PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 5 December Zondagsbrief 5 December
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Testify
Nevendienst: Betsie en Chantal
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geerts
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Rwanda, opvang en scholing kwetsbare kinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis, Lykele de Leeuw en mw. Schuurhuis.

Overlijden zuster Bea Kamp-Bolkesteijn
Op vrijdag 3 december is van ons heengegaan zuster Berendina Janna Kamp-Bolkesteijn op de leeftijd van 78 jaar.  Zuster Kamp was een gelovige vrouw en van harte betrokken bij onze gemeente. Op 16 juni 2019 deed ze openbare belijdenis van haar geloof en ontving ze de Heilige Doop.

Ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’. Deze week zijn de gemeenteleden met de achternamen L tot en met Z aan de beurt. Maar ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

Het waarachtige licht schijnt reeds...
Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven”

Een bekend adventslied luidt:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal


Net als de apostel Johannes brengt dat lied tot uitdrukking dat we het licht niet alleen verwachten, maar dat het ons ook nu al verlicht. Jezus heeft als het Licht der wereld de duisternis overwonnen. Dat gebeurde toen Hij aan het kruis, omgeven door duisternis, Zijn verlossende werk voor ons volbracht. Voor Hem moet de duisternis – de zonde, de hoogmoed, de neiging om kwaad met kwaad te beantwoorden - wijken. Als de Levende wil Jezus wonen in
Zijn gemeente. Door Zijn Heilige Geest verdrijft Hij in ons de duisternis.
Johannes wijst daarop als hij de gemeente herinnert aan het gebod van de liefde.
Gods gevende en dienende liefde gaat onze capaciteit en kwaliteiten te boven. Wij kunnen er niet bij. Maar het Licht der wereld reikt ons Zijn liefde aan! Laten we de liefde concreet vorm proberen te geven in vertrouwen op de komende Heer. Dát is leven in verwachting.

Vanwege corona...
Vanzelfsprekend doen we het dringende verzoek thuis te blijven bij verkoudheid of griep- verschijnselen. Thuis kunnen we de dienst mee vieren via  www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Verder: naam noteren; handen ontsmetten; mondkapje dragen (kan af als u zit); spreiding bij het koffiedrinken (Tenminste als dat door kan gaan; geen koffie bij de bar!); bewegwijzering volgen; samenzang beperkt tot 2 liederen.
Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom!

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Daar word je enthousiast van
Vanuit de IZB werd het pioniersteam van Yaşam Sözu benaderd met de vraag of er in de zomer van 2022 een Dabar-team naar Almelo zou kunnen komen. Dabar heeft recreatieteams op campings, maar wil nu ook pioniersplekken helpen. Het idee is dat er dan een week lang een team naar Almelo komt om bijvoorbeeld kinderwerk te doen en te helpen bij de sport- en speldagen. Enkele mensen van de Dabar-commissie uit de hervormde gemeente van Rijssen willen daarbij helpen. Zo doen zich soms onverwacht nieuwe mogelijkheden voor. We worden er enthousiast van! We bidden dat het verder vorm krijgt en helpt bij het missionaire werk onder Nederlandse en Turkstalige kinderen in onze wijk.

Kerst-event (?)
Op de 27e december is er een kerst-event in onze kerk gepland, waar ieder welkom is. Het is speciaal gericht op Turkstalige inwoners van Almelo. Met verkoop van tweedehands kleding, lekkere hapjes, uitbeelding van het kerstverhaal, ... We hebben de organisatie zo goed als rond, de flyers zijn gedrukt,
maar... Vanwege de corona is het nog niet duidelijk of het door kan gaan.
U hoort er nog van!
Catherinus Elsinga

Besluit omtrent gemeente BA
Op 17 november vond het gesprek plaats van ds. van der Kamp met enkele moderamenleden van onze wijkkerkenraad. Komende vrijdag 3 december hopen enkele vertegenwoordigers van wijkkerkenraad en AK samen een gesprek te voeren onder leiding van ds. van der Kamp. We hopen dat het in  goede sfeer verloopt en een goede basis vormt voor het besluit van het BM van de classis op 10 december aanstaande.

Het is de bedoeling van het BM om op 10 december het definitieve besluit te nemen over de vorming van de gemeente van bijzondere aard. We vragen om voorbede voor de gesprekken en voor alle betrokkenen, opdat wijsheid ontvangen wordt en Gods wil verstaan en volbracht zal worden. Namens de kerkenraad, Dinant Kramer

Collecte
05 december: KIA, Rwanda, opvang en scholing kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf
besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op scholen en in kerken.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Dat familie- en vriendencontacten niet zullen lijden onder deze omstandigheden.
2 Dat bezoeken aan/door broeders en zusters mogelijk blijft.
3 Voor personeel werkzaam in de zorg.
4 De zieken in de kerk en in onze kenniskring.
5 Voor onze kerkenraad en de algemene kerkenraad.
6 Wijsheid en visie voor de kerkenraad in de gesprekken rond de vorming van een gemeente BA.
7 De vorming van een nieuwe regering, die in zijn beleid zich onderwerpt aan Gods geboden.
8 We danken voor de start van het taalcafé, de enthousiaste vrijwilligers en de deelnemers.
9 Inzicht, wijsheid en besef van afhankelijkheid van God bij de overheid. Een houding van respect bij de bevolking jegens hen die zorg dragen voor orde en veiligheid.
10 Gods leiding bij de beslissing om het kerst-event op 27 december wel of niet door te laten gaan.

Schoenendoos collecte Eliza.
We hebben een bericht ontvangen over Eliza, ze is ernstig ziek en inmiddels al weer maanden in Turijn waar ze op een stamceltransplantatie wacht.
Afgelopen week hebben we de bekende “schoenendoos” leeg gehaald en € 103,80 overgemaakt ter ondersteuning van dit gezin dat nood gedwongen niet bij elkaar kan zijn. Vader in Roemenië en moeder en dochter in Turijn.
 Uw diaconie

De bekende zegelactie.
Al een aantal jaren heeft de Plus rond de feestdagen de zegelactie voor een boodschappenpakket. De afgelopen jaren hebben heel wat gemeenteleden mee gespaard om een aantal pakketten aan de Boodschappenmand te kunnen geven.
Als u ook mee wilt doen: de actie loopt van 14 november 2021
tot 19 februari 2022. U kunt uw zegels geven aan een van de diakenen of in de brievenbus aan de buitenkant van de kerk. De diakenen.

Kidzzcorner
Vandaag is het tweede advent. Wij kijken uit naar de komst van Jezus.
Er mogen nu 2 kaarsjes gaan branden en wij gaan verder met ons kerstproject.


Kerstproject: Thuis in Bethlehem

Thema van vandaag: de oogst delen (Ruth 2)


Op het land van Boaz kan Ruth eten verzamelen voor haar schoonmoeder en zichzelf. Dat ziet ze als haar taak; ze stelt zich dienstbaar op. Datzelfde
geldt voor Boaz die rijk en invloedrijk is; hij heeft oog voor de armoede van Ruth en Noömi. God wil dat hij hen laat delen in zijn oogst. Ruth oogst
veel gerst. Er dankzij de gulheid van Boaz zijn de eerste zorgen voorbij. Maar het belangrijkste is dat Ruth niet teleurgesteld raakt in Israëls God, bij
wie ze is gaan schuilen. Hij maakt zijn naam waar: juist kwetsbare mensen die op Hem hopen kunnen op Hem rekenen. Ze worden door Hem gezien.
God leert ons: mijn redding komt! Wees dienstbaar aan God zoals je bent en Ik maak het goed.

Lied: Projectlied Een lichtje aan de Horizon Marcel & Lydia Zimmer
 
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.