PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 6 Januari 2019 Zondagsbrief 6 Januari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenis dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: drs. Hendriks uit Ede
Om 19.00 uur: ds. Elsinga in een open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Jeltje
Oppasdienst: Wilma en Tanya
Koffieschenken volgende week: fam. Nyika
 

Veel heil en zegen toegewenst!
“Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus.” (1 Thess. 1:2) De apostelen openen hun brieven niet met ‘hallo’ of ‘beste vrienden’ of iets dergelijks. Hun groet is een zegen. Zo ontmoeten wij elkaar in het nieuwe jaar. Voor Gods aangezicht leven wij. Daarom bejegenen we elkaar in Zijn naam.

In memoriam Pieter Dirk (Dick) van Oostende
Op 9 oktober 1960 werd Pieter Dirk van Oostende geboren, een kostbaar mensenkind – welkom, geliefd.
Op 28 december 2018 kwam hij te overlijden op de leeftijd van 58 jaar.
Dick had het syndroom van Down en ernstige beperkingen. Die maakten het noodzakelijk dat hij als zes jarige verhuisde naar ’s Koonings Jaght in Arnhem. Daar is hij 51 jaar lang liefdevol verzorgd. Nu is hij heengegaan. Van ’s Koonings Jaght naar het huis van de Heer. Om te delen in de heelheid van Hem die alles nieuw zal maken.
Tijdens de dienst van Woord en gebed vertelden Dicks zusters Joke en Hilde over Dick. Dick was ‘het zorgenkind’, maar ook ‘de lijm in het gezin’ én mede door hem bleef ook de nauwe band met de Here God. We hoorden van Dicks ondeugd, van de vaste rituelen bij het bezoeken van Dick en de grote waardering oor de zorg in ’s Koonings Jaght.
We hebben gelezen uit 1 Korinthiërs 1. Daar staan onder andere: ‘Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen’. Ons gebed is dat de familie van Oostende Gods troost mag ervaren bij het gemis van Dick.

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink, broeder Jansen, die in de afgelopen week een operatie onderging en zuster Jannie Brouwer. Broeder Veldhuis is tijdelijk in het Meulenbelt. Met hem gaat het iets beter. Van de zieken thuis noemen we zuster Neurink die erg verzwakt is en broeder Schooten, wiens  gezondheid eveneens achteruit gegaan is.

De tweede dienst
Vanavond is er een – gebed- en getuigenisdienst; 13 januari – open dienst; 20 januari – leerdienst (begin week van gebed); 27 januari – afsluiting week van gebed.

Open dienst 13 januari
In 2019 starten we met een nieuwe serie Open diensten. Overkoepelend thema is dit jaar: ‘Hoopvol op de puinhoop’. Er zijn heel wat ontwikkelingen die ons zorgen kunnen baren. Dank maar eens aan de wereldwijde vervuiling van lucht, land en oceanen. Toch geloven we dat de God van de Bijbel ons hoop biedt.
Het onderwerp van zondag 13 januari is: Vervuiling; hoop op een nieuwe schepping.

LINKT- pleisterplaats 9 januari
9 januari is er LINKT-pleisterplaats van 17.30 uur – 19.30 uur. Drink een kopje koffie mee; leg contact tijdens een eenvoudige maaltijd. Je bent welkom!
Locatie: de Touwbaan 58. Met aansluitend de vierde bijeenkomst van de Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Daar kun je aan meedoen zonder de eerste bijeenkomsten te hebben meegemaakt!

Vanaf januari 2019 is het LINKT-stadspastoraat in het ‘huis van Lydia’ aan de Grotestraat 185 B. Iedere donderdag van 10.00 uur – 12.30 uur. Zie ook: www.linkt.life
Catherinus Elsinga

Instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Stichting Present en Schuldhulpmaatje.

ALPHACURSUS
Zoals u eerder hebt kunnen lezen start maandagavond 21 januari weer een nieuwe Alphacursus. Speciaal voor degenen die op de woensdag of donderdag niet kunnen is deze keer voor de maandagavond gekozen. Alpha is elf avonden en een weekend praten over- en luisteren naar- de belangrijkste zaken uit het Christelijk geloof. Daarnaast is samen eten een belangrijk onderdeel van een Alpha avond. Ben je zelf al eens geweest? ... attendeer een kennis, bekende, vriend, vriendin op de cursus.
Start: 21 januari 18.30 uur. Opgave bij Bonne Oosterhuis tel. 0546-828150

Opbrengst oliebollenactie,
Deze actie heeft het mooie bedrag van € 380,50 opgeleverd, allen hartelijk dank hiervoor!

Actie Kerkbalans
Beste gemeenteleden
De Actie Kerkbalans gaat op 19 januari van start met als thema `Geef voor je Kerk`. En duurt tot en met 2 februari.
Ook voor onze wijkgemeente is deze actie van groot belang Binnen de Protestantse Gemeente Almelo zijn de wijken verantwoordelijk voor de eigen begroting en geldwerving. We geven óm onze wijkgemeente. We worden er gezegend en bemoedigd. We zien het kerkgebouw, uitgebreid met de nieuwe zaal als een gave die nieuwe mogelijkheden biedt om het evangelie door te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt, dat we elke zondag kerkdiensten kunnen blijven houden, de gemeente pastoraal kunnen bewerken en dat de predikant beschikbaar blijft voor de wijk.

Voor deze en andere activiteiten is uw financiële steun hard nodig. Doet u ook dit jaar weer mee!! Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting

NB: Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten daar zijn andere geldstromen voor zoals de opbrengst van collecten en een diaconale actie in maart.

Onderweg
Zing je graag, houd je van gospel, zoek je een koor of heb je gewoon zin om eens mee te zingen? En ben je
tussen de 14 en 50 jaar?
Kom in januari naar onze open koorrepetities en proef de sfeer. Wij zijn op zoek naar jou!
9 en 16 januari, 19.00 uur in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo
Pr-commissie Gospelkoor Onderweg pr@gospelkooronderweg.nl

Doe mee aan de Week van Gebed 2019
Recht voor ogen
Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens deze Week van Gebed.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl

Gebedsbijeenkomsten Week van Gebed in 2019 in Almelo
Zondag 20 jan.: 19.00 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Maandag 21 jan. 19.30 uur Chr. Ger. Kerk : Hofkampstraat 37-41
Dinsdag 22 Jan. : 19.30 uur De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2
Woensdag 23 Jan. : 19.30 uur De Levensbron : Apollolaan 1
Donderdag 24 Jan. : 19.30 uur De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2
Vrijdag 25 jan. : 19.30 uur Ger. Kerk Vrijgemaakt : Bellavistastraat 26
Zaterdag 26 jan. : 19.30 uur Zevende-Dags Adventisten : Oude Deldensestraat 2
Zondag 27 jan. : 19.00 uur De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A
Op beide zondagen beginnen de diensten om 19.00 uur en vervolgens loopt de dienst over in de bidstond.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Vrouwen Contactgroep
Maandag 7 januari beginnen we weer met de vrouwencontact groep.
Om 19.30 uur in de kerk. Janny Kramer heeft een boekje voor ons uitgezocht.
Gasten zijn van harte welkom! Tiny Elsinga

Kidzzcorner

Thema: Wie zijn gelovig? (Mattheüs 5:1-12)

Waaraan denk je bij geluk? Wanneer ben je gelukkig?

De mensen luisteren graag naar Jezus. Hij kan prachtig vertellen over God.  Soms doet Jezus ook een wonder. Dan kunnen de mensen zien hoeveel God van hen houdt. In het verhaal van vandaag is Jezus hoger op een berg gaan zitten zodat iedereen Hem goed kan zien en horen. Jezus weet veel over God, net als de Schriftgeleerden. Maar Hij legt de wet van Mozes zo uit, dat ze er dankbaar en enthousiast van worden. Jezus legt niet de nadruk op de regels, maar op hun hart. Dan vertelt Jezus hoe je gelukkig wordt.

Hij zegt: God geeft het geluk. Hij is altijd en overal bij je, als jij probeert de mooie en goede dingen te denken en te doen. Probeer niet de grootste mond te hebben en anderen weg te drukken. Wees nederig. Kom op voor anderen die oneerlijk worden behandeld. Wees eerlijk en blijf naar vrede zoeken. Dan ben je samen gelukkig. Je kunt wel oneerlijk zijn en vechten, maar dat is niet Gods bedoeling. Hij maakt je gelukkig als je in Hem wilt geloven.
Eigenlijk zegt Jezus: leef zoals God graag wil en houd dat vol, wat er ook gebeurt.
Dan is God altijd bij je, op fijne en op moeilijke momenten.

Geluk is een zegen, een cadeau van God voor zijn kinderen.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 23
(David zingt dat God zijn Herder is. Groene weiden en vredig water geeft Hij. Maar ook in donkere dalen is Hij er. Hij redt en geeft nieuwe moed. Geluk is heel je leven dichtbij God.)

Uit: Vertel het Maar

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.