PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 2 Januari Zondagsbrief 2 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Peschar uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Noordijk, zang Jannie, Maaike, Jan en Bonne
Nevendienst: Betsie en Chantal
Oppas: Risanne

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Veel heil en zegen toegewenst in 2022!
De kerkenraad van De Ontmoeting wenst u en jou veel heil en zegen toe in het jaar 2022!
 
Het nieuwe daglicht staat ons borg
Voor Gods genade en Vaderzorg
Die ook in nacht en duisternis
Ons zonneklaar gebleken is.

Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid
Voor licht en vreed’ in eeuwigheid!
En dat ons leven iedre dag
Als ons gebed U loven mag. (LvdK 381:1,7)

Dit lied vertolkt allereerst een Bijbelse bemoediging. Gods trouw is iedere dag zichtbaar in de schepping. Hoe onheilspellend de omstandigheden ook zijn, we blijven Gods liefde en ontferming verwachten. Zoals Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem belijdt: “Het zijn de gunstbewijzen des HEREN dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw!”
Zo mogen we de nieuwe dag en het nieuwe jaar begroeten. Iedere nieuwe dag ontvangen we de uitnodiging en de kans toe te leven naar het hemels Koninkrijk van “licht en vreed’ in eeuwigheid”. We hopen dat Gods zegenende hand op de gemeente zal rusten. Dan zal ons leven een voorspel zijn van de eeuwigheid in lied, gebed en leven.

Flyer met informatie
Naar verwachting zal De Ontmoeting met ingang van 1 maart of 1 april een zelfstandige gemeente worden. Daardoor kunnen we in de toekomst op dezelfde wijze vorm geven aan ons gemeente-zijn als in de afgelopen jaren.
Om de gemeenteleden van de toekomstige gemeente De Ontmoeting te informeren is een flyer gemaakt met informatie. Helpt u mee om deze te bezorgen? Achter in de kerk liggen de stapeltjes met de adressen (20 per stapeltje).

De oudjaarsdienst
Op 31 december 2021 zal er een oudjaarsdienst zijn. Vanwege de corona niet ’s avonds in de kerk, maar vanaf 19.30 uur thuis te volgen www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’.
A-K: Op 2 januari; 16 januari; 30 januari; 13 februari
L-Z: 9 januari; 23 januari; 6 februari
Ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

Bloemengroet
Joke Bosch heeft jarenlang de bloemengroet verzorgd, samen met Gré Kruize. Wekelijks kwam er een naam van een gemeentelid die verrast werd met een bos bloemen. Zulke dingen geven warmte aan het gemeente-zijn! We willen Joke hartelijk danken voor de bijdrage die ze daaraan heeft geleverd! Joke van der Valk zal haar in januari opvolgen.

Kerstversiering
In de adventstijd en de kersttijd stond er een prachtig bloemstuk in de kerk. De kerkzaal was versierd in de sfeer van kerst. Mooi dat dergelijke dingen. Mooi dat er gemeenteleden zijn die de gave hebben om een gezellige sfeer te creëren. Dank voor uw inzet! Op de preekstoel prijkte de laatste weken een schilderij van Albert Jansen. Wonderlijk mooi, zo’n beeld met een boodschap. Past bij nader toezien goed bij Gezang 381:7!

Thuis mee vieren...
Thuis kunnen we de dienst mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Nationaal gebed 15 januari
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid door de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Er is een programma van 20.00 – 21.30 uur met gebeden en persoonlijke verhalen. Live te volgen via www.nationaalgebed.nl. Thuis kunt u meedoen, persoonlijk of in een klein groep.

Collecte
02 januari: College van Diakenen, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Veilige jaarwisseling
• Moed en wijsheid voor het nieuwe jaar
• Onderlinge kontakten tussen gemeenteleden
• Voor allen die werken aan milieuverbetering, armoede, vluchtelingen
• Onze nieuwe regering
• Het taalcafé van de Turkse pioniersplek; dat het op 18 januari weer van start kan gaan.
• Een goede afronding van de gesprekken rond de vorming van De Ontmoeting als een (protestantse) gemeente van bijzondere aard. Wijsheid voor de leden van de classis die hierbij betrokken zijn.
• Laten we bidden dat de belemmeringen om samen te komen worden weg genomen.
• We bidden speciaal voor het werk onder kinderen en jongeren. De oppasdienst, de kindernevendienst en de jongerenclub. Dat God zijn lof en liefde wil leggen in de monden en harten van de kinderen.

Week van gebed 16 t/m 23 januari

Licht in het duister is het thema
Matteüs 2 vers 1-12
Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden.

Hiervoor komen wij zo mogelijk bij elkaar om samen te bidden in diverse kerken in Almelo.

Zondag 16 januari Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk.
Maandag 17 januari Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk.
Dinsdag 18 januari Christelijk Gereformeerde Kerk.
Woensdag 19 januari De Levensbron in gebouw De Ontmoeting.
Donderdag 20 januari De Bron.
Vrijdag 21 januari De Ontmoeting.
Zaterdag 22 januari Zevende Dag Adventisten.
Zondag 23 Januari De Ontmoeting.

De aanvangstijd is om 19 uur. Zondag 23 januari misschien om 20 uur i.v.m. met kerkdienst.

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden aan de hand van het boekje met stukje bijbel lezen en gebedspunten. Opgeven is niet nodig. Vragen? Jacob Dogger of Theo Ettema.

KIDZZCORNER

Johannes 1:35-52

Simon en Natanaël worden leerlingen van Jezus

Hoe zou het zijn om een beroemde voetballer als trainer te hebben op voetbal? En muziekles krijgen van een beroemde musicus, geweldig! Wat zou je veel van hen kunnen leren. Zij zijn immers heel goed. Ze kunnen je alles voordoen en aanwijzingen geven. Natuurlijk moet je wel alles geven om beter te worden.
Een paar leerlingen van Johannes de Doper horen hem zeggen dat Jezus het Lam van God is, de Messias. Als Hij hen nu eens over God en zijn woorden zou vertellen... geweldig. Hij weet alles over God. Ze merken dat Jezus zelfs weet wat zij denken en doen. Ze gaan weg bij Johannes. Jezus vindt het goed dat Hij hun Meester wordt. Ze moeten wel bedenken dat ze grote dingen gaan meemaken, heel mooie en heel moeilijke en verdrietige.

Lied: Simon en Andreas
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.