U kunt zich opgeven via onderstaande mail: wil-mensink@concepts.nl
Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden? Data en tijdstippen worden in overleg vastgesteld. Wil Mensink Coach begeleider PGA

Kaartverkoop Stg. Help Oost Europa (SHOE) - biddag 11 maart
Een traditie die we graag voortzetten: onze regelmatige aanwezigheid waarbij er mooie handgemaakte wens- en felicitatiekaarten te koop zijn. Biddag 11 maart zullen we rondom de dienst met een stand aanwezig zijn achter in de kerkzaal. De opbrengst komt volledig, dus 100%, ten goede aan de doelen van de stichting. Een week later, de 19e maart, hopen we opnieuw af te reizen naar Roemenië om ter plekke onze projecten te bezoeken en de voortgang te zien. Het transport met hulpgoederen zal dan al gearriveerd zijn. Met dit transport gaan ook dit jaar 2000KG pootaardappelen mee. Omgerekend
kunnen we hiermee 425 mensen een jaar lang van aardappelen voorzien. De opbrengst is factor 15. De rekensom is dan 2000KG x factor 15 / 70kg per persoon = 425 mensen. Helpt u ons helpen door de aankoop van een kaartje? Verslagen van onze reizen vindt u op onze website: https://www.helpoosteuropa.nl/reisverslagen. Namens SHOE, Dinant Pas

Kidzzcorner
Wat geef je mij? Mattheus 26:1-16
In het leven zijn veel dingen die totaal verschillend zijn, ze zijn zelfs het tegenovergestelde van elkaar

Het verhaal van deze derde lijdenszondag vertelt over een vrouw die haar liefde aan Jezus wil laten zien. Zij geeft het beste dat ze heeft aan Hem. Jezus is daar blij mee, vooral omdat, de Farizeeën en schriftgeleerden Hem haten. Een van de discipelen , Judas vindt dat met het geld voor de olie beter arme mensen geholpen hadden kunnen worden. Hij is leerling van Jezus, maar besluit Hem te verraden. Hij geeft het slechtste dat hij heeft aan Jezus. Haat en liefde op weg naar Goede Vrijdag. Wat een
tegenstelling! De vrouw geeft het goede voorbeeld:

Want als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat er is Liedje Als je veel van iemand houdt.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.