PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 31 Maart 2019 Zondagsbrief 31 Maart 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Marco Borkent
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er GEEN dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Leerdienst.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Missionair, pionieren rond zingeving
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.

Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Betsie en Astrid
Oppasdienst: Chantal & Eelke
Koffieschenken volgende week: Fam. Fierkens
 

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink. Zij kreeg helaas niet een positieve uitslag van de onderzoeken. Dat brengt zorg met zich mee voor haar en voor degenen die zo liefdevol om haar heen staan. We dragen hen op aan de hoede van de Heer. We denken aan broeder Zwinselman die een operatie onderging in Enschede.
Hij is na een geslaagde operatie weer thuis. We leven ook mee met Lykele de Leeuw (J.vd Vondelstr). Zuster Neurink is inmiddels weer thuis. Zr. Voskamp is nog in de Koppel. Het gaat goed met haar.

De tweede dienst
Vanavond: geen dienst; 7 april: leerdienst; 14 april: Open dienst; 21 en 28 april, 5 mei: geen dienst; 12 mei: gebed en getuigenisdienst; 19 mei: Open dienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur. 26 mei: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur) over Hemelvaart.

Wijkavond
Op woensdag 27 maart hadden we een fijne wijkavond. Er was een goede opkomst, de stichting Hulp Oost-Europa verzorgde een tafel met prachtige artikelen en ds. Cees Rentier van Stichting Evangelie en Moslims was onze gast.
Om 19.30 begonnen we nadat ieder koffie of thee had gekregen. Ds. Rentier gaf aan de hand van een PowerPoint. een heldere inleiding op de Islam en vertelde over de ontwikkelingen rond de Turkse christenen in Almelo en omgeving. Hij gaf ook handvatten voor het optrekken met moslims in onze omgeving. Eén keer in de veertien dagen is er in ons kerkgebouw een Turks-Nederlandse dienst. We zijn er dankbaar voor dat de Heer deze christenen op onze weg
brengt.
Na de pauze verzorgde de voorzitter Aernout Stigter een inleiding over de ontwikkelingen binnen de PGA en het beleid van de wijkgemeente De Ontmoeting. Financiële prognoses maken voor de PGA een bezinning op het beleid nodig. Aernout gaf inzicht in het nog lopende beleidsplan van de PGA. De financiële zelfstandigheid van de wijken is gerealiseerd en heeft een goede uitwerking gehad. Samenwerking tussen Pniël en de Grote kerk enerzijds
en de Bleek en NOACH anderzijds heeft nog geen vaste vorm gekregen. In de Ontmoeting zijn de Regenboog en het Nieuwland verenigd.
De kerkenraad van de Ontmoeting wil zich constructief opstellen binnen de PGA, bijvoorbeeld door samenwerking op het terrein van diaconie, missionair werk en facilitair. Essentieel voor De Ontmoeting is behoud van de confessioneel-evangelische identiteit; behoud van het gebouw voor eredienst en gemeenteopbouw; de eigen predikant die werkt
onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad.
Diverse gemeenteleden maakten van de gelegenheid gebruik te reageren. De vergadering gaf desgevraagd aan in te stemmen met het beleid van de wijkkerkenraad. Albert Jansen las voorafgaande aan het dankgebed een treffende tekst uit Spreuken 3, die we als leidraad mogen nemen:

3 Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
4 dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.
5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.


Catherinus Elsinga

Collecte, missionair, pionieren rond zingeving
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan.
In Rotterdam bij voorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak kunnen vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt deze startende

Kerk in Actie (KIA)
Miljoenen mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door, misschien wel, de grootse natuurramp ooit. De cycloon Idai. Ruim 3 miljoen slachtoffers hebben dringend voedsel, water, onderdak en medicijnen nodig.
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten en dekens.
Wij als wijkgemeente willen volgende week ook een, extra, collecte houden voor dit doel, het menselijk leed is groot, laten wij onze verbondenheid met hen, ook al is het op grote afstand, tonen.
Wilt u zelf rechtstreeks een gift overmaken naar: Kerk In Actie NL89 ABNA 0457 457
Uw wijkdiaconie

KUNSTWERK HERPLAATST.
Zoals u misschien hebt gezien is het kunstwerk van de Almelose kunstenaar Jan Gierveld (1935-2005) herplaatst. Voorheen hing het aan de straatkant. Door de verbouw was daar geen plaatst meer en zodoende is het aan de zijkant terecht gekomen. Gierveld maakte het draadplastiek in 1958 en hoewel het geen specifiek christelijke voorstelling is past het heel goed bij ons kerkgebouw

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Koffiecafe
Vanaf volgende week is er weer alleen koffie café. De soep met broodje is weer afgelopen. In het najaar gaan we er mee verder. Kom gerust eens kijken en drink met ons gezellig een kopje mee We zijn om 10.00uur tot 12.00uur aanwezig. Hartelijk welkom koffieteam “de Ontmoeting”

Inzameling boeken/buurtmarkt.
We hebben reeds een aantal dozen (mooie!) boeken mogen ontvangen en zijn nog steeds aan het verzamelen. In de hal van de kerk staat een doos. We hebben besloten om de boekenmarkt breder te trekken qua benaming en doel. Dit idee is ontstaan om de buurt van de ontmoeting er nog meer bij te betrekken en er een gezellig samenzijn van te maken. Daarom is er ook een andere naam aan deze middag gegeven: 'buurtmarkt'. Naast de verkoop van boeken zullen er
voor moederdag ook plantjes verkocht worden en komt er bijvoorbeeld een springkussen. Zet de datum alvast in uw agenda en kom ook langs op zaterdag 11 mei!

Lieve mensen,
Op zaterdagmiddag 23 maart is ons huwelijk ingezegend.
Het leek ons goed om dit in onze nieuwe gemeente, De Ontmoeting, te doen. Dan konden familieleden en vrienden zich een beetje voorstellen waar we terecht waren gekomen. En wie krijgt er nou de kans om receptie te houden in zo’n nagelnieuw gebouw? We zaten er nog wel een beetje mee, wie de koffie moest inschenken en de taart snijden als
wij gefeliciteerd werden..... En we zijn zo verrast dat Stichting De Ontmoeting dat héél graag wilde doen en nog meer: de bloemenversiering, de rode mat zelfs, de hapjes, het drinken, het voorbereiden en opruimen en nog veel meer: nergens hadden we zorgen over, we zagen blijde gezichten en veel plezier.
We hebben leuke reacties van onze gasten gekregen over de ontvangst en we zijn er zelf heel dankbaar voor en we voelen ons thuis, hier!
Dank jullie wel! En als het onze beurt is om mee te helpen horen we het graag.
Arend en Nicolette van de Beld - Christiaanse

Kidzzcorner

Heb jij wel eens straf gekregen voor iets dat je niet gedaan had? Hoe voelde dat? Heb je ook wel eens
meegemaakt dat je geen straf kreeg, terwijl je het wel verdiend had? Hoe was dat voor jou?
Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Hij is geen oproerkraaier tegen de Romeinse overheid. Via Herodes komt Jezus weer terug bij Pilatus. Hij houdt vol dat Jezus onschuldig is, maar wil hem wel laten geselen, voordat hij Hem vrijlaat.
de nadruk ligt op wat nu volgt. Pilatus zet Jezus tegenover een beruchte crimineel. Een van de twee wordt vrijgelaten ter gelegenheid van het Paasfeest. Het kan niet anders dan dat het volk voor Jezus kiest. Maar dat gebeurt niet. De schuldige gaat vrijuit en Jezus zal sterven.

Dat is oneerlijk. Maar je kunt wel goed zien waarom Jezus op aarde kwam: om in plaats van zondige mensen gestraft te worden, zodat zij weer toekomst hebben.

Kinderlied: Waarom Hemelhoog 205

Waarom bleef U zo stil
Toen ze U vroegen
Bent U de koning der Joden?
Waarom bleef U zo stil
Toen ze U sloegen
En aan het kruis wilden doden?

Refr: Dacht U aan ons en dat U de vader zou zien?
Dacht u aan ons misschien?

Waarom vocht U niet terug
Toen ze U bonden
En als een dief wilden vangen?
Waarom vocht U niet terug
toen ze U bonden
en aan een hout wilden hangen? Refr.

Waarom zei U geen woord
Toen ze zo spuugden
En U bnespotten en lachten?
Waarom zei U geen wordt toen ze U duwden
En naar Golgotha brachten? Refr.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.