PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 25 Oktober Zondagsbrief 25 Oktober
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk zang Betsy Dogger, Maaike Wesselink, Eelke Stigter en Ben Hemstede

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Bloemendal
Om 19.00 uur: gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: T.b.v. Oogstdienst
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Van de zieken noemen we zuster Doorneweerd en Daniël Kosters uit Enter. Daniël is de vriend van Marieke Voort. Hij is ernstig ziek en ondergaat chemokuren. We hopen en bidden om genezing. De familie Schultink en zuster van Itterson zijn getroffen door het corona-virus. Zuster G. Jansen verblijft enige tijd in de Koppel.

Wie gaan naar de kerk? 25 oktober: achternamen A-K
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
 • A tot en met K. Op 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 1, 15 en 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Avonddiensten A-Z!
We zijn er blij mee, dat er weer avonddiensten zijn. Aan deze diensten nemen ongeveer 30 mensen deel uit de hele gemeente. A-Z is dus van harte welkom!
25 oktober – leerdienst; 1 november – geen dienst; 8 november – gebed en getuigenisdienst; 15 november – Open dienst; 22 november – geen dienst; 29 november – leerdienst.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
We kunnen ook thuis deelnemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Viering Heilig Avondmaal 8 november
Op zondag 8 november hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.
 • ’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (A tot en met K)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (L tot en met Z).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Vakantie
Van 26 oktober – 1 november hopen we een weekje vrij te zijn. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met onze scriba of uw wijkouderling.

Jarigen in november
De volgende gemeenteleden hopen in november hun verjaardag te beleven:
Toeters / W.  2-11
Veldhuis / J. 11-11
Stegeman - Snoeijer / T. 19-11
Kroonjarige is:
Bolkesteijn - Letteboer / M.H. 11 nov 1950 70
We wensen de jarigen van harte een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

Toekomst wijkgemeente
Al eerder besloot de gemeente vanwege de eigen identiteit zelfstandige gemeente te willen blijven met een eigen kerkenraad, predikant en gebouw. Dat betekent dat we niet meedoen aan ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’.
Inmiddels is er een overleg-commissie gevormd bestaande uit mensen die door de AK zijn aangezocht en een delegatie namens de wijkkerkenraad. De commissie zal op korte termijn voorstellen voorleggen aan de wijkkerkenraad en de AK.
Het voorgenomen besluit van de AK omtrent ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’ is eerder in Kwintet gepubliceerd. Voor een definitief besluit is het nodig om onder andere de inbreng en eigen plaats van wijkgemeente De Ontmoeting te verwerken.
De wijkkerkenraad vindt dat de AK eerst op ordelijke wijze een definitief besluit moet nemen, voordat er concrete stappen gedaan kunnen worden om het beleid te realiseren. Als we weten waar we aan toe zijn, kunnen zowel wijkkerkenraad als AK in eigen verantwoordelijkheid aan de slag.
Dinant Kramer

TWEE, DRIE OF MEER?
Als we op donderdagavond als gebedskring bij elkaar komen en we zijn met twee of drie personen komt de bekende belofte van Jezus wel eens ter sprake dat ‘waar 2 of 3 vergaderd zijn in Zijn naam, Hij in hun midden is’ (Mattheüs 18:20) Daar geloven we in: dat onze Heer erbij is en dat het hem niet zit in de grote hoeveelheid aanwezigen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet fijn en bemoedigend zou zijn als we met meer waren! Toch merken we dat de drempel om mee te doen hoog is. Misschien heb je moeite met hardop bidden.
Misschien vind je niet zo nodig om naast je persoonlijk gebed thuis ook nog samen te bidden.
Misschien is donderdag 19.00 u niet zo’n geschikt moment in je agenda.
Misschien ben vanwege ouderdom of andere beperkingen niet in staat om te komen.
We zouden je willen oproepen om nog eens serieus te overwegen hoe je bij dit stukje gebedswerk van onze gemeente zou kunnen ‘aanhaken’. Misschien is er de mogelijkheid dat je op donderdagavond thuis meebidt. En als het tijdstip je niet schikt, kun je misschien op een ander moment een half uur nemen om te bidden. In de zondagsbrief staan gebedspunten en verder kunnen we, als daar behoefte aan is, op een andere manier (telefonisch of via de app) actuele gebedspunten doorgeven.
Afgelopen zondag werden we in de preek over Handelingen 12 sterk bepaald bij de zin en de kracht van gemeenschappelijk gebed. Door de gevangenschap van Petrus werd de gemeente van Jeruzalem aangespoord om samen te komen voor gebed. En het bijzondere was dat er niet alleen een spectaculaire bevrijding plaatsvond, maar dat ze, ondanks hun vertrouwen dat God hun gebed hoorde, ‘verbijsterd’ waren toen Petrus als vrij man op de stoep stond.
Wat zou het mooi zijn als we als gemeente ook zulke verrassende,’ verbijsterende’, bemoedigende ervaringen opdeden. En de urgentie om te bidden is in onze tijd niet minder: als je alleen al denkt aan de coronacrisis, de ontkerkelijking en de wereldwijde verdrukking van de kerk. Kom meebidden op donderdagavond om 19.00 u. En als je thuis wilt meebidden of als u opgehaald wilt worden, laat het ons weten.

Jacob Dogger j.dogger1947@gmail.com tel. 861669
Theo Ettema theoenrita.ettema@gmail.com tel. 826727
Arend van de Beld a.v.d.beld@filternet.nl tel. 06.209.286.33

Gebedspunten
 • Dank voor alle kerkdiensten en activiteiten
 • Zieken
 • Wijkgemeente: ontwikkelingen in de PGA
 • Vervolgde kerk: Noord-Korea
 • Israël: kontakten tussen de kerk en het joodse volk
 • Bulgarije: de Samaritaanse vrouwen en Foka van der Beek
Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 28 oktober
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd.
DV woensdag 28 oktober om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter.
Spreker: prof. dr. F.G. Immink.
Thema: Geloof en vrijheid, Naar aanleiding van Luther’s geschrift: De vrijheid van een christen.
Opgave is gewenst. Dat kan via e-mail: cgvandervalk@hotmail.com. Graag aanmelden voor (uiterlijk) maandag 26 oktober 18.00 u. U krijgt dan dinsdag 27 oktober, bericht op welke locatie u verwacht wordt. Voor de thuisblijvers: een en ander is ook via www.hervormdenter.nl live te volgen.


J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Corona spelregels
 • Helaas worden nog steeds veel mensen besmet door het corona-virus, ook in onze omgeving. Alle reden om extra voorzichtig te zijn. We hebben de volgende afspraken gemaakt.
 • Aantal: Voor de kerkdiensten geldt een maximum van 30 kerkgangers exclusief de medewerkers.
 • Verplaatsing: Voor de veiligheid is het van belang niet nodeloos heen en weer te lopen. Het verzoek is dus dat ieder op zijn plaats blijft zitten tot de dienst is afgelopen.
 • Advies mondkapje: Als we zitten is het niet nodig om dat te dragen. Wel wordt het advies gegeven er een op te zetten bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Als u er niet een bij u hebt: ze liggen klaar in de hal.
 • Zingen: dat laten we weer helemaal aan het zanggroepje over. Als u dus toch eens wilt zingen, geef u dan op!
 • Voor de rest: blijf thuis bij klachten, houd afstand (vooral bij binnenkomst en weggaan) en koffiedrinken doen we de eerstkomende tijd thuis. (Hopelijk verandert de situatie en kan het gauw weer veilig in de kerk!)
Leerdienst Zondag 25 Oktober 19:00u
NU EVEN NIET !!!
Deze reclameslogan van een onschuldig soepje kent u vast wel. Het toont haarfijn aan dat we zo nu en dan de boel de boel willen laten, en ons éigen ding willen doen. Waar wíj zin in hebben. Maar in extremo kan dit heel gevaarlijk aflopen. Dat we ons zelfs tegenover God zo opstellen, dat we het Godsbesef doelbewust onderdrukken. We duwen God weg, houden Hem op veilige afstand: “ Nu even niet !” omdat dat óns beter uitkomt. En zo sussen we onszelf langzaam in slaap, massaal, telkenmale. En dan is die God uiteindelijk een heel aardige oude man geworden, die ons over de haren strijkt, die helemaal niet meer praat over goed en kwaad. God is verdrongen en vervangen door onze eigen wil. Hij doet geen kwaad meer en geen goed; alles mag bij Hem. Paulus noemt dat in zijn Romeinen brief “de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden”. De bijbel staat vol van voorbeelden. Maar ook ons eigen ik. Toch?

Collecte
Collecte t.b.v. oogstdienst op 8 november
De diaconie-collecte op deze zondag in oogstmaand oktober heeft tot doel om geld in te zamelen voor een attentie voor onze ouderen en zieken. Het College van Diakenen (CvD) steunt deze actie met een bijdrage. Uw bijdrage aan de collecte bepaalt mede wie we kunnen verblijden met een attentie in de oogstdienst begin november.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Najaar actie “Samen omzien naar elkaar”
Beste leden van de wijkgemeente De Ontmoeting,
Omstreeks Dankdag ontvangt u een brief met het verzoek om een financiële bijdrage voor de najaar actie “Samen omzien naar elkaar”.
Deze actie vervangt de actie “Groei en Bloei” die de afgelopen twee jaren in mei werd gehouden.
Namens de kerkrentmeesters en de kerkenraad van De Ontmoeting,
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Godeke en Erik Veneman (kerkrentmeesters)

Beste gemeenteleden,
“Zending verbindt”
Een goede reden om het zendingswerk te steunen
Dit kan door het bijbels dagboek “ Een Handvol Koren” 2021 te bestellen.
 • Het dagboek biedt 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
 • Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 12,50 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat.
U kunt tot 1 november de boekjes bestellen bij Aart Kroeskamp
T 06-11718956
E a.kroeskamp01@gmail.com
Het dagboekje wordt eind volgende maand bij u thuisbezorgd.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Heb jij genoeg aan God? (Mattheüs 19: 16-30)

Hebben jullie op jullie kamer een plek waar je kostbare dingen verzamelt? Misschien zijn ze in geld niet veel waard, maar voor jou wel heel belangrijk. Soms heeft iemand een doos met oude munten, bijzondere brieven of plaatjes. En wat hij wil bewaren of heel mooi en bijzonder vindt doet hij erbij. In die doos zit dan je schat. Misschien is het je fiets of is je spelcomputer je schat. Een schat is het belangrijkste dat je bezit. Dat mag niet kapot gaan of kwijtraken.

Een rijke jonge man vindt het mooi wat Jezus over God zegt. Hij vraagt aan Jezus wat de grootste schat is die je kunt vinden. Jezus vertelt de jonge man over een schat in de hemel. Die heel veel waard is en nooit kapot gaat of verdwijnt. Het is Gods liefde voor jou, het is het leven voor de Here Jezus.
Jezus zegt: “als je deze schat wilt vinden moet je doen wat Hij zegt.” Ja, maar hoe dan?, vraagt de jonge man. ‘Verkoop alles wat je hebt, geef het weg en wordt mijn leerling’, zegt Jezus. Dat wil hij niet, dat kan hij niet. Hij vindt zijn geld en z’n spullen op aarde heel belangrijk; dat is zijn schat.

Word je met Jezus alleen wel gelukkig?

Lied: Als je veel van iemand houdt – Hemelhoog 125
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.