PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 April 2019 Zondagsbrief 7 April 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een leer dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: Open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk in Actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e EXTRA collecte t.b.v. Mozambique, Zimbabwe en Malawi als gevolg van de cycloon Idai
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Jessica
Oppasdienst: Lisette en Annemarie
Koffieschenken volgende week: fam. Van de Valk
Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink. We denken aan broeder Zwinselman die thuis herstellende is van een operatie. Zr. Kamp herstelt in het ZGT van een ernstige kneuzing. We leven ook mee met Lykele de Leeuw en zr. Voskamp.

De tweede dienst
Vanavond: leerdienst; 14 april: Open dienst; 21 en 28 april, 5 mei: geen dienst; 12 mei: gebed en getuigenisdienst; 19 mei: Open dienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur. 26 mei: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur) over Hemelvaart.

Turks-Nederlandse diensten
Sinds 3 maart zijn er in ons kerkgebouw een keer in de veertien dagen Turks-Nederlandse diensten. Turken die Jezus hebben leren kennen en belijden als de Heer en Redder van hun leven komen samen om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Steeds is er een vertaling: van het Turks naar het Nederlands of andersom. In het kernteam dat de diensten voorbereidt zitten naast Turken ook Dinant Kramer en ondergetekende.
Als gemeente kunnen we veel leren van de ‘eerste liefde’ van de Turkse christenen voor de Heer. En van hun verlangen om het evangelie te delen met hun volksgenoten. Als u een keer een dienst bij wilt wonen, bent u van harte welkom. Als u met velen komt is het handig om het even te melden bij onze scriba Dinant Kramer.
De diensten beginnen om 15.00 uur; en ze zijn op de volgende data: 14 april, 28 april, 12 mei, 26 mei, 9
juni, 23 juni, 7 juli.

Belijdenis en doop
De komende weken hopen we met een groepje mensen samen te komen te voorbereiding op het doen van belijdenis en – voor enkelen – het ontvangen van de Heilige Doop. We prijzen God, omdat Hij het is die mensen in het hart geeft om Zijn naam te belijden, Hem hun leven toe te vertrouwen en Hem te volgen.
Het kan zijn dat er gemeenteleden zijn, die zich aan willen sluiten bij deze groep. Neem dan gerust even contact met mij op. Meedoen met de groep brengt niet de verplichting met zich mee om ook belijdenis te doen. Dat is een vrije keuze vanuit de overtuiging van je hart.

FOCUS 5e blok! De missie van Jezus
Jezus had een missie en Hij geeft die door aan zijn gemeente: “Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u!” Hij zendt ons uit, de wereld in. Te beginnen dichtbij huis en tot aan de einden van de aarde. Jezus is de ‘eerste zendeling’,
gezonden vanuit de hemel om ons te roepen en te redden. In Zijn spoor én in Zijn kracht volgen wij. Wil je een eindje optrekken met een van de FOCUS-groepen?
Geef je op bij Bonne Oosterhuis of Henk Oosterveld!

Dovendienst
Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand is er in Almelo een Dovenkerkdienst, georganiseerd door een Interkerkelijke Commissie in de provincie Overijssel (= IC Overijssel). Dit is (landelijk) een samenwerking
tussen de PKN, CGK, NGK en GKV.
Tien tot vijftien mensen doven en horenden komen in Almelo bij elkaar om in een dienst met gebaren te luisteren naar het Evangelie. Er zijn bij toerbeurt een ouderling en diaken aanwezig, afkomstig uit genoemde kerken in een ruime cirkel rond Almelo. De dienst duurt gewoonlijk 45-60 minuten. Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken.
Er wordt gezocht naar mensen de volgende taken:
Meelezer
Twee bezoekers zijn naast doof ook slechtziend. Zij krijgen de orde van dienst en de preek uitgeprint in een groot lettertype. Wij zoeken iemand die de meest slechtziende vrouw wil helpen bij het lezen. De meelezer geeft dan met zijn/haar vinger aan waar we zijn in de tekst.
Aanwijzer
De hele dienst wordt met behulp van laptop en beamer op de wand geprojecteerd. Tijdens de Schriftlezing
en de liederen wijst degene die beamert met een muis de tekst aan.
Kennis van de dovengebarentaal is geen vereiste. Chr. Geref. Kerk ‘Eben Haëzer’, Hofkampstraat 41, 7607
NB Almelo; Iedere eerste zaterdag van de maand (10 diensten per jaar); 16.00 u.– 17.00 u.
Wil je helpen? Neem contact op met: Ds J.H. Dekkers, lid IC Overijssel; J. Evertsenstraat 32; 7642 CG Wierden; T. 0546-574607; h.dekkers1@telfort.nl

LINKT
• Op 10 april is er een LINKT-pleisterplaats. 18.30 uur – ongeveer 19.00 uur. Samen koffiedrinken, muziekje aan, een broodje met soep eten én voor wie dat wil een goed gesprek. Schuif gezellig aan! Fijn dat je komt! Locatie: Touwbaan 58.
• 14 april LINKT-bijeenkomst. De vorige keer hebben we het gehad over ‘Burn-out’. Deze keer willen we verder denken over rust? Heb je rustpunten ingebouwd in je leven? Ken je een wekelijkse rustdag? Wat zegt het woord van Jezus je: “Kom tot Mij en Ik zal je rust geven”? Schuif aan! Touwbaan 58.
Tijd: 13.30 uur.
Catherinus Elsinga

Avonddienst
Vanavond is er om zeven uur een dienst rond het thema: wie is de Heilige Geest? Ook komen daarbij aan de orde een 600 honderd jaar oude opwekkingsbeweging in Overijssel en een 3000 jaar oud lied. We worden bij het zingen begeleid door Rik Oosterhuis met gitaar. Van harte welkom

Collecte
Kerk in Aktie, 40 dagentijd, t.b.v. weeskinderen Rwanda
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Geldwerving Diaconie
Misschien heeft u het verzoek om een bijdrage voor uw Diaconie al ontvangen en anders ontvangt deze brief binnenkort.
Omdat nog niet alle brieven zijn bezorgd, willen we u vragen om na de dienst een stapeltje mee te nemen
en te bezorgen. Een besparing op de portokosten is mooi meegenomen, toch?
Omdat vorige week zowel in de zondagsbrief als bij de afkondigingen geen aandacht aan deze actie is
besteed, vragen we u nu om de actie te ondersteunen met een financiële gift.
Voorgaande jaren werd 6% van uw kerkelijke bijdrage hiervoor bestemd, maar dat is met ingang van 2019
in onze gemeente veranderd.
Uw wijkdiaconie is afhankelijk van de opbrengst van deze actie: als we mensen dichtbij of ver weg willen
ondersteunen met een lening of een gift, dan is de eerste voorwaarde dat we hiervoor geld ontvangen.
Uw wijkdiakenen

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Hartelijk dank! – Stichting Help Oost Europa Almelo (SHOE)
In maart jl. hebben er 3 acties plaatsgevonden waarbij het mogelijk was om handgemaakte wenskaarten te kopen. De 16e maart bij Alex Bloemkado, de 27e maart tijdens de gemeenteavond bij De Ontmoeting en de 31e maart bij wijkgemeente Pniël. De opbrengst van deze acties was in totaal maar liefst € 327,00. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd willen we graag hartelijk danken. De opbrengst zal gebruikt worden voor ons werk in Oost Europa. Namens SHOE, Dinant Pas

Verzoek
Wilt u als u kopij aanlevert voor de zondagsbrief dit a.u.b. doen in een word bestand dat u bijvoegt bij de mail? Lettertype Times new roman lettergrootte 11. Hartelijk dank

Bevrijdingsconcert 6 mei 2019
Viert u de vrijheid met ons mee? Op maandag 6 mei a.s. is er namelijk weer een feestelijk bevrijdingsconcert in de Dorpskerk in Wierden. De organisten Gerard Bartels, Marco Borkent en Jan-Willem Timmerman zullen een afwisselend programma op het orgel ten gehore brengen. Er worden werken gespeeld van diverse componisten. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid voor samenzang.
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een
collecte gehouden voor het nieuwe orgel in de kerk in Hoge Hexel. Allen hartelijk welkom!

Seniorenreis op 16 mei.
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en de datum is vastgesteld: donderdag 16 mei. Het plan is om met elkaar in de bus naar de tapijtfabriek in Genemuiden te gaan en af te sluiten met een warme maaltijd. Omdat de centrale diaconie echter met een financieel tekort zit, wordt nog wel de bus betaald maar moet een groot gedeelte van de reis door de deelnemers zelf betaald worden. Dit bedrag is voor iedereen in heel Almelo op 15 euro gezet. Natuurlijk vragen we hierna niet nogmaals om een vrijwillige bijdrage aan het eind van de dag! We hopen dat dit voor de meeste mensen geen bezwaar zal zijn om zich toch op te geven om mee te gaan!
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met de verder informatie. Met vriendelijke groeten, de seniorencommissie.

Bouwproject 2017/2018 – Stichting Help Oost Europa
Weet u nog? In 2017 en 2018 hebben we met elkaar de nodige financiën bijeen gebracht voor een huis in Roemenië, voor
de familie Ardelean. In maart jl. hebben we de familie in hun nieuwe huis ontmoet. Ze zijn door uw hulp uit een vicieuze cirkel gehaald, de impact is voor hen enorm. Het nieuwe huis brengt hen veel. Lichamelijk voelen ze zich vele malen beter in een droog en warm huis. Florian, 2e van links, gaat het ook veel beter. Bij verzorging na één van de operaties kan hij in het huis naar het toilet gebracht worden ipv naar een koud en tochtig houtje hokje buiten. De familie weet niet hoe ze hun dankbaarheid onder woorden moeten brengen; maar willen ze wel graag aan iedereen overbrengen. Bij deze! – Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Kidzzcorner

Thema: Gedwongen om te kiezen (Lucas 23: 26-32)

Je moet je kamer opruimen of je moet je moeder helpen. Je moet rekenen of topo leren. Dingen die moeten zijn niet leuk. Je had misschien andere plannen, je had liever leukere dingen gedaan. Maar als je kamer weer opgeruimd is of je
hebt een goed cijfer, dan denk je: toch goed dat het gebeurd is.

Nadat Jezus is bespot en veroordeeld moet Jezus zelf de zware dwarsbalk van het kruis dragen. Dat was heel zwaar voor Hem na alle verdriet en pijn. Het lukt bijna niet meer. Dan roepen de soldaten Simon. Hij moet helpen: achter Jezus aan lopen met het kruis. We weten niet of hij er zin in had of gemopperd heeft dat hij nu veel later thuis was. We weten wel dat Simon in Jezus is gaan geloven. Ze hebben veel mensen over Jezus verteld en wat Hij voor ons gedaan heeft. Zijn zonen en zijn vrouw waren bekende christenen in de gemeente van Rome.
Simon werd gedwongen het kruis te dragen en daardoor kiezen zijn vrouw en zonen vrijwillig, uit liefde, om Jezus te volgen.

Lied: Weet je dat de lente komt (Hemelhoog 207)

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente
komt?
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit!
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente
komt?
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit!

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus
leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donk ’re dagen is Hij weer
opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus
leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft Hij is opgestaan!
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.