PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 29 Maart 2020 Zondagsbrief 29 Maart 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Geen Muzikale medewerking van Hannah en Lydia
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Lammers uit Beekbergen (OVV)
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Ghana, Nieuwe kansen voor straatmeisjes
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: geen
Oppasdienst: geen
Koffieschenken volgende week: geen
Maar er zullen mensen zijn die bidden
en het goede doen
en wachten op Gods uur

Dietrich Bonhoeffer
Medeleven
Wij bidden... Voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis. We denken aan hen die geen bezoek mogen ontvangen, in het bijzonder bidden we voor degenen die door ziekte of beperkingen niet goed begrijpen wat er aan de hand is. We dragen ook hun familie op aan de HERE. Wij danken voor allen die in de zorg werken, artsen, verpleegkundigen en anderen. Wij bidden ondernemers, zzp’ers – en anderen die in hun werk of bedrijf schade lijden. Wij danken voor hulp van de overheid. We bidden om wijsheid om van dag tot dag bestuurlijk leiding te geven
We bidden om wijsheid en leiding voor de regering. We danken voor de koning en de koningin. We bidden voor deskundigen en anderen die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen.

Erediensten
Aanstaande zondag hopen we opnieuw een eredienst te houden vanuit De Ontmoeting. De aanvang van de dienst is 10.00 uur. Vanaf ongeveer vijf voor tien is er muziek. Er zullen slechts enkele mensen bij de dienst aanwezig zijn.

Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op drie manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68 en via radio Almelo (het programma begint om 9.00 uur, de kerkdienst om 10.00 uur) We hopen dat de komende weken de diensten op deze wijze gevierd kunnen worden.
’s Avonds is er geen dienst.

Deelnemen aan de collecte
U kunt deelnemen aan de collecte door een bedrag over te maken op het banknummer van de Wijkkas: NL38 RABO 0157 9521 34. Onder vermelding van de zondag (bijv. 29/3) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50.
U kunt ook in één keer een bedrag voor een aantal weken tegelijk overmaken. Vermeld dan
bijvoorbeeld: 4 zondagen en: voor diaconie / wijkkas /IZB+GZB / boodschappenmand
(vermeld bij ieder doel het bedrag)


Communicatie
Communicatie is erg belangrijk. Via de digitale zondagsbrief en de site www.pga-deontmoeting.nl hopen we ieder zoveel op de hoogte te houden. Wie de digitale zondagsbrief wekelijks (kosteloos) wil ontvangen kan een mailtje sturen naar: zondagsbrief.deontmoeting@pga-almelo.nl
Wilt u deze info (en die over de diensten) doorgeven aan belangstellenden en aan gemeenteleden die de digitale zondagsbrief wellicht niet ontvangen?

De plagen en het evangelie
Het is opmerkelijk dat het leesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap in deze periode verwijst naar Exodus 7-10. Daarin gaat het over de tien plagen die Egypte treffen. Voordat die plagen beginnen laten Mozes en Aäron een teken van de HERE zien:
“Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf op de grond, en de staf veranderde in een slang. Dat is schrikken, zou je zeggen. De farao zal wel terugdeinzen en het volk Israël de vrijheid geven!
Maar nee hoor, de farao gaat in de tegenaanval! De Egyptische tovenaars presteren hetzelfde als Mozes en Aäron. De Egyptische samenleving is doortrokken van demonische machten. Die sturen het beleid! Ze nemen het op tegen God! Wat de HERE kan, kunnen wij ook!
11”De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. 12Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in een slang.” De duivel geeft niet op. Hij sleept de mensen mee in verzet tegen
de HERE, ook als dat een vloed van ellende meebrengt.
Toch blijft het daar niet bij. De HERE openbaart Zijn overmacht: “Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven.” Je kunt een link leggen naar het werk van Jezus. De satan gaat tot het uiterste in zijn verzet tegen Jezus; tot op het kruis. Maar door de dood heen overwint Jezus en wordt ‘de oude slang, de satan’ verslagen. Jezus openbaart als Opgestane Heer Zijn overwinning én Gods liefde voor een verloren wereld.
16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.”
De corona-crisis is wereldwijd en raakt de hele samenleving. We leren hoe kwetsbaar ons bestaan is en daarmee is het een ‘wake-up call’. Word wakker en zoek je heil búiten jezelf in Jezus Christus alleen.
De farao laat zien hoe taai het verzet tegen de HERE is tot op de dag van vandaag. 13Toch bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd had.”
Laten wij in deze lijdenstijd onze hoop vestigen op Hem die voor ons is gestorven en opgestaan, Jezus Christus, onze Heer.

Gebed

HERE God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoelang.
Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw!
Amen.

(Uit: gebeden in een tijd van corona; Protestantse kerk Nederland)

Activiteiten
Veel activiteiten en ontmoetingen worden stil gelegd. Ook in de kerk. U wordt verzocht om bij het niet doorgaan van activiteiten Petra Kamp bericht te sturen via reserveringdeontmoeting@gmail.com.

Hulp aanbieden en hulp aannemen
Zoals u wellicht hebt gehoord is vanuit de diaconie het initiatief genomen om met het oog op de corona-crisis onderlinge hulp te organiseren. Fijn om te horen dat er mensen beschikbaar zijn om te helpen! Voel u vrij om via de diaconie een beroep te doen op deze hulp! Volgens
mij kan dat via Aernout Stigter. Aernout.stigter@gmail.com

De stille week
De stille week is dit jaar in de week van 5 – 11 april. Het was de bedoeling om de vespers te verzorgen samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Door de corona-crisis kunnen de vespers niet doorgaan volgens de geplande opzet. De dienst op de Goede Vrijdag gaat natuurlijk wel door, al zal er deze keer niet een avondmaalsviering aan verbonden zijn.

Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, Ghana, Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vak training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans!
Bankrekening: NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 40dagentijdcollecte 29 maart.

Oproep om te bidden.
Nu we niet meer in de kerk samen kunnen komen voor de bidstond, willen we een oproep doen aan heel de gemeente, om samen thuis te bidden op elke donderdagavond tussen 19.00- 20.00 uur.
We kunnen bidden voor de mensen in de gemeente, vooral de zieken, onze stad, ons land, de regering, de moeilijke tijd waarin we met z’n allen doorgaan door het corona-virus in deze wereld, enz. 1 Timotheüs’ 1.2: 1-6
Namens de Bidstond.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.