PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 Mei 2019 Zondagsbrief 19 Mei 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Ark uit Wapenveld
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muzikale medewerking Testify
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een opendienst waarin voor gaat: ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Bierma uit Nijverdal
Om 15.30 uur: ds. Elsinga (Kliederkerk)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN/JOP
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Jeltje
Oppasdienst: Astrid en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Dogger
Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw.

Vanavond Open dienst
Vanavond is er een Open dienst met als thema: Doelloos individu? Niet meer alleen! Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze ‘samen’-leving. Maar de vervreemding begint al bij de zondeval; dan schamen Adam en Eva zich voor elkaar en verbergen ze zich voor God.
We lezen over een man die al achttien jaar ziek is en door Jezus wordt aangesproken in Bethesda. Johannes 5:1-18.

Kliederkerk 26 mei 15.30 uur
Tijdens deze vierde Kliederkerk gaan we creatief aan de slag met het thema ‘Hemelvaart’. We luisteren we naar het verhaal uit de Bijbel, zingen en bidden. Tenslotte gaan we samen eten, deze keer mét de Turkse gemeenschap (zie hieronder)! vanzelfsprekend zijn kinderen en andere belangstellenden uit heel Almelo welkom!

Eten mét de Turkse gemeenschap
26 mei is er om 15.00 uur een Turks-Nederlandse dienst in de kerkzaal. U kunt daar gerust bij aanschuiven! We hopen dat de leden van beide gemeenten elkaar beter leren kennen. Er valt heel wat te leren van deze nieuwe gelovigen!

Zondagmiddag is er eerst afzonderlijk een bijeenkomst van de Kliederkerk en de Turkse gemeenschap. Daarna gaan we samen – Kliederkerk én Turkse gemeenschap! Dat is echt Ontmoeting! Volgende data van Turkse bijeenkomsten: 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli.

Kinderwerk Turkse gemeenschap: wie helpt mee?
Eén keer in de veertien dagen is er een Turks-Nederlandse dienst. Er doen enkele jonge gezinnen mee. Het kernteam zou het fantastisch vinden wanneer tijdens deze diensten een stukje kinderwerk verzorgd geboden kon worden. Zijn er mensen die dat willen verzorgen? Als er een aantal kinderwerkers zijn kunnen we een rooster opstellen (bijvoorbeeld ieder één keer per zes weken). Opgave bij Dinant Kramer of Catherinus Elsinga.

Bediening van de doop
Volgende week zondag 2 juni zal D.V. de doop bediend worden aan Sophie Johanna Annemarie van der Valk. In Mattheus 18 staat: Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je
het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4Wie zichzelf vernedert en wordt als dit
kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5En wie in mijn naam één zo’n kind bij
zich opneemt, neemt Mij op.
We prijzen de Heer om zijn liefde voor kinderen!

16 juni: belijdenis en doop; H. Avondmaal 23 juni
Er is een groepje van zeven mensen die de belijdeniscatechisatie volgen. Verschillende van hen hopen belijdenis te doen en enkelen zullen dan ook de Heilige Doop ontvangen. We danken God voor het werk van Zijn Heilige Geest waardoor mensen toegevoegd worden aan de kring van hen die behouden worden. In verband hiermee is de avondmaalsdienst verplaatst naar 23 juni.

Pastoraal werk kwartier 1
Er is een vacature voor ouderling en/of pastoraal werk in kwartier 1 (Windmolenbroek). De kerkenraad biedt de gemeente graag de gelegenheid namen te noemen van gemeenteleden die u geschikt acht voor de vervulling van deze taak. U kunt de namen indienen bij onze scriba Dinant Kramer.

LINKT-bijeenkomst
Vanmiddag is er weer een LINKT-bijeenkomst. Rond de tafel over zaken uit jouw leven met een open Bijbel. 19 mei 13.30 uur. Locatie: ‘Het Paskuis’, Touwbaan 58. Schuif aan!
We gaan het hebben over onze verwachtingen en het werk van Gods Geest. Sporen die met elkaar? Beantwoordt de Heer onze verwachtingen? Welke kant wil de Geest met ons op?

Met LINKT naar BOOST!
In Den Ham is op de 2e Pinksterdag een prachtig festival: muziek, inspiratie, verbinding – en supergezellig. Met LINKT gaan we samen naar BOOST. Speciaal voor jongeren en jonge gezinnen (en alle anderen die zich jong voelen!). Ga je mee?
Het BOOST Gospel Festival is op Tweede Pinksterdag. Aan de hand van de pijlers Music, Inspire en Connect wordt een afwisselend programma aangeboden. Doel van het festival is om mensen dichter bij God en bij elkaar te brengen. BOOST is voor jong en oud; zo zijn er speciale area voor kids en tieners en
is er een foodplein. Zie ook: www.boosgospelfestival.nl

Waar? Het terrein van ‘De Zandstuve’ in Den Ham; een prachtig bosrijk decor voor een kleurrijk festival!
Kosten? Het festival is gratis!
Hoe laat vertrekken we? Om 9.15 uur verzamelen bij De Ontmoeting.
Opgave? Dat zou handig zijn. Voorlopig opgave adres: cbelsinga@solcon.nl
Catherinus Elsinga

Mei-actie “Geef om uw Kerk”
Beste gemeenteleden,

Een doel uit het beleidsplan van De Ontmoeting is om gemeente te zijn waar kinderen het evangelie leren kennen en waar jonge gezinnen zich thuis voelen. Kinderen nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. Daarom zijn we van plan om de kindernevendienst- en de kinderoppasruimte opnieuw in te richten, zodat kinderen het fijn en gezellig hebben in de ontmoeting met elkaar en met God.

Aan het eind van deze maand ontvangt u namens de kerkenraad een brief van ons met het verzoek om een financiële bijdrage voor de inrichting van de kindernevendienst- en de kinderoppasruimte.

Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting,
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Godeke en Erik Veneman (kerkrentmeesters)

PS: Deze brief vervangt het verzoek in voorgaande jaren om een bijdrage aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. We verwachten dat wij uit de reguliere bijdragen van onze gemeenteleden ook dit jaar onze afdracht aan de Solidariteitskas kunnen doen.

Collecte
PKN/JOP, op school het geloof ontdekken
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om  kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bij voorbeeld via school-en- kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school.
JOP - Jong Protestant - ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk via deze collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Oud Papier
Aanstaande zaterdag is het weer de laatste zaterdag van de maand en kunt u uw oud papier inleveren bij de container aan de Bornerbroeksestraat (09.00-12.00) of bij de aanhanger (09.00-11.30) die op het kerkplein staat (graag gebundeld aanleveren). We zijn nog op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen met het verzamelen van het papier. Als we er een paar mensen bij krijgen is niet iedereen elke maand aan de beurt. Aanmelden kan bij Henk Podt.

Voorjaarsconcert “Schepping”

Op vrijdag 24 mei organiseren de 3 koren van Frank den Bakker weer een groot concert in de NOACH-kerk. Iedereen is van harte welkom.


In dit bijzondere concert staan de Schepping en alle wonderen van de natuur centraal d.m.v. inleidende teksten, koorzang en instrumentale bijdragen.
Medewerkenden zijn o.a.: het Almelo ’s Christelijk Mannenkoor en de gemengde koren De Lofstem en Together. Verder zal een dubbel strijkkwartet haar medewerking verlenen. Organisten zijn Jos Keijzer en Harm Rozendom.
Het geheel staat onder bezielende leiding van dirigent Frank den Bakker.

Het concert wordt gehouden in de kerkzaal van de NOACH-Gemeente. (Wijkcentrum de Schelf). De aanvang is 19.30, de kerkzaal is open om 19.00 uur. De toegang is gratis en na afloop wordt er een collecte gehouden ter dekking van de onkosten. Dit concert valt onder auspiciën van de werkgroep: “Muziek in NOACH”.

Groet uit Wierden (stand van zaken)
De patiënt gaat per week gelukkig vooruit. De ene dag gaat beter als de andere dag. Ik kan weer aan tafel mee eten. Ik ga nog 2X per dag even rusten. Ik moet leren luisteren naar mijn lichaam en dat is nog soms nog wel lastig! Het heeft tijd nodig, dus die nemen we maar....
Bedankt voor het meeleven. Ook vanuit Almelo!!! Dat doet goed!!!
Hartelijke groet, René Schipper
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.