PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 4 Oktober Zondagsbrief 4 Oktober
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Ark uit Wapenveld
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk, zang Ben Hemstede, Nicolette v.d. Beld en Betsie Dogger

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst voorganger ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN, Israëlzondag, Ontmoeting en dialoog
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We gedenken zuster Doorneweerd, zuster van Itterson (Bornerbroeksestraat). Chantal de Leeuw hoopt op 14 oktober voor een jaar naar Portugal te gaan. Veel sterkte toegewenst!

Extra voorzichtig i.v.m. corona
De regering heeft nieuwe regels gesteld om het corona-virus te bestrijden. Gezien het aantal kerkgangers is het verantwoord om de erediensten te houden zoals we dat de afgelopen maanden hebben gedaan.
Extra voorzichtigheid is wel geboden.
 • We dringen eropaan om thuis te blijven als er klachten zijn die op corona kunnen wijzen.
 • Verder moeten we echt zorgvuldig omgaan met het houden van afstand, vooral na afloop van de dienst (!)
 • Als het kouder weer wordt is het niet aangenaam om buiten geen koffie drinken; binnen koffiedrinken kan in deze omstandigheden helaas niet.
We hopen dat de beperkingen van tijdelijke aard zijn. We danken de Heer voor Zijn Woord én voor het feit dat verkondiging en eredienst doorgaan en we de diensten thuis mee kunnen vieren. We zien uit naar wat Hij in Zijn genade bewerkt. Gods Geest is ook in corona-tijd grensoverschrijdend!

Wie gaan naar de kerk? 4 oktober: achternamen L-Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
 • A tot en met K. Op 11 oktober, 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 4 oktober, 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Het laatste lied zingen we samen. Dan blijven we ruim binnen de veiligheidsmarges. Als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
We kunnen ook thuis deelnemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Open Dienst
Vanavond om 19.00 uur is er een Open Dienst over ‘Het Paradijs’. Welkom!

Belijdeniscatechisatie
Er zijn al drie mensen die zich hebben aangemeld voor de belijdeniscatechisatie. Daar zijn we
blij mee. Wilt u of jij ook meedoen?
We bespreken met elkaar onderwerpen als:
 • wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
 • wie is Jezus?
 • wanneer ben je wedergeboren?
 • groei in je geloofsleven
 • gehoorzaamheid, wat houdt dat in?
 • De heilige Geest
 • God dien je niet in je eentje
Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Geen punt; evengoed welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Data voor de komende maanden: 9/10; 23/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12
Tijd: 19.30 uur – (ongeveer) 20.30 uur.
Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Wijkavonden op 22 en 23 september
Op dinsdag 22 september hadden we de eerste wijkavond. Er waren ongeveer dertig gemeenteleden aanwezig. Na de opening door de voorzitter Aernout Stigter is een toelichting gegeven op de vier mogelijkheden voor de onze wijkgemeente. Bij alle opties geldt dat we binnen de Protestantse kerk blijven en waar mogelijk van harte samenwerken met de andere protestantse gemeente(n).
Er vond een geanimeerd gesprek plaats, onder andere over de relatie tot de AK, kerkordelijke zaken, financiën en wat er zoal geregeld moet worden bij meer zelfstandigheid. Bij de stemming bleek niemand te voelen voor de opties 1 en 2 (wijkgemeente binnen de PGA).
Verschillende kozen voor optie 3 als mogelijkheid. Unaniem werd ingestemd met optie 4. Eveneens was er unanieme steun voor het beleid van de kerkenraad om te koersen op optie 4 en eventueel terug te vallen op optie 3.
Op de tweede wijkavond, op 23 september waren tussen de 20 en 30 gemeenteleden. Er werden uiteenlopende vragen en opmerkingen gemaakt. Iemand gaf in overweging wijkgemeente te blijven van de PGA (optie 1). Enkelen kozen voor optie 2 (wijkgemeente van bijzondere aard). Een grote meerderheid vond het vruchtbaarder een aparte Protestantse gemeente te vormen, (optie 3 of 4) waarbij optie 4 de voorkeur had. Er kwamen van verschillende gemeenteleden reacties binnen per brief of mail. Anderen gaven
telefonisch hun mening door. Enkelen van hen gaven te kennen voor optie 3 te kiezen (gemeente van bijzondere aard); de anderen kozen voor optie 4 (Protestantse gemeente naast de ‘stadskerk’) Ieder dank voor het meedenken en meeleven! En laten we de toekomst van de gemeente in gebed aan de Here opdragen.

Bijbelstudie ds. Visser
Ds. Visser knapt langzamerhand weer op. Mogelijk start de Bijbelstudie weer op de 2e en 4e dinsdag van de maand november. We wachten af en hopen ondertussen dat het herstel gezegend wordt.

HGJB-Scholierenweekend
Thema: Het Koninkrijk van God. ‘Koning Jezus, wie is Hij eigenlijk voor mij? Als ik om me heen kijk, wat zie ik dan van God? Oké, ik wil christen zijn... Maar hoe leef ik dan als christen?’ Dat is wat centraal staat op het HGJB-Scholierenweekend. Wanneer: 16-19 oktober. Tieners van 13-17 jaar zijn welkom voor een onvergetelijk weekend met aansprekende Bijbelstudies en veel gezelligheid. Neem de stap en doe mee! Meer info: http://www.hgjb.nl/scholierenweekend/
Catherinus Elsinga

Beste gemeente,
Wij willen u bedanken voor de vele blijken van medeleven voor en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader Wim Wagenvoort. De vele kaarten en brieven met troostende woorden, telefoontjes, appjes en bezoekjes zijn een grote steun voor ons. Heel veel dank daarvoor.
Merijke, Mariska en Angela Wagenvoort

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Koffiecafe
Helaas is er woensdag geen koffiecafe. We hopen dat het binnenkort weer mogelijk is.

Acceptgiro-actie.
Ieder jaar rond deze tijd kreeg u een acceptgiro met een begeleidende brief. We vroegen u dan om een bijdrage voor het werk van de ZWO en voor het project dat we steunen. Ook dit jaar krijgt u een brief met dit verzoek (waarschijnlijk heeft u de brief al). Van hogerhand is echter beslist dat er geen acceptgiro’s meer worden verstuurd. Het is nu dus de bedoeling dat u zelf een overschrijving doet. De gegevens die ervoor nodig hebt staan onder aan de brief onder het kopje Betaalinstructie. We bevelen deze actie van harte bij u aan en we hopen dat u de moeite wilt nemen om een gift over te maken. Hartelijk dank daarvoor.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis,

PKN, Israëlzondag, Ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Wil je mij vergeven? (1 Samuel 25)

Hebben jullie wel eens ruzie? Hoe komt dat dan? Soms ben je dom geweest en soms gebeurt het gewoon? Het beste is om het goed te maken. Stoppen met boos zijn. Wat is verstandig en
wat is dom? Vandaag gaat het ook over verstandige en domme mensen.

David krijgt ruzie met Nabal. David vraagt om eten en drinken, omdat hij Nabals kuddes heeft beschermd. Nabal wil niet delen, maar houdt alles voor zichzelf. Hij heeft David niet om hulp
gevraagd en wil niets met hem te maken hebben. Dat is niet verstandig in de woestijn; daar heb je elkaar nodig. David wil met zijn leger tegen Nabal en zijn knechten gaan vechten. Dan pakt hij Nabal gewoon alles af. Dit gaat helemaal mis! Een oorlog dus. David is net zo koppig als Nabal. De vrouw van Nabal, haar naam is Abigaïl, vindt dat haar man David zijn beloning moet geven, maar ze wil geen gevecht. Abigaïl weet te voorkomen dat het mis gaat door David tegemoet te gaan en excuses aan te bieden. Zij geeft David veel eten. Zij vraagt hem niet te vechten, maar te vergeven? Gelukkig helpt dat. David bedankt Abigaïl dat zij de oorlog heeft tegengehouden. Hij zegt eerlijk dat hij niet Gods wil zou hebben gedaan als hij was gaan vechten.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Vergeven - Kinderopwekking 159
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.