PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 31 Januari Zondagsbrief 31 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers uit Beekbergen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: i.v.m. de geldende maatregelen is er geen muziek

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN/JOP, jongeren spelen Sirkelslag
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Lisanne Hinnen onderging een operatie in Nijmegen, die gelukkig goed is verlopen. Sterkte bij de revalidatie toegewenst! We leven mee met Daniël Kosters, zuster Doorneweerd. Anneke Spijkerman is na een geslaagde operatie weer thuisgekomen.
We bidden ook voor broeder Baarssen en zuster Mensink. Beiden hebben in de afgelopen tijd in het ziekenhuis gelegen en hebben een zwakke gezondheid. We vragen om Gods genade en vrede.

In het teken van de toekomst
In de afgelopen weken vond de Actie Kerkbalans plaats. Onder het motto: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We vestigen onze hoop op de
Heer; daarom gaan we met goede moed verder met de opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest.
We hopen dat de opbrengst bemoedigend zal zijn. Voor de opbouw van onze wijkgemeente en de vervulling van onze missie is dat erg belangrijk.

Een nieuw beleidsplan
De kerkenraad werkt in afhankelijkheid van God aan de toekomst van de gemeente. We blijven daarbij streven naar goed overleg met de AK. De kerkenraad heeft besloten om als wijkgemeente met een nieuw beleidsplan aan de slag te gaan. Een inspirerend boek dat ons kan helpen is ‘Lente in de kerk’ (ds. René van Loon). Samen bouwen aan de kerk van morgen!

Stage René Schipper
René Schipper is begonnen met een studie theologie. Mooi dat hij zich daartoe geroepen weet! De kerkenraad heeft van harte ingestemd met zijn verzoek om de praktijkstage te doen in De Ontmoeting. We geven hem graag de ruimte en het vertrouwen mee te werken aan de opbouw van de gemeente. En we hopen dat René Gods leiding en zegen daarbij ervaart. Van harte welkom René! Hieronder een stukje van René zelf

Stage
Op 31 oktober 1999 mocht ik in ‘de Bleek’ in Almelo mijn eerste kerkdienst op het orgel begeleiden. Sinds die tijd mag ik u maandelijks ontmoeten in ‘de Ontmoeting’. Jullie kennen mij allemaal als de organist. Ik ben René Schipper. Getrouwd met Rianne en we zijn gezegend met 4 kinderen in de
leeftijd van 12,11,8 en 5 jaar. In het dagelijks leven ben ik leerkracht op een basisschool in Vriezenveen. We leven mee met de Hervormde Gemeente (PKN) in Wierden. Waarbij ik verschillende functies bekleed waaronder ook als organist.
Al een langere tijd borrelt er iets, dat ik iets anders in het dagelijks leven wil gaan doen. Welke weg moet ik dan gaan? Afgelopen september heb ik de stap genomen en ben ik begonnen aan de opleiding HBO Theologie op de CHE in Ede. Voor deze opleiding heb ik ook een stageplek nodig. Ik dacht meteen aan ‘de Ontmoeting’. Wat zou het mooi zijn om die gemeente (nog) beter te leren kennen. Aan die vraag werd gehoor gegeven. Dus daarom treft u mij de komende tijd niet alleen achter het orgel maar ook in de gemeente. Tijdens mijn stage in ‘de Ontmoeting’ hoop ik veel te leren en ook u te ontmoeten. Ik zie er naar uit!!

Een tekst waaraan ik heel veel heb en die ik graag aan u wil delen is: Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel Mijn Gids (Luther)
In Hem verbonden,
René Schipper


Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Blijft u wel letten op de berichtgeving via de zondagsbrief, zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
 • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

ALPHA-cursus vanuit je huis
Vanaf 8 februari biedt het ALPHA-team van De Ontmoeting weer een ALPHA-cursus aan, online wel te verstaan! Gezelligheid en gesprek over
‘vragen die je bezighouden’ zijn de ingrediënten van een ALPHA-cursus. Het vergt enige creativiteit om dat aan te bieden in een online omgeving.
Toch zien Erna Veninga en Albert Jansen het helemaal zitten. Erna: “De ALPHA-organisatie biedt prachtige introducties op wezenlijke onderwerpen. Gelukkig zijn; de zin van je leven; het christelijke geloof.” Albert: “Als je aan huis gebonden bent en het vergaderwerk stilligt, schept dat ruimte om met deze vragen aan de slag te gaan.” Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
 • Is er meer?
 • Wie is Jezus?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 • Hoe zit het met de kerk?
Hoe kunnen mensen meedoen? Albert: “Met een laptop en een internetaansluiting moet het lukken. Als mensen zich aanmelden krijgen ze info over hoe het werkt” Aanmelden en informatie: Bonne Oosterhuis, E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572 621 59.

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Als gezin een online kerkdienst meevieren
Vanuit het hervormd jeugdwerk kregen we een paar tips voor de vieringen thuis: Jarig in de maand februari
De volgende gemeenteleden hopen in de maand januari hun verjaardag te beleven.

Temmink / R. 1-2
Bolkesteijn / J. 5-2
Beek - Ooitink / A.H. van 5-2
Oortman - Spek / H.W. 13-2
Mw. Brouwer / J. 17-2
Hendriks - Fokkens / D. 21-2
Horst - Veldhuis / A.M. ter 22-2
Taal / S.  23-2
Schoonebeek - te Brake / E. 24-2
Timmerije / G.A. 27-2

De kroonjarigen zijn deze maand:
Smelt - Bruins / M.  1 feb 1941 80
Duiven - Mulder / M.A. 3 feb 1936 85
Schuurhuis - Kosters / H.F. 6 feb 1946 75
Rheenen / R.G.A. van 6 feb 1951 70
Joustra - Platjes / G. 26 feb 1951 70

We wensen de jarigen een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

De Ontmoeting en de PGA.
Wijkgemeente De Ontmoeting heeft vanaf het begin constructief mee willen denken over de toekomst van de PGA. De opbouw van de gemeente gaat de kerkenraad ter harte. Voor het welzijn van De Ontmoeting zijn drie zaken ingebracht die wezenlijk zijn voor de opbouw van de gemeente. Dat is allereerst de confessioneel-evangelische identiteit en de missionaire gerichtheid. Nauw daarmee verbonden zijn de eigen predikant en het kerkgebouw in de wijk. Vooronderstelling daarbij is de handhaving van de Ontmoeting als wijkgemeente.

Helaas is deze inbreng niet terug te vinden in het ‘voorlopige besluit’ van de AK. De AK streeft naar één gemeente. Het totale beleid van deze gemeente wordt niet voorbereid door de wijkkerkenraad, maar ‘gedefinieerd’ door breed samengestelde werkgroepen en vastgesteld door de AK.
Al ruim een jaar dringt de wijkkerkenraad aan op overleg met de AK. De AK heeft dat overleg echter stelselmatig voor zich uit geschoven. Aan de wijkgemeente is niet de gelegenheid geboden in goed overleg met de AK-vorm te geven aan het gemeente-zijn. Kortom: geen inbreng en geen overleg. Ondertussen startte de AK wel met de uitvoering van het voorlopige besluit. Zo werd de kerkenraad voor het blok gezet: Of meedoen met de gezamenlijke beleidsvorming in LEOB of een andere weg gaan.

Gevolgen
Aangezien ieder overleg uitbleef, zag de kerkenraad zich gedwongen om zelf plannen voor de toekomst van de wijkgemeente te ontwikkelen. En de gemeente daarover te raadplegen. Dat resulteerde in de beslissing om een aparte Protestantse Gemeente te vormen, die streeft naar een goede band met de andere Protestantse (wijk)gemeenten.
Verder was het helaas noodzakelijk om bezwaar te maken tegen het ‘voorgenomen besluit’, dat de AK inmiddels ging uitvoeren. Dat besluit heeft immers nog steeds betrekking op alle vijf wijkgemeenten, ook op de Ontmoeting. Het bezwaar is ingediend bij een classicaal college (CCBG).
Als gronden voor het bezwaar zijn aangevoerd 1. De AK doet geen recht aan de kerkelijke verscheidenheid (identiteit). 2. We missen een goede analyse en een doordachte visie op gemeenteopbouw. 3. De AK heeft geen overleg met de wijkkerkenraad gevoerd en is dat overleg uit de weg gegaan. 4. De AK tast de bevoegdheid van de wijkkerkenraad aan door de definiëring en vaststelling van het beleid neer te leggen bij de werkgroepen en de AK.

In beroep
Het Classicale College (CCBG) constateert dat de AK is gestart met het project – en daarmee met de uitvoering van het voorgenomen besluit. Volgens het CCBG verandert daarmee echter niet het karakter van het ‘voorgenomen besluit’. Tegen een ‘voorgenomen besluit’ kun je geen beroep aantekenen. Daarom is het bezwaar volgens het CCBG ‘niet ontvankelijk’.  De kerkenraad is het niet met deze uitspraak eens. Nu de AK het ‘voorlopige besluit’ uitvoert, handelt de AK alsof er een definitief besluit genomen is. Tegen zo’n ‘handeling’ is wel bezwaar mogelijk. Daarom is de wijkkerkenraad in beroep gegaan bij het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
Het CCBG benadrukt terecht dat “de wijkgemeente in de Kerkorde wordt gezien als de eigenlijke gemeente”. Tegelijkertijd meent het CCBG dat door de vorming en vaststelling van beleid door themagroepen en AK de bevoegdheid van de wijkkerkenraad niet wordt aangetast. Ook op dat punt verschillen wij van inzicht met het CCBG. We hopen dat het Generale College besluit dat het bezwaar van de kerkenraad ontvankelijk is. Dan kunnen de gronden voor het bezwaar beoordeeld worden en blijkt of de AK correct gehandeld heeft.

Doel
Het gaat de kerkenraad er natuurlijk niet om ‘gelijk te krijgen’. We verlangen enkel de ruimte om als gemeente met een confessioneel-evangelische identiteit onze missie in opdracht van de Heer te
vervullen. Daaraan zijn de eigen kerkenraad, de predikant en het gebouw dienstbaar. We gunnen de andere wijkgemeenten ook graag de ruimte zich te ontplooien. Doel is dat in goed overleg met de AK er één besluit genomen wordt, waarin zowel aan de keuzes en inbreng van De Ontmoeting als aan toekomstplannen van de overige vier wijkgemeenten recht gedaan wordt. Dan kan ieder enthousiast aan de slag!
Dinant Kramer, scriba

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
 • dank voor wat onze hemelse Vader ons in Christus heeft gegeven
 • verlangen en discipline om ons te verdiepen in de bijbel
 • allen die door de coronacrisis sterk geraakt worden en geïsoleerd, gedeprimeerd, hopeloos zijn
 • vervolgde kerk, vooral in Noord-Korea, Afghanistan en Soedan
 • alle mondiaal overleg over kernbewapening en klimaatproblemen
 • actie Kerkbalans
Collecte
PKN/JOP, jongeren spelen Sirkelslag
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met  geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Doneer ruimhartig zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Beste gemeenteleden,
In de afgelopen maand hebben we van de Stichting TRUD ook weer onze eerste (digitale) bijeenkomst van het nieuwe seizoen gehad. Goed om met elkaar te bidden voor, en te spreken  over de situatie in Bulgarije. Er zijn ernstige zorgen om de situatie in Bulgarije, maar we zijn dankbaar voor verhalen over mensen die tot geloof komen en huisgemeentes die in aantal toenemen!

We zijn ook dankbaar voor de belangstelling en de voorbede vanuit de gemeente voor Foka van de Beek. Zij werkt voor de GZB in Bulgarije, haar werk heeft veel raakvlakken met het werk wat wij als stichting ondersteunen. Vandaar dat wij veel contact met haar onderhouden, en dat we elkaar zodanig kunnen steunen en versterken. Meer informatie over Foka en haar werk vindt u op https://www.gzb.nl/zendingswerkers/foka-van-de-beek/home?user_id=1033070

We willen als laatste ook op deze manier onze dankbaarheid uitspreken voor alle bijdragen, zowel geestelijk als financieel, die we uit de gemeente De Ontmoeting hebben mogen
ontvangen. Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting TRUD
Erik Veneman

Kidzzcorner

Marcus 2: 1-12

Wat doen jullie als jullie iets heel graag willen?. (blijven vragen aan ouders, sparen, geld verdienen met karweitjes). Je doet er alles voor!
Zo is het ook met die vier mannen met hun verlamde vriend. Het lijkt onbegonnen werk. De mensen in Kafarnaüm verdringen zich om het huis van Jezus. Ze willen die Jezus horen en wonderen zien. Wat
heeft Hij te vertellen en wat doet Hij? Het is bomvol. Ze maken geen plaats voor zieken, ook niet voor de verlamde die door vier vrienden gedragen wordt. De vrienden doen alles; zij geloven in Jezus. Al moet daarvoor het dak opengemaakt!

Het lukt en de verlamde komt voor Jezus’ voeten terecht. Die ziet het geloof van de vrienden. Hij belooft de man vergeving, zodat hij weer hoop krijgt en dichtbij God leeft. En als teken dat Jezus’ woorden echt waar zijn, geneest hij de man ook! Vergeving en genezing, twee geschenken van God. Redding voor de binnenkant en de buitenkant.

Lied: vier vrienden
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.