PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 28 April 2019 Zondagsbrief 28 April 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.

Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Ineke en Andreas
Oppasdienst: Jessica en Risanne
Koffieschenken volgende week: Fam. Kramer
 

Meeleven
Zuster Hinnen heeft in het ZGT een operatie ondergaan. Gelukkig is die goed verlopen en is zij inmiddels weer thuis. In onze voorbede gedenken we verder zuster Mensink, zr. Kamp en Lykele de Leeuw.

In memoriam Jan Santman
Op 18 april is van ons heengegaan onze broeder Jan Albertus (Jan) Santman op de leeftijd van 76 jaar. Jan woonde aan de Gaarden 20 in Almelo. Velen van ons hebben warme herinneringen aan Jan. Een markante en fijne broeder. Een liefdevolle vader voor zijn kinderen, die twee jaar geleden afscheid namen van hun moeder Marjan.
Jan had het verlangen om dicht bij de Heer en dicht bij de mensen te leven. Een man van gebed – onder andere het ‘stadsgebed’. Betrokken bij De Ontmoeting, maar ook blij met het geestelijk leven in andere kerken.
Eenvoudig, maar ook origineel en creatief. Een kunstenaar; er hangt nog werk van hem in onze kerk. Het bevatte een boodschap, maar kenmerkend voor Jan was dat hij rustig aan de ander over liet die wel of niet te ontdekken – of er iets heel anders in te zien. Hij hield van mensen die ‘buiten de lijntjes kleuren’. Mede door de vorming in zijn eigen levensgeschiedenis legde hij gemakkelijk contact met mensen aan de rand van de samenleving. Hij heeft daar zelfs zijn werk van gemaakt. Hij ontving hen; bewogen, royaal,
met echte belangstelling.
Jan was geen ‘leider’, wel een ‘begeleider’. Een geduldige getuige van de Heer. Ook de laatste jaren draaide hij nog regelmatig mee met de evangelisatiecommissie. Zijn e-mailadres bevatte de tekst die ook in de afscheidsdienst op 26 april gelezen is, Romeinen 8:28. In de  Bijbel in Gewone Taal: “God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons”. We bidden om Gods troost voor de kinderen en kleinkinderen. Moge de gedachtenis van Jan Santman tot zegen zijn.

De tweede dienst
Vanavond en 5 mei: geen dienst in verband met de vakanties; 12 mei: gebed en getuigenisdienst; 19 mei: Open dienst met als thema: ‘Onze ziekten en de lijdende Heelmeester’. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur. 26 mei: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur) over Hemelvaart.

Vanmiddag Turks-Nederlandse dienst
Eén keer in de veertien dagen is er een Turks-Nederlandse dienst. Als u een keer een dienst bij wilt wonen, bent u van harte welkom! De diensten beginnen om 15.00 uur; en ze zijn op de volgende data: 28 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli.

FOCUS 5e blok! De missie van Jezus
Jezus had een missie en Hij geeft die door aan zijn gemeente: “Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u!” Hij zendt ons uit, de wereld in In Zijn spoor én in Zijn kracht volgen wij. Wil je een eindje
optrekken met een van de FCUS-groepen? Geef je op bij Bonne Oosterhuis of Henk Oosterveld!

Vakantie
Deze vakantieweek zijn wij er even tussenuit. Voor dringende zaken kunt u terecht bij de scriba Dinant Kramer.

Jarigen in april (...) en mei
Tot mijn schrik constateerde ik dat de jarigen uit april nog niet zijn genoemd in de zondagsbrief. Mijn excuses daarvoor. Hieronder worden ze alsnog genoemd.

Temmink - Maris / G.G. 4-4
Bolkensteijn - Hondebrink / E. 10-4
Kelder / J. 11-4
Binnenmars / J.H. 11-4
Verwoerd - de Groot / E.A.F. 20-4

En de kroonjarigen:
Schaap - Belvroy / J.H. 11-4 70
Kamp / F.H. 27-4 70
Brummer / H.G. St. 25-4 80

Voor de maand mei zijn er de volgende jarigen:

Bij - de Swart / Sj. 9-5
Rutgers - Bosch / H. 11-5
Hamar de la Brethonière - Klaster / I. 13-5
Jong / K. de 14-5
Kok / F.J.L. 17-5
Brinks - Slots / A. 19-5
Keuken / J.M. van de 23-5
Hindriksen / J.H. 24-5
Bos - Knol / E. van den 25-5
Bos - Poelakker / L.H.A. 27-5
Vries / P.J.M. de 27-5
Bolscher / H.J. ten 31-5

En de kroonjarigen:
Steenhagen / J. 6 mei 1949 70
Stegeman - Bokdam / J. 17 mei 1939 80
Stulen - Fidder / H. 20 mei 1949 70
Oosterhof / H. 21 mei 1929 90
Valk / A. van der 25 mei 1949 70
Meijerink / G.J. 31 mei 1939 80

Alle jarigen een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Catherinus Elsinga

Collecte van vandaag: Ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Kidzzcorner
Thema: Abram door God geroepen (Genesis 12)

Weten jullie wat een emigrant is? (iemand die in een ander land gaat wonen). Waarom zou je dat doen? (werk, vluchten voor oorlog of vervolging). Welke problemen kom je tegen? (het vertrouwde achterlaten, vreemde taal en gewoonten) Duidelijk is: emigreren doe je niet zomaar.

Abram wordt door God geroepen. Hoe, dat weten we niet. Maar Abram begrijpt dat hij op reis moet gaan naar een vreemd, ver land. Abram wordt een emigrant. Hij moet alles achterlaten en in een vreemd land gaan wonen. God belooft ook iets: Hij zal Abram tot een groot volk maken, zegenen en tot een bron van zegen laten zijn. Abram kende Gods stem niet. Toch doet hij wat God vraagt. Hij vertrouwt dat hij zal krijgen wat God belooft want hij gelooft dat God van hem houdt en hem nooit in de steek zal laten. Zo wordt zijn leven heel anders en heel mooi. Gods stem komt geloofwaardig over. Hij is niet zomaar iemand. Wij horen Gods stem vooral in de Bijbel. Dat lijkt een gewoon boek, maar het zijn Gods woorden. Het is waar wat daarin staat. Je luistert naar de beloftes en opdrachten die erin staan.

Extra Bijbelgedeelte: Hebreeën 11:1 en 8 (‘Het geloof legt de grondslag van alles waarop we hopen en overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien’ Abram geloofde.)

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.