PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 28 November Zondagsbrief 28 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Peschar
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Marco Haakmeester, zang Jannie, Nicolette, Erik
Nevendienst: Nathalie en Vino
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Moldavië, een toekomst voorkinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis, Lykele de Leeuw en mw.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op 21 november herdachten we de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’. Deze week zijn de gemeenteleden met de achternamen A tot en met K aan de beurt. Maar ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

Vanwege corona...
Vanzelfsprekend doen we het dringende verzoek thuis te blijven bij verkoudheid of griep- verschijnselen. Thuis kunnen we de dienst mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Verder: naam noteren; handen ontsmetten; mondkapje dragen (kan af als u zit); spreiding bij het koffiedrinken (Tenminste als dat door kan gaan; geen koffie bij de bar!); bewegwijzering volgen; samenzang beperkt tot 2 liederen. Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom!

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Contactmoment
In de afgelopen week (en de komende week) zijn de gemeenteleden bezocht, die nog niet een keuze hadden gemaakt in verband met de vorming van een gemeente van bijzondere aard. Naar aanleiding daarvan ontstaan soms gesprekken over de betekenis van de kerk, de betekenis van het leven en het vertrouwen op God. Zo groeit een contactmoment soms uit tot een kostbare ontmoeting.

Besluit omtrent gemeente BA
Op 17 november vond het gesprek plaats van ds. van der Kamp met enkele moderamenleden van onze wijkkerkenraad. Komende vrijdag 3 december hopen enkele vertegenwoordigers van wijkkerkenraad en AK samen een gesprek te voeren onder leiding van ds. van der Kamp.

Het is de bedoeling van het BM om op 10 december het definitieve besluit te nemen over de vorming van de gemeente van bijzondere aard. We vragen om voorbede voor de gesprekken en voor alle betrokkenen, opdat wijsheid ontvangen wordt en Gods wil verstaan en volbracht zal worden. Namens de kerkenraad,
Dinant Kramer

Avonddienst
Vanavond (zondag de 28e november) is er om zeven uur themadienst met het onderwerp “schilderen en geloven”. Het gaat onder meer over
hoe een beeld het Woord kan versterken. Albert Jansen zal met behulp van eigen schilderijen (op de beamer en “real live”) ons meenemen langs belangrijke bijbelgedeeltes.

Collecte
KIA, Moldavië, een toekomst voorkinderen
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Wijsheid en visie voor de kerkenraad in de gesprekken rond de vorming van een gemeente BA.
• De mensen in Afghanistan; in het bijzonder de vrouwen en de meisjes, die druk en pijn ervaren.
• We danken voor de start van het taalcafé, de enthousiaste vrijwilligers en de deelnemers.
• Inzicht, wijsheid en besef van afhankelijkheid van God bij de overheid. Een houding van respect bij de bevolking jegens hen die zorg dragen voor orde en veiligheid.

Dorcas voedselpakketten actie
Wij willen iedereen graag bedanken die mee hebben gedaan met de Dorcas voedselpakketten actie Na de eerste aankondiging in de zondags brief zat er een envelop met geld in de diaconie collecte, daarin zat het bedrag van 1 voedselpakket Heb u inmiddels aandacht aan deze actie kunnen schenken middels een donatie?
Voor meer informatie: www.dorcas.nl
De ingeleverde kleurplaten en machtigingen zijn inmiddels naar Dorcas gezonden en het geld is overgemaakt.
De wijkdiaconie

Kidzzcorner

Vandaag is het eerste advent. Wij kijken uit naar de komst van Jezus. Er mag een kaarsje gaan branden. En wij beginnen met het kerstproject van Vertel het Maar!

Start kerstproject: Thuis in Bethlehem


Eigenlijk zou Ruth niet de plaats in de geschiedenis van Israël kunnen hebben die ze heeft. Ze komt uit Moab en met dat volk mogen Israëlieten niet omgaan. Moabieten zouden een gevaar kunnen vormen voor het geloof in de HEER. In dit kerstproject zien we dat God in zijn liefde deze grens overschrijdt. Ruth kiest voor een leven in Betlehem, wordt opgemerkt en is welkom. En tenslotte vindt ze daar een thuis, haar levensbestemming. Via haar zoon Obed ontstaat de familie van Isaï en David, waarin God zijn Zoon Jezus wil geven voor heel de wereld.

Gods liefde wordt vaak zichtbaar in liefde van mensen voor elkaar, mensen die het beste voor de ander zoeken. Ruth kiest voor Noömi en haar God; Boaz ontfermt zich over Ruth en Noömi. In de Adventstijd staat het zien van Gods ongekende liefde centraal. Hij wil zijn Zoon geven aan een wereld in grote problemen. Problemen, veroorzaakt door het gedrag van mensen en de (vaak ongewilde en onbedoelde) gevolgen daarvan. Jezus wil zijn Vader dienen in deze wereld. Hij verlaat de hemel en wordt dienaar van mensen op aarde, om hen te verlossen.

Als je op zoek bent naar Gods liefde moet je bij Jezus zijn. Bij Hem en door Hem gebeuren er ongedachte dingen in het leven van mensen. Een vluchtelinge wordt met liefde ontvangen, een kansloze vrouw vindt een thuis, een eenvoudige vrouw wordt door haar belangeloze inzet een steunpilaar voor Gods goedheid voor de wereld. Op Kerstfeest mogen ook wij blij zeggen: thuiskomen doe je in Betlehem, bij de God van Boaz, Noömi, Ruth en Obed. Bij Hem, in Jezus, vind je alles dat het leven de moeite waard maakt.

Thema van vandaag: Ruth kiest voor Noömi (Ruth 1)

Het leven in Moab heeft Noömi niet gebracht wat ze ervan verwachtte. Ze keert teleurgesteld terug naar Betlehem. Schoondochter Ruth kiest ervoor met haar mee te gaan en als vreemdelinge te wonen in Kanaän. Het is een waagstuk, want ze bezitten niets en zullen moeten leven in armoede. Bovendien: zal Ruth worden geaccepteerd? De Moabieten zijn vijanden van Israël. Ruth wil haar schoonmoeder steunen waar ze kan. Samen met Noömi hoopt Ruth op Gods hulp. Op brood, op toekomst en leven. Alleen redden ze het niet, maar wie weet trekt iemand zich hun lot aan.

Samen met anderen afhankelijk willen zijn van Gods zegen, elkaar dienen op hoop op Gods zegen, is de kern van Advent. Wij staan met lege handen. Ons leven is vol angst, schuld en tegenslag. We hopen echter op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Projectlied Een lichtje aan de Horizon Marcel & Lydia Zimmer

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.