PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 23 Augustus Zondagsbrief 23 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Haan uit Den Ham
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Marco Haakmeester, zang Nicolette van de Beld, Maaike Wesselink en Dinant Kramer

Koster: Ben Hemstede

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
Tine Visser herstelt thuis van de eerste operatie. Naar verwachting zal ze eind augustus opnieuw geopereerd worden, waarna revalidatie plaatsvindt. We denken ook aan de andere zieken thuis.
De operatie van Rita Ettema is goed verlopen, naar verwachting is ze inmiddels weer thuis.

In memoriam Fredrika Arendshorst-Brunink
Op zondag 16 augustus is van ons heengegaan zuster Fredrika Arendshorst-Brunink op de leeftijd van 103 jaar. De laatste jaren werd zij verzorgd in de Weemelanden in Vriezenveen. Daarvoor woonde ze aan de Maardijk. We gedenken haar als een meelevend lid van onze gemeente. De dankdienst voor haar leven en de begrafenis hebben plaats gevonden afgelopen donderdag 20 augustus.
Geboren in Vriezenveen, trouwde Fredrika Arendshorst in 1945 met Hendrik Arendshorst. Het echtpaar Arendshorst ging wonen in Almelo, eerst aan de Bornerbroeksestraat, later aan de Maardijk. Ze was een lieve en hartelijke moeder voor haar kinderen Joke en Henk. Ze was helder in de opvoeding en gaf blijk van haar mening. Maar ze was er altijd – ook voor de kleinkinderen. Ingrijpend was het verlies van haar man in 1996. Tot op hoge leeftijd ontving ze de gezondheid om zelfstandig te wonen. Ze hield van haar plekje daar aan de Maardijk en genoot speciaal van de bloementuin. Ze bleef moeite houden met de verhuizing naar de Weemelanden.
Ze leefde niet alleen mee met haar kinderen en kleinkinderen, maar ook met het gezin van de kerk. De Regenboog, de vrouwenvereniging en bovenal de kerkgang. Tot enkele jaren geleden ging ze nog naar de kerk. We stonden afgelopen donderdag stil bij de tekst: “Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”. Moge de Here de familie Zijn troost en genade schenken.

Wie gaan naar de kerk? 23 Augustus: achternamen L-Z
We zijn er dankbaar voor dat we weer naar de kerk kunnen gaan, al is het de komende tijd slechts eenmaal in de veertien dagen. Het is goed om elkaar weer te zien en samen te zijn!
 • A tot en met K. Op 30 augustus; 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 23 augustus; 6 en 20 september, 4 oktober, 18 oktober, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
We zijn erg blij met alle zangers en muzikanten! De kerkenraad heeft besloten dat we het laatste lied samen zingen. Dan blijven we volgens de deskundigen ruim binnen de  veiligheidsmarges. Binnen koffiedrinken is nog niet verantwoord. Maar als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Viering Heilig Avondmaal 13 september
Op zondag 13 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. De gemeenteleden met achternamen A tot en met K kunnen daar ’s morgens bij aanwezig zijn. De  kerkenraad wil echter ook de gemeenteleden met achternamen L tot en met Z de gelegenheid bieden aan een avondmaalsviering in de kerk deel te nemen, namelijk ’s middags om vier uur. Verder kunt u ook deze keer thuis het avondmaal mee vieren. Als daaraan behoefte bestaat, kunt u daarbij een ambtsdrager uitnodigen.
Puntsgewijs:
 • ’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (A tot en met K)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (L tot en met Z).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Inspelen op de situatie
De kindernevendienst speelt op een fantastische manier in op de huidige situatie. Er worden filmpjes gemaakt voor kinderen; materiaal wordt rondgestuurd én er zijn van tijd tot tijd bijeenkomsten voor kinderen op de zondagmiddag. De kerkenraad spreekt graag zijn waardering uit – met de bede dat God dit belangrijke werk zegent.
Vanwege de corona-maatregelen zullen Gemeente Groei groepen wellicht meer gebruik maken van het kerkgebouw. Neem tijdig contact op met Petra Kamp via reserveringdeontmoeting@gmail.com We herinneren elkaar aan de maatregelen bij de corona. Zorg ervoor dat het gebouw na gebruik weer schoon wordt achter gelaten. Maak schoon wat schoon gemaakt moet worden. We ervaren allemaal dat we ongemerkt de corona-regels wel eens overtreden. Laten we elkaar scherp houden. Anderhalve meter, handen wassen,....

Wijkavonden op 23 en 24 september
De kerkenraad bezint zich voortdurend op de toekomst van onze gemeente. De wijkkerkenraad en gemeente hebben uitgesproken dat De Ontmoeting een protestantse
(wijk)gemeente wil blijven met een confessioneel-evangelische identiteit, met een eigen predikant en gebouw. De Ontmoeting gaat dus niet deel uit maken van de ene gemeente die er volgens het voorgenomen besluit van de AK moet komen. Wel willen we graag goed protestantse buren blijven!

De wijkkerkenraad wil op twee wijkavonden u en jou de gelegenheid bieden mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Dinsdag en woensdag 22 en 23 september om 19.30 uur.
Wanneer de andere vier wijkgemeenten samen één gemeente gaan vormen, biedt de kerkorde voor De Ontmoeting vier mogelijkheden om als Protestantse gemeente verder te gaan. Momenteel pleit de landelijke kerk voor een ‘lichte vorm van kerk zijn’. De nadruk moet liggen op het geestelijk leven; liefst zo weinig mogelijk bestuurlijke druk.
Uitgangspunt bij alle vier opties is dat we onderdeel blijven van de Protestantse kerk in Nederland. De vier mogelijkheden zullen we ter voorbereiding op de wijkavonden in een volgende zondagsbrief op rijtje zetten.

Startzondag 27 september
In de hoop op de Heer maken we een start met het nieuwe seizoen. ’s Morgens om 10.00 uur is er een dienst. Inmiddels is er een groepje die de gemeentezondag voorbereidt. We hopen zoveel mogelijk mensen erbij te kunnen betrekken. De verkondiging gaat over de geschiedenis van de rijke regent (de rijke jongeling) in Lucas 18.
Van een collega kreeg ik digitaal al vast een gezelschapsspel dat hierbij aansluit: Monoholy: het werkt iets anders dan Monopoly: de winnaar is degene die het eerst zijn geld kwijt is!

Bijbelkring op een avond.
In het nieuwe seizoen hoopt ds. Visser weer Bijbelstudie te geven op de dinsdagmorgen. Zelf neem ik met veel plezier deel aan een Gemeente Groei Groep.
Omdat ik overdag niet kan, zou ik graag ’s avonds in een kleine groep met anderen Bijbelstudie willen doen. Wil je de bijbel beter leren begrijpen? Ben je opzoek naar wat de boodschap van Gods woord is? Wil je praten over wat geloof voor jou betekent? Of ben je op zoek naar antwoorden op je vragen? Dan wil ik je graag uitnodigen om mee te doen. Voor meer informatie, vragen en voor de opgave kun je terecht bij sjbraakman@hotmail.com.
Sharona Braakman

Opvoeden doe je samen!
We hopen te beginnen met een ‘parenting course’ (Opvoedings-cursus voor kinderen van 0-10 jaar). Zie https://parentingcourse.nl/children/
Opvoeden doe je samen! Je ontmoet andere ouders, herkent dezelfde uitdagingen en valkuilen en denkt samen na over vragen rondom de ontwikkeling van jullie kinderen.
De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.
Inhoud van de Parenting Children Course
Een Parenting Children Course bestaat uit minimaal vijf bijeenkomsten. De thema’s die aan bod komen zijn:
 • Basis - Bouwen aan veiligheid
 • Behoeften - Ontdekken van genegenheid
 • Grenzen - Ontwikkelen van vrijheid
 • Relaties - Leren van sociale vaardigheid
 • Ruimte - Groeien naar zelfstandigheid
Belangstelling? Geef het door: cbelsinga@solcon.nl

Weekje vakantie
Van 22-29 augustus hopen we er nog een weekje tussenuit te gaan. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba Dinant Kramer.

Collecte
Mooi dat we ook thuis deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Gebedspunten
 • De zieken in de gemeente
 • We danken voor het mooie gebouw en de mogelijkheden die dat biedt. We bidden dat de activiteiten in de gemeente door kunnen gaan en de groei van het lichaam van  Christus niet stokt maar doorgaat.
 • We danken voor nieuwe initiatieven. De kinderen die op zondagmiddag bij elkaar komen, de parenting course, Bijbelstudie, ...
 • We bidden voor de situatie in Wit-Rusland en in Libanon. We denken ook aan de situatie in Afrika in landen als Mali. Daar is een beweging gaande die een islamitische staat wil stichten. Laten we bidden dat God dit continent behoedt voor het geweld en onderdrukking dat daarmee samengaat. We bidden om bescherming van onze broeders en zusters en om bekering van hen die geweld plegen.
 • We bidden voor de Turkse christenen. Dat onder de Turkse bevolking er openheid mag komen voor hun getuigenis.
 • We bidden dat we als (wijk)gemeente ook in de toekomst gestalte kunnen geven aan onze identiteit en het missionaire werk. En dat er een goed overleg op gang komt met de AK.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze diaconale collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Hopelijk is in de loop van dit jaar weer iets mogelijk op dit gebied. Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Toneel
Ben jij iemand die geniet van elke drama-les op school en maar wat graag op een podium staat? Maar heb je nog nét niet de moed verzameld om er ook echt iets mee te doen? Dan is Fyr Toneel precies iets voor jou!
Want Fyr Toneel geeft toneellessen aan kinderen van 9 tot 14 jaar, waarin je gaat kennismaken met wat toneel is. Zo leer je onder andere improviseren, tableaus maken, pantomime en toneelspelen zelf.
Om te laten zien wat je geleerd hebt, sluiten we de cursus af met het opvoeren van een toneelstuk. We gaan daar natuurlijk een spetterende voorstelling van maken, in een mooie podiumzaal, met een echt decor, echte kostuums en alle attributen. Helemaal zoals het hoort!
Bij Fyr Toneel mag jij jouw licht laten schijnen, volop de talenten gebruiken die God jou heeft gegeven. Hij heeft je met zoveel zorg en liefde gemaakt, precies zoals je bent. En Hij geniet ervan als jij die talenten gaat gebruiken.
Fyr Toneel staat op de basis van Gods liefde. Die liefde willen we uitstralen, naar elkaar in de groep en de mensen om ons heen.

De eerste cursus begint op maandag 12 oktober 2020 en zal dan elke maandagavond (m.u.v. schoolvakanties) van 19:00- 20:15 uur plaatsvinden in Wijkcentrum ’t Dok.
Meer informatie is te vinden op onze website: www.fyrtoneel.nl. Daar kan je je ook aanmelden. Uiteraard zijn we ook telefonisch of via Whatsapp bereikbaar op 06 83 98 58 29.
De lessen van Fyr Toneel worden gegeven door leerkracht, schrijfster en theatermaker José Runhaar.
Geef je snel op, want dit feestje wil je echt niet missen!

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Een reusachtig geloof (1 Samuël 17)

UITNODGING

Vanmiddag is er weer een leuke kindermiddag. Kom je ook?

Tijd: van 14:30 uur tot 16:00 uur
Locatie: kerkzaal De Ontmoeting
Je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

We horen het spannende verhaal over David en Goliath:

Het leger van Israël: staat voor een reusachtige vijand: de Filistijnen met de reus Goliat. De Israëlitische soldaten durven niets te zeggen of te doen tegen deze grote, sterke ongelovige man.
Ze worden bang, ze gaan verliezen...
Koning Saul: belooft zelfs rijkdom en zijn dochter aan degene die de reus verslaat!
Goliath: wil vechten met iemand, maar niemand durft. Hij spot met de Israëlitische soldaten en met Israëls God.
David: hij is nog een jongen maar hij is niet bang, hij durft wel. Hij wordt boos over het schelden en loopt op de reus af. Hij neemt geen zwaard mee en trekt geen harnas aan. Hij
heeft alleen zijn herdersstaf en slinger. En David gelooft dat God hem zal helpen. Hij is geen soldaat en draagt geen harnas en zwaard. Maakt hij dan wel een kans? Ja, want hij heeft een reusachtig geloof en vertrouwt op God. De HEER is machtiger dan iedere reusachtige vijand.

Wie zou er de sterkste zijn?
Lied: Mozes ging de berg op (Elly en Rikkert cd spiksplinternieuw)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.