PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 Oktober 2018 Zondagsbrief 7 Oktober 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis :
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds. Breemes uit Rijssen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Smink uit Wierden
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk en Israël
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: onbekend
Oppasdienst: Bastianne en Eelke
Koffieschenken volgende week: Fam. Oosterhuis
Meeleven
Zr. Voskamp is inmiddels weer thuis gekomen. Zr. Mensink ondergaat onderzoeken. We danken voor bemoedigingen en bidden om Gods leiding en zegen.

Open dienst
Vanavond is er een open dienst over het thema: Bert van Leeuwen en Barnabas. Beiden mensen die zich ontfermen over mensen die in ‘zwaar weer’ verkeren. Bert van Leeuwen zoekt de mensen op een probeert ze over te halen samen te gaan eten. Hoe pakt Barnabas het aan? En hoe zijn wij betrokken?

De Bijbelcursus met ds. Visser begint weer
Op 9 oktober begint de Bijbelcursus van ds. Visser weer. Toegankelijk en verdiepend. Zie www.bijbelcursus.nl. In seizoen 2018-2019 behandelt ds. Visser onderdeel C van iedere les
(vanaf les 12). De praktijk van het geloofsleven, het gebed, de apostolische geloofsbelijdenis en het gebod.
Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand. Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. Het seizoen 2018-2019 start op dinsdag 9 oktober 2018. Vervolgens 23 oktober; 13 en 27 november (enzovoort). Kosten: €27,50 per jaar.

De tweede dienst
Voor september en oktober is het schema: 07 oktober: 14 oktober - 19.00 - Gebed- en getuigenisdienst; 21 oktober - 19.00 - Alpha- en leerdienst; 28 oktober - 19.00 – Zangdienst; 4 november: thema dienst (het doel van je leven).

De wijkkas
Uw gift blijft welkom! Wijkkas van de Ontmoeting NL38 RABO 0157 9521 34.

Data: 30 september; 17 oktober; 7 november
17 oktober: ‘als kinderen andere wegen gaan’, 19.45 uur. Veel gemeenteleden ervaren dat hun kinderen afstand nemen van de kerk en/of het geloof in Christus. Wat brengt dat teweeg? Hoe ga
je ermee om? Welke weg wijst de HERE?
• 7 november: gemeenteavond (na de dienst op dankdag)

Kennis maken met het Christelijk geloof
U kunt zich nog opgeven! Tijdens vier woensdagavonden wordt een introductie gegeven in het christelijk geloof. Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iets voor jou – of voor een bekende?
Locatie: ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58, Almelo. Data: de woensdagen10 okt; 14 nov; 12 dec; 9 jan.
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur. Wie dat wil kan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd vooraf (vanaf
17.30 uur). Kosten: € 15,- inclusief het cursusboek. Opgave: Catherinus Elsinga, (De Valduif 1,
Almelo); T. 0546 – 673395; cbelsinga@solcon.nl.

Studiebijeenkomst e.d.
Van 18-20 oktober hoop ik deel te nemen aan een conferentie van het Evangelisch Werkverband. Vanaf 24 oktober hebben we anderhalve week vakantie en zijn we een weekje in het buitenland.

Catherinus Elsinga

Benoemingen
Met blijdschap kan de kerkenraad u meedelen dat zowel Erik Veneman als Gerrit Godeke bereid zijn de functie van kerkrentmeester van onze gemeente op zich te nemen. Uit de gevoerde gesprekken is ons gebleken dat beiden zeer betrokken zijn bij onze gemeente en ook veel ervaring hebben met de (kerkelijke) boekhouding. Kerkrentmeesters onderscheiden zich van ouderling-kerkrentmeesters doordat zij zich alleen met de financiën bezighouden en geen ambt vervullen en dus ook geen deel van de kerkenraad uitmaken. Tenzij er gegronde bezwaren worden ingebracht zal de benoeming van de beide broeders plaatsvinden op de kerkenraad van 16 oktober 2018.
Dinant Kramer (scriba)

10 november 2018: Meet and Eat met vluchtelingen!

Stichting Present Almelo organiseert op zaterdagavond 10 november alweer de vijfde “Meet and Eat”. Een gezellige én laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen, want samen eten verbindt! Als gastgezin ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten.

Je meldt je aan als gastgezin – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de avond zelf haal je je gasten op bij het AZC * – thuis ga je samen eten – aan het einde van de avond breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding en nazorg.

Wil je meer voor vluchtelingen dichtbij huis betekenen? Meld je dan voor maandag 29 oktober a.s. aan op www.presentalmelo.nl/meet-eat, mail naar: alie.dijkstra@presentalmelo.nl of neem telefonisch contact op: 06-14294984
Namens Stichting Present Almelo,
Alie Dijkstra

Israël-zondag, Collecte Kerk en Israël
In gesprek blijven. Voor veel mensen staat Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin
stelling te nemen, en misschien is dat ook wel onmogelijk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk
voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met
Israël betekent. Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te maken.

Roemenië – Hoe is het nu met het nieuwe huis?
Eind mei jl. hebben we de inzameling van financiën voor het bouwproject in Roemenië beëindigd. Het streefbedrag van € 7.000,- was bereikt nadat we een seizoen lang veel aandacht hebben gevraagd en gekregen voor dit project. Eind september heeft de Stg. Help Oost Europa opnieuw de nodige bezoeken afgelegd in Roemenië en is ook de familie Ardelean bezocht. “Zij waren bijzonder blij ons weer te ontmoeten en vol trots lieten zij hun nieuwe huis zien.” Het huis ziet er goed uit, de kamers
hebben frisse kleuren en het contrast met het oude huisje is erg groot. “Deze mensen zijn zo enorm blij en gelukkig met het huis en zetten zichzelf er ook helemaal voor in. De vader zei dat hij nooit had gedacht dat in zijn tuin een goed huis zou staan. En ook vertelde hij dat zij in hun gebeden steeds de mensen in Holland benoemen in grote dankbaarheid.” Namens Stg. HOE, Dinant Pas.
d.pas@helpoosteuropa.nl

Verantwoording giften Stichting de Ontmoeting over het 3e kwartaal 2018
  Juli 2018   Aug 2018   Sept 2018
2.7 100,00 8.8 6,50 5.9 6,50
6.7 50,00 16.8 incasso 385,00 28.9 100,00
11.7 6,50 24.8 500,00 28.9 30,00
30.7 30,00 28.8 30,00    
31.7 500,00        
Totalen 686,50   921,50   136,50
Totaal 3e kw.
2018
1744,50        

We willen alle gevers heel hartelijk danken. We hopen dat u ons wilt blijven steunen. Namens het bestuur van de Stichting de Ontmoeting, Nel Oosterhuis, penningmeester.

Oud papier
Ontvangsten van het OUD PAPIER over de afgelopen periode:
Totaal hebben we nu, na een moeilijke start waarbij we de eerste 2 maanden geld moesten betalen voor de container, nu totaal opgehaald een bedrag van Euro 1030,84. Geweldig.
Vanaf oktober kunt u weer elke LAATSTE ZATERDAG van de maand uw oud papier brengen. Nieuw is ook dat op deze zaterdagen bij de kerk ook de mogelijkheid is om oud papier te
brengen, er staat een grote aanhanger van 09.00 tot 11.30 uur en er zijn mensen aanwezig om te helpen. Echter er is EEN verzoek, wilt u uw papier gebundeld of in dozen aanleveren?

Nieuw rekeningnummer kerkelijk bijdrage en Solidariteitskas.

De rekeningnummers waarop veel gemeenteleden op ons verzoek hun kerkelijke bijdrage en de bijdrage solidariteitskas overmaken worden per 1 november 2018 gewijzigd in Rabobanknummers.
Dit omdat er interne aanpassingen bij de SKG (St. Kerkelijk Geldbeheer) worden doorgevoerd.

P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage wordt per 1 november 2018 P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage
NL14 FVLB 0635 8002 33 NL70 RABO 0373 7149 63
P.G.A. inz. Solidariteitskas wordt per 1 november 2018 P.G.A. inz. Solidariteitskas
NL30 FVLB 0699 6417 56

Er is een overstapservice geactiveerd. Dit houdt in dat vanaf 1 november 2018 alle overboekingen worden doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Dit wordt vermeld op het  rekeningafschrift van zowel de ontvanger als de betaler. Deze service is ruim een jaar actief, tot 1 december 2019.
Acceptgiro’s met het oude banknummer die na 1 november 2018 fysiek bij een bank worden ingeleverd, worden niet uitgevoerd.
De machtigingen van gemeenteleden hoeven niet gewijzigd te worden.
Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar via kerk@pga-almelo.nl of telefoon 0546 – 456 744.
Met vriendelijke groet,
Team Kerkelijk bureau

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

FOCUS
Het thema van dit blok is: Jezus in jouw wereld
Van 9 tot 12 november gaat er een groepje jongeren uit Nederland in het kader van een uitwisseling naar Praag om te ontdekken hoe je op Jezus gericht kunt leven!
Uit onze gemeente heeft Lydia Stigter zich opgegeven om mee te gaan. Natuurlijk deelt ze ook zelf in de kosten van deze reis, maar daarnaast is er nog 325,00 nodig. We vinden het gaaf dat Lydia namens ons wil gaan en ze zal ook vragen van ons meenemen naar de gemeente in Praag. Naderhand brengt ze verslag uit bij ons in Almelo. Ja, en hoe gaan we ervoor zorgen dat Lydia de 325,00 mee kan nemen?
We hebben bedacht dat nu in het najaar iedereen het vast heerlijk zal vinden om een lekkere zelfgebakken appeltaartpunt bij de koffie te eten.

Op zondagmorgen 14 oktober staan er appeltaarten klaar in de kerk waarvan u een punt, of natuurlijk graag meerdere punten, kunt meenemen voor 2 euro per stuk. U kunt het meenemen naar huis of gezellig opeten bij de koffie na de dienst.
Zullen we proberen om op deze manier Lydia te ondersteunen?
O ja, u kunt rustig met collectemuntjes betalen, dit wordt gewoon verrekend met de opbrengst.
Nel en Louise

Bericht van het stichtingsbestuur van de stichting De Ontmoeting

Beste gemeenteleden,
Het is u bekend dat de bouw door de veelheid aan werk hectische tijden beleeft. De doorlooptijd en de oplevering van bouwprojecten worden daardoor maanden vertraagd.

Hiermee heeft ook de aannemer van de verbouwing van ons kerkgebouw te maken.
Als belangrijkste oorzaken van de vertraging noemt hij:
- Het stagneren van de levering van bouwmaterialen
- de beschikbaarheid van goed personeel (onderaannemers)
Daarnaast is met de hulp van de mensen uit Hasselt de renovatie van het plein naar voren geschoven

Zoals de planning nu voorligt zal in week 42 de vloer in de nieuwe zaal gestort worden en in week 46 de nieuwe zaal opgeleverd worden.
Namens het stichtingsbestuur en met vriendelijke groet,
Aart Kroeskamp

Kidzzcorner

Thema: Jezus Christus de eerste en de laatste (Openbaring 1:9-20)

Hoe kun je zien dat een bewaker de baas is in de gevangenis? (sleutels cel, hij bepaalt de regels). Wat heeft een politieagent voor hulpmiddelen om zijn gezag te laten zien?

Johannes en andere christenen zitten in de ellende. Van alle kanten worden ze dwarsgezeten, Johannes zit zelfs gevangen op een eiland! Ze geloven dat Jezus de baas is, maar waaruit blijkt dat? Als ze om zich heen kijken, merken ze er niets van.

God wil Johannes hoop geven. Hij geeft hem een droom. God laat aan Johannes zien hoe God de wereld ziet. Daarin ziet hij Jezus Christus prachtig en indrukwekkend gekleed, vurig en stralend, met de sleutels van het dodenrijk in zijn hand. Door deze droom zegt God aan Johannes en daarmee aan alle gelovigen dat Hij voor de gelovigen zorgt en dat zij veilig zijn in al hun moeilijkheden. Deze droom betekent dat God, Jezus, de gemeenten stevig in zijn hand houdt. De verdrukte christenen kunnen gerust zijn, ook al hebben ze het zwaar. God zal altijd de sterkste zijn en Jezus is hun Koning, nu en altijd.
Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 28:16-20 (Christus heeft alle macht gekregen en is met ons tot de voltooiing van deze wereld)
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.