PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 26 April Zondagsbrief 26 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Schreuders uit Wierden
Ouderling van dienst: geen
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Geen
Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: ZWO-project Syrië
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: NVT
Oppasdienst: NVT
Koffieschenken volgende week: NVT
Houd Mij niet vast...
‘Houd Mij niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Na de opstanding verschijnt Jezus aan Maria. Eerste herkent ze Hem niet, maar dan noemt Hij haar naam – met zoveel gezag en liefde dat Hij háár
tot leven roept! Namelijk tot het leven met de Opgestane Heer. Als Maria Hem dan vastgrijpt zegt Jezus: “Houd Mij niet vast”. Maria zou Hem voor altijd bij zich willen houden. Wat kan daarop tegen zijn? Toch zegt Jezus: “houd Mij niet vast”. Jezus mag niet ‘geclaimd’ worden voor ons aardse bestaan alleen; Hij mag daarin niet ‘opgesloten’ worden. Hij verschijnt aan zijn leerlingen, maar Hij is onderweg naar de Vader. Jezus is bezig op te stijgen naar de hemel, waar Hij als Koning plaatsneemt aan Gods rechterhand.
Jezus bewijst door zijn opstanding dat Hij de Levende Heer is. Maar Zijn werk reikt verder. Hij gaat naar de hemel om zijn leerlingen in een heel intieme gemeenschap met de Vader te brengen. “Ga naar mijn broeders en zusters en zeg hen, dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is”.
Daarmee maakt Jezus duidelijk dat ook óns bestaan niet begrensd is tot het bestaan in deze wereld. Hij gaat ons voor naar een nieuw bestaan, dat heerlijker is dan we kunnen bevatten en dat gekenmerkt wordt door de eeuwige liefde van de Vader.

In memoriam Elisabeth Riemens
Op zaterdag 11 april is van ons heengegaan zuster Elisabeth Riemens op de leeftijd van 78 jaar.  Het afscheid en de begrafenis hebben plaats gevonden in besloten kring op woensdag 15 april.
We gedenken zuster Riemens als een meelevend lid van onze gemeente. Enkele jaren geleden kwam ze in Almelo wonen, dicht bij de kinderen. Ze heeft een bewogen leven gehad, maar ze vond rust in het vertrouwen op de Heer. Ze voelde zich thuis in de gemeente en stelde het op prijs dat ze opgehaald werd voor de kerkdiensten. Meestal bleef ze na de dienst koffiedrinken en dan ze genoot van de gesprekken en contacten.
Helaas werd ze besmet door het corona-virus en is ze na een kort ziekbed overleden. Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” Moge de Heer zijn troost en genade betonen aan degenen die haar zullen missen.

Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink, die veel pijn heeft. We noemen ook Herman Jansen, die dankbaar is voor een goede uitwerking van de medicijnen. Zuster Mensink onderging een oogoperatie, die goed is verlopen. We denken aan broeder Jan Dreves. Er is helaas geen medische behandeling meer die tot herstel kan leiden. Wel gaan Dreves en zijn vrouw vol vertrouwen de toekomst tegemoet. We bidden ook voor Sanne Schultink, die onderzoeken onderging.

Jubileum
Op woensdag 22 april mochten broeder en zuster Hamar de la Brethonière gedenken dat ze 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Van harte gelukgewenst! Wat een voorrecht dat de Heer hen zo lang voor elkaar gespaard heeft. Ondanks de corona-crisis hebben ze aan de viering van dit jubileum toch samen met hun kinderen aandacht kunnen geven. We wensen broeder en zuster Hamar de la Brethonière van harte Gods zegen toe, ook voor de toekomst.

De Ontmoeting door de week
Om contact met elkaar te houden en elkaar te bemoedigen probeer ik wekelijks een filmpje te maken van een minuut of zeven. Het streven is om het ’s woensdags online te zetten. Een bemoediging, informatie over De Ontmoeting, een kort gesprek met een gemeentelid... Benieuwd wat u ervan vindt. De link is: https://www.twitch.tv/videos/598457130

De Ontmoeting ook op facebook
Naast de het ‘buzzen’, ‘appen’ en ‘bellen’ gebruiken we de digitale zondagsbrief en de site van De Ontmoeting als communicatiemiddel. De site: www.pga-deontmoeting.nl. De digitale zondagsbrief krijgt u toegezonden als u zich aanmeldt door een mailtje te sturen naar: zondagsbrief.deontmoeting@pga-almelo.nl
We hebben ook facebook; onze pagina wordt verzorgd door Marjon Battjes. Ze doet dat uitstekend! Het adres van onze facebookpagina is: www.facebook.com/PGADeOntmoeting

Kinderprogramma
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelvertelling enzovoort.
Kijk op https://creatiefkinderwerk.nl/

Erediensten
Vanwege de corona-crisis zijn alleen zij die een taak hebben tijdens de dienst in de kerk aanwezig. Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 Mooi om te horen dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid! We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Deelnemen aan de collecte
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Dat kan door een bedrag over te maken op het banknummer van de Wijkkas: NL38 RABO 0157 9521 34. Onder vermelding van de zondag (bijv. 29/3) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50.
U kunt ook in één keer een bedrag voor een aantal weken tegelijk overmaken. Vermeld dan bijvoorbeeld: 4 zondagen en: voor diaconie / wijkkas /IZB+GZB / boodschappenmand (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Uit de kerkenraad

De kerkenraad kan momenteel niet vergaderen, maar het moderamen is de afgelopen week wel bij elkaar geweest. We hebben onder andere gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal, het inrichten van de zaal volgens het ‘anderhalve meter principe’ en de communicatie met de gemeente.
De kerkrentmeesters maakten ons blij met het bericht dat de jaarrekening over 2019 voor De Ontmoeting een gunstig resultaat laat zien.
We hebben van gedachten gewisseld over de gevolgen van de huidige corona-crisis. De aandacht gaat nu vooral uit naar de kwetsbare ouderen, de bewoners van verpleeghuizen, naar degenen die besmet zijn met het corona-virus en mensen die werken in de zorg. Er zijn echter ook mensen die getroffen worden in hun dagelijks werk en inkomen. Hoe kunnen we daar goede aandacht aan geven? Daar ligt een taak voor de diaconie en voor het pastoraat.
We zijn blij verrast door de voortvarende manier waarop het filmen en streamen van de diensten opgepakt is. Om het goed te blijven doen is wellicht een investering nodig in de apparatuur. Gelukkig zijn er mensen die veel verstand van dit soort techniek hebben!
We dragen de opbouw van de gemeente op aan Hem die het Hoofd is, Christus onze Heer.

Gebedspunten
  • De zieken en degenen die rouw dragen vanwege het verlies van een geliefde.
  • De ouderen en anderen in verpleeghuizen, met name zij die eenzaam en geïsoleerd zijn.
  • De erediensten; dat Gods Geest verbondenheid doet ervaren en krachtig werkt en de gemeente bouwt ondanks het feit dat we niet samen zijn in één gebouw.
  • Degenen die in hun inkomen of werk getroffen worden door de corona-crisis. Dat de HERE voorziet in wat ze nodig hebben en rust geeft. Het werk van de diaconie.
  • Gods zegen en leiding bij de pastorale gesprekken die we met elkaar hebben via de telefoon.
  • Wijsheid en inzicht om beleid uit te zetten voor de toekomst van de gemeente De Ontmoeting.
Vakantie
Van 25 april – 2 mei hebben we een weekje vrij. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.
Catherinus Elsinga

Collecte
De diaconie-collecte van deze zondag is voor het project van de ZWO: het betreft een thema-project van Kinderen in de Knel (Kerk in Actie). Het gaat over Syrische vluchtelingenkinderen in kampen in Syrië, Libanon en Jordanië.

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk de buurlanden. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Daar komt op dit moment de corona-crisis nog bij in de extreem
dichtbevolkte kampen. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen
onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

OUD PAPIER.
I.v.m. met de coronacrisis en de lage papierprijs, hebben wij besloten om voorlopig te stoppen met het inzamelen van oud papier.
Wij danken allen, die de afgelopen periode hebben bijgedragen aan de actie en wij gaan ervan uit dat er op termijn een vervolg komt en wij dan ook weer op jullie mogen rekenen. Namens Moderamen en Stichting de Ontmoeting Henk Podt

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Brood uit de hemel (Exodus 16: 1 -17:7)

Wat kan er allemaal uit een wolk vallen? Regen, hagel en sneeuw. Grote en kleine druppels en korrels. Zou het ook hagelslag kunnen regenen? Of snoepjes? Of brood? Heb jij wel eens honger gehad? Nee, niet trek in een snoepje of iets anders dat je lekker vindt. Echt honger, dat er geen eten is. Je krijgt er pijn van in je buik en je voelt je zwak en ziek. Mensen die bijvoorbeeld moeten vluchten voor de oorlog maken dat soms mee.

De Israëlieten krijgen honger in de woestijn. Er groeit niets en wat ze hebben meegenomen raakt op. Weer moppert Israël: “In Egypte hadden we brood en vlees, hier niets.” Ze geven Mozes, Gods knecht, daarvan de schuld. Weer vergeet het volk God. Ze gaan zelfs zover dat ze zeggen dat ze liever slaven in Egypte waren dan dit. Een ondankbare belediging van de HEER. God antwoordt niet met boosheid, maar God laat het regenen. Kleine witte korreltjes. De hongerige Israëlieten zien het schilferachtige laagje liggen rond het kamp. Zou het eetbaar zijn? Wat zou de HEER hun geven? ‘Wat is dat?’ (in het Hebreeuws: ‘manna’). Dan blijkt Gods goedheid en wijsheid. De Israëlieten proeven ervan. Het zijn heerlijk zoete broodkorreltjes. Precies genoeg voor iedereen en elke dag. Niet te veel en niet te weinig. Meer verzamelen heeft geen zin, want de volgende dag is het bedorven. God geeft letterlijk het dagelijks brood. Behalve de dag voor de rustdag, dan mogen ze een dubbele hoeveelheid verzamelen. De rustdag zelf is om uit te rusten en te genieten en vooral om God dankbaar te zijn. ’s Avonds komen er duizenden vogels tussen de tenten. Nu heeft God hun ook vlees gegeven. Wat zorgt God goed voor hen! Vrijheid en dagelijks brood, geschenken van God. Ook voor jou.
  • Lied: Onze Vader (Hemelhoog 547)

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.

 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.