PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 6 December Zondagsbrief 6 December
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Westerhout
Ouderling van dienst:
Organist: Jan Noordijk, zang Maaike, Janny, Jan en Bonne

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Borst
Om 19.00 uur: open dienst ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Overleden
In de afgelopen weken zijn vier zusters uit onze gemeente overleden. We dragen hen die bedroefd zijn op aan de Heer.
Op zaterdag 21 november is van ons heengegaan zuster Hermina Holthuis-Duerink op de leeftijd van 95 jaar. De begrafenis heeft reeds plaats gevonden.
Op donderdag 26 november is van ons heengegaan zuster Hendrina Kamp-Hammink op de leeftijd van 93  jaar. Het afscheid vond plaats op woensdag 2 december.
Op vrijdag 27 november is van ons heengegaan zuster Wilhelmina Everdina Botting-ten Cate op de leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats op donderdag 3 december.
Op zaterdag 28 november is van ons heengegaan zuster Berendina Hovius-Bos op de leeftijd van 100 jaar. De begrafenis heeft reeds plaats gevonden.
Wij nemen afscheid in het licht van de woorden van Paulus: “Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.”

Advent en de sterren
Rond de Kerst vertonen dit jaar twee heldere planeten een bijzonder beeld. De reuzenplaneten Jupiter en Saturnus staan vroeg op de avond dicht bij elkaar boven de zuidwestelijke hemel. Tot 21 december vormen ze voor het oog één geheel.
Zouden de wijzen zoiets gezien hebben? Met hulp van computerprogramma’s hebben mensen uit de wetenschap uitgerekend dat in de tijd van Jezus’ geboorte de planeten Jupiter en Venus, de helderste planeten, te zien waren als één geheel.
Chinese tekeningen van het sterrenstelsel uit die tijd maken melding van een helder licht. Hebben de wijzen uit het oosten dat licht in het westen
gezien? Waren deze planeten hun gids om Jezus te vinden in Bethlehem?
Als je een klein eindje de stad uit rijdt kun je de planeten goed waarnemen. Dan kan Psalm 19:1 bij je boven komen.

De hemel roemt den Heer, / het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag / van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, / toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, / maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.


In de adventsweken bereiden we ons voor op de komst van Jezus onze Heer. De hemel getuigt van Hem die
alles schiep én van Hem die komt!

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.


Advent met de kinderen
De kinderen delen met ons in de verwachting van de komst van de Heer. Dat wordt zichtbaar in de dienst, zij – vanwege de corona - op een iets andere wijze. Na de afkondigingen wordt eerst de adventskaars aangestoken door een diaken; daarna luisteren we naar het kaarsenlied.

Uitgenodigd voor deze dienst: degenen met de achternamen A tot en met K
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 6, 20 en 31 december; 3, 17 en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 13 en ,25, 27 en 31 december; 10 en 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Volgende week: open dienst
Vanavond is er geen dienst. Volgende week zondagavond is er een Open dienst. Het thema is dan: Wees waakzaam! Wat zegt de corona epidemie ons? Is het één van de vele epidemieën die de wereld troffen? Of is het een teken van de tijd? Of is het een complot van boze machten? Hoe zouden we volgens Jezus moeten reageren? Iedereen - A-Z - is van harte welkom!

Meedoen aan de collecte?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Behandeling bezwaarschrift
Op 16 december is er ’s avonds een hoorzitting van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG). Dan hoort het CCBG afgevaardigden (4 mensen) van de kerkenraad van de Ontmoeting en de afgevaardigden van de AK (eveneens 4 mensen). We vragen uw gebed voor deze avond.
Het CCBG hoopt nog in december met een uitspraak te komen. Vanzelfsprekend zullen we u daarover inlichten.
Dinant Kramer

Wijziging contract ds. Elsinga
Met ingang van het nieuwe jaar zal ds. Elsinga voor 0.6 fte als wijkpredikant voor onze wijkgemeente zijn aangesteld. Verder zal hij per 1 januari voor 0.1 fte verbonden zijn aan de pioniersplek “Yasam Sözü” voor Turkse christenen. Ook per 1 januari stopt het missionaire werk van ds. Elsinga met de IZB. We zijn dankbaar voor de goede en gezegende samenwerking met deze organisatie in de afgelopen jaren. Door al deze wijzigingen zal het totale contract van ds. Elsinga naar beneden worden bijgesteld van 0.9 fte naar 0.7 fte. In overleg met het moderamen is besloten dat ds. Elsinga per 1 januari 2021 op vrijdag een vrije dag in zijn agenda gaat inroosteren. Voor pastorale vragen kunt u dan vrijdags terecht bij uw wijkouderling of de scriba.
Dinant Kramer, scriba

Collecte
Diaconie, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de Zoals zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
  • Dat onze hoop en verwachting in deze Adventstijd versterkt mogen worden
  • Voor de onderlinge verbondenheid in onze gemeente in deze tijd
  • Ontwikkelingen binnen de protestantse gemeente Almelo (project Loslaten en opnieuw beginnen)
  • Vluchtelingenkinderen in Griekenland: hulp en toekomstperspectief
  • HIVpatienten (wereldwijd 38 miljoen): toegang tot medicijnen en medische hulp
Ventilatie
Zoals u wel zult hebben gemerkt als u de dienst live bijwoont, het is een stuk frisser in de kerk. Dat komt
door de noodzakelijke ventilatievoorzieningen die we tijdelijk hebben getroffen. Dit mede op advies van de
PKN en het RIVM. We zullen de laatsten zijn om toe te geven dat dit een ideale situatie is. Je stookt
tenslotte bijna voor buiten.
Het bestuur van de stichting heeft zich de laatste maanden intensief met deze materie beziggehouden. Zo
zijn er van meerdere bedrijven offertes en adviezen opgevraagd om tot een goed systeem voor ventilatie te
komen voor nu en in de toekomst. Uiteraard niet alleen voor de kerkzaal maar ook voor de andere ruimten.
Inmiddels hebben we besloten om tot actie over te gaan en een goed ventilatiesysteem aan te leggen dat
zorgt voor schone lucht en ook in de zomer zorgt voor frisse lucht. U begrijpt dat een en ander forse kosten
met zich meebrengt, en mocht u willen bijdragen aan een beter klimaat in de kerk dan is uw bijdrage van
harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de stichting. Alle giften zijn van
harte welkom, wel graag even vermelden ventilatie, dan weet onze penningmeester ook waarvoor uw gift is
bestemd.

Ventilatie
Zoals u wel zult hebben gemerkt als u de dienst live bijwoont, het is een stuk frisser in de kerk. Dat komt door de noodzakelijke ventilatievoorzieningen die we tijdelijk hebben getroffen. Dit mede op advies van de PKN en het RIVM. We zullen de laatsten zijn om toe te geven dat dit een ideale situatie is. Je stookt tenslotte bijna voor buiten.
Het bestuur van de stichting heeft zich de laatste maanden intensief met deze materie beziggehouden. Zo zijn er van meerdere bedrijven offertes en adviezen opgevraagd om tot een goed systeem voor ventilatie te komen voor nu en in de toekomst. Uiteraard niet alleen voor de kerkzaal maar ook voor de andere ruimten. Inmiddels hebben we besloten om tot actie over te gaan en een goed ventilatiesysteem aan te leggen dat zorgt voor schone lucht en ook in de zomer zorgt voor frisse lucht. U begrijpt dat een en ander forse kosten met zich meebrengt, en mocht u willen bijdragen aan een beter klimaat in de kerk dan is uw bijdrage van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de stichting. Alle giften zijn van harte welkom, wel graag even vermelden ventilatie, dan weet onze penningmeester ook waarvoor uw gift is bestemd.

Alpha cursus
De afgelopen tijd hebben we nagedacht over mogelijkheden om weer een Alpha-cursus te organiseren. Aanvankelijk hadden we het idee, dat een online cursus geen optie was, omdat het samen eten en op een ontspannen manier elkaar leren kennen een onmisbaar onderdeel is. Omdat dit op korte termijn nog niet verantwoord lijkt, hebben we besloten om de online cursus toch een kans te geven. Een voordeel zou kunnen zijn, dat dit nog laagdrempeliger is dan de reguliere Alpha-cursus. Iemand kan besluiten om thuis de eerste inleiding te bekijken en in te loggen bij het groepsgesprek. Je kunt te allen tijde afhaken, maar we hopen natuurlijk, dat mensen enthousiast worden. Misschien kent u iemand, die u kunt uitnodigen om op deze “veilige” manier kennis te maken met het christelijk geloof. We starten op maandagavond 8 februari. Informatie en aanmelden bij Bonne Oosterhuis, tel. 06-57262159 of famoosterhuis73@gmail.com

Kidzzcorner
Vandaag is het tweede advent. Er mogen nu twee kaarsjes gaan branden.
Wij gaan verder met kerstproject van Vertel het Maar!


Kerstproject: Ik zie toekomst in jou

In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de Verlosser. Hij komt naar ons toe! Hij is onze toekomst! Omdat God toekomst ziet voor de wereld! Hij zet zijn plan voor een hoopvolle toekomst in werking. Hij stuurt zijn engelen, boodschappers die Hem dienen, om zijn plannen bekend te maken aan mensen. Hij wil hen laten meewerken aan een hoopvolle toekomst. Hij ziet toekomst in ons! Hoe goed is het om Gods perspectief te leren kennen voor deze wereld. Om te ontdekken hoe engelen Gods boodschap weerspiegelen, hoe ze dienstbaar zijn aan God. Hem in alles dienen tot zijn eer. Ze zijn er om Gods boodschap te reflecteren en uit te stralen. Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld. In de projectverbeelding zien we dat terug in de achterwand, die alles weerspiegelt, reflecteert en van alle kanten laat zien.

Projectthema: Spiegel van liefde
Thema van vandaag: Een engel bewijst Gods liefde (Lucas 1:26-38)


We horen vandaag over de ontmoeting van Maria met de engel Gabriël. Hij geeft Gods liefde speciaal voor Maria door.

Je zult maar uitgekozen worden om deel te hebben aan het plan van redding voor de wereld. Wat een niet te bevatten wonder is dat! Zou jij het begrijpen? Wat zal Maria daarvan vinden?

Maria is een eenvoudig meisje, verloofd met Jozef die timmerman is. Je merkt aan niets dat ze familie zijn van de grote koning David. Ze zijn arm
en eenvoudig. Juist naar haar stuurt God engel Gabriël. Hij moet haar de boodschap brengen dat God zijn belofte niet is vergeten. De Messias zal een
afstammeling van David zijn. Juist door de jonge Maria zal God dat laten zien. Speciaal om dat te zeggen komt de engel Gabriël namens God even bij Maria op bezoek. Wat houdt God veel van haar! De engel Gabriël laat Maria zien dat God haar uitkiest. Zij mag Gods liefde op een heel bijzondere manier merken. Ze wordt moeder van de Here Jezus. God zelf zal haar een kindje geven. Hij zal de Redder van de wereld zijn. God kiest haar uit om moeder van Gods Zoon te zijn.

Maria gelooft deze boodschap van Gods liefde onmiddellijk, hoewel ze verbaasd vraagt hoe dat mogelijk is. Ze herkent in de engel Gods bijzondere liefde voor haar. Dat kan alleen omdat ze zelf veel van haar HEER houdt. De engel krijgt meteen haar antwoord mee voor God: ‘De HEER wil ik dienen’.

Lied: Meisje uit Nazareth – cd witte zwanen, zwarte zwanen / Elly en Rikkert
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.