PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 6 Oktober 2019 Zondagsbrief 6 Oktober 2019
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Hazeleger uit Ommen
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanavond: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk en Israël
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Andreas
Oppasdienst: Tiny en Eelke
Koffieschenken volgende week: Fam. Van der Valk
Meeleven
In onze voorbede gedenken we degenen die lichamelijk of psychisch zwakheid, moeite, pijn of angst ervaren. Albert Jansen, gaat al enige tijd gebukt onder psychische klachten; we bidden dat God hem zegent en opricht. Gerda Kloosterboer hoopt de volgende week naar het Meulenbelt te gaan voor revalidatie. Ineke Steenhuisen kreeg het goede bericht dat ze weer naar huis kan. We wensen haar Gods nabijheid toe in het omgaan met een kwetsbare gezondheid. We noemen verder zuster Mensink, Lykele de Leeuw, broeder Janssen.

Vanavond Open dienst
Vanavond om 19.00 uur is er een Open dienst. Het thema luidt: “Van kil naar betrokken.” We luisteren naar 1 Johannes 2:3-11. Johannes schrijft over het gebod van de liefde. Het is een oud gebod, dat al centraal staat in het Oude Testament. “Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven”.

Christelijke gemeenschap
Ds. K. van der Kamp, de scriba van de classis Overijssel komt in veel gemeenten. Hij ervaart hoe noodzakelijk het gebod van de liefde is én dat een christelijke gemeenschap dikwijls niet beantwoordt aan onze hooggestemde idealen.
Ds. Van der Kamp schrijft: “Dietrich Bonhoeffer heeft over de christelijke broederschap geschreven en waarschuwt voor al te overspannen  verwachtingen. Christenen zijn uit zichzelf niet beter dan andere mensen. Wie met al te hoog gespannen verwachtingen toetreedt tot de gemeenschap van christenen houdt er heimelijk allerlei eigen wetten en verwachtingen op na. Wie zo als christen toetreedt komt de gemeenschap binnen met eisen, stelt eigen wetten op en beoordeelt daarnaar de broeders, en ook God zelf.

‘Gelukkig is het een genade van God, dat al dergelijke dromen spoedig vergaan’, aldus Bonhoeffer. God staat niet toe dat wij in een droombeeld leven. Want God is niet een God van stemmingen, maar van waarheid. We moeten ‘door de teleurstelling heen’: ‘Hoe spoediger de enkeling en de gemeenschap tot deze teleurstelling komen, des te beter is het voor beide’. Als de wensdroom verdwijnt, komt er ruimte voor de belofte van een blijvende christelijke gemeenschap. Je voorkomt daarmee dat de droom de werkelijkheid gaat overheersen.
We treden de christelijke gemeenschap niet binnen als eisende mensen, maar als dankbare en ontvangende mensen. Wij danken God voor wat Hij ons geeft. We maken ons als gelovigen niet druk om wat God niet schenkt, maar wij danken Hem voor wat Hij ons dagelijks geeft. ‘Is het soms niet genoeg, wat ons gegeven is: broeders, die in zonde en nood met ons onder de zegen van Zijn genade mogen leven en wandelen?’

Bijbelcursus
De Bijbelcursus van ds. Visser begint weer op de tweede dinsdag van oktober (8 oktober). (Iedere tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand). Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. De kosten voor deelname bedragen per seizoen € 27,50. (De kosten mogen geen belemmering zijn voor
de deelname – neem evt. even contact met mij op).

Avonddiensten
Vanavond is er een open dienst. 13 oktober: leerdienst; 20 oktober: geen dienst i.v.m. de vakanties; 27 oktober: zangdienst; 3 november (om 15.30 uur!) Kliederkerk.

Avond over Story-telling
Op 16 oktober komt Harriët Cornelius (Stichting Evangelie en moslims) spreken over ‘story- telling’. Aanvang 19.30 uur. Moslims houden ervan naar verhalen te luisteren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent dat voor het delen van het evangelie? Zouden wij kunnen leren verhalen uit de Bijbel te vertellen? Een avond voor de hele gemeente!

LINKT-pleisterplaats 9 oktober
  • LINKT-pleisterplaats is er weer op 9 (en 23) oktober: koffie, brood en soep mét een goed gesprek over een actueel onderwerp. 9 en 23 oktober, huis van Lydia, Grotestraat 187 17.30 – 19.30 uur.
  • Zie ook: www.linkt.life
Namen
In de vorige zondagsbrief is bij de verjaardagen nog de naam genoemd van broeder B. Meijer. Hij is onlangs overleden; helaas heb ik zijn naam niet uit de lijst van de jarigen verwijderd. Excuus daarvoor.

Catherinus Elsinga

Collecte
PKN, Israëlzondag, collecte kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Israël, een gebied waar niets is wat het lijkt. (een samenvatting van een artikel uit het blad Kerk en Israël van juli/augustus 2019.)

Er wordt ons vaak door de media voorgeschoteld dat de Palestijnen een machteloos slachtoffer zijn van de Israëlische bezetting.
Maar de helft van het verhaal wordt vaak niet verteld: de Palestijnen zijn al heel lang slachtoffer van de onderdrukking door hun eigen leiders.
Palestijnse arbeiders worden geminacht, maar tegelijkertijd werken ze onder hele gunstige arbeidsvoorwaarden die in de omringende landen niet te vinden zijn.
De Joden ruziën onderling over het karakter van de staat en we horen van Israëlische militairen die gruwelijke dingen uitvoeren. Maar wat weten we van wat er bij de Palestijnen zich afspeelt? Hebben Palestijnen zelf geleerd verantwoordelijkheid te nemen? En waar gaat een zieke Palestijn naar de dokter? Ja, hoor in Israël.

Dat de mensheid verlangt naar vrede in dit gebied is logisch, maar dat het land Israël aan de Joden is gegeven door God zelf is een gegeven waar we niet om heen kunnen. En dat de Joden Gods eigen volk zijn, ook niet.
Het zwart-wit beeld van Israël als agressor en de Palestijn als machteloos slachtoffer heeft gevolgen voor onze samenleving.
Dat verantwoordelijke, evenwichtige journalistiek omtrent Israël heel belangrijk is, kunt u lezen in het boek “De misleidingindustrie- Nederlandse media in de ijzeren greep van Palestina” van Els van Diggele.
Deze zondag worden ook de kranten van Christenen voor Israël weer uitgedeeld. Ook hierin vindt u goede berichtgeving over Israël.
Ben en Louise Hemstede

Dorcas voedselpakkettenactie:
De R zit weer in de maand, de R van DoRcas, en de eerste vergadering om de voedselactie op te starten is alweer gepland.
De supermarkten doen ook weer mee. Maar we hebben wel vrijwilligers nodig die deze dag 2 uur willen mee helpen. De actie is op zaterdag 2 november 2019 van 09.00 tot 17.00 Doet u/jij dit jaar ook mee? De vrijwilligers die al eerder meededen, weten hoe leuk dit is!
Informatie en opgeven kan bij Ben Hemstede: Benhemstede@gmail.com of 642891

Beste mede-“Ontmoetsters”
Voor jong en oud willen we op zaterdag 12 oktober vanaf half 10 een creatieve ochtend organiseren. In ons kerkgebouw. Gezellig samen bezig zijn en elkaar ontmoeten. We zijn van plan om een bamboebord te beschilderen. De materialen en voorbeelden zijn aanwezig. Ook zijn er inmiddels verschillende voorbeeldborden die zondags te zien zullen zijn in de kerk Dan kunt u zich ook opgeven voor de ochtend. De kosten zijn 7,50 euro en het duurt tot ongeveer half een. Ineke Oosterveld, Gré Kruize en Louise Hemstede

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Actie Malawi
Eind mei 2020 ga ik, Esther Teeuw, met een team van 12 leerlingen van het Noordik en 2 docenten naar Malawi.
We gaan daar een huis bouwen voor 2 zusjes zonder ouders en we gaan lesgeven op scholen. Dit kost natuurlijk geld en wij doen het hele jaar acties om dit bij elkaar te krijgen. De komende tijd bereiden wij overheerlijke ouderwetse arretjes cakes met het hele team. Ze zijn te koop voor 5 euro. Op zondag 6 oktober zal ik in de kerk iets vertellen over het project. Na de dienst kunt u zich opgeven voor de arretjes cakes. Ze worden dan afgeleverd op zondag 20 oktober. Ik hoop op veel belangstelling!
Groetjes, Esther Teeuw

Kidzzcorner

Thema: God is geen mascotte (1 Samuël 4)
Als ik mijn rode zakdoek bij me heb, win ik altijd. Met dat gelukspoppetje van zijn dochter aan mijn sporttas verlies ik niet. Als ik drie keer het gras aanraak en dan in de lucht spring, ga ik winnen. Werkt het zo?

Chofni en Pinechas, de zonen van de priester Eli, dachten dat ze God als gelukspoppetje konden gebruiken. Als ze de Ark meenamen in de oorlog moest God hen wel laten winnen. De Ark was voor de Israëlieten Gods woonplaats op aarde. Dan zouden ze de Filistijnen zeker verslaan.

God is daar verdrietig en boos over. Zo is het niet: God wil helpen wie Hem gehoorzamen. God leert de Israëlieten een lesje: ook met de Ark erbij verliest Israël. Het gaat niet om de Ark, maar om de HEER zelf. Zo kunnen ook wij God als gelukspoppetje gebruiken. We bedenken wat wij graag
willen en vinden dat God dat moet doen. En wat God van ons verwacht (eerbied, respect), dat vinden we niet zo belangrijk. Misschien zegt Hij wel: probeer het dan maar alleen, zonder Mij.
En dan gaat het mis!

Lied: God kent jou, Hemelhoog 503
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.