PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 November Zondagsbrief 21 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Rene Schipper, zang Maaike, Nicolette, Bonne, Jan
Nevendienst: Nathalie en Vino
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Peschar uit Hollandscheveld
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie Ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis, Lykele de Leeuw en mw. Schuurhuis.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, hetzij door aanwezigheid in de dienst, hetzij via de live-stream.

Ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’. Deze week zijn de gemeenteleden met de achternamen L tot en met Z aan de beurt.
Maar ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

Vanwege corona...
Vanzelfsprekend doen we het dringende verzoek thuis te blijven bij verkoudheid of griep- verschijnselen. Thuis kunnen we de dienst mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68 Verder: naam noteren; handen ontsmetten; mondkapje dragen (kan af als u zit); spreiding bij het koffiedrinken (Geen koffie bij de bar!); bewegwijzering volgen; samenzang beperkt tot 2 liederen. Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom! Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Wel koffiedrinken...
De kerkenraad heeft besloten dat er na de dienst wel gelegenheid is tot koffiedrinken. Onderling contact is belangrijk; laten we proberen daarbij voldoende afstand te houden. We zorgen voor spreiding over de kerkzaal en de nieuwe zaal. De koffie staat klaar op de tafels en kan niet afgehaald worden bij de bar.

en Koffiecafé
De nieuwe zaal is goed geventileerd. Dat maakt de kans op verspreiding van het corona-virus gering als we de afstand-regels in acht nemen. Daarom gaat het koffiecafé op de woensdagmorgen weer gewoon door.

Zondag 21 november geen Open dienst
Op zondag 21 november zou ds. Jelle de Kok voor te gaan en preken over: “God wekt Israël tot leven en dat geeft hoop!” Helaas zag ds. de Kok zich vanwege gezondheidsredenen genoodzaakt om deze dienst af te zeggen. We hopen dat hij voorspoedig herstel zal ontvangen. Het bleek niet mogelijk op zo korte termijn nog een vervanger van ds. de Kok te regelen. Daarom is er vanavond helaas geen Open Dienst.

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De
Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).
Catherinus Elsinga

Besluit omtrent gemeente BA
Op zaterdag 13 november ontvingen we bericht van het BM van de classicale vergadering dat het BM van plan is in te stemmen met het verzoek tot de vorming van een gemeente van Bijzondere Aard. Reden tot dankbaarheid! Er ging een golf van ontroering en blijdschap door de kerk toen de scriba het op zondag 14 november na de dienst bekend maakte.
Het is de bedoeling van het BM om op 10 december het definitieve besluit te nemen na de aanvullende rapportage van de classispredikant. Die zal daartoe gesprekken voeren met de kerkenraad van De Ontmoeting en de AK.
De kerkenraad is de HERE dankbaar voor dit bericht. “Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser” was het toepasselijke lied, dat in aansluiting op dit bericht is gezongen. Moge de HERE de gemeente leiden, opdat in goede sfeer de vervolgstappen gezet kunnen worden.
Namens de kerkenraad,
Dinant Kramer

Collecte
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
• Wijsheid en visie voor de kerkenraad in de gesprekken rond de vorming van een gemeente BA.
• Vluchtelingen op weg naar Europa. Mensen die in nood verkeren doordat ze ‘gebruikt’ worden in de machtsstrijd tussen de volkeren.
• Degenen naast dankbaarheid droefheid kennen vanwege het gemis van een geliefde.
• Dat mensen respectvol met elkaar omgaan.
• Voor een nieuwe regering.
• Voor bescherming en “veilige” omgang met elkaar.
• Dat ouders en kinderen gebruik zullen maken van de gelegenheid van de gelegenheid dat ze elke zondag welkom zijn.
• Danken voor alle zegeningen die we ontvangen.

Opgeruimd staat ...........
De afgelopen weken zijn een aantal mensen bezig geweest om de zalen in ons kerkgebouw wat op te ruimen en opnieuw in te delen.
Ook is een groot gedeelte van de berging onder handen genomen en daarbij kwamen we erachter dat we inmiddels heel veel spullen hebben gekregen, de afgelopen jaren. Natuurlijk heel fijn dat mensen onze gemeente als goed doel beschouwen. Maar toch willen we u vragen om met name geen kerstspullen meer te doneren. En als u iets kwijt wilt en denkt: dit is misschien wel iets voor het kerkgebouw, neem dan even contact op met Ben of Louise Hemstede, tel. 642891. Dan kunnen we samen even overleggen of het van pas komt.
We willen graag via het inleveren van Douwe Egberts punten nieuwe theedozen aanschaffen voor de kerk. Mocht u thuis DE-punten hebben waar u niets mee doet, dan houden we ons aanbevolen.
Ben en Louise Hemstede

Kidzzcorner

Zacharia 6 9-15

De tempel wordt herbouwd

Wat is belangrijker: het gemeentehuis of de burgemeester? Het ziekenhuis of de dokter? Natuurlijk zijn de personen belangrijker dan de
gebouwen. Een burgemeester heeft z’n ambtenaren nodig en voor een dokter is de apparatuur belangrijk voor onderzoeken en operaties. Maar een burgemeester gaat ook bij mensen thuis op bezoek, overlegt en zorgt voor hulp en verbeteringen voor mensen. Er is een oogarts die ergens in een arm land gratis oogoperaties doet in een hut.
Vandaag lezen we dat de tempel afgebouwd wordt. Het wordt prachtig. Er is zelfs goud en zilver om de hogepriester een kroon te geven. Het wordt prachtig. Dat helpt om te laten zien hoe belangrijk een tempel en werk voor God is. Toch is wat de hogepriester doet belangrijker dan zijn kleding en kroon. Een hogepriester helpt Israël om te geloven door bidden en het brengen van offers.
Jozua krijgt dan ook naast zijn prachtige kroon een belofte: eens komt een Hogepriester die heel de wereld bij God zal brengen. Hij komt uit het huis van David en is Gods Zoon. Zijn werk is belangrijker dan een prachtige tempel. Het belang- rijkste doet Hij zelfs aan een  verschrikkelijk kruis.
Lied: Jezus is
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.