PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 27 September Zondagsbrief 27 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Testify
Koster: Jacob Dogger

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Ark uit Wapenveld

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, diaconie in de wijk, t.b.v. eigen wijkdiaconie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
In memoriam Gerritdina Johanna Kamp-Holsbrink
Op maandag 14 september is van ons heengegaan zuster Gerritdina Kamp-Holsbrink op de leeftijd van 92 jaar. Ze ervoer het als een voorrecht haar leven lang op de boerderij aan de Bolkshoeksweg 6 te wonen. Als twintig jarige trouwde ze met Jan Kamp. Het jonge gezin vormde één huishouden met dat
van haar ouders. Zo zijn ook de kinderen Frits en Janny opgegroeid. Moeder was er, maar oma kookte. Zuster Kamp hield van het leven op de boerderij. Ze heeft er veel geluk beleefd. Ze genoot van de seizoenen, de dieren, de oogst, de spelende kinderen. Daar zag ze haar kinderen Frits en Janny opgroeien. Ze mocht er huwelijken meemaken, genieten van kleinkinderen, blij zijn met de achterkleinkinderen.
In 1997 overleed haar man Jan Kamp. Pijnlijk voor haar was de jarenlange ziekte van haar zoon Frits. Zijn overlijden op 30 juni van dit jaar heeft haar veel verdriet gedaan. Niet dat ze gemakkelijk bloot legde wat er in haar hart leefde. Alleen soms. Maar verder: Niet klagen, maar vooruitkijken; dienstbaar, bezig, er zijn voor de kinderen en de kleinkinderen. Zuster Kamp sprak niet veel over haar geloof; ze beleed en beaamde het evangelie dat ze mee had gekregen. Vanuit innerlijke overtuiging. Bij de afscheidsdienst op 19 september stonden we stil bij Psalm 139 “Doorgrond mij, God, en ken mijn hart... zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is”. Moge de Heer troost en hoop geven aan hen die afscheid moesten nemen van zuster Kamp.

Medeleven
Zuster Doorneweerd is weer op haar adres in De Koppel. Zij is wel ernstig ziek, maar voelt zich gelukkig nog goed. Zuster van Itterson kwam ten val en is daardoor aan huis gebonden. We hopen dat ze voorspoedig zal herstellen. Astrid de Leeuw hoopt een jaar in Portugal te verblijven voor haar werk. Veel sterkte toegewenst! We hopen dat ze een goed verblijf en ook een fijn geestelijk onderdak vindt – en via internet blijft de verbinding met De Ontmoeting.

Startzondag
Het goede leven. Dat is een leven in navolging van de Goede Meester.
Er is een prachtig programma gemaakt.

Wie gaan naar de kerk? 27 september: achternamen A-K
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
 • A tot en met K. Op 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 en 22 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 4 oktober, 18 oktober, 1, 15 en 29 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Het laatste lied zingen we samen. Dan blijven we ruim binnen de veiligheidsmarges. Als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Belijdeniscatechisatie
Er zijn al twee jongeren die zich hebben aangemeld voor de belijdeniscatechisatie. Daar zijn we blij mee. Wilt u of jij ook meedoen?
We bespreken met elkaar onderwerpen als:
 • wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
 • wie is Jezus?
 • wanneer ben je wedergeboren?
 • groei in je geloofsleven
 • gehoorzaamheid, wat houdt dat in?
 • De heilige Geest
 • God dien je niet in je eentje
 • enzovoort
Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Geen punt; evengoed welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Wijkavonden op 22 en 23 september
Op dinsdag 22 september hadden we de eerste wijkavond. Er waren ongeveer dertig gemeenteleden aanwezig. Na de opening door de voorzitter Aernout Stigter is een toelichting gegeven op de vier mogelijkheden voor de onze wijkgemeente. Bij alle opties geldt dat we binnen de Protestantse kerk blijven en waar mogelijk van harte samenwerken met de andere protestantse gemeente(n). Er vond een geanimeerd gesprek plaats, onder andere over de relatie tot de AK, kerkordelijke zaken, financiën en wat er zoal geregeld moet worden bij meer zelfstandigheid. Bij de stemming bleek niemand te voelen voor de opties 1 en 2 (wijkgemeente binnen de PGA). Verschillende kozen voor optie 3 als mogelijkheid. Unaniem werd ingestemd met optie 4. Eveneens was er unanieme steun voor het beleid van de kerkenraad om te koersen op optie 4 en eventueel terug te vallen op optie 3. Op de tweede wijkavond, op 23 september waren tussen de 20 en 30 gemeenteleden. Er werden uiteenlopende vragen en opmerkingen gemaakt. Iemand gaf in overweging wijkgemeente te blijven van de PGA (optie 1). Anderen kozen voor optie 2 (wijkgemeente van bijzondere aard). Een grote meerderheid vond het vruchtbaarder een aparte Protestantse gemeente te vormen, (optie 3 of 4) waarbij optie 4 de voorkeur had.
Er kwamen van verschillende gemeenteleden reacties binnen per brief of mail. Enkelen gaven te kennen voor optie 3 te kiezen (gemeente van bijzondere aard); anderen kozen voor optie 4 (Protestantse gemeente naast de ‘stadskerk’) Ieder dank voor het meedenken en meeleven! En laten we de toekomst van de gemeente in gebed aan de Here opdragen.

Bijbelstudie ds. Visser
Ds. Visser knapt langzamerhand weer op. Mogelijk start de Bijbelstudie weer op de 2e en 4e dinsdag van de maand november. We wachten af en hopen ondertussen dat het herstel gezegend wordt.

HGJB-Scholierenweekend
Thema: Het Koninkrijk van God. ‘Koning Jezus, wie is Hij eigenlijk voor mij? Als ik om me heen kijk, wat zie ik dan van God? Oké, ik wil christen zijn... Maar hoe leef ik dan als christen?’ Dat is wat centraal staat op het HGJB-Scholierenweekend.
Wanneer: 16-19 oktober. Tieners van 13-17 jaar zijn welkom voor een onvergetelijk weekend met aansprekende Bijbelstudies en veel gezelligheid. Neem de stap en doe mee! Meer info: http://www.hgjb.nl/scholierenweekend/

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
We kunnen ook thuis deelnemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Verjaardagen
De jarigen van de maand oktober zijn:
Altena / H.J.F. 7-10
Niks - Makkinga / S.E.J. 9-10
Bollema - Hendriks / H. 11-10
Otterman / F.W. 25-10

Kroonjarigen zijn deze maand:
Kroonjarigen
Limbeek - van Oostende / N.L. van 1 okt 1950 70
Stegeman / H.R. 2 okt 1940 80
Westerhoff / L. 3 okt 1945 75
Hamar de la Brethonière / R.M. 6 okt 1935 85
Hovius - Bos / B. 13 okt 1920 100

We wensen de jarigen een blijde dag toe en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.
Catherinus Elsinga

Bijeenkomst over schepping
Op zondag 27 september is er ’s avonds in De Bron een lezing over schepping, zondvloed en geologie in Nederland. IJstijd, fossielen en fossiele brandstoffen zijn tot de zondvloed te herleiden. Spreker: Stef Heerema (Logos instituut). In verband met corona is aanmelding nodig. Via e-mail voor of op 26 september 2020: secretaris@debron-almelo.nl.

Collecte
Diaconie, diaconie in de wijk, t.b.v. eigen wijkdiaconie
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! Kom naar de kerk en geef ruimhartig voor deze collecte. Zie hieronder!\

Collecte diaconie
In de laatste zondagsbrief stond een artikel over de zorgelijke toestand in Oost-Bulgarije, met name in het werk gebied van de stichting TRUD.
Daar worden de effecten van de Covid-19 crisis heel erg duidelijk.
Geen werk = geen eten
Als wijkdiaconie hebben we besloten om de collecte die bestemd is voor een eigen doel aan de stichting TRUD te schenken. Dit kan in de kerk maar ook door het bedrag over te maken naar de wijkbankrekening, NL38 RABO 0157 9521 34 met bestemming voedselpakketten TRUD. Laten we zo de mensen in Oost Bulgarije onze verbondenheid laten zien. Uw wijkdiaconie

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Stichting Present Almelo zoekt twee nieuwe bestuursleden
Stichting Present Almelo is een stichting met een christelijke identiteit en wil in Almelo een beweging op gang brengen waarbij het vanzelfsprekend wordt om naar elkaar om te zien. Wij geloven in de kracht van ontmoeting. Tijdens projecten vinden waardevolle ontmoetingen plaats tussen de hulpbieders en de hulpontvangers. Door om te zien en lief te hebben veranderen we de lokale samenleving en gebeuren er impactvolle dingen tijdens onze projecten bij mensen in nood vanwege armoede, eenzaamheid en/of ziekte. Op onze website www.presentalmelo.nl leest u meer over onze organisatie en projecten.

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden; mannen of vrouwen die het belangrijk vinden om zich in te zetten voor hun stad en stadsgenoten. Het bestuur van Stichting Present Almelo geeft strategisch en beleidsmatig vorm aan de missie en visie van Present. Samen met de teamleiders/algemene coördinatoren bouw je mee aan de verduurzaming en profilering van Present in Almelo. Het bestuur van Present geeft leiding en draagt verantwoordelijk voor de teamleiders. Als bestuurslid weet je waar werkgeverschap en inspirerend leiderschap om draait en wil je deze kennis en ervaring graag inzetten voor Present Almelo dat als organisatie volop in ontwikkeling is en blijft.

Meer informatie over de vacature vind je op: https://stichtingpresent.nl/almelo/vacature-bestuurslid-present/ of neem contact op met:
 • bestuursvoorzitter Henk Huisman op telefoonnummer 06 – 42387872 of e-mail huisman@presentalmelo.nl of de
 • teamleiders: Ruth op telefoonnummer 06 – 83225609 of Irene op telefoonnummer 06 – 83225881 of e-mail naar info@presentalmelo.nl
Vrouwencontactgroep.
Hallo allemaal.
We mogen weer beginnen met de vrouwencontactgroep!!
Wat vroeger normaal was, is nu een voorrecht.
We hopen weer van start te gaan op de eerste maandag van oktober: 5 oktober, 19.30 in een zaal van de kerk.
19 oktober, 2 november, 16 november en misschien 30 november of 7 december. Dit kunnen we nog overleggen.
Volgens mij hadden we het boekje over de Psalmen nog niet uit, maar is er iemand die weet aan welk hoofdstuk we toe zijn?
De eerste weken zijn we met een klein groepje, 6 of 7 personen. Dus als je nog aan wilt schuiven ben je van harte welkom. Hartelijke groet van Tiny Elsinga.

Openingstijden Kerkelijk bureau:
Kerkplein 3, 7607 BT, tel. 456744
De balie van het kerkelijk bureau is tot nader bericht gesloten i.v.m. de coronamaatregelen, wel zijn de medewerkers telefonisch bereikbaar op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Of per mail:
Algemene en financiële zaken: kerk@pga-almelo.nl
Ledenadministratie: leden@pga-almelo.nl

Kidzzcorner 27 september 2020
1 Samuel 24
Doel
De kinderen leren dat we bij alle kansen die we krijgen moeten nadenken waarom God ons die kans geeft.

David is al een tijd op de vlucht. Hij heeft een groep mannen om zich heen. Ze reizen door het land, maar zijn nergens veilig. Overal kan koning Saul met zijn leger weer opduiken. Steeds weer die spanning of het lukt te vluchten. Dan komt die ene kans dat David oog in oog komt te staan met die koning Saul. Alleen, zonder zijn leger. Davids mannen voelen de spanning. Dit is je kans, dood Saul. David moet dat ook zo gevoeld hebben. Maar hij denkt na, gelovig als hij is denkt hij ook wat God zou willen dat hij doet. Saul is koning van Gods volk. David mag de gezalfde koning niet doden, dat mag alleen God zelf. David snijdt de slip van Sauls mantel af. Hij laat zien dat hij Saul kon doden, maar dat hij Saul nog steeds trouw is.

Lied: Hij alleen
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.