PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 Oktober 2018 Zondagsbrief 21 Oktober 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Rene Schipper
Koster: Ben Hemstede :

Vanavond om 19.00 uur is er een Alpha leer dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Schouten uit Woerden
Om 19.00 uur: Zangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconaal Quotum
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Eelke
Oppasdienst: Gisela
Koffieschenken volgende week: Fam. Kramer
Meeleven
We blijven bidden voor Matthias Vossebeld; hij is inmiddels weer thuis, maar de ziekte kan erg lang duren. We bidden om genezing en wensen ook Johan en Jessica van harte sterkte toe. We leven ook mee met zr. Mensink.

De tweede dienst
Vanavond om 19.00 uur is er een Alpha- en leerdienst; 28 oktober - 19.00 – Zangdienst; 4 november: thema dienst (het doel van je leven); 11 november: Gebed en getuigenisdienst.

7 november
7 november: gemeenteavond (na de dienst op dankdag, die naar verwachting om 19.00 uur begint)

LINKT-bijeenkomst 21 oktober
Iedere derde zondag van de maand is er een LINKT-bijeenkomst van 13.30 – 15.00 uur. Rond de tafel met een open Bijbel. We gaan aan de slag met een onderwerp en zoeken naar een verbinding met jouw leven. Luisteren naar de Bijbel en naar elkaar; je kunt je vragen kwijt. Schuif aan, doe mee!
Op zondag 21 oktober gaan we het hebben over ‘Onze Vader – ziet God echt naar mij om?’ Al vast een mooie tekst om over na te denken is Job 33:13 13Waarom beschuldig je hem, zeg
je: “Hij antwoordt niet, als iemand tot hem spreekt”? 14God antwoordt wel, op meer dan één manier, alleen merkt de mens het niet op.”


Halloween
Het woord halloween komt van het Engelse woord voor ‘allerheiligen-avond’. Christenen dachten aan de gestorven heiligen, maar het feest vermengde zich met de heidense tradities en rituelen rond geesten van gestorvenen op 1 november.
Tegenwoordig is halloween het een ‘griezelfeest’, waarbij steeds openlijker en brutaler demonische machten als vermaak aangeprezen worden. Tubantia meldt dat ‘geesten, spoken,
zombies, vampiers en ander demonisch gespuis’ volgende week donderdag bezit nemen van de Almelose binnenstad. Met killerclowns en sadistische acrobaten en voor de kinderen een
‘heksen- en tovenaarsschool’.
Het is gevaarlijk om bewust de invloedssfeer van de boze te zoeken. Afgezien daarvan: Is het niet merkwaardig dat in een tijd waarin oorlog en wreedheid wereldwijd ontzetting oproepen
het ‘killen’ (doden) en ‘sadisme’ (genoegen beleven aan het pijnigen) als vermaak voor het grote publiek worden gepresenteerd? Vanwaar die hang naar duisternis, horror, angst,
tovenarij en hekserij?
Is het licht niet beter dan de duisternis; is blijdschap niet beter dan angst? Is de mens niet bestemd voor leven en vrede, voor vreugde en goedheid? Heeft de HERE niet de goede boodschap (evangelie) doen brengen? Laten we ons daarop richten en daarvan getuigen. Christus heeft ons verlost van de macht van satan, opdat we zouden leven als kinderen van het licht!

Vakantie
Vanaf 24 oktober hebben we anderhalve week vakantie en zijn we een weekje in het buitenland. Catherinus Elsinga

Voor de friezen onder ons
Op zondag 18 november, 14.30 uur in de Johanneskerk te Twekkelo, Twekkelerweg 110.
Voorganger: Da Monica M. Schwarz uit Almelo. Na de kerkdienst is er koffie, thee, gemoedelijk napraten in het Fries en andere talen... Voor wie dat wil daarna een bezoekje aan een heel oude boerenschuur, die heel lang gebruikt is als geheime schuilkerk van de Doopsgezinden in Twente.

Diaconaal Quotum
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2018 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we hier ruimhartig aan geven, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!

Sponsordiner Eljakim.
Op vrijdag 2 november is het eindelijk weer zo ver: dan wordt hier in de kerkzaal weer een gezellig 5-gangen diner georganiseerd waarvan de opbrengst is bestemd voor het werk van Wouter en Herma Berkhof in Brazilië. Degenen, die dit jaarlijkse gebeuren al eerder hebben meegemaakt weten hoe gezellig het altijd is en hoe lekker het eten. Aanvang is om 18.30 uur, zaal open om 18.00 uur. Opgeven en informatie bij Nel Oosterhuis of Ineke Oosterveld. De kosten zijn 17,50 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar 10 euro. Dit bedrag komt bijna geheel ten goede aan het goede doel.

Leerdienst
Vanavond om 19.00 uur is de 2e leerdienst. De eerste keer ging het over het lezen van de bijbel. Vanavond gaat het over de historische betrouwbaarheid van de bijbel. Een boeiend
onderwerp en als u mensen kent, die daar vraagtekens bij zetten moet u ze zeker uitnodigen om mee te komen.

Zangdienst 28 oktober
Aanvang 19.00 uur
We zingen liederen van Johan de Heer
Muzikale medewerking:
Rene Schipper Orgel
Tinus Vos Trompet
Na afloop is er gelegenheid even na te praten en een kop koffie/thee te drinken

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te
bidden.

Hulp gevraagd 1
Dini Vink is gevallen en heeft haar pols gebroken, nu heeft ze net in de komende weken vanaf 29 oktober kinderclub, Gezien haar mobiliteit is ze op zoek naar een aantal mensen die haar
willen helpen. Wilt u contact opnemen met Dini?

Hulp gevraagd 2
Komende zaterdag is het weer de laatste zaterdag van de maand en wordt er papier ingezameld van 09.00 tot 12.00 uur aan de Bornerbroeksestraat. Van 09.00 tot 11.30 kunt u echter ook papier inleveren bij de kerk, hier staat een grote aanhanger en zijn mensen aanwezig om te helpen met inpakken, Wel een vriendelijk verzoek, wilt u het papier aanleveren in dozen of gebundeld? Omdat we nu op 2 locaties inzamelen zijn we dringend op zoek naar zeker 10 vrijwilligers die willen helpen met het inzamelen, nu komt het elke maand neer op hetzelfde kleine groepje mensen.
Aanmelden kan bij Henk Podt/

Hulp gevraagd 3
Zo als u weet hebben wij elke week op woensdagmorgen vanaf 9.30.tot11.30 uur gezellig koffie drinken. Vanaf 29okt zijn we weer wat langer open (12.30 uur) voor een kop soep met
een broodje. Net als de vorige jaar willen we u vragen wie zou er een pan soep willen maken Opgave of heeft u vragen Ineke Oosterveld tel .06-821325304

Lydia naar Praag
In het kader van het Focustraject gaat Lydia Stigter binnenkort naar Praag. Zij zal daar namens ons contacten leggen met verschillende christenen om te ontdekken wat we van elkaar zouden kunnen leren over het delen van ons geloof.
Afgelopen zondag zijn er appeltaarten verkocht in de gemeente om het benodigde bedrag van 325,00 bij elkaar te krijgen. Al met al heeft onze actie in totaal 341,47 opgebracht!

We willen op deze manier de dames die appeltaarten hebben aangeleverd, van harte bedanken voor hun bereidwilligheid. Ook alle afnemers van de heerlijke baksels natuurlijk bedankt voor
hun sponsoring. Geweldig! Nel en Louise

Kidzzcorner

Thema: Ontelbaar veel gelovigen bij God (Openbaring 7:9-17)


Vandaag horen wij dat Johannes in zijn visioen (droom over Gods toekomst) mag zien hoeveel mensen er uiteindelijk bij de kerk horen. Johannes ziet in de hemel alle mensen die van de Here God en de Here Jezus houden. Deze mensen mogen bij Hem in de hemel wonen. De mensen van hier en ver weg, van nu en lang geleden. Tot zijn verrassing zijn het er ontelbaar veel. Zover als Johannes kijken kan, ziet hij mensen. God houdt zoveel van grote mensen en kinderen, iedereen mag bij Hem horen. Ze hebben witte kleren; die hebben ze gekregen van God. Ze zijn helemaal schoon, de kleren voor een prachtig feest. Ze zingen en bidden samen voor God. Ontelbaar veel mensen. Ze volgen allemaal trouw het Lam van God, daar wordt Jezus mee bedoeld, op weg naar de toekomst. Ze geloven dat Jezus hen veilig Thuisbrengt in Gods woning en hen volkomen gelukkig maakt.
Van zo ontelbaar veel mensen houdt God, voor zo ontelbaar veel mensen gaf Hij zijn Zoon.

Extra Bijbelgedeelte: Johannes 14:1-3
(Jezus zei voor zijn sterven dat Hij naar de hemel gaat om voor ons een plaats klaar te maken. Daarna komt Hij terug en mogen zijn volgelingen in een van de vele kamers wonen.)

Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.