PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 September Zondagsbrief 19 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Rene Schipper , zang Lydia, Eelke en Erik
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Syrië
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. Edwin Brughuis hoopt in oktober te starten met een behandeling in het Roessingh in Enschedé.

In memoriam Herman Janssen
Op zaterdag 4 september is van ons heengegaan broeder Hermanus Hendricus (Herman) Janssen op de leeftijd van 70 jaar.
Herman is lange tijd ziek geweest, al waren er tussendoor gelukkig perioden waarin hij zich goed voelde. Enkele keren ontving hij de zalving van zieken en hij ervoer daardoor de kracht en aanwezigheid van de Here. In vertrouwen op de Goede Herder is hij heengegaan. Langer dan 35 jaar was Herman getrouwd met Nel. Samen hebben ze lief en leed mogen delen. Tijdens de ziekte is Nel Herman tot grote steun geweest. Via Nel raakte Herman betrokken bij de Protestantse Kerk en hij deed met overtuiging belijdenis van zijn geloof. De belijdenistekst was uit 1 Timotheüs 6:12 “Stijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen.” In zijn dagelijkse leven was Herman op en top beroepsmilitair. Hij heeft onder andere als kok gewerkt en als chauffeur bij het zwaar transport. Toen hij als 55- jarige met pensioen ging bracht hij als taxichauffeur nog kinderen naar het  speciaal onderwijs.
Tijdens de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij de tekst: “Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” Voor Nel, de kinderen en kleinkinderen is het bijzonder ingrijpend om Herman te moeten missen. We hopen en bidden dat zij Gods troost mogen ondervinden.

Viering Heilig Avondmaal
Zondag hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren.
’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk. Ieder blijft bij deze viering op zijn plaats. De diakenen brengen ieder op zijn plaats brood en (tegelijkertijd) wijn. Nadat de inleidende woorden zijn uitgesproken gebruiken we samen het brood – en vervolgens na de inleidende woorden de wijn.

Degenen die vanwege de corona thuis de dienst mee beleven kunnen thuis aan de viering deelnemen. Het is van belang dan brood en wijn voor de dienst klaar te zetten. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.

We staan er tijdens de dienst bij stil dat wij gasten zijn van de Gastheer Jezus Christus, die ons Zijn liefde heeft betoond door het offer van zijn leven. Laten we met grote eerbied en hoge toeleven naar de ontmoeting met Hem.

Afscheid ds. Visser; welkom Cor Weeda
A.s. D.V. 14 september hebben we een prachtige bijeenkomst gehad onder leiding van ds. Visser. Naast ds. Visser en zijn echtgenote en Cor Weeda en zijn echtgenote waren er meer dan dertig deelnemers! Allen ontvingen van ds. Visser een pen en een door hem zelf geschreven boek met als titel: “Wat is uw troost in leven en sterven?” Er is stil gestaan bij de jaren waarin ds. Visser de Bijbelcursus heeft geleid. Sinds september 2014 kwam hij tweemaal per maand naar Almelo. Velen zijn gezegend door wat hij op de cursus aan kennis en wijsheid gedeeld heeft. Ds. Visser ontving een schilderij, dat Albert Jansen speciaal voor hem schilderde. Een visser op een rustig meer die zijn net aan de andere zijde van het schip uitgooit. Ds. Visser en zijn vrouw hopen nog wel eens aan de erediensten in De Ontmoeting deel te nemen.

Cor Weeda heeft zich voorgesteld. Hij woont sinds enige tijd met zijn vrouw in Borne en is aangesloten bij de combinatie van NGK/CGK/GKV in Hengelo. Wat een bijzonder voorrecht dat deze
begaafde leraar in onze gemeente onderricht wil geven! Cor heeft grote kennis van de Bijbel en onder andere gewerkt bij stichting Agapè, de Elizabeth bode en Trans World Radio. Hij heeft dus ook veel kennis en ervaring op het gebied van missionair werk. We heten hem en zijn vrouw van harte welkom! Elke 2e en 4e dinsdagmorgen is er cursus van 9.30 – 11.30 uur. Voor de kosten gaan we uit van € 20,- per persoon, dit kunt u overmaken op rek.nr. wijkkas De Ontmoeting NL38RABO0157952134 onder vermelding Bijbelcursus. Ieder is hartelijk welkom en...opgave bij Jacob Dogger, email j.dogger1947@gmail.com tel. 0546-861669

Samen naar de kerk
Ieder is weer welkom in de kerk. We houden ons aan de 1,5 meter regel en aan de regels bij de ingang (hygiëne, inschrijving in de hal van de kerk). Wie verkouden is of andere ‘griepachtige’ klachten heeft wordt dringend aangeraden de dienst thuis mee te vieren. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Startzondag 26 september – twee vragen...
Zondag 26 september hopen we de jaarlijkse startzondag te hebben. Het thema van de dienst is: “Van U is de toekomst; Uw Koninkrijk kome”. Testify verleent muzikale medewerking aan deze dienst.
Voor de kinderen is er op de startzondag een kinderfeest dat georganiseerd wordt door de kindernevendienst.
In verband met het thema twee vragen:
1. Wat is uw/jouw grootste zorg voor de toekomst?
2. Wat is uw/jouw verlangen voor de toekomst?
Geef je antwoord door in één of twee ‘steekwoorden’. Bijvoorbeeld 1: “Armoede” 2: “Innerlijke vrede”. De antwoorden verwerk ik in een ‘woordwolk’. Mail je antwoord naar: cbelsinga@solcon.nl

Startzondag – geef je op!
Na de dienst is er koffie met iets lekkers; Daarna staan er spelletjes klaar voor wie daar zin in heeft. Jenga, Thithy seconds, QWIXX, 4 op een rij, stratego, enz.
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Voor de maaltijd is het handig een beeld te hebben van wie er mee eet. Opgave via de lijst in de hal van de kerk of bij Henk Oosterveld: telefoon: 06 – 51614751 E-mail: henkj_oosterveld@hotmail.com

Belijdeniscatechisatie
Ook in dit seizoen is er weer belijdeniscatechisatie. Heb je daar belangstelling voor? Dat zou prachtig zijn. Geef je op of neem contact met me op voor informatie! (Soms vormt zich in de loop van het
seizoen een groep.) We bespreken met elkaar onderwerpen als:
• wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
• wie is Jezus?
• wanneer ben je wedergeboren?
• groei in je geloofsleven
• gehoorzaamheid, wat houdt dat in?
• De heilige Geest
• God dien je niet in je eentje
• enzovoort
Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Geen punt; evengoed welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

ALPHA-CURSUS START WEER!
Velen uit onze gemeente hebben persoonlijk ervaren dat de Alphacursus een verrijking voor je geloofsleven is. Donderdag 30 september starten we weer met een nieuwe cursus. We bieden twee mogelijkheden aan; Fysiek of Online. Onze ervaring met de vorige onlinecursus was dermate goed dat we die mogelijkheid weer willen aanbieden aan degenen die fysiek niet aanwezig kunnen of willen zijn. Ook spelen we daarmee in op mogelijk onverwachte Corona situaties. Mocht je de cursus nog niet gevolgd hebben dan heb je nu de kans. Mocht je al een keer hebben meegedaan wil je
dan eens nadenken wie je zou kunnen stimuleren om dit jaar mee te doen?
Opgave bij Bonne Oosterhuis, telefoon 06 57262159.
Met vriendelijke groet, het Alpha team

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).
Catherinus Elsinga

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 27 oktober 2021
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op DV woensdag 27 oktober om 19.30 u.
in de Hervormde kerk van Enter. Als spreker is uitgenodigd prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar praktische theologie aan de TUA.
Thema: Als de kerkbank geen knielbank meer is... (N.a.v. Ezechiël 15 en Joh. 15:1-8)
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Leerdienst
Vanavond om 19.00 uur is er een leerdienst met als onderwerp: Hoe zit het met de kerk? Een van de onderwerpen die ook in de Alpha cursus aan de orde komen. Tegelijkertijd is het ook een dankdienst na het avondmaal. Twee onderwerpen die alles met elkaar te maken hebben. We zullen veel zingen met elkaar en luisteren naar een inleiding door Nicky Gumble.

Collecte
KIA Syrië, kerk als plek van hoop en herstel
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Dank voor de mooie ontmoeting met Foka van de Beek; gebed voor haar werk in Bulgarije.
• Dank voor de trouwe inzet van ds. Visser voor de Bijbelcursus en voor de bereidheid van Cor Weeda om zijn plaats in te nemen.
• Gebed voor de bijeenkomsten met tieners onder leiding van Aernout en Corien Stigter, Annemarie Veldman en Annemarie Heimerikx.
• Gebed voor de ALPHA; dat er een fijne groep gevormd kan worden en de Here hierdoor mensen zegent met de kennis van Hem.

DE GROEIGROEPEN STARTEN WEER!
“Elkaar weer zien en horen”... dat is waar velen van ons behoefte aan hebben. Binnenkort starten de Gemeente Groei Groepen weer. Elkaar opbouwen in geloof en ondersteunen op allerlei gebied. Deelnemers krijgen binnenkort bericht. Bent u nog geen deelnemer? ...Van harte uitgenodigd om een keer een avond mee te maken. We komen één keer in de twee weken bij elkaar op een   woensdag- donderdag- of zondagavond. Ook zijn we van plan, als daar belangstelling voor is, een “overdaggroep” te starten.
Opgave bij Bonne Oosterhuis tel. 828150 of Albert Jansen tel 866689.
De onderwerpen waar we dit seizoen over praten behandelen we naar aanleiding van het boek Daniel.
WELKOM!

De vrouwencontactgroep begint weer.
Op maandag 20 september om 19.30 begint de vrouwencontactgroep weer.
We komen bij elkaar in een van de zalen van de kerk.
De eerste avond zullen we bij praten en behandelen we psalm 65. Uit het boekje: Leren vertrouwen op God.
De datums zijn : 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november en 13 december.
We hebben altijd gezellige en bemoedigende avonden. En natuurlijk is iedereen van harte welkom om eens vrijblijvend een avond mee te maken.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jannie Kramer en Tiny Elsinga.

Rob en Agnes naar Bulgarije
Op donderdag 23 september hopen wij, Rob en Agnes, voor Stichting TRUD naar Bulgarije te kunnen afreizen. Door corona was het in 2020 niet mogelijk om de huisgemeenten in oost-Bulgarije te
bezoeken; dit jaar hopen we dan toch eindelijk wél de trip te mogen maken.
De bezoeken aan de huisgemeenten, o.l.v. Natalia, zullen gericht zijn op prediking & gebed, zang, en er “simpelweg” voor elkaar zijn. Daarnaast hopen we een aantal sponsorkinderen te kunnen bezoeken. De mensen in Bulgarije zijn echter wel voorzichtig i.v.m. corona. Zij leven in armoede, en dat heeft uiteraard impact op de fysieke gesteldheid. Daarnaast is de vaccinatie-graad in Bulgarije laag, door een diep-geworteld wantrouwen tegenover de overheid. De impact van dit alles op de mogelijkheden tot persoonlijk contact zullen we gaan ervaren. We mogen erop vertrouwen dat de Heer deuren voor ons opent!
We vragen u gebed voor deze reis. En we hopen u nadien te mogen verhalen over de getuigenissen van onze broeders en zusters, en hoe onze Heer Zijn heilsplan dwars door alles heen, blijft uitvoeren!
Vriendelijke groet, Rob & Agnes de Lange

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Hoe kan ik haar vinden? (Genesis 24)

Wanneer ga je iets zoeken? Bijvoorbeeld in de winkel moet je soms je broertje of zusje zoeken, die in een ander pad loopt. Of je moet op je kamer een legoblokje of Playmobil- onderdeeltje zoeken dat gevallen is. Soms moet je lang zoeken, omdat je het niet meteen kunt  vinden. Maar als het dan lukt, dan ben je heel blij.
Vandaag moet Abrahams knecht gaan zoeken. Hij moet naar het land waar Abraham geboren is.
Daar moet hij een meisje gaan zoeken met wie Isaak kan trouwen. Verder zegt Abraham niets. Eigenlijk krijgt de knecht van Abraham een onmogelijke opdracht: in een voor hem volkomen vreemd land moet hij een geschikte vrouw vinden voor Isaak. Waar moet hij zoeken? Waar moet hij in het bijzonder op letten? Eliëzer denkt na en begint bij God. De HEER moet hem helpen. Eliëzer lijkt in zijn vertrouwen op zijn meester. Hij bidt of God zelf een lief en goed meisje wil aanwijzen. Het zoeken verloopt voorspoedig en de HEER wijst door een teken op Rebekka. Zo vindt Eliëzer Rebekka. Eliëzer bedankt God dat hij deze bruid heeft gevonden. En zij is bereid om haar land te verlaten en mee te gaan naar Kanaän. Zij gaat mee en trouwt met Isaak.

Uit: Vertel het Maar

Lied: God kent jou – Hemelhoog 503

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.