PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 1 November Zondagsbrief 1 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Bloemendal
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Janny de Leeuw, Emmy Sinjorgo en Dinant Kramer

Koster: Jacob Dogger

Vanamiddag om 14.30 uur is er een bijeenkomst van de kinderdienst!
Woensdag 4-11-20: 19.30 Dankdag voor gewas en arbeid ds. Lammers
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Indonesië, Kerk met vrouwen in de hoofdrol
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Van de zieken noemen we Daniël Kosters uit Enter. We zijn er dankbaar voor dat de kuren bij Daniël aanslaan, maar er is nog een lange weg te gaan. De familie Schultink is getroffen door het corona-virus.

Wie gaan naar de kerk? 1 november: achternamen L-Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
 • A tot en met K. Op 8 en 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 1, 15 en 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Avonddiensten A-Z!
We zijn er blij mee, dat er weer avonddiensten zijn. Aan deze diensten nemen ongeveer 30 mensen deel uit de hele gemeente. A-Z is dus van harte welkom! 1 november – geen dienst; 8 november – gebed en getuigenisdienst; 15 november – Open dienst, ds. C. Post; 22 november – geen dienst; 29 november – leerdienst.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
We kunnen ook thuis deelnemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Viering Heilig Avondmaal 8 november
Op zondag 8 november hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.
 • ’s Morgens 10.00 uur viering van het avondmaal in de kerk (A tot en met K)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (L tot en met Z).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.
Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, Indonesië, Kerk met vrouwen in de hoofdrol

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten naast die genoemd zijn voor de zieken.
 • Voor het Leger des Heils die onder vuur ligt omdat een advocaat hun beschuldigt dat zij kinderen op verkeerde gronden bij de ouders weg willen houden. Ook voor de pers dat zij gedegen onderzoek doen voor objectieve berichtgeving.
 • Onze burgemeester die in deze tijd onder druk staat i.v.m. carona maatregelen die hij moet nemen.
 • Voor kerkleden die nu niet naar de diensten kunnen of durven komen. Dat ze hun geloof niet verliezen.
 • Voor onze kerk; dat lege plekken van ouderling, diaken en pastoraal werker in elke wijk weer compleet zal zijn.
Najaar actie “Samen omzien naar elkaar”
Beste leden van de wijkgemeente De Ontmoeting,
Omstreeks Dankdag ontvangt u een brief met het verzoek om een financiële bijdrage voor de najaar actie “Samen omzien naar elkaar”.
Deze actie vervangt de actie “Groei en Bloei” die de afgelopen twee jaren in mei werd gehouden.
Namens de kerkrentmeesters en de kerkenraad van De Ontmoeting,
Met vriendelijke groeten, Gerrit Godeke en Erik Veneman (kerkrentmeesters)

Beste gemeenteleden,
“Zending verbindt”
Een goede reden om het zendingswerk te steunen
Dit kan door het bijbels dagboek “ Een Handvol Koren” 2021 te bestellen.
 • Het dagboek biedt 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
 • Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 12,50 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat.
U kunt tot 1 november de boekjes bestellen bij Aart Kroeskamp
T 06-11718956
E a.kroeskamp01@gmail.com
Het dagboekje wordt eind volgende maand bij u thuisbezorgd.

Tienerclub
In februari, op de ijsbaan, hebben we elkaar voor het laatst gezien. Dat is wel heel lang geleden. We hopen weer op te starten ; niet bij Aernout en Corien thuis, maar in de kerk. Daar kunnen we toch beter afstand houden. En er is een grote buitenruimte: de parkeerplaats! Maar: nu horen we net deze dagen dat Twente het zwaar heeft met coronabesmettingen. Daarom wachten we nog weer even af met een echte bijeenkomst. We willen tegelijk kijken of we het anders kunnen aanpakken: contact houden zonder elkaar te zien. Heel ongezellig, maar beter dan niks. Wie heeft een wens of een idee, mail, app het naar Nicolette v.d. Beld – Christiaanse nicolette.christiaanse@solconmail.nl of 06 45949764.

DORCAS voedselactie:
Afgelopen jaren stond de week van dankdag ook in het teken van de Dorcas voedselactie. Ook wij als wijkgemeente deden daar aan mee met een aantal mensen. Ze stonden in de winkels als vrijwilligers.
Maar dit jaar gaat de actie in de winkels niet door vanwege de Covid-19.
Wat we wel kunnen doen is Dorcas steunen door geld te doneren naar rekening nummer NL 04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas voedselactie.
Dit stelt Dorcas in staat om in de landen zelf het voedsel te kopen en dat door de lokale partners, zoals altijd gebeurde, aan de allerarmsten uit te reiken.

Als je online een voedselpakket doneert, besteden zij jouw bijdrage aan Dorcaswerkzaamheden in Moldavië, Albanië, Oekraïne en Roemenië. Hierin zijn veel ouderen betrokken. Ze helpen hen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld met een groentekas. Verder stimuleren ze hun dorp of buurt om naar hen om te zien. Aanvullend bezorgen ze hen om de zoveel tijd een voedselpakket. Jouw gift maakt dit alles mogelijk. Met als resultaat: hoop en perspectief voor onze allerarmste medemensen in Oost-Europa.
Verdere informatie kunt u vinden op: https://dorcas.nl/voedselactie
Geweldig dat we dit samen mogen helpen. Hartelijk dank!
De wijkdiakenen

Kidzzcorner
Matheus 21: 28-32
Geloven= woorden en daden
De woorden ja en nee kunnen we al heel jong gebruiken. We willen iets wel of niet. We doen iets wel of niet. Maar soms klopt wat we zeggen niet met wat we doen. We zeggen ja, maar we doen nee. Het verhaal dat Jezus vertelt over de twee zonen. De ene zoon zegt dat hij niet in de
wijngaard wil werken, terwijl zijn vader hem dat vraagt. Na wat nadenken doet hij toch. Omdat het zijn vader is. De andere zoon belooft om aan het werk te gaan, maar doet het niet. Iedereen is het over eens dat degene die ja deed het goed heeft gedaan. God is onze Vader. Hij zorgt voor ons en geeft ons het goede. Het is goed hem daarvoor te bedanken met woorden, maar kun je dat ook in je dagelijks leven zien, in wat jij doet?
Lied : ja is ja
 
Uitnodiging Kindernevendienst
Thema: Beloofd is Beloofd
Wanneer: vandaag!
Hoe laat: van 14:30 uur tot 16:00 uur
Waar: in de kerkzaal van De Ontmoeting
Kom jij ook weer gezellig met je vriendjes en vriendinnetjes?

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.