PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 Oktober Zondagsbrief 3 Oktober
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk, zang Maaike, Nicolette en Dinant
Nevendienst: Annemarie en Nathalie
Oppas: ??
Koster: Henk de Roo
Koffieschenken: Dhr. en mw. Sinjorgo
Vanavond om 19.00 uur geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: open dienst ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte PKN kerk en Israël
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Edwin Brughuis die binnenkort een behandeling in het Roessingh zal krijgen.

Het goede doen
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Galaten 6:10
Wat is ‘het goede doen’? Volgens Paulus komt dat overeen met ‘zaaien op de akker van de Geest’: aansluiten bij het werk van de Heer. Doe de dingen waar de Heer mee instemt en die Hij wil zegenen. Paulus somt niet een lijstje op met goede werken. Op iedere plek en op elk moment kun je ‘zaaien op
de akker van de Geest’. Onnozele werkjes of enkele goede woorden kunnen vruchtbaar zijn als ze gedaan worden in navolging van de Heer. Je kunt niet alleen op geestelijke wijze bidden en zingen; je kunt ook op een geestelijke manier de tuin omspitten of de was doen.
Het ‘goede’ heeft een plek in de relatie met een medemens. Paulus maakt daarbij een onderscheid tussen ‘iedereen’ en de ‘geloofsgenoten’. Die laatste hebben een speciaal plekje in ons leven. Zij zijn onze broers en zussen, kinderen van de onze Vader.
God zorgt voor heel de schepping en doet goed aan alle mensen. Jezus zegt: “Hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen.” Tegelijkertijd heeft God een bijzondere relatie tot Zijn kinderen, die Hem liefhebben, dienen en aanroepen. Zij ontvangen vergeving, Zijn Geest en liefde, de verhoring van hun gebed.
In navolging van de hemelse Vader handelen we royaal en met ontferming tegenover alle mensen. De eenheid in geloof biedt de mogelijkheid om van speciale betekenis te zijn voor onze geestelijke broers en zusters.

Corona en ruimte
Ieder is weer welkom in de kerk. Wie verkouden is of andere ‘griepachtige’ klachten heeft wordt dringend aangeraden de dienst thuis mee te vieren. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
In onze situatie betekent het dat er gekozen is voor
- Een vrij ruime opstelling in rijen voorin de kerk.
- Een gedeelte voor mensen die nog iets meer afstand in acht willen nemen.
Al met al kunnen er op deze manier ongeveer 100 mensen in de kerk. Natuurlijk wordt er niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom! Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Catechisaties en tienerclub
Inmiddels zijn de catechisaties weer begonnen. De jongeren tot en met 17 jaar hebben een berichtje in de bus gehad. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond onder leiding van Rogier van Veen. Hij is 23 jaar oud, theologiestudent en woont in Almelo.
• 12 tot 15 jaar om 18.45 uur – 19.30 uur
• 16/17 jaar om 19.30 uur – 20.15 uur
• 18+ om 20.15 uur – 21.00 uur
NB: 6 oktober is er geen catechisatie!
Over enige tijd hoopt de club voor tieners te starten. De tieners krijgen daar nog wel apart bericht van. Eén keer in de veertien dagen een gezellige avond. En tegelijkertijd ruimte om te werken aan je band met de Here God. Mocht je geen gelegenheid hebben om naar de catechisatie toe te gaan, dan is dit een mooi alternatief!

Belijdeniscatechisatie
Heb je belangstelling voor de belijdeniscatechisatie? Dat zou prachtig zijn. Geef je op of neem contact met me op voor informatie! (Soms vormt zich in de loop van het seizoen een groep.)
We bespreken met elkaar onderwerpen als:
• wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
• wie is Jezus?
• wanneer ben je wedergeboren?
• groei in je geloofsleven
Weet je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen? Geen punt; evengoed welkom!
Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave: Catherinus
Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

ALPHA-CURSUS VAN START!
Wil je nog mee doen? Je kunt vast nog wel aanschuiven!
Opgave bij Bonne Oosterhuis, telefoon 06 57262159.

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

De jarigen in oktober
De volgende gemeenteleden hopen in oktober hun verjaardag te vieren.
Stegeman / H.R. 2-10
Westerhoff / L. 3-10
Altena / H.J.F. 7-10
Niks - Makkinga / S.E.J. 9-10
Mw. Schreuder / E. 30-10
De kroonjarigen zijn deze maand:
Frederiks / G.W.  9 okt 1951 70
Kroeskamp - Lambers / J. 14 okt 1951 70
Noppers / A. 20 okt 1951 70
Een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Catherinus Elsinga

Voortang gemeente BA
De meeste gemeenteleden hebben aangegeven lid te willen worden van de gemeente van bijzondere aard. De kerkenraad hoopt dat er in oktober meer duidelijkheid komt over de vorming ervan. Het besluit wordt genomen door het moderamen (BM) van de classicale vergadering.
De kerkenraad weet zich – pastoraal en anderszins - verantwoordelijk is voor alle leden van de gemeente, ook voor degenen die omtrent de toekomst van de gemeente een andere afweging maken
dan de kerkenraad. We trekken in liefde met elkaar op en volgen samen de Heer. De kerkenraad weet zich verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de herstructurering en heeft daarbij het geestelijk welzijn van de gehele gemeente voor ogen.

Dinant Kramer

Collecte
PKN, Kerk en Israël, gesprek en ontmoeting
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

Hervatting deurdienst
Nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden, willen we ook weer gaan beginnen met de reguliere deurdienst om zondagsmorgens iedereen welkom te heten. Het groepje dat momenteel zorgdraagt voor de deurdienst is echter te klein om een volwaardig rooster te kunnen invullen. Daarom hierbij de oproep aan iedereen (jong en oud) om je hiervoor bij mij aan te melden om ook af en toe een deurdienst mee te draaien.
Dinant Kramer, scriba

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner 3 oktober 2021
Genesis 27:1-40

Jacob bedriegt zijn vader.

Een leugen lijkt niet zo belangrijk. Iedereen spreekt weleens niet de waarheid of laat een ander in de val lopen. Moet je daar zo’n probleem van maken? Wat vinden jullie??
De Bijbel waarschuwt ons: Kijk eens wat de gevolgen van liegen en bedriegen bij Jakob zijn! Rebekka maakt samen met haar lievelingszoon Jakob een plan om de blinde Isaak te bedriegen. Zij willen dat niet Esau de belangrijkste zegen krijgt. Het plan met geitenvellen, lekker vlees en geleende kleren slaagt, maar de gevolgen zijn vreselijk. Isaak is teleurgesteld, Esau is witheet. Jakob kan niet thuis wonen, omdat Esau hem, zodra hij de kans krijgt, zal vermoorden. En vertrouwt zijn vader Jakob nog wel?

Een leugen is altijd een probleem, ook als de gevolgen niet zo groot zijn. Wees gewoon eerlijk, zoals God vraagt. En als je toch eens in de fout gaat, denk dan aan Jakob. God laat hem niet los, maar wil verder met hem.

Lied: bewaar je oog.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.