PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 25 April Zondagsbrief 25 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Marco Borkent, zang Jannie, Nicolette, Jan en Bonne

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Woudenberg uit Vaassen
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA creatieve activiteiten voor kinderen in AZC’s
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
In memoriam Pieter Jan Baarssen
Op zondag 18 april is van ons heengegaan broeder Pieter Jan Baarssen op de leeftijd van 77 jaar.  Hij hechtte aan het leven, ondanks de vermoeidheid, die door zijn ziekte steeds sneller terugkwam. Toch kon hij in overgave aan de Heer afscheid nemen.
Zijn verlangen om te leven had ongetwijfeld te maken met zijn liefde voor de kinderen en de kleinkinderen. Hij uitte zijn liefde en zorg door zijn houding en woorden, maar ook in praktische dienstbaarheid. Hij besefte de waarde van een goede onderlinge band. Hij was een vader die ook in moeilijke situaties een luisterend oor en een helpende hand bood. Broeder Baarssen heeft een bewogen leven gehad. Gebrokenheid in het huwelijksleven, het overlijden van een dochter, tegenslagen in het zakelijke leven. De moeiten leidden tot verdriet, maar ook tot verdieping. Door alles heen vond hij houvast én leiding bij de Heer die hij van jongs af aan kende en diende. Een fijne broeder, die zich zeer betrokken voelde bij onze gemeente.
Als tekst voor de afscheidsdienst droeg broeder Baarssen zelf aan Psalm 23:1 De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets. En vers 6: “Ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.” In die hoop is broeder Baarssen heengegaan. Afgelopen vrijdag 23 april hebben de kinderen en kleinkinderen afscheid genomen. We hopen dat de HERE hen troost en leidt aan Zijn vaderhand.

Meeleven
We bidden voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. We noemen Symon Taal en Herman Jansen, die chemokuren krijgt om de ziekte af te remmen. Fijn dat Jakob Dogger weer thuis is na een geslaagde behandeling. We leven ook mee met Daniël Kosters, de vriend van Marieke Voort. Daniël ligt momenteel in Leiden en heeft
chemokuren gehad met het oog op de stamceltransplantatie. Die heeft de afgelopen week plaats gevonden. We danken dat de behandeling tot nu toe goed is verlopen. Ons gebed is dat de stamceltransplantatie tot genezing mag leiden en verder dat Daniël en Marieke rust en kracht van de Heer ontvangen.

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een vaccinatie hebben gehad. Zij lopen minder risico op besmetting. Toch blijven we in de kerk de regels zorgvuldig naleven.
 • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
 • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 25 april, 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Benadering gemeenteleden
De kerkenraad heeft aan het Breed Moderamen van de Classis het verzoek gedaan tot de vorming van een gemeente ‘van Bijzondere Aard’. (Net zoals bijvoorbeeld de Bethel-kerk in Enschede.) Dat is nodig om als gemeente De Ontmoeting te blijven bestaan. Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente met een eigen identiteit voor geheel Almelo. De samenwerking met de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan.
Verder worden bij een gemeente BA leden uitsluitend ingeschreven op eigen verzoek. De leden moeten dus zelf aangeven lid te willen blijven van De Ontmoeting. Deze weken wordt een deel van de leden daartoe al benaderd om hen daartoe in de gelegenheid te stellen. Onder andere vanwege de corona is het beter om niet alle gemeenteleden tegelijkertijd te benaderen. Daarom doen we het in twee fasen. Als u de eerste ronde nog geen formulier hebt ontvangen, komt dat zeker bij de tweede ronde!

Dinant Kramer

Collecte
KIA, creatieve activiteiten voor kinderen in AZC’s
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage Diaconie 2021
U heeft onlangs een brief ontvangen waarin wij naar een bijdrage voor de Diaconie hebben gevraagd. Helaas is er door een typefout een nummer in het genoemde bankrekeningnummer foutief overgenomen. Het juiste bankrekeningnummer is NL51RABO0301303738 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Almelo. Uw Diaconie

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondagsbrief 25 april 2021
 • Zondagse erediensten
 • Voor hen die rouwen om een geliefde
 • Voor de moslimgemeenschap die Ramadan viert
  • Om bescherming tegen haat en geweld
  • Om openheid voor het evangelie van Jezus Christus
 • Ontwikkelingen rond de vorming van De Ontmoeting tot gemeente van bijzonder aard
 • Formatieproces voor een nieuwe regering
 • Op weg nar Pinksteren: nieuwe bezieling door de Heilige Geest
 • De vervulling van de ambten van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester
Giften 1e kwartaal 2021 aan St. de Ontmoeting
   Jan.     febr.       Maart
14.1  50,00 2.2 500,00    1.3 30,00
17.1  150,00 17.2  6,50    11.3 120,00
18.1  250,00 26.2 350,00 incas. 17.3  6,50
20.1   6,50          22.3  5,00
28.1  30,00          29.3 30,00
Totaal 486,50   856,50       191,50
Totaal giften 1e kwartaal 2021 Euro 1534,50 Namens het bestuur van de stichting willen we u allemaal heel hartelijk danken voor uw bijdrage. We hopen dat u ons wilt blijven steunen om zo samen Gods liefde te kunnen laten zien aan de mensen om ons heen. Nogmaals hartelijk dank.
Nel Oosterhuis, penningmeester

Als groeigroep in gesprek over Daniël
Al bijna het hele seizoen hebben we via de computerverbinding contact met elkaar om aan de hand van ons boekje in gesprek te gaan over Daniël. De eerste keren kwamen we nog fysiek bij elkaar in ons kerkgebouw, maar al snel voelde dat toch niet helemaal goed. We zijn toen overgegaan op de digitale mogelijkheid. Eerst natuurlijk vreemd en ook de techniek liet ons soms in de steek. Maar als je creatief bent met elkaar, lukt een heleboel.
Nu hebben we afgelopen zaterdag weer een fysieke bijeenkomst op 1,5 meter afstand gehad. Samen aan de wandel en daarna koffiedrinken bij Ben en Louise in de tuin. Het prachtige weer was een cadeautje!
Het was goed om elkaar weer eens in het echt te ontmoeten en we weten wat we missen als we weer digitaal contact zoeken, maar we gaan nog even door, hopend op betere tijden! Met een hartelijke groet,
Liesbeth, Ineke, Jenny, Aukje, Henk, Corien, Aernout, Ben en Louise

Verdrietig nieuws - verhalen uit Bulgarije, Stichting Trud
Helaas ontvingen we een verdrietig bericht van Natalia. In de ochtend van 13 april hoorden we dat Natalia's moeder die ochtend was overleden... Natalia had veel zorg om haar en ook om haar vader, beiden op leeftijd. De afgelopen maand verbleef Natalia voornamelijk in het huis van haar ouders in Kableshkovo. Haar moeder had al voor langere tijd een zwakke gezondheid en begon steeds slechter te eten en te drinken. De komende tijd blijft Natalia in Kableshkovo, om haar vader bij te staan. Daarnaast vraagt het gezin en haar dochter ook veel tijd en aandacht van Natalia. We willen u/jullie vragen om gebed voor hen allemaal.

Kidzzcorner

Johannes 21:15-23

Petrus mag weer discipel zijn.
Twee vrienden lopen in de woestijn en krijgen ruzie. De ene vriend slaat de ander in zijn gezicht. De ander wrijft over zijn gezicht en schrijft in het zand: ‘Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in mijn gezicht.’
Gezamenlijk lopen ze verder tot ze bij een oase komen. De vrienden lessen hun dorst en nemen een bad. Zodra ze uit het water stappen, komt de vriend in drijfzand terecht. Zijn vriend snelt toe en redt hem van de dood. Vervolgens schrijft de vriend op een steen: ‘Vandaag heeft mijn beste vriend mijn leven gered.’
De ander vraagt verbaasd: ‘Waarom schrijf je eerst in zand en nu op een steen?’
De vriend antwoordt: ‘Wanneer iemand je kwetst en je schrijft het in zand, dan zal de wind van vergeving het uitwissen. Als iemand iets goeds voor je doet, zou je het in steen moeten schrijven. De wind kan het dan nooit uitwissen.’ Dit verhaaltje doet mij denken aan de geschiedenis van jezus en Petrus. Drie keer heeft Petrus gezegd dat hij Jezus niet kent. Nu zitten ze samen te eten en jezus stelt Petrus vragen. Wat zouden wij doen als wij ook in zo’n moeilijke situatie komen? Doen we net als Petrus? Jezus schreef in het zand dat Petrus hem had verraden, de wind van vergeving liet het wegwaaien.  Maar jezus weet ook welke goede dingen Petrus doet en voor hem kan doen. Petrus is altijd super enthousiast en dat is heel mooi als je mensen goed nieuws wilt vertellen.

Lied: ik wil U volgen Heer.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.