PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 20 Juni Zondagsbrief 20 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Kok uit Wilsum
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Rene Schipper, zang Erik, Eelke en Emmy

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds, Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Symon en Anneke Taal, Herman Jansen, Edwin Brughuis, Roel van Rheenen en Piet Visser. Met Daniël Kosters gaat het tot nu toe goed; we blijven ook voor hem bidden om herstel. Jannie de Leeuw is weer thuis.

Bijbelcursus ds. Visser – Cor Weeda
Ds. Visser hoopt op 14 september afscheid te nemen van de deelnemers. Alle deelnemers aan de Bijbelcursus zijn dan welkom.
U kunt dan ook kennis maken met de nieuwe cursusleider. De evangelist Cor Weeda uit Hengelo is bereid gevonden de plaats van ds. Visser in te nemen. Daar zijn we erg dankbaar voor. Cor Weeda heeft veel ervaring onder andere door zijn werk bij Trans World Radio. De Bijbelcursus gaat dus verder en iedereen – ook mensen van buiten de gemeente – is daarbij van harte welkom!

Jongeren en kinderen
Een aantal jonge ouders heeft met Aernout en Corien Stigter nagedacht over het jongerenwerk. Het is de bedoeling om in het nieuwe seizoen de club van tieners (vanaf de brugklas) weer op te starten. Eén keer in de veertien dagen. Samen koken, eten, een thema bespreken, gezelligheid! Er zijn al vier mensen die er leiding aan willen geven.
De kindernevendienst neemt afscheid van Jessica Vossebeld. Zij heeft de afgelopen jaren heel wat werk verzet en nam bijvoorbeeld het initiatief voor de kindermiddagen. Jessica, hartelijk dank voor je arbeid en inzet! Nathalie van der Valk hoopt het team van de kindernevendienst te versterken. Er is ook gesproken over de oppasdienst. We hopen dat die in het nieuwe seizoen ook weer opgestart kan worden.
Kortom, plannen genoeg. We danken de Heer voor mensen en middelen en bidden dat Hij visie, liefde en voldoende arbeiders schenkt.

Gift voor Eliza Goga
In de zondagsbrief is al enkele malen melding gemaakt van Eliza Goga uit Roemenië en de behandeling die zij moet ondergaan. Mocht u een gift voor haar over willen maken, dan kan dat via het rekeningnummer van de diaconie. Maar het is belangrijk er dan bij te vermelden: voor Eliza Goga. Dus: op rekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 onder vermelding van ‘voor Eliza Goga’.

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk.
  • Achternamen A tot en met K: 27 juni; 11 juli; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z: 20 juni; 4 juli; enzovoort.
In de vakantietijd - vanaf 11 juli tot 22 augustus - is iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Hopelijk kunnen we nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk!
Thuis aan de dienst deelnemen kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Na de dienst is er koffiedrinken buiten. (Maar blijf afstand in acht nemen).

Er zit een gat in de heg...
Dat klopt! Op 22,23 en 24 juli zijn er namelijk sport- en speldagen voor kinderen van 7-12 jaar! (en voor de kleintjes is er een springkussen). We mogen dan gebruik maken van het veld van de voetbalvereniging dat achter de kerk ligt! Vandaar die ‘poort’ door het struikgewas.
Wat gaan we doen? Zeskamp; springkussen (voor de kleintjes); als afsluiting een barbecue op vrijdagmiddag (dan zijn ouders en anderen ook welkom!). We hopen op de zegen van de Heer.
Fijn dat er een heel aantal vrijwilligers meehelpen. Maar voor sport en spel, verwerkingen en EHBO kunnen we zeker nog mensen gebruiken!
De sport- en speldagen zijn ’s middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur.
Een prachtige kans om kinderen in de vakantietijd ontspanning, plezier te bezorgen én een verhaal uit de Bijbel aan hen te vertellen.
Opgave voor vrijwilligers bij: cbelsinga@solcon.nl
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Drie keer een verkondiging over Openbaring 20
Waar loopt het op uit met onze geschiedenis? Brengt de verschijning van de Here Jezus meteen het laatste oordeel met zich mee? Of komt er nog een periode waarin de schepping opbloeit en het herstel van Israël plaatsvindt?
Het is mijn bedoeling in drie diensten aandacht te schenken aan Openbaring 20. 1. 11 juli - Het duizendjarig rijk (Op. 20:1-6); 2. 25 juli - De satan – en Gog en Magog - overwonnen (Op. 20:7-10); 3. 8 augustus - Het laatste oordeel (Op. 20:11-5).

Hoe gaan we als gemeente verder?
In de afgelopen maand zijn alle gemeenteleden geïnformeerd over het voornemen een gemeente van bijzondere aard (BA) te vormen. Uit de reacties blijkt dat er een breed draagvlak is voor de vorming van een gemeente BA. De verwachting is gegrond dat de gemeente BA ook in financieel opzicht op een gezonde manier kan functioneren. Dat alles stemt ons dankbaar. De kerkenraad heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat De Ontmoeting haar identiteit (confessioneel-evangelisch en missionair) wil behouden. Daarvoor zijn een eigen kerkenraad, predikant en gebouw van essentieel belang. Helaas is hiervoor geen ruimte geboden binnen de PGA. De kerkenraad wil graag in goed overleg met de AK werken aan een situatie waarin De Ontmoeting (als gemeente BA) en de PGA ‘goede protestantse buren’ zijn.

Naar verwachting zal binnenkort een gesprek plaatsvinden tussen enkele afgevaardigden van het breed moderamen (BM) van de classis en de AK. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de wijkkerkenraad. Uiteindelijk neemt het BM van de classis een beslissing. Criteria voor de vorming van een gemeente BA zijn onder andere of de gemeente een eigen identiteit heeft, een kerkenraad kan vormen, en er voldoende financiën zijn.

Er zijn ook gemeenteleden die binnen de PGA willen blijven. De kerkenraad respecteert dat zij een andere afweging maken. Vanzelfsprekend blijven zij voluit en van harte deel uitmaken van de gemeente zolang we geen gemeente BA vormen. Samen dienen we de ene Heer met respect voor elkaars keuzes! De kerkenraad voelt zich pastoraal verantwoordelijk voor deze gemeenteleden en is van harte bereid t.z.t. met hen mee te denken over een goede overgang naar de nieuwe kerkelijke situatie.

Dinant Kramer

Collecte
KIA, Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondagsbrief 20 juni 2021
  • Onze zieken en hun mantelzorgers
  • Onderling contact als gemeenteleden
  • Ministers en volksvertegenwoordigers
  • Bestrijdding coronapandemie in armere landen
  • De nieuwe regering van Israël
  • Dank voor de Bijbelcursus en de beschikbaarheid van Cor Weeda
  • Dank voor de nieuwe initiatieven voor kinderen en jongeren
  • Gebed voor de sport- en speldagen
LINKT Pleisterplaats start weer
Nu de corona-maatregelen meer en meer versoepeld worden, heeft het LINKT team besloten om ook de Pleisterplaats weer op te starten. Dit betekent dat woensdag 23 Juni @17:30-19:00u er in het Huis van Lydia weer een bijeenkomst georganiseerd wordt, waarin gebed, een korte meditatie en vooral open gesprekken de basis-ingrediënten zijn. Een warm hapje & drankje veraangenamen dit nog meer! Doel van deze Pleisterplaats is het aanbieden van een veilige, gezellige en vertrouwelijke omgeving waar men vrijelijk kan praten over waar hij/zij behoefte aan heeft. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de verscheidenheid aan culturen en achtergronden, van diegenen die de Pleisterplaats bezoeken, garant staan voor interactie en gezelligheid; voor een lach en een traan. Van harte welkom!
P.S. zie ook www.linkt.life voor overige data waarop de LINKT activiteiten gepland staan

Kidzzcorner

Genesis 18:16-33

In je bidden kun je God bedanken voor wat Hij jou geeft.
Je kunt ook vragen om iets dat jij nodig hebt of heel graag wil. Maar je kunt ook bidden voor iemand anders die het moeilijk heeft of gevaar loopt. Omdat hij ziek is of verdrietig is. Jij vindt dat erg en wil graag helpen, maar dat kun jij niet. God kan dat wel: iemand beter maken of zijn zorgen wegnemen. Jij vraagt dat aan God voor die ander, steeds weer, omdat je weet dat God graag wil helpen en jij van die ander houdt en hem het beste gunt.

Abraham vraagt God om geduld met Sodom, maar eigenlijk ook om het redden van Lot. Lot vond rijkdom belangrijker dan God; hij wilde wonen in de vruchtbare streek bij het goddeloze Sodom. Toch hield Abraham nog van zijn neef. Hij wilde graag dat God hem en zijn gezin en andere onschuldige mensen niet zou straffen. God houdt van Abraham en geeft hem wat hij vraagt, hoe veel dat ook is.

Lied: Als je bidt zal Hij je geven.

Lieve ouders van de kinderen van de kindernevendienst en de oppas, Afgelopen zondag heb ik afscheid genomen als leiding van de kindernevendienst tijdens de kindermiddag. ook zal ik stoppen als oppas. Ik wil jullie bedanken voor het toevertrouwen van jullie kinderen aan mij. Ik wens jullie Gods zegen met jullie gezinnen.
Groetjes Jessica Vossebeld

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.