PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 31 Mei Zondagsbrief 31 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Marco Borkent, zang Mathilda Schepers, Jeannette Ek en Dinant Kramer

Koster: NVT

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Marokko, Steun aan een jonge open kerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Het Pinksterfeest
Pinksteren is het feest waarbij we gedenken dat Jezus Zijn Geest heeft uitgestort over de gemeente. Pinksteren is het ‘startschot’ voor de verkondiging van het evangelie aan alle volken.

Het bijzondere van Pinksteren is dat het niet blijft bij die eerste uitstorting van de Geest. In het boek Handelingen lezen we diverse keren dat de Geest wordt uitgestort. Bijvoorbeeld over de (van oorsprong heidense) Cornelius en zijn familie. “Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden” (Handelingen 10:44).

Iets dergelijks lezen we over de gelovigen in Samaria in Handelingen 8. Het is op zichzelf al een wonder dat Samaritanen – aartsvijanden van de Joden – het evangelie van Jezus Christus aanvaarden en zich laten dopen! Als de apostelen in Jeruzalem daarvan horen sturen ze Petrus en Johannes naar Samaria toe. Die constateren dat de Samaritanen echt geloven, maar dat er toch nog iets ontbreekt. In Handelingen 8:15-17 lezen we:

“Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, 16. want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. 17. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.”

Een bijzondere tekst. De Geest heeft de Samaritanen tot Jezus geleid, maar ze mogen als eigendom van Jezus een diepere vervulling en doorwerking van de Geest verwachten. Bij hun doop met water zijn ze wel ‘in Jezus’ naam’ gedoopt, maar niet ‘in de naam van de heilige Geest’. Ze zijn niet ‘ondergedompeld in de Geest’, niet ‘onder het gezag en de herscheppende invloed van de Geest’ gebracht.
De apostelen bedienen niet opnieuw de doop. Ze leggen de Samaritanen de handen op en bidden om de vervulling met de heilige Geest. Door die handoplegging wordt de naam van de drieenige God op de gelovigen gelegd. God legt met Zijn Geest beslag op hun hele bestaan. “...en zij ontvingen de heilige Geest...”

In memoriam zuster Annie Letteboer-Kuiters
Op vrijdag 22 mei is van ons heengegaan zuster Johanna Gezina Letteboer-Kuiters. ‘In haar Heer en Heiland ontslapen’ zoals op de kaart staat. De dankdienst voor haar leven en de begrafenis vonden plaats op vrijdag 29 mei.
Hoewel ze opgroeide in een niet-christelijk gezin, verlangde zuster Letteboer als kind al naar God. Hem heeft ze mogen vinden om Hem haar hele leven te volgen en te dienen. Samen met haar man, Jan Letteboer met wie ze op 12 mei 1950 trouwde. Hun trouwtekst was: ‘Mijn tijden zijn in uw hand’.
Het gezin Letteboer woonde lange tijd aan de Bilderdijkstraat met de drie kinderen Marianne, Rita en Gert. Zuster Letteboer was een echt familiemens; ze genoot van de goede onderlinge band met kinderen – inclusief de aangetrouwden - en  kleinkinderen. Ze was een lieve moeder, schoonmoeder en oma; ze kon luisteren en raad geven; zorg en hartelijkheid bieden en die ook dankbaar ontvangen. Toen ze zwakker werd boden de kinderen en kleinkinderen goede hulp en zorg.
We gedenken zuster Letteboer als een meelevend lid van de gemeente en als iemand die vrijmoedig getuigde van haar vertrouwen op de Heer. Op Hem bleef zij vertrouwen ook toen haar man overleed in 2001 en toen ze lichamelijk zwakker werd. Haar hoop was op de opgestane Heer.
Ons gebed is dat haar nagedachtenis tot zegen zal zijn en dat de kinderen en kleinkinderen troost vinden in Gods beloften. Tijdens de afscheidsdienst stonden we stil bij 1 Thessalonicenzen 4:13-18 waar Paulus wijst op de komst van de Heer en de opstanding van hen die in Christus gestorven zijn.

Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink, zuster Mensink, broeder Jan Dreves en Lykele de Leeuw. We leven
mee met de familie Veldhuis, die voor extra zorg tijdelijk van Swanehof verhuisd is naar Hoog Schuilenburg.

Belijdenis en doop
We zijn er buitengewoon dankbaar voor dat zeven mensen te kennen hebben gegeven openbare belijdenis van hun geloof te willen doen. Hun namen zijn: Eelke Stigter, Marileen Pas, Naomi Voort, Marieke Voort, Erik Winters, Sharona Braakman en Marijke van der Struik. Sharona en Marijke zullen dan ook de Heilige Doop ontvangen.
Belijdenis en doop zullen plaats vinden op zondag 7 juni in de morgendienst. Eelke Stigter hoopt september belijdenis te doen.
Op 7 juni kunnen er rond de dertig personen in de kerk bij zijn. We zijn er dankbaar voor dat de dienst uitgezonden kan worden – en dat op die manier gemeenteleden, familieleden en vrienden getuige kunnen zijn.
De avondmaalsviering is op zondag 14 juni. Ds. M. Péschar hoopt in deze dienst voor te gaan; in Hollandscheveld heeft hij al eens een avondmaalsviering meegemaakt waarbij gemeenteleden thuis aan de viering deelnamen.

BOOST – 2e Pinksterdag

Het BOOST-festival op de 2e Pinksterdag kan helaas niet doorgaan. Maar u kunt wel op de tweede Pinksterdag de
livestream bijeenkomst van het festival meemaken. Voor iedereen, in het bijzonder voor de jongeren! Te volgen via het
gebruikelijke kanaal voor onze erediensten. (zie onder) Ook te volgen via www.facebook.com/boostgospelfestival of
zoek BOOST Gospel Festival op bij YouTube.

De Ontmoeting door de week
De link is https://www.twitch.tv/jvtwitch68/videos ; de rechtstreekse link is deze week: https://www.twitch.tv/videos/625757073

Kinderprogramma Henkie-show
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelverhalen, enzovoort. Prachtig om kinderen op deze manier vertrouwd te maken met de Bijbel. Het heet de ‘Henkie-show’ en is verhuisd naar: https://www.dehenkieshow.nl/

Erediensten
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Wijkkas via nummer PGA!
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Een attent gemeentelid wees erop, dat de wijkkas staat onder een banknummer van de PGA. U kunt dus een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse
Gemeente Almelo:
NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50 (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Gebedspunten
  • We prijzen de Heer voor degenen die openbare belijdenis hopen te doen en de doop ontvangen. We bidden om een goede voorbereiding daarop en een vreugdevolle dienst.
  • We bidden om een goede voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 14 juni. En dat ook bij de bijzondere wijze waarop de viering plaatsvindt het werk van de Heer verwacht en doorleefd mag worden.
  • We danken voor het kerkgebouw en we bidden om een goede vorm voor de vieringen in de komende tijd.
  • We danken dat de Geest waait waarheen Hij wil! We danken voor het BOOST-festival en dat jong en oud daar iets van mee kunnen beleven via de livestream uitzending.
  • We belijden dat we als samenleving niet eerbiedig zijn omgegaan met Gods schepping. We bidden om voldoende regen voor de planten en dieren.
  • De zieken, thuis en in het ziekenhuis. De ouderen en anderen die een kwetsbare gezondheid hebben.
  • We bidden voor de vervolgde Christenen. Radicale Hindoes willen dat India een compleet Hindoeïstisch land wordt. Dat is een enorme dreiging voor de 65 miljoen christenen in het land. Christenen in India krijgen steeds meer te maken met vervolging en dreiging.
  • We dragen de situatie in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda aan de HERE op. Door de verplichte lockdowns kunnen mensen niet werken – en daardoor dreigt er honger.
Catherinus Elsinga

Van de diaconie
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen ze niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt!

Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. We ondersteunen kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden hebben we 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen realiseren.
U kunt helpen door een gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Help een stille coronaramp voorkomen'.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Collecte
Eerste Pinksterdag, KiA, Marokko, Steun aan een jonge open kerk

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Doet u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?

Solidariteitskas 2020

Binnenkort kunt u weer de enveloppe voor de bijdrage Solidariteitskas 2020 in de bus vinden. Voor gemeenteleden die al toestemming hebben gegeven om dit bedrag, jaarlijks te incasseren, onderstaand de informatie over de Solidariteitskas:

In de bijbel is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend.
”En houdt de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God  behagen schept” (Hebreeën13:16)
Door uw bijdrage – een offer – aan de solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere.
Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld.

Als gemeente vragen wij een bijdrage van 12,50 per persoon. Voor elk belijdend lid wordt 5,00 afgedragen aan de solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor de eigen wijkgemeente. Namens het College van Kerkrentmeesters, P.D. Visser.

P.S wanneer u ons machtigt om het bedrag jaarlijks te incasseren, hoeven er geen extra kosten te worden gemaakt voor vervaardigen brieven, papier en portokosten! U hoeft het strookje onderaan de brief alleen ondertekend te retourneren aan het Kerkelijk Bureau.

Heerlijke vruchtentaart!
Door de maatregelen rondom corona heeft ook Boek en Hart niet de verwachte omzet kunnen halen. Daarom hebben we samen met Bakkerij Deterd weer een leuke actie bedacht. U kunt heerlijke vruchtentaarten -gemaakt door bakker Deterd - bij ons bestellen; de taarten zijn geschikt voor 6-8 personen worden bereid met banketbakkersroom. De taart kost maar €8,00.

Uw bestelling kunt u zaterdag 20 juni tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij Boek en Hart afhalen. En we hebben nog iets leuks: bij het afhalen van uw
taart ontvangt u een kortingsbon waarmee u 10% korting krijgt op artikelen uit Boek en Hart. Let op: de boeken en Bijbels tellen niet mee bij deze kortingsactie, omdat de Wet op de Vaste Boekenprijs geldt. Dat betekent dat we geen kortingen geven op Bijbels en boeken. Maar we hebben nog genoeg ander moois in de winkel staan.

Doet u mee en helpt u ons?
Geef voor zaterdag 13 juni uw bestelling door via de mail (info@boekenhart.nl), via de telefoon (0546-706515) of via mij.

Janny Kramer (d.kramer@planet.nl)

Kidzzcorner

Pinksterproject

Vanaf Hemelvaartsdag 21 mei tot aan Pinksteren stoppen wij even met het verhaal van Mozes en het volk in de woestijn. Na Pinksteren gaan wij terug naar dit verhaal en horen wij hoe het verder gaat. Vanaf Hemelvaartsdag staat centraal: God belooft ons vreugde.

Projectthema van vandaag: Ik beloof de Heilige Geest
Eeuwig leven begint bij wat Jezus heeft gedaan. Het is er nu al voor wie gelooft in Gods toekomst van volmaakte vreugde. Christus bidt voortdurend voor ons bij zijn Vader. Wij zien dat door de komst van de Heilige Geest. Dat vieren wij vandaag.

In de Bijbel lezen wij hoe de discipelen van Jezus veranderen, als de Heilige Geest bij hen komt. Een van deze discipelen is Petrus. Vroeger was Petrus een visser. Toen vroeg Jezus of hij Zijn leerling wilde zijn. Nu vertelt Petrus over Jezus. Ook de andere discipelen vertellen over Jezus, zelf in een andere taal! Door Gods kracht veranderen ze opeens van leerlingen in leraren!

Petrus vertelt de mensen wat Jezus allemaal heeft gedaan toen Hij bij hen was, dat Hij is gestorven maar ook dat Jezus is opgestaan! Petrus vertelt wat hij heeft gezien en gehoord. Petrus roept de andere mensen bij de tempel op dat ook te geloven. Petrus roept met Pinksteren de mensen op om te gaan geloven in Jezus om vergeving van hun zonden te krijgen. Voor de mensen is dat een grote verandering: geloven in het werk van Jezus, daarom anders gaan leven, je laten dopen in de naam van God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

Veel mensen gaan die eerste Pinksterdag geloven in Jezus, wel drieduizend mensen om precies te zijn. Zo is de kerk van Christus ontstaan. En die kerk is heel hard gegroeid en groeit nog steeds!
De Heilige Geest geeft gelovigen de kracht om zelf te geloven en enthousiast van Jezus Christus te getuigen. Die Geest brengt gelovigen ook samen in de kerk: gedoopte mensen, één in hun Heer en Verlosser. Alle mensen die in Jezus geloven en dicht bij Hem willen leven heten samen ‘de christelijke kerk’.
Lied: Ik moet weggaan (Hemelhoog 231)

Wist je dat...
In verband met Corona wordt al het materiaal voor het tweede kwartaal gratis beschikbaar gesteld voor gebruik thuis. Het is daarom vrij te downloaden en te gebruiken tijdens deze crisis. Kijk op de website: www.vertelhetmaar.nl.

Van de kindernevendienst:
Heb jij iets moois gemaakt of ben je iets tegengekomen wat jij met ons wilt delen? Je mag dit sturen naar: mariskawagenvoort@gmail.com.

Kindernevendienst
De bijbelvereniging gaf ons het mooie aanbod van 10 bijbels.
Tegen een gift konden wij ook meerdere bijbels bestellen en inmiddels hebben wij 15 bijbels ontvangen en deze zijn bezorgd bij de gezinnen die deelnemen aan de kindernevendienst en de oppas.

Voor het kinderwerk hebben wij een gift ontvangen van een gemeentelid, dit bedrag wordt overgemaakt aan de bijbelvereniging als dank voor de prachtige bijbels*.

*Het verhaal van Gods liefde aan jonge gezinnen.
*De bijbel in 100 verhalen
*Groeibijbel

We hopen dat de gezinnen met veel plezier uit de bijbels mogen lezen!
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.