PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 20 September Zondagsbrief 20 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Borst uit Sleen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Rene Schipper
Zang: Erna Veninga, Emmy Sinjorgo, Jan Soetebroek en Bonne Oosterhuis

Koster: Ben Hemstede

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Ondersteuning kerken in verdrukking
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Overlijden
Op maandag 14 september is van ons heengegaan zuster Gerritdina Johanna Kamp-Holsbrink op de leeftijd van 92 jaar.  De afscheidsdienst en de begrafenis zullen plaatsvinden op zaterdag 19 september. We mogen afscheid nemen in het vertrouwen op de opgestane Heer. In de dienst staan we stil bij Psalm 139 “Doorgrond mij, God, en ken mijn hart... zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is”. (in memoriam in de zondagsbrief van volgende week).

In memoriam Dirkjen Johanna Stegeman
Op woensdag 9 september is van ons heengegaan jullie moeder zuster Dirkjen Johanna Stegeman op de leeftijd van 89 jaar. Zij is geboren in Aalten. Na haar huwelijk in 1962 woonde ze in Almelo onder andere in de Tuinstraat, de Steinstraat en de Rietstraat. Zuster Stegeman was voor zoon Ron en dochter Marja een lieve moeder. Zij was er altijd, dienstbaar en behulpzaam, zorgzaam en hartelijk. Van huis uit had ze geleerd had altijd bezig te zijn. Grote impact had in 1991 het overlijden van haar man. Negenentwintig waren ze getrouwd geweest. Nadien is zuster Stegeman nog negenentwintig jaar alleen geweest.
De kinderen onderhielden een heel goede band met elkaar. En ze leefde ook dicht bij de Heer en nam trouw deel aan het leven van de gemeente. Toen ze minder werd hebben de kinderen haar trouw bezocht, geholpen, begeleid en liefde gegeven. Eerst in de Koppel en later in het Weggeler. We hebben bij het afscheid de tekst gelezen uit Johannes 14:1 waar Jezus belooft: “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.”

Medeleven
Leo Vink onderging deze week een operatie, die naar we begrepen goed is verlopen. Zuster Doorneweerd verblijft momenteel in de Wissel.

Wie gaan naar de kerk? 20 september: achternamen L-Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 en 22 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1, 15 en 29 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Het laatste lied zingen we samen. Dan blijven we ruim binnen de veiligheidsmarges. Als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Wijkavonden op 22 en 23 september
De wijkkerkenraad wil op twee wijkavonden u en jou de gelegenheid bieden mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Dinsdag en woensdag 22 en 23 september om 19.30 uur.
De vier mogelijkheden staan op een rijtje in een aparte bijlage bij deze zondagsbrief. (zie bijlage)
Uitgangspunt bij alle vier opties is dat we onderdeel blijven van de Protestantse kerk in Nederland. We gaan ons bezinnen op de vraag welke mogelijkheid onze voorkeur heeft.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de vier opties maar niet naar de wijkavond kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het moderamen. (Aernout Stigter, Albert Jansen, Dinant Kramer, Catherinus Elsinga). We wisselen graag met u van gedachten!

Creatief bedankje
Van gemeente de Levensbron kregen we een creatief bedankje voor het gebruik van de kerk in coronatijd. Zie de kaartjes hierboven! Bovendien maakte de gemeente een gift van € 1.000, - over naar onze wijkkas. Erg royaal en hartelijk!

Bijbelstudie ds. Visser
Ds. Visser knapt langzamerhand weer op. Mogelijk start de Bijbelstudie weer op de 2e en 4e dinsdag van de maand november. We wachten af en hopen ondertussen dat het herstel gezegend wordt.

HGJB-Scholierenweekend
Thema: Het Koninkrijk van God. ‘Koning Jezus, wie is Hij eigenlijk voor mij? Als ik om me heen kijk, wat zie ik dan van God? Oké, ik wil christen zijn... Maar hoe leef ik dan als christen?’ Dat is wat centraal staat op het HGJB-Scholierenweekend.
Wanneer: 16-19 oktober. Tieners van 13-17 jaar zijn welkom voor een onvergetelijk weekend met aansprekende Bijbelstudies en veel gezelligheid. Neem de stap en doe mee! Meer info: http://www.hgjb.nl/scholierenweekend/

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
We kunnen ook thuis deelnemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling. Catherinus Elsinga

ZingIn
Zaterdag 26 september hopen we op het Rembrandtveld voor de 2e keer een ZingIn te organiseren. Vorige maand hebben we dit voor de eerste keer mogen organiseren, en omdat er zoveel positieve reacties waren hopen we dit op de 26e nogmaals te doen. Medewerking wordt verleend door een deel van de band Testify, aangevuld met muzikanten uit andere gemeenten. Als spreker zal in ieder geval ds. Elsinga zijn bijdrage leveren. We hopen om 10.30 te beginnen. Hopelijk zien we velen van jullie daar.

Onze gasten helpen?
Sinds enige tijd maakt het Budak college gebruik van ons gebouw. We voldoen graag aan het verzoek onderstaande bericht te plaatsen:
Vanaf september 2020 kun jij als vrijwilliger in Almelo (of Borne) meedoen met Het Budak College. Onder begeleiding van een docent kun jij helpen bij de Inburgering van vluchtelingen die Nederland leren kennen en die de Nederlandse taal aan het leren zijn. Spreek je Nederlands als je moedertaal, dan nodigen wij jou uit om contact met ons op te nemen via de mail op info@hetbudakcollege.nl of telefonisch op 06-30286361.
Met vriendelijke groet, C. Budak


Bijeenkomst over schepping
Op zondag 27 september is er ’s avonds in De Bron een lezing over schepping, zondvloed en geologie in Nederland. IJstijd, fossielen en fossiele brandstoffen zijn tot de zondvloed te herleiden.
Spreker: Stef Heerema (Logos instituut). In verband met corona is aanmelding nodig. Via e-mail voor of op 26 september 2020: secretaris@debron-almelo.nl.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Collecte
KiA, Ondersteuning kerken in verdrukking
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Doneer om deze kerken te versterken!

Zending bus
De opbrengst van de zending bus periode 19 januari – 16 juli 2020 is € 261,11 Dit bedrag wordt gelijk verdeeld tussen GZB en IZB

Stichting TRUD Bulgarije
De situatie in oost-Bulgarije is meer dan zorgelijk. Door de corona-crisis blijven toeristen massaal weg, waardoor de werkeloosheid in deze regio nog forser oploopt. Juist in de zomermaanden wordt normaliter inkomen verworven (hoe weinig ook) zodat men met name de herfst en winter door kan komen. De crisis zet dit alles op scherp.
In overleg met onze partner stichting De Samaritaanse Vrouwen heeft het bestuur van Stichting TRUD Bulgarije in juni besloten om een tweede serie voedselpakketten uit te delen aan de allerarmsten (na de “klassieke” pakketten zo rond Pasen 2020). Ook mede na gesprekken met Foka van de Beek (de GZB-zendelinge aldaar) heeft het bestuur onlangs besloten tot een derde serie pakketten; de situatie is ernstig. We zijn dankbaar dat de gelden die TRUD via u ontvangt, hiervoor ingezet kunnen worden. U zult begrijpen dat deze methodiek slechts kort houdbaar is: het vermogen van TRUD is beperkt. Rob en Agnes de Lange staan op ’t punt om op 25 sept a.s. af te reizen naar Bulgarije. Of niet. Voor Bulgarije geldt een code oranje; het wordt “van alle kanten” wel heel onaantrekkelijk gemaakt om af te reizen. Onze broeders en zusters in Bulgarije zien echter reikhalzend uit naar onze komst (die was overigens voor Mei 2020 gepland, maar met medewerking van de reis-organisatie verzet naar 25 sept). Ons hartsverlangen zegt “Gaan”, onze ratio zegt “Blijf hier”. Maar “Uw wil geschiede” en daarom is het al of niet gaan de laatste maanden steevast een gebedspunt geworden. We willen u vragen dit ook in uw gebeden op te nemen.
Namens Stichting TRUD Bulgarije, Rob de Lange, voorzitter

Kidzzcorner

Zondag 20 september

Je mag om hulp vragen

David is nu op de vlucht voor Saul. Hij kan niet in het paleis blijven, want hij is zijn leven niet zeker. David zoekt hulp. Hij heeft gebrek aan eten en heeft ook geen zwaard. Zo kan hij niet verder. Wie zou hem kunnen helpen? Hij vlucht naar de priester Achimelech. Achimelech geeft hem uiteindelijk brood en zelfs een zwaard. Het is het zwaard van Goliat. David trekt verder en Achimelech zal ontdekken hoe gevaarlijk het helpen van David is geweest. Dan vlucht David voor Saul naar het land van de Filistijnen. Maar ook daar is hij niet veilig. David heeft hun held Goliat gedood en draagt nu diens zwaard. Door net te doen of hij gek is, kan David ook daar ontsnappen.

Lied: Als je bidt zal Hij je geven.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.