PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 Maart Zondagsbrief 7 Maart
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangeenbrug
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: geen begeleiding i.v.m. maatregelen RIVM

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Woensdag 10 maart 19.00 uur ds. De Jong
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: College van diakenen ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Overlijden
Op zaterdag 27 februari is van ons heengegaan zuster Dina Hendrika Bernarda Jantina Doorneweerd op de leeftijd van 75 jaar. Zuster Doorneweerd vond rust en hoop in het vertrouwen op de Here Jezus Christus. Het afscheid heeft plaats gevonden in besloten kring. We leven mee met de kinderen en kleinkinderen van zr. Doorneweerd. Op dezelfde dag kwamen hun moeder en hun vader te overlijden. Moge de Here hen troosten met Zijn beloften en nabijheid.
We leven ook mee met Symon en Anneke Taal. Zij kregen op 3 maart het droeve bericht dat hun zoon in Amsterdam is overleden. Ze hebben als ouders goede herinneringen aan hem. Moge de Here hen en de andere familieleden zijn ontferming en liefde betonen.

Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis om heling van de pijn. We gedenken ook de andere zieken en degenen die zwak of eenzaam zijn. We danken dat het goed gaat met Daniël Kosters en bidden dat Gods zegen op de verdere behandeling zal rusten.

Verkiezingen
1Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (1 Tim. 2:1-4)
De overheid bekleedt een ambt. Zij staat in dienst van God ‘tot bestraffing van de boze en bescherming van de goede mensen (Romeinen 13). De overheid is er volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 36) ‘opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat’.
Er zijn situaties waarin men ‘God meer moet gehoorzamen dan de mensen’. Maar de grondhouding van de christen tegenover de overheid is dankbaarheid, respect en gehoorzaamheid. Wij bidden voor de overheid en we dragen ook verantwoordelijkheid jegens
de overheid. Onder andere door eerlijk belasting te betalen én door te stemmen. We bidden dat zij die in hun hart en in hun daden of beleid eerbied tonen voor de hoogste Koning gekozen worden in de tweede kamer. Moge de Heer ons leiden bij het uitbrengen van onze stem.

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 7, 10 (biddag; 19.00 uur) en 21 maart; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 10 (biddag; 19.00 uur) 14 en 28 maart; enzovoort
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Webinar 11 maart: 19.00 (!) uur: Contact met Turkse medelanders
Het pioniersteam van Yaşam Sözu een webinar op 11 maart van 19.00 uur – 20.15 uur. (Vanwege de avondklok een uurtje eerder dan aanvankelijk
gepland)
Wat is de achtergrond van Turken in Twente? Hoe leg je contact met Turkse moslims? Hoe ga je in de praktijk om met Turkse buren? Tussendoor is er
ruimte voor vragen!
App naar T 06-8386 2258. Doe je mee op 11 maart? Dat kan door in te loggen op https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Collecte Ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Nieuwe aanwinsten
Afgelopen week is er weer een nieuw Glasmozaïek in de grote zaal geplaatst. Ook deze keer weer prachtig gemaakt door Nel Oosterhuis en Betsy Dogger. Je kunt er meerdere symbolieken in zien. De moeite waard om een keer goed te bekijken! Van Henk Podt kregen we een bronzen klok. Deze heeft ooit in ons vorige kerkgebouw “het Nieuwland” gehangen. De herkomst is niet geheel duidelijk . Misschien dat een gemeentelid hierover meer weet? Hij moet nog een mooi plaatsje krijgen. Henk bedankt!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten voor 7 maart.
  • Versoepeling maatregelen zodat we weer samen in de kerk kunnen zijn.
  • Mensen in behandeling met depresieve gevoelens en gevangenen.
  • Voor ons zelf; goede raadgevers voor geestelijke groei.
  • Voor onze overheid.
Kidzzcorner
Paasproject: Jezus gaat ons voor

Ook al zijn wij nog thuis, wij kunnen samen aan dit project werken. Het miniproject thuis zat bij de zondagsbrief van 14 februari. Elke zondag komt er een nieuw werkboekje. Voor elke dag van de week is er iets leuks wat past bij de “Ik ben...” uitspraak die er die week centraal staat. Er staan leuke opdrachten in zoals proefjes, puzzels, uitleg bij het Bijbelgedeelte, enz. Elke week weer wat anders!

Doe je met ons mee? Je mag een foto van een opdracht die jij hebt gemaakt naar ons sturen. Dan beleven wij dit project echt samen! Stuur je foto naar mariskawagenvoort@gmail.com.

Uitleg paasproject

In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus
leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan.
We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben ...’

Projectthema: Ik ben de Goede Herder (Johannes 10:11-21)

Het regent, donkere wolken pakken zich samen aan de lucht. De lucht is grijs. Het landschap is weids, leeg en uitgestrekt. Nergens een plaats om te
schuilen. In ons leven kunnen we net zo verlaten voelen, eenzaam in de stormen van ons leven.
Jezus vergelijkt zichzelf met een goede herder. Het kenmerk van een goede herder is dat hij een band heeft met zijn schapen. Hij heeft alles voor hen
over en zal hen niet in de steek laten. De goede herder biedt bescherming. Hij heeft zijn schapen lief. Ze kunnen Hem vertrouwen en volgen. Bij Hem is hun bestaan in veilige handen.
In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een warme winterjas te zien. Een warme winterjas biedt bescherming tijdens de reis. Zoals een goede herder
zijn schapen beschermt en een veilige plaats biedt, zo zorgt een warme waterdichte jas voor bescherming tegen regen en kou.

Uit: Vertel het Maar

Uit het werkboekje: aansluitend bij de woorden van Jezus is het thema van deze week de goede Herder. De Bijbelverhalen en verwerkingen leren ons hoe God vanaf het begin ons waardevol vindt en voor ons wil zorgen. Een van de opdrachten uit het werkboekje is deze week het maken van een pot van dankbaarheid.

Lied: Jezus is de Goede Herder – Hemelhoog 428
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.