PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 24 Maart 2019 Zondagsbrief 24 Maart 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Klein Kranenburg ut Epe
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenisdienst:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: GEEN dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie Ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ineke en Heidi
Oppasdienst: Astrid en Annemarie
Koffieschenken volgende week: fam. Vink
Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink. We denken aan broeder Zwinselman die in de  afgelopen week geopereerd is en aan zuster Neurink. Zr. Voskamp is nog in de Koppel. Het gaat goed met haar.

De tweede dienst
Vanavond: Gebed en getuigenisdienst; 31 maart: geen dienst; 7 april: leerdienst; 14 april: Open dienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Belangrijke wijkavond 27 maart
Op woensdag 27 maart hopen we een wijkavond te houden. Er zal dan aandacht zijn voor het contact met de moslims en met degenen onder hen die Jezus als Heer hebben aanvaard. We denken speciaal aan de Turkse gemeenschap.
Ook zullen we spreken over het beleid van De Ontmoeting in relatie tot het maken van een nieuw beleidsplan voor de PGA. De aanvang van de avond op 27 maart is 19.30 uur.

Lees de stukken al vast!
Op de tafel bij de ingang van de kerk liggen de nota’s van de PGA én de reactie van de kerkenraad van De Ontmoeting. In het stuk van de kerkenraad zijn de belangrijkste punten uit de nota’s van de PGA verwerkt. Als u dat stuk thuis doorleest, bent u op de hoogte!

Essentieel voor De Ontmoeting
Onze wijkgemeente heeft een confessioneel-evangelische identiteit en is sterk missionair gericht. De ontplooiing, opbouw van de gemeente en het missionaire werk is nauw verbonden met deze identiteit.  Daarom is het voor De Ontmoeting van belang een eigen predikant te hebben (verbonden aan de wijkgemeente) die vanuit deze identiteit zijn ambt vervult.

Verder voelen we ons als gemeente – mede vanwege onze missionaire opdracht –ons verantwoordelijk voor de geografische wijk. We hechten aan ons eigen gebouw dat nodig is voor de opbouw van de wijkgemeente.

Essentieel zijn volgende kerkenraad daarom:
  1. Een eigen kerkgebouw in de wijk voor eredienst en gemeenteopbouw.
  2. Behoud van eigen confessioneel-evangelische identiteit die sterk missionair gericht is.
  3. Noodzakelijk voor ii is een wijkpredikant, verbonden aan de wijkgemeente, die qua identiteit past bij De Ontmoeting.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Diaconie
Soms wordt er in de kerk gecollecteerd door de diakenen voor de diaconiecollecte met als doel “ondersteuningen”.
We willen graag dit begrip “ondersteuningen” bij u onder de aandacht brengen. Stelt u zich de volgende situatie voor.
Een gezin heeft een gewoon inkomen vanuit een baan, en de financiën lopen goed. Alles wat binnen komt, wordt ook weer uitgegeven en roodstand bij de bank is geen probleem.  Maar kost 10 tot 15 % rente.
Soms is er een maand dat er wat tekort is, maar de roodstand is er goed voor. Dan komt er een maand waarin er hogere uitgaven zijn, en de roodstand maximaal is. De incasso’s lopen gewoon door, maar worden niet meer afgeschreven. Dan komt er een brief van de energiemaatschappij dat de incasso gestorneerd is. Maar door de roodstand kan er niet betaald worden. Dan komt er weer een brief met een verhoging van € 40,00, omdat er niet geïncasseerd kan worden. Als dit een aantal maanden doorgaat, kan de huur e.d. ook niet meer betaald worden, want de roodstand blijft maximaal. Dan komt schuldhulpverlening snel om de hoek kijken.
Een situatie welke heel veel stress en slapeloze nachten geeft. Want heel vaak is er onvoldoende geld voor
de dagelijkse boodschappen. Dan is hulp van de boodschappenmand heel waardevol.

"Als u dit leest denkt u misschien dat het de eigen schuld is van de hoofdpersoon. Dat heb je als je niet spaart, te veel geld uitgeeft etc. De diaconie ziet het niet als zijn taak, om de persoon te veroordelen en vervolgens te negeren. Bijbels gezien (Lucas 10:29 e.v.) veroordeelde de barmhartige Samaritaan toch ook niet de gewonde man, omdat hij alleen een onveilige weg nam tussen Jeruzalem en Jericho? De persoon in
dit verhaal schaamt zich mogelijk voor zijn situatie en durft geen hulp te vragen. En ondertussen lijdt een
heel gezin met de hoofdpersoon onder een uit de hand lopende schuldenlast.
Wat kunnen en mogen we als diaconie doen?
Na een inventarisatie, in zo’n geval met behulp van Schuld Hulp Maatje, kunnen we tot de conclusie komen dat het strategisch het beste is een schuld overnemen, bv de roodstand bij de bank. De roodstand wordt dan opgeheven, en de betalingen kunnen weer plaats vinden. Roodstand is dan niet meer mogelijk.
Het bedrag dat gemoeid is met het opheffen van de roodstand wordt als uitgestelde lening door de Diaconie aangeboden en mag, uitgesteld met bv 1 jaar, in kleine termijnen worden terugbetaald aan de Diaconie. Op
deze manier creëren we ruimte om andere schulden eerst af te lossen.
Soms besluiten we dat een (gedeeltelijk), gift op zijn plaats is als de problemen groot zijn.
Dat dit een verkorte versie is, mag duidelijk zijn. De praktijk is soms veel weerbarstiger, door deze methode toe te passen komt er sneller een eind aan onzekerheid en kan eventuele schuldhulpverlening sneller afgerond worden. Dit alles wordt in nauw overleg met de CvD (College van Diakenen) gedaan.

Als diaconie zien we dat een probleem steeds venijniger wordt als we niet ingrijpen door te helpen. We willen helpen omdat een naaste in nood is. Net als de barmhartige Samaritaan. Het slachtoffer zal door deze hulp zich heus wel realiseren dat hij volgende keer iets verstandiger moet zijn. Dat hoeven we als diaconie echt niet aan het slachtoffer te vertellen. De diaconie gaat zorgvuldig met de belangen van slachtoffer en kerk om. Wilt u ons helpen te helpen? Uw wijk diaconie.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

27 maart gemeenteavond – kaartverkoop t.b.v. Stg. Help Oost Europa
Op woensdag de 27e maart zal op de gemeenteavond bij De Ontmoeting de mogelijkheid zijn om handgemaakte wenskaarten te kopen. In Roemenië wordt met Pasen vaak een kaartje gestuurd, misschien een idee om over te nemen? De dames Ada en Cathalijne Hoornweg hebben in de afgelopen maanden de voorraad weer aangevuld, er zal volop keus zijn! De opbrengst van de kaarten gaat voor de volle 100% naar
Stichting Help Oost Europa.

Oud papier
Aanstaande zaterdag is het weer de laatste zaterdag van de maand en kunt u uw oude papier kwijt bij de container aan de Bornerbroeksestraat 455 (van 09.00-12.00 uur) en bij de aanhanger die op het kerkplein staat (van 09.00-11.30 uur) Papier voor de aanhanger graag gebundeld aanleveren.

Meet & Eat: Bedankt voor jullie deelname!
Op zaterdag 9 maart boden 58 Nederlanders een gastvrij welkom aan 50 vluchtelingen. Ontmoeting, gezelligheid en samen eten; dat waren ook deze keer de ingrediënten van Meet & Eat.
Na afloop kregen wij van zowel Nederlanders als vluchtelingen hartverwarmende reacties. Eén vluchteling vertelde ons na afloop: Ik woon nu 3 jaar op het AZC, maar dit was de eerste keer dat ik in een Nederlands huis was. Het was zo goed, zo goed! Ik kan niet beschrijven wat ik voel. Het is net alsof Nederland ‘welkom’ tegen mij zegt...

Namens alle vluchtelingen willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie openheid, liefde en gastvrijheid! Jullie maakten het verschil!
Meet & Eat: nieuwe datum: vrijdag 14 juni 2019 (17:30)
Doen jullie (weer) mee? Er zijn altijd genoeg redenen te bedenken om niet mee te doen. Er is maar één goede reden om dit wel te doen: liefde

Meet & Eat in het kort:Je meldt je aan als gastadres – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de dag zelf haal je je gasten om 17:30 op bij het AZC/ woonadres* – thuis ga je samen eten – aan het einde van de Meet & Eat breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding.
Wil je vluchtelingen in Almelo ook een warm welkom bieden en op een laagdrempelige manier bijdragen aan hun integratie? Meld je dan aan op www.presentalmelo.nl/meet-eat, mail naar: alie.dijkstra@presentalmelo.nl of neem telefonisch contact op: 06-14294984
De laatste Meet & Eat voor dit jaar staat gepland op zaterdag 9 november. (start:16:00)
Namens Stichting Present Almelo, Alie Dijkstra

Thema: Leven vanuit de toekomst!!!
Door het geloof in de Here Jezus mogen wij proeven en smaken van de krachten van de toekomende eeuw. Dat betekent dat wij nu al iets mogen proeven van hoe het eens op de nieuwe hemel en aarde zal zijn. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe kan je hier op een manier mee bezig zijn die inspireert en niet frustreert? Daarbij komen vragen aan bod als: " hoe ga je om met Gods nabijheid of het gemis daarvan” en “genezing en als je geen genezing ontvangt”. En zo is er nog veel meer te noemen. Een ieder die interesse hierin heeft, is van harte welkom op donderdag 28 maart a.s. Locatie: Gereformeerde kerk van Lutten, zaal achter de kerk. Anerweg Noord 8, 7775 AS Lutten.
Ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in PKN via Evangelisch Werkverband zal het thema  bespreken
Toegang is gratis. Koffie staat klaar vanaf 19:45, aanvang 20:00; einde 22:00u.
Opgave in verband met de organisatie: Louise Hemstede, per mail famhemstede@gmail.com

Kidzzcorner
Vriendschap kapot
Heeft een vriend of vriendin jou wel eens teleurgesteld? Doordat hij iets vervelends over je zei? Of doordat hij/ zij niet deed wat ie je beloofd had? Dat geeft een verdrietig, misschien wel boos gevoel: is dat nu een
vriend?
Wat zal Jezus hebben gedacht over zijn discipelen? Zijn dat nu vrienden of niet? Judas heeft Jezus verraden. En Petrus zegt tot drie keer toe, dat hij niet bij Jezus hoort. Hij zal wel bang geweest zijn, maar toch... Dan ben je geen echte vriend Hoe moet Jezus zich gevoeld hebben toen hij dat hoorde? Hij draait zich om naar Petrus.
Petrus begrijpt als hij de haan hoort, direct: ik zit helemaal fout. Hij huilt en vlucht weg.

Kinderlied:
Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten

Vertel het aan de mensen
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.