PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 November Zondagsbrief 7 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk, zang Corien, Henny en Erik

Koster: Jacob Dogger
Kindernevendienst: Betsie en Andreas

Vanavond om 19.00 uur Gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Klein Kranenburg
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Guatemala, sterke en weerbare vrouwen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis, Lykele de Leeuw mw. Schuurhuis en mw, Oortman, die aan haar knie is geopereerd. We dragen ook zuster van de Valk op aan de hoede van de Heer; zij ligt in het ziekenhuis in Almelo.

Enkele corona-regels
Jammer genoeg loopt het aantal besmettingen in ons land weer op. Ook als gemeente zullen we weer wat meer regels moeten hanteren om het risico op besmettingen te beperken. Vanzelfsprekend doen we het dringende verzoek thuis te blijven bij verkoudheid of griep-verschijnselen. Thuis kunnen we de dienst mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

En verder:
1. We geven onze naam op als we het kerkgebouw binnenkomen. Registratie maakt dat ieder ingelicht kan worden als iemand besmet blijkt te zijn.
2. Bij binnenkomst ontsmetten we de handen (ontsmettingsmiddel op statafel).
3. We dragen mondkapjes in het kerkgebouw als we ons verplaatsen. Zodra we zitten kan het mondkapje weer af.
4. Collecteren blijven we doen met schalen bij de ingang en door overmaking per bank.
5. Koffie drinken is vooralsnog mogelijk, maar we verspreiden ons over kerkzaal en nieuwe zaal. Koffie en thee staat in thermoskannen op de tafels. (Geen koffie bij de bar!)
6. We volgen de bewegwijzering op de vloeren.
7. We zingen weer wat minder. Voorlopig zingt de gemeente 2 liederen per dienst mee, waaronder in ieder geval het slotlied.

Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom! Scriba René de Reuver:
“Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Open dienst 21 november
Op zondag 21 november is er ’s avonds weer een Open Dienst. Ds. Jelle de Kok hoopt voor te gaan en het thema is: “God wekt Israël tot leven en dat geeft hoop!”

Taalcafé, wie helpt (1x per maand) mee?
Het pioniersteam van Yaşam Sözu wil graag contacten leggen met Turkstalige mensen en hen van dienst te zijn. Zo komt er wellicht ruimte voor het delen van het evangelie.
Eén van de manier om Turkstalige mensen te dienen is hen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Daarom start het pioniersteam met een (wekelijks)
‘taalcafé’ op dinsdagavond. Het is in het kerkgebouw van De Ontmoeting (later waarschijnlijk in units van stichting Gave dichtbij het AZC) op dinsdagavond van
20.00 uur – 21.30 uur.

Steeds zijn er één of twee mensen van het pioniersteam die invulling geven aan de avond.
Wilt u / wil jij één keer in de maand mee helpen? Daar zouden we erg blij mee zijn! Gewoon erbij zijn en meepraten, koffie schenken, gezelligheid bieden, contact leggen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga. cbelsinga@solcon.nl 0546 – 673395.

Dekentje mee?
We dragen elkaar een warm hart toe en we hopen dat ieder warm wordt de boodschap en het zingen. Er wordt gewerkt aan goede ventilatie. Zolang die nog niet gereed is, bestaat vanwege de corona soms de noodzaak wat extra te ventileren. Comfortabel is dat niet altijd. Trek gerust een extra vest aan of neem een dekentje mee!

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De
Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Catherinus Elsinga

Collecte
KIA, Guatemala, sterke en weerbare vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Dat we bij elkaar kunnen blijven komen in onze kerken.
2 Dat er geen tweedeling in onze maatschappij komt door de strengere regels.
3 Dank voor de dankdag actie, blije gezichten en warme harten.
4 Gebed voor de week van gebed in januari. Dat we daarvoor gastvrijheid krijgen in diverse Almelose kerken.

Van de stichting
Vorige week hebben we u meegedeeld dat we een offerte hadden aangevraagd voor het aanbrengen van een speciaal akoestisch plafond om het geluid in de nieuwe zaal beter te laten klinken.
Afgelopen donderdag is er een speciaal plafond aangebracht.

Kidzzcorner

Zacharia: 5: 5-11

Er is een eng beestje dat door de slaapkamer van Karin kruipt. Daar hoort het niet, natuurlijk. Zij durft het niet te pakken; misschien prikt of bijt het wel. Een glas uit de badkamer wordt op de vloer over het beestje heen gezet. Dan kan het niet ontsnappen. Daarna wordt papa geroepen die het pakt en achter in de tuin loslaat.

Vertel de kinderen daarna dat God ons wil beschermen tegen enge en verkeerde dingen. Hij vangt ze en houdt ze bij ons uit de buurt. Zo zijn wij veilig. Vraag God maar elke dag of Hij het goede aan ons geeft en het verkeerde bij ons uit de buurt wil houden.

Lied: Jezus is de goede herder.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.