PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 30 Mei Zondagsbrief 30 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Nijland uit Mastenbroek
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk, zang Nicolette, Maaike en Erik

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: JOP kennismaken met diaconaat
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. Met Symon Taal gaat het langzamerhand iets beter; we bidden voor zijn vrouw Anneke, die nog wel gezondheidsklachten heeft. We bidden ook voor Herman Jansen, Edwin Brughuis en Daniël Kosters.

Voorbereiding
Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?
In 1 Korinthiërs 10 wijst Paulus op grootsheid en ernst van het avondmaal. Wij ontvangen de gemeenschap met de Heer. De Heer wil in de viering op een bijzondere wijze zijn aanwezigheid doen ervaren. Wij vieren het avondmaal vol verwachting, open voor wat ons overkomt in die intieme ontmoeting met de Levende Heer.
Bij de voorbereiding hoort dat we alles opruimen wat dat heilige moment kan verstoren. Neem de rust voor zelfonderzoek; laten we ons in geloof bekeren van iedere gemeenschap met het kwaad en boze machten. We mogen ons daarbij vastklampen aan Gods belofte van reiniging en verzoening door het bloed van Christus.

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. De maatregelen in verband met corona worden langzamerhand verruimd. Dat is een zegen voor de samenleving én voor de kerk.
 • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 30 mei; 6 juni om 16.00 uur (H.A..) 13 juni; 27 juni; 11 juli; enzovoort
 • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 6 juni (H.A..); 20 juni; 4 juli; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Vanaf 11 juli – 22 augustus: ieder weer welkom
In de vakantietijd verblijven er nogal wat gemeenteleden elders. Bovendien kunnen de maatregelen in verband met corona verruimd worden. Reden voor de kerkenraad om te besluiten dat vanaf 11 juli tot 22 augustus iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Wellicht zijn de maatregelen op 22 augustus zodanig versoepeld, dat we ook nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan. We hopen erop en bidden er om!

Volgende week viering Heilig Avondmaal
Volgende week zondag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
 • 's Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (L tot en met Z)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (A tot en met K).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Koffiedrinken
Als het weer het toelaat kunnen we weer buiten koffiedrinken. Steeds meer gemeenteleden zijn gevaccineerd. Zo keren we stap voor stap terug naar de ‘gewone’ situatie, (die we inmiddels als enorm kostbaar zien!).

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Sport- en speldagen - Help je ook mee?
Inmiddels zijn er al een aantal mensen die zich hebben opgegeven om te
helpen bij de sport- en speldagen op 22,23 en 24 juli.
Maar we hebben nog helpende handen nodig. JE HULP IS MEER DAN WELKOM! ’s
Middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur.
Een prachtige kans om kinderen in de vakantietijd ontspanning, plezier te
bezorgen én een verhaal uit de Bijbel aan hen te vertellen.

Vele handen maken licht werk. Op de opgavelijst kun je zien bij welke
taken je kunt helpen. Geef maar aan waar u of jij goed in bent! De lijst is
als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Hij hangt ook in de hal van de
kerk. Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Catherinus Elsinga

Meeleven
Ik hoorde dat een van onze organisten, Marco Borkent, onfortuinlijk is gevallen en nu thuis zit met een gebroken voet. Dat is niet handig voor een organist, vandaar dat Jan vandaag op de bok zit (organisten term) We wensen Marco uiteraard van harte beterschap en een voorspoedig herstel.

Collecte
JOP kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Corona in India.
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, zijn de samenwerkende hulporganisaties (SHO), waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, gestart met de landelijke giro 555- actie. Misschien hebt u al gegeven, dan onze dank daarvoor. Maar als u niet hebt gegeven vraag ik u om erover na te denken of u alsnog iets bij wilt dragen om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken? U kunt dat doen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona'. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Met vriendelijke groet,
Namens de ZWO, Ria Nijhuis.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten voor 30-5-2021
 1. Danken dat de Corona cijfers dalen, maar ook dat we voorzichtig blijven.
 2. Dat kindernevendienst en kinderclub na de vakantie weer doorgaan.
 3. at mensen het verlangen hebben om elkaar weer te ontmoeten in de kerk.
 4. acht van gebed voor de vervolgde kerk op 4-5 juni.
 5. De AK-vergadering van 3 juni. Gods leiding een wijsheid voor de afgevaardigden. Verder dat de AK ingaat op de uitnodiging tot overleg met de kerkenraad van De Ontmoeting.
 6. Een goede voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal.
Nacht van Gebed wordt gehouden op vrijdag 4 juni van 19.30 uur tot 24.00 uur.

“Blijf voor ons bidden!” Dat is keer op keer wat de vervolgde kerk van ons vraagt. Gebedspunten krijgen we van Open Doors .
We durven het weer aan om met kleine groepjes samen te bidden. We doen dat samen met leden van andere kerken Bij de Eben Haëzer aan de Hofkampstraat 41.

Misschien vind je een hele avond te lang. Je mag ook komen op een door jou bepaalde tijd. Om half acht wordt kort uitleg gegeven. Wie later komt wordt zo nodig bijgepraat. Om de avond ordelijk qua coronaregels te laten verlopen vragen we je het volgende: Geef even door wanneer en hoe lang je mee wil bidden.
Doorgeven aan: rijkenmarjalubberts@xs4all.nl
Hartelijk welkom namens Stadsgebed Almelo
Groet Jacob Dogger

Kidzzcorner

Genesis 16

De komende tijd gaan we vertellen uit het Oude Testament.

God heeft de belofte aan Abram en Sarai gegeven Ze zullen een zoon krijgen. Een groot volk zal ontstaan. Maar Sarai raakt niet in verwachting. Ze heeft een slavin: Hagar.. Ze moet in alles gehoorzamen aan Sarai. Dus ook als Sarai bedenkt, dat Hagar in haar plaats een kind moet krijgen met Abram. Zo raakt Hagar in verwachting. Ze treitert Sarai en gehoorzaamt haar niet meer.

Sarai neemt wraak. Zij vernedert Hagar en behandelt haar waarschijnlijk wreed. Abraham doet er iets aan. Hij komt niet voor haar op, maar laat het gebeuren. Hagar vlucht de woestijn in. Liever dood dan zo moeten leven.
Gelukkig is God anders dan mensen. Hij zoekt Hagar door zijn engel op in de woestijn. Hij redt haar van de dood, stuurt haar terug, maar belooft ook dat haar zoon Israël ook een plaats op aarde krijgt. Hij mag leven en ook uitgroeien tot een groot volk.

Lied: God kent jou
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.