PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 30 September 2018 Zondagsbrief 30 September 2018
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat drs. Leeflang uit Veenendaal
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Marco Borkent
Koster: Jacob Dogger
Vanmiddag om 15.30 uur is een kliederkerk

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Breemes uit Rijssen (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Eelke
Oppasdienst: Jessica en Risanne
Koffieschenken volgende week: fam. Van de Valk
Meeleven
We noemen zr. Voskamp die aansterkt in de Koppel en zr. Mensink die verschillende gezondheidsklachten heeft. We bidden om Gods leiding en zegen voor haar en haar man.

Vanmiddag: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur).
Over Daniël in de leeuwenkuil.

De Bijbelcursus met ds. Visser begint weer
Op 9 oktober begint de Bijbelcursus van ds. Visser weer. Toegankelijk en verdiepend.
Zie www.bijbelcursus.nl of www.opkijken.nl/bijbelstudie/bijbelcursus/ In seizoen 2018-2019 behandelt ds. Visser onderdeel C van iedere les (vanaf les 12). De praktijk van het geloofsleven, het gebed, de apostolische geloofsbelijdenis en het gebod. Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand. Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. Het seizoen 2018-2019 start op dinsdag 9 oktober 2018. Vervolgens 23 oktober; 13 en 27 november (enzovoort). Kosten: € 27,50 per jaar.

De tweede dienst
Voor september en oktober is het schema: 07 oktober: open dienst (Thema: Bert van Leeuwen en Barnabas); 14 oktober - 19.00 - Gebed- en getuigenisdienst; 21 oktober - 19.00 - Alpha- en leerdienst; 28 oktober - 19.00 – Zangdienst.

De wijkkas
In de vorige zondagsbrief werd dankbaar melding gemaakt van de opbrengst van de actie ‘Groei en Bloei’. We hopen dat de inkomsten van onze wijkkas op peil blijven. Uw gift is zeer welkom! Wijkkas van de Ontmoeting NL38 RABO 0157 9521 34.

Data: 30 september; 17 oktober; 7 november
• 30 september 15.30 – 17.00 uur ‘Kliederkerk’ (voor jong én oud!)
• 17 oktober: ‘als kinderen andere wegen gaan’, 19.45 uur.
• 7 november: gemeenteavond (na de dienst op dankdag)

Kennis maken met het Christelijk geloof
Tijdens vier woensdagavonden wordt een introductie gegeven in het christelijk geloof. Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iets voor jou – of voor een bekende? Locatie: ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58, Almelo. Data: de woensdagen10 okt; 14 nov; 12 dec; 9 jan. Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur. Wie dat wil kan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd vooraf (vanaf 17.30 uur). Kosten: € 15,- inclusief het cursusboek. Opgave: Catherinus Elsinga, (De Valduif 1, Almelo); T. 0546 – 673395; cbelsinga@solcon.nl.

Verjaardagen
Stegeman / H.R. 2-10
Westerhoff / L. 3-10
Hamar de la Brethonière / R.M. HC 6-10
Altena / H.J.F.  7-10
Weijer - Gol / M. 8-10
Niks - Makkinga / S.E.J. 9-10
Bollema - Hendriks / H. 11-10
Hovius - Bos / B. 13-10
Meijer / B. 21-10
Kelder - Hagedoorn / G.C. 21-10
Otterman / F.W. 25-10

Studiebijeenkomsten e.d.
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober hopen leden van het LINKT-team mee te doen aan de landelijke pioniersdagen voor toerusting. Van 18-20 oktober hoop ik deel te nemen aan een conferentie van het Evangelisch Werkverband. Vanaf 24 oktober hebben we anderhalve week vakantie en zijn we een weekje in het buitenland.

Catherinus Elsinga

Beste gemeente,
Na 1 week van ingeschreven te staan kregen wij onverwacht een appartement aangeboden die voldoet aan al onze woonwensen. In een maand tijd zijn wij nu verhuisd van de Rietstraat 75 naar de Hoornbladstraat 64. Het is een appartement waarbij alles gelijkvloers is. Ook is de verhuizing goed verlopen, waarbij de weersomstandigheden nog goed waren. Wij zijn God erg dankbaar dat Hij ons met deze nieuwe woning en alle hulp die wij hebben ontvangen heeft gezegend. Hartelijke groeten, Wim en Merijke Wagenvoort

Vanuit de kerkenraad
Thom Schepers heeft de kerkenraad ontheffing gevraagd van het ambt van ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad heeft Thom de gevraagde ontheffing verleend onder dankzegging voor hetgeen hij als ambtsdrager voor de gemeente heeft gedaan. We zijn Thom veel dank verschuldigd voor zijn -vaak aan het oog onttrokken- inzet voor onze gemeente. Dankbaar zijn we dat Erik Veneman te kennen heeft gegeven de functie van kerkrentmeester op zich te willen nemen. We wensen hem hierbij veel zegen toe. Namens de kerkenraad, Dinant Kramer (scriba).

Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Uitnodiging voor de vrouwen contact groep
We zijn een groep vrouwen van alle leeftijden en komen graag samen om elkaar te bemoedigen. Dit doen we door uit de Bijbel te lezen, er over te praten, naar elkaar te luisteren en soms te lachen of  verdriet te delen.
We gebruiken het boekje: “mensen rondom Paulus” afgewisseld met het Focus boekje.
Wil je ook eens vrijblijvend meedoen?
Je bent van harte welkom op 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 19 november en 3 december.
We beginnen altijd 19.30 in een zaal van de kerk.
Jannie de Leeuw en Tiny Elsinga.

STARTZONDAG
Tijdens de maaltijd op de startzondag heeft het gifgroene varkentje 141,90 bij elkaar gebracht voor de wijkkas. We bedanken alle goede gevers en ook de gevers die de kerk een warm hart toedragen en ons belangeloos van heel veel lekkers hebben voorzien.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

FOCUS
Het thema van dit blok is: Jezus in jouw wereld
Van 9 tot 12 november gaat er een groepje jongeren uit Nederland in het kader van een
uitwisseling naar Praag om te ontdekken hoe je op Jezus gericht kunt leven!
Uit onze gemeente heeft Lydia Stigter zich opgegeven om mee te gaan.
Natuurlijk deelt ze ook zelf in de kosten van deze reis, maar daarnaast is er nog 325,00 nodig.
We vinden het gaaf dat Lydia namens ons wil gaan en ze zal ook vragen van ons meenemen
naar de gemeente in Praag. Naderhand brengt ze verslag uit bij ons in Almelo.
Ja, en hoe gaan we ervoor zorgen dat Lydia de 325,00 mee kan nemen?
We hebben bedacht dat nu in het najaar iedereen het vast heerlijk zal vinden om een lekkere
zelfgebakken appeltaartpunt bij de koffie te eten.
Op zondagmorgen 14 oktober staan er appeltaarten klaar in de kerk waarvan u een punt, of
natuurlijk graag meerdere punten, kunt meenemen voor 2 euro per stuk. U kunt het meenemen
naar huis of gezellig opeten bij de koffie na de dienst.
Zullen we proberen om op deze manier Lydia te ondersteunen?
Nel en Louise

DORCAS VOEDESELAKTIE
We mogen weer meedoen!!!!!!
Zaterdag 10 november is er weer de Dorcas voedselpakkettenactie voor de allerarmsten in Europa.
We proberen om in 4 supermarkten in Almelo weer levensmiddelen in te zamelen.
Het kost maar 2 uurtjes van uw tijd tussen 09.00 en 17.00 uur.
Wie helpt mee?
Informatie en opgeven bij Ben Hemstede.
benhemstede@gmail.com 0546 64 28 91

BOODSCHAPPENMAND
Fijn om te melden dat twee gemeenteleden zich hebben aangemeld om de boodschappen weg te
brengen. Dus u kunt gerust weer boodschappen meenemen, elke 1e zondag van de maand.
Ook de collectebus wil graag gevuld worden.
LUISTEREN NAAR GODS STEM
Op de donderdagen 4,11 en 18 oktober a.s. is er in Kloosterhaar weer gelegenheid om de cursus
“Luisteren naar Gods stem” te volgen.
Heeft u interesse? Meer info: famhemstede@gmail.com

Kidzzcorner

Thema: de koning op de wolken (Daniël 7 1-14)
Weten jullie hoe sterk en slim dieren kunnen zijn? Misschien weten jullie dat van een olifant of een paard, maar ook de kleine dieren kunnen slim en sterk zijn. Daardoor kunnen ze overleven. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal een keer dood. Ze blijven kwetsbaar en hebben een vijand die sterker is. Daniël heeft veel dromen uitgelegd aan koning Nebukadnessar, maar zelf heeft hij ook eens een mooie droom gehad. Wel een beetje eng, maar toch mooi.
Daniël droomt van vier supersterke fantasiedieren, bijvoorbeeld een leeuw met adelaarsvleugels en een panter met vogelvleugels. Daar lijken de koningen op die in deze wereld geen rekening houden met God. Levensgevaarlijk, slim en snel en zij doen hele gemene dingen. Kijk uit voor ze! Maar op de troon zit een oude wijze met wit haar, vol heilig vuur. Dan ziet Hij een Koning die de dieren doodt. Hij stuurt op de wolken een mens die wel goed voor de wereld zorgt. Begrijpen jullie wie dat zijn? Natuurlijk God de Vader die er altijd al is geweest, nog voordat de wereld bestond en Jezus, zijn Zoon, Koning van alle koningen. Koning over alle dieren!
Daniël droomt van de Here God, die de Here Jezus stuurt om onze koning te zijn. Jezus is de sterkste, nu en altijd.

Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 24: 15-20 en 29-31
(Jezus waarschuwt voor de dreiging van de verwoestende gruwel, waarnaar Daniël verwees. Onderschat hem niet en vlucht voor hem. Maar vertrouw tegelijk op de Mensenzoon die als Koning op de wolken komt. Hij zaal zijn uitverkorenen bijeenbrengen in veiligheid)

Uit: Vertel het Maar


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.