PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 2 Mei Zondagsbrief 2 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Woudenberg
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk, zang Maaike, Lydia en Ben
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor: ds. Elsinga
Om 10.00 uur: leer dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerkdienst gemist (diaconie)
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. We noemen Symon Taal, Herman Jansen en Daniël Kosters.

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een vaccinatie hebben gehad. Zij lopen minder risico op besmetting. Toch blijven we in de kerk de regels zorgvuldig naleven.
 • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
 • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting,
aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Jubileum ds. R. Visser
Op 2 mei 1971 werd ds. R. Visser bevestigd als predikant van de Alt Reformierte Kirchengemeinde in Hoogstede. Als ik het goed heb vond de intrede plaats in het kerkgebouw op de foto. Op 2 mei is dat 50 jaar geleden. Dat betekent dat ds. Visser D.V. zondag zijn vijftigjarig ambtsjubileum mag beleven. Hij en zijn vrouw ervaren dat ongetwijfeld als een voorrecht. Maar het is evenzeer een zegen voor al die gemeenten en mensen die ds. Visser – gesteund door zijn vrouw - als predikant mocht dienen. Op 23 januari 1977 werd hij predikant van Duisburg-Ruhrort.
Vanaf 30 augustus 1981 diende hij de gereformeerde kerk van Uithuizen in Groningen. Uithuizen ligt dicht bij Spijk en Godlinze waar ik in 1984 begon als predikant. Op 22 oktober 1989 verhuisde de familie Visser weer naar Duitsland, Uelsen. Na tien jaar predikantschap in Uelsen nam ds. Visser weer het beroep aan naar Duisburg-Ruhrort. Hij diende gemeenteleden die verspreid waren over een groot gebied in Duitsland tot zijn emeritaat op 1 juli 2010.
Bij ds. Visser gaan een brede belangstelling, belezenheid en een diepgaande kennis van Bijbel en theologie samen met een doorleefd geloof en warme betrokkenheid bij mensen. Hij bood spontaan zijn diensten aan om te helpen bij de geestelijke opbouw van gemeente De Ontmoeting. Wat zijn we er dankbaar voor dat hij sinds de eerste avond op 2 september 2014 jaarlijks – pro Deo - de Bijbelcursus in onze gemeente heeft verzorgd. Daarmee heeft hij de vele deelnemers – en dus heel de gemeente – versterkt en bemoedigd in het geloof. Zolang de gezondheid het toeliet heeft hij verscheidene malen in ons midden Gods Woord verkondigd.
We benadrukken graag onze grote waardering en dank en wensen ds. Visser en zijn vrouw Gods nabijheid en zegen toe.

Sport- en speldagen - Help je mee?
Op 22,23 en 24 juli hoopt het team van de Turkse pioniersplek sport- en speldagen te organiseren voor Nederlandse en Turkse kinderen. ’s Middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur. Zo bieden we ontspanning en plezier bieden tijdens de vakantie. Gezellig, met eten en drinken, sport en spel. Iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Zo dienen we de wijk en kunnen we contacten leggen met kinderen en hun ouders.
Maar: HET LUKT NIET ZONDER UW OF JOUW HULP! Vandaar de oproep om mee te helpen. Er zijn diverse taken (zie het opgaveformulier). Vele handen
maken licht werk. Op de opgavelijst kun je zien bij welke taken je kunt helpen. Geef maar aan waar u of jij goed in bent!
De lijst is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Hij hangt ook in de hal van de kerk.
Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Vakantie
Van 1 mei – 8 mei hebben wij een weekje vakantie. Voor dringende zaken kunt u terecht bij de scriba Dinant Kramer.
Catherinus Elsinga

Benadering gemeenteleden
De kerkenraad heeft aan het Breed Moderamen van de Classis het verzoek gedaan tot de vorming van een gemeente ‘van Bijzondere Aard’. (Net zoals bijvoorbeeld de Bethel-kerk in Enschede.) Dat is nodig om als gemeente De Ontmoeting te blijven bestaan.
Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente met een eigen identiteit voor geheel Almelo. De samenwerking met de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan. Verder worden bij een gemeente BA leden uitsluitend ingeschreven op eigen verzoek. De leden moeten dus zelf aangeven lid te willen blijven van De Ontmoeting. Inmiddels is het eerste deel van de leden daartoe al benaderd. Als u de eerste ronde nog geen formulier hebt ontvangen, komt dat zeker bij de tweede ronde! Vanzelfsprekend hopen we dat ieder lid blijft van gemeente De Ontmoeting. Sommigen maken wellicht een andere keuze. Zij blijven vanzelfsprekend - voluit en van harte - lid tot het moment dat de Ontmoeting een gemeente van Bijzondere Aard wordt.

Dinant Kramer

Collecte
College van Diakenen, Kerkdienst gemist
Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld.

Collecte Hemelvaartsdag 13 mei
Op Hemelvaartsdag vindt er een collecte plaats speciaal bestemd voor een kinder/ jeugdactiviteit op 22,23 en 24 juli. Het betreft sport- en speldagen, die samen met de Turkse gemeenschap worden georganiseerd voor Nederlandse en Turkse kinderen uit de buurt. Kortom een mooie manier om ons kinderwerk in de wijk te profileren en al deze kinderen met elkaar in contact te brengen op een laagdrempelige manier. We bevelen deze collecte dan ook van harte bij U aan. De Diaconie.

Gebedspunten zondagsbrief 2 mei 2021
Op maandag 3 mei is er weer een moderamenvergadering ter voorbereiding van de kerkenraad.
 • Voor de moslimgemeenschap die Ramadan viert
  • Om bescherming tegen haat en geweld
  • Om openheid voor het evangelie van Jezus Christus
 • Ontwikkelingen rond de vorming van De Ontmoeting tot gemeente van bijzonder aard
De vervulling van de ambten van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester
 1. Voor mensen uit onze gemeente die broeder en zusters opbellen ter bemoediging en medeleven.
 2. Voor vrijwillegers die landelijke hulplijnen “bemannen”om mensen in nood te helpen.
 3. Kerkleden die gevraagd worden kenbaar te maken of zij wel of niet bij De Ontmoeting willen horen.
 4. Dat mensen die in dit process zitten tijd kunnen nemen om een besluit te nemen, wederzijds begrip.
FIETSTOCHT OP HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 13 mei a.s. wordt er door de groeigroepenleiding een fietstocht georganiseerd. We starten om 14.00 uur bij de parkeerplaats van de Gravenallee.
U krijgt daar de route uitgereikt en onderweg zult u bekenden tegenkomen. De tocht eindigt bij ons kerkgebouw op de parkeerplaats waar we op gepaste afstand
een hapje en een drankje kunnen nuttigen.
Fiets u mee? Geef u dan op via de mail: famhemstede@gmail.com.
Mocht het weer ons in de steek laten, dan gaat de tocht niet door.
De groeigroepenleiding.

Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer!
Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings gedaan waarbij veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die weinig liefde thuiskrijgen, tieners die op zoek zijn naar echte aandacht etc. Door het doen van Dabar kun je echt verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een hele toffe tijd met je team en je groeit in geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8
jongeren ( leeftijd van 17 tm 25 jaar). Je kunt een of twee aaneengesloten weken Dabar doen. Op diverse campings zijn nog teams leeg. Pak je kans en schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar. Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s wat jongeren zeggen over hun Dabar ervaringen.

Kidzzcorner

Handelingen 12:5-19

Het vertellen over Jezus, was moeilijk Bijna niemand geloofde nog in Jezus. Er was hongersnood en daar gaf koning Herodes de christenen de schuld van. Hun leiders zet hij gevangen en Jakobus wordt zelfs gedood. En nu is Petrus opgepakt. Wordt hij het volgende slachtoffer?
Jezus heeft tegen Petrus gezegd bij het meer (Joh. 21: 18), dat je als je van Jezus houdt soms terechtkomt waar je niet wilt. Het hoort bij christen-zijn, maar is wel moeilijk. Zal hij morgen sterven? Zijn vrienden bidden wel, maar verwachten niet dat het goed afloopt. Dat blijkt als Petrus wonderlijk door een engel is bevrijd. Rhode laat Petrus gewoon bij de poort staan, want dit kan helemaal niet. Koning Herodes laat tevergeefs naar Petrus zoeken.

Was Petrus zo slim en sterk, waren de bewakers zo slecht? Is Petrus zo ontsnapt? Nee, hij is niet
ontsnapt, maar bevrijd. Want God was er en deed wat niemand zich kon voorstellen.

Hebben wij vertrouwen in ons geloof dat bidden helpt?

Lied: Hij is machtig.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.