PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 22 December 2019 Zondagsbrief 22 December 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
1e Kerstdag gaat voor ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Borsje uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Andreas
Oppasdienst: Tiny en Chantal
Koffieschenken volgende week: Fam. Haakmeester
Kaarsenlied: Dank U wel voor de kaarsen
Dank U wel voor dit kaarsje,
Brandend in de nacht
als een teken van de vrede
al zo lang verwacht

Dank U wel voor de kaarsen,
’t zijn er nu al twee
want het licht dat u beloofde
wandelt met ons mee

Dank U wel voor de kaarsen,
’t zijn er nu al drie,
voor het feest en mijn verlangen
dat ik u weer zie

Dank U wel voor de kaarsen,
’t zijn er nu al vier.
Licht voor Jezus in ons midden
Staat zijn kribbe hier?

Overlijden
Op dinsdag 17 december is van ons heengegaan broeder Volken Voschezang. Broeder Voschezang mocht de hoge leeftijd van 96 jaar bereiken. Hij vertrouwde op de HEERE en Zijn beloften en heeft veel mogen betekenen voor de opbouw van de gemeente. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 23 december om 11.00 uur in deze kerk. Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.

Op woensdag 18 december is van ons heengegaan Wolfgang Knipps. Broeder Knipps mocht de leeftijd bereiken van 75 jaar. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis vindt plaats D.V. dinsdag 24 december om 10.45 uur in de aula van uitvaartcentrum Vredehof, Willem de Clercqstraat 89. Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Meeleven
Van Diny Vink hoorden we dat zij in januari een operatie zal moeten ondergaan ziekenhuis. Lykele de Leeuw wacht al heel lang op een goede plek waar behandeling plaats kan vinden. Broeder Janssen is inmiddels met de behandeling gestart. We leven ook mee met broeder en zuster Mensink. We denken ook aan de zieken die niet bij name genoemd zijn en aan hen die vanwege beperkingen thuis of elders extra zorg nodig hebben.

Piano
Deze week kreeg onze gemeente een bijzonder cadeau, namelijk een prachtige piano die in zeer goede staat verkeert! Het is de piano waar Marjan Santman op speelde; het cadeau ontvingen we van de kinderen van Jan en Marjan Santman.
We zijn hen er zeer erkentelijk voor en we hopen dat het gebruik van deze piano zal bijdragen aan de lofprijzing tot eer van onze God. De piano zal geplaatst worden in de nieuwe zaal en kan goed gebruikt worden voor de begeleiding.

Van de kerkenraad
Tijdens de kerkenraad van de afgelopen week gaf Dinant Pas, scriba van de Algemene Kerkenraad (AK) op een prettige manier uitleg over het proces dat de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) volgt. Helaas staat de PGA voor de noodzaak tot een herstructurering vanwege minder inkomsten en minder ‘menskracht’.
Het proces wordt begeleid door een externe deskundige, dhr. Jan Boer. Met hem stelt het moderamen van AK en CvK (College van Kerkrentmeesters) een plan op met verwerking van de inbreng die eerder door de wijken is geleverd. De AK streeft naar een voorstel waarvoor een breed draagvlak bestaat bij de wijkgemeenten. Te zijner tijd wordt aan de wijkkerkenraden en wijkgemeenten gevraagd
hun reactie op de plannen te geven.
We bidden dat degenen die een bijzondere verantwoordelijkheid hierbij dragen wijsheid en visie ontvangen. We vragen of de Heer nieuw leven wekt door Zijn Heilige Geest en hoop door zijn beloften. Opdat er niet in termen van ‘achteruitgang’ gedacht wordt, maar gedurende het proces nieuwe perspectieven voor de opbouw van de gemeente zichtbaar worden.

Corien Stigter zal het komende jaar een studie doen, waardoor er minder tijd is voor de vervulling van haar ambt. De kerkenraad hoopt dat het lukt met de studie en heeft er alle begrip voor dat Corien even ‘gas terugneemt’. Fijn dat Corien wel ambtsdrager blijft en de dienst in de kerk blijft vervullen.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

THUIS BIJ MEZELF
Het verhaal van Zacheüs
Zondag, 5 januari 2020 om 10.00 uur in Kerkzaal NOACH te Almelo
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Jos Keijzer, orgel en piano
Over Zacheüs, die oppertollenaar die dankzij Jezus zichzelf weer terugvond, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Thuis bij mezelf vertelt Zacheüs bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Jos Keijzer muzikaal deelneemt.
Het verhaal van Zacheüs wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Vaste voet aan grond.

Kerstgedachte

Ere zij God in de diepte
van ons God-vergeten bestaan.

Immanuël;
God wordt Mens
Van al zo hoog
van al zo veer.

Immanuël
God is Mens.
Een Kind in de kribbe
een Man aan het kruis.

Immanuël
God met ons.
Over de dood,
over het graf.

Ere zij God in de hoge;
Immanuël...
brengt ons
bij Vader thuis!

Emmy Sinjorgo
Alphacursus.
Op maandagavond 20 januari hopen we weer te starten met een ALPHA-cursus, als er tenminste voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 6). Eigenlijk zou iedereen in de gemeente de cursus een keer moeten ervaren, zodat je weet waar je mensen, die een verlangen hebben om meer van het geloof te weten te komen, mee naar toe kunt nemen. Het is gezellig. Het eten vooraf is altijd prima. Het is leerzaam. Het geeft nieuwe inspiratie en verdieping van je geloof. En het zijn maar 10 avonden en halverwege een zaterdag. Meer informatie of opgeven bij Henk Oosterveld of Bonne Oosterhuis.

Samen met oud en nieuw
We willen dit jaar een gezellige avond organiseren op de laatste avondvan 2019.
Na de kerkdienst zijn jullie van harte welkom in de nieuwe zaal. We “zitten” dan samen het jaar uit en beginnen het nieuwe. Hoe we deze avond vorm willen geven?
Gezelligheid: voor wie wil een spelletje, wat zingen misschien. Zo tegen twaalven lezen we een psalm en we bidden samen.
We wensen de buren van de kerk ‘Gelukkig Nieuwjaar’ en houden meteen een oogje op ons nieuwe kunstwerk.

Als iedereen zelf een drankje meeneemt en Nicolette vooraf wil laten weten wat ze voor lekkers meenemen, is dat helemaal goed.
Graag willen we wel van tevoren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Jullie kunnen dit via de mail doorgeven aan Nicolette: nicolette.christiaanse@solconmail.nl Natuurlijk mag het ook via de telefoon, nr. 723341 of app 06 45949764.
Ineke, Nicolette, Emmy en Louise

Oud papier
Ook zoveel papier gekregen bij uw kerstpakket? U kunt het aanstaande zaterdag weer inleveren bij de container aan de Bornerbroeksestraat tussen 09-12 uur.

KIA Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een
adventsboekje, speciaal voor kinderen. Kerken of scholen die de cd’s en adventsboekjes in grote aantallen uitdelen, betalen een kleine vergoeding. De organisatie van ‘Daarom Kerst’ wil de mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.
Namens de ZWO, Ria Nijhuis.

Kidzzcorner
Micha 7:1-7 en 18-20
Denk jij dat de wereld beter kan worden, dat alle vervelende en verdrietige dingen zullen verdwijnen? Als je om je heen kijkt, zou je
denken van niet. Sommige dingen lijken nooit meer goed te komen. Micha wijst naar de koning die in naam van God een toekomst van vrede en geluk zal brengen. De ellende is dan voorbij en iedereen leeft dichtbij God. Maar omstanders protesteren: dat kan nooit. Toch houdt Gods profeet vol. Hij blijft hopen, want voor God is niets onmogelijk, zijn plan om de wereld te redden wordt uitgevoerd. De Koning van de vrede komt en Hij is zo sterk. Er zijn veel hindernissen voor Gods Rijk van vrede, ook vandaag, ook om ons heen. Deze week vieren we Kerstfeest. We denken eraan dat Jezus kwam om onze zonden te vergeven, zodat de schepping goed is.

God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.

couplet:
Weet je dat God wil vergeven, dat Hij ook de ketting brak
van de zonden in jouw leven: je bent vrij, zit niet meer vast.
2

refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.