PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 25 November 2018 Zondagsbrief 25 November 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp
Organist: Marco Haakmeester
Koster: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur is er een thema dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: GEEN DIENST

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ineke en Jeltje
Oppasdienst: Jessica en Risanne
Koffieschenken volgende week: fam. Dogger
Gedenken
Vandaag gedenken we tijdens de dienst degenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden zijn uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Hen heten we in het
bijzonder welkom.
In Openbaring 2:17 staat: “Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die
niemand kent dan wie hem ontvangt.”

De witte steen is tastbaar bewijs van de overwinning. Die overwinning bestaat daarin dat zij ondanks de verdrukking vasthouden aan de Naam van Jezus als hun Verlosser. De nieuwe
naam is een geschenk van God. Hij bekleedt de overwinnaars met heerlijkheid. Duistere machten kunnen hun bestaan (hun naam) niet meer aantasten of naar beneden halen. Hun hele leven is een geschenk van Gods Geest, is vol van Gods liefde en weerspiegelt Gods heerlijkheid.

Meeleven
We zijn er dankbaar voor dat zuster Eppink weer thuis is. Met Henk Oosterveld zijn we dankbaar dat hij na een opname in het ziekenhuis weer thuis is. We bidden dat de Here hem beschermt en verder herstel geeft. We leven mee met de familie Mensink,
die in afwachting is van onderzoeken van zuster Mensink.

In memoriam broeder J.A. de Roo
Op maandag 5 november is van ons heengegaan broeder Jantinus Antonius de Roo, op de leeftijd van 92 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden in besloten kring.
Broeder de Roo was een trouw lid van onze gemeente. Tot op hoge leeftijd nam hij deel aan de erediensten. En in de Elshof was hij een vaste bezoeker bij het pastorale uur. Vijf jaar geleden is zijn vrouw overleden. Dat was erg ingrijpend voor hem, al wist hij zich zeer gesteund door zijn beide zoons. Broeder de Roo was niet iemand die op de voorgrond trad. Stil ging hij zijn weg. Graag ging hij naar buiten, de natuur in. Passend is de tekst die boven de advertentie stond: de Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken (Psalm 23:1).

Bevestiging ambtsdragers
Op D.V. zondag 2 december zal – indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend - in de morgendienst de (her)bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. We hopen dan ook de nieuwe pastoraal werkers en kerkrentmeesters aan de gemeente voor te stellen. En we danken voor de arbeid van de scheidende ambtsdragers.
Bevestigd worden als ouderling (als de gezondheid het toelaat): Henk Oosterveld, als diaken: Caroline Fierkens.
Herbevestigd worden als ouderling: Maaike Wesselink, als diaken: Jacqueline Nyika.
Als kerkrentmeesters worden aan de gemeente voorgesteld: Erik Veneman en Gerrit Godeke
Als pastoraal werkers: Jakob en Betsy Dogger.
We nemen afscheid van Erna Veninga als ouderling. We zijn er erg dankbaar voor dat zij als pastoraal werker aan kwartier 1 verbonden blijft. Tevens nemen we afscheid van de diakenen Willem Schultink en Nico de Olde. We zeggen hen hartelijk dank voor de verrichte arbeid. In die dank betrekken we ook Thom Schepers, die eerder dit jaar afscheid nam als ouderling-kerkrentmeester.

De tweede dienst
Vanavond om 19.00 uur is er een thema dienst met als onderwerp profetie. Op zondag 2 december: geen dienst; 9 december: Open dienst; 16 december: kerstzangdienst; 23 en 30 december: geen dienst vanwege de feestdagen.

EO en IZB beginnen podcast ‘Eerst Dit’
Dagelijkse overdenking via Whatsapp Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie
IZB vanaf maandag 3 december een gratis dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.
De podcast begint maandag 3 december. Geïnteresseerden kunnen zich nu al gratis aanmelden via www.eerstdit.nl.

PGA-beleid
De kerkenraad heeft afgelopen week vergaderd. In reactie op de notitie ‘loslaten en opnieuw beginnen’ stelt de kerkenraad van De Ontmoeting dat drie zaken voor onze wijkgemeente wezenlijk zijn: 1. Het behoud van de eigen identiteit; 2. De eigen plek (ons kerkgebouw) in de wijk voor eredienst en gemeenteopbouw. 3. Een eigen predikant, verbonden aan de wijkgemeente, die past bij de identiteit van De Ontmoeting.

De kerkenraad ziet het als zijn verantwoordelijkheid in PGA-verband constructief mee te denken over de gemeente-opbouw in combinatie met verantwoord financieel beleid.
Voorwaarde voor functioneren binnen de PGA is dat de Ontmoeting de ruimte krijgt voor de hierboven genoemde punten 1,2,3.
De notitie ‘loslaten en opnieuw beginnen’ noemt als uitgangspunt dat de predikanten in teamverband werken onder verantwoordelijkheid van de AK. Dat uitgangspunt wijst de
wijkkerkenraad af. Voor De Ontmoeting is het essentieel een eigen predikant te hebben, die werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad.

Algehele uitvoering van het bestaande PGA-beleidsplan – waarbij (net zoals eerder het Nieuwland en de Regenboog) ook de wijken NOACH en de Bleek en de wijken Pniël de Grote Kerk worden samengevoegd – kan volgens de kerkenraad van De Ontmoeting een structuur bieden die de financiën beheersbaar maakt.

Catherinus Elsinga

Collecte, Instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en
Stichting Present.

LICHTJESTOCHT 2018
We willen in Almelo, dit jaar voor de achtste keer, op 24 december, kerstavond, door middel van de Lichtjestocht in het Beeklustpark, op een laagdrempelige manier, de mensen bekend
maken met de ware betekenis van kerst.

Wij hebben daarbij uw en jouw hulp heel hard nodig.
Natuurlijk door ervoor te bidden. Het zou fijn zijn dat we de lichtjestocht ook als gemeenteleden breed gaan dragen: vanuit alle deelnemende kerken: PGA, Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Baptistengemeente de Bron, de Levensbron, de Banier, de Chr. Geref. Kerk kunnen we mensen gebruiken als figurant, opbouwer, kaarsaansteker of koffieschenker. Via het emailadres: lichtjestochtalmelo@outlook.com of via de diverse contactpersonen kunt u aangeven dat u mee wilt werken aan de Lichtjestocht.
O ja, ook zijn we 6 mensen nodig die voor 6 personen een stamppotmaaltijd willen bereiden, zodat we met name de mensen de hele dag bezig zijn in weer en wind van een maaltijd
kunnen voorzien. Mogen we rekenen op jullie hulp?
Freddy Korte, Riëtte Rosenbrand, Marja Westerman, Ria Wind en Louise Hemstede

Bidstond.
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk.
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema: Gods nieuwe schepping (Openbaring 21: 1-21)

Deze week horen we in de kindernevendienst weer een verhaal over Johannes. Stel je eens voor....als een oud gebouw wordt vernieuwd dan blijft er vaak wel een deel staan, er worden dan muren weggehaald en bijvoorbeeld een nieuw stuk aangebouwd. Als het dan af is, herken je het oude bijna niet meer. De materialen, de kleuren, de inrichting, alles helemaal nieuw. Het is veel mooier dan het ooit geweest is.

Johannes ziet een totaal verbouwde wereld. Een wereld vol goud en edelstenen. Voor het oude en verkeerde is geen plaats meer. God geeft de wereld een totaal ander gezicht. Schitterend en heerlijk voor de mensen; zij zijn daar volkomen gelukkig en veilig. De mensen die er wonen bedanken God die Hij hun deze nieuwe aarde heeft gegeven. Ze doen dat elke minuut van de dag, zo dankbaar zijn ze en zoveel geven ze om God.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 122 (Deze Psalm gaat over de plaats van Jeruzalem in het geloof van Israël)

Kinderlied:
We gaan voor even uit elkaar....
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.