PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 April Zondagsbrief 19 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Heusinkveld uit Daarle
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: NVT

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Schreuders uit Wierden
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: NVT
Oppasdienst: NVT
Koffieschenken volgende week: NVT
Vrede zij u!
Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! (Johannes 20:19)
Deze tekst sprak mij aan naar aanleiding van de situatie in de verpleeghuizen. De deuren zijn niet gesloten “uit vrees voor de Joden” maar “uit vrees voor het Corona-virus”. Maar de Opgestane Heer kan binnenkomen. En zijn komst brengt geen risico’s mee, maar schenkt vrede!
Er staat niet dat Jezus die vrede ‘toewenst’, maar dat Hij die ‘toezegt’. Hij spreekt die vrede uit en schept die door Zijn woord en Zijn aanwezigheid. Soms zit een situatie potdicht en zien we geen enkel lichtpuntje meer. Laten we dan beseffen en vertrouwen: De Heer is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Als Hij binnenkomt, zal Hij door Zijn opstandingskracht de situatie openbreken en vrede schenken.

Medeleven
In de afgelopen week hoorden we dat met name in verpleeghuizen veel bewoners door het corona-virus komen te overlijden.
Daarom zijn de maatregelen zinvol die contact met de bewoners beperken. Zorg om de gezondheid en een zeker isolement komen bij elkaar. Zowel voor de betreffende ouderen als voor degenen die in de zorg werken een behoorlijke belasting. We dragen hen en familieleden op aan de hoede van de Heer.
We bidden voor de zieken thuis. Broeder Jan Dreves kreeg geen goede berichten. Er lijkt helaas geen mogelijkheid meer te zijn tot herstel. Wel is er de ervaring van de rust die de Here geeft.

Erediensten
Vanwege de corona-crisis zijn alleen zij die een taak hebben tijdens de dienst in de kerk aanwezig. Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Mooi om te horen dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid! We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Deelnemen aan de collecte
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Dat kan door een bedrag over te maken op het banknummer van de Wijkkas: NL38 RABO 0157 9521 34. Onder vermelding van de zondag (bijv. 29/3) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50.
U kunt ook in één keer een bedrag voor een aantal weken tegelijk overmaken. Vermeld dan bijvoorbeeld: 4 zondagen en: voor diaconie / wijkkas /IZB+GZB / boodschappenmand (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Catherinus Elsinga

Het liedboek in coronatijden
We zijn als gemeente gewend om tijdens de zondagse diensten met elkaar te zingen: Psalmen, opwekkingsliederen, gezangen. Door de coronacrisis is dat op dit moment niet mogelijk. Ongetwijfeld zullen sommigen van u meezingen met de diensten die we thuis kunnen ontvangen, maar het is toch anders dan we gewend zijn en dat is een heel gemis. Ik zou u, op grond van eigen ervaring, willen aanraden om meer te doen met de liederen die
ons ter beschikking staan. Het is veelzeggend dat het allernieuwste liedboek dat verschenen is (2013) als ondertitel heeft ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Er wordt dus van uitgegaan dat het Liedboek niet alleen maar tussen 10 en 11 op zondagmorgen wordt gebruikt, maar ook thuis. En dat geldt natuurlijk ook van het oude liedboek, de Opwekkingsbundel of Hemelhoog: materiaal om te zingen, te gebruiken als gebed of als teksten voor meditatie. Zelf heb ik al een tijd de gewoonte om elke dag in mijn dagelijks bezinningsmoment een Psalm (berijmd of onberijmd) of een gezang hardop te lezen. Soms spreekt het je aan, soms zet het je aan denken, soms zijn het precies de woorden die je nodig hebt, soms kun je er niet zo veel mee. Het brengt je in aanraking met allerlei liederen die nooit opgegeven worden in onze erediensten. Het brengt je ook in aanraking met eigentijdse  bewoordingen van het geloof, maar ook met teksten van christenen uit andere eeuwen. Een rijke bron van troost en houvast in onzekere tijden.

Arend van de Beld

Geef het door!
De tamtam blijft een onovertroffen communicatiemiddel. Tegenwoordig noemen ze dat ‘buzzen’ of ‘appen’ of gewoon ‘bellen’. Wilt u de informatie over de site, de zondagsbrief en de diensten doorgeven aan anderen?
De site: www.pga-deontmoeting.nl. De digitale zondagsbrief ontvangen? Stuur een mailtje sturen naar: zondagsbrief.deontmoeting@pga-almelo.nl

Kinderprogramma
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelvertelling enzovoort. Kijk op https://creatiefkinderwerk.nl/

Dank voor hulp en creativiteit!
Als het donker is, zie je de sterren. De corona-crisis maakt dat bijzondere gaven aan het licht komen. Het meest zichtbaar is dat bij de erediensten. Het filmen en uitzenden via internet, de muziek en de zang, het liturgische bloemstuk, de schilderijen... het ene initiatief volgt het andere op! Het doet denken aan 1 Corinthiërs 14:26 “Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.”
Maar ook buiten de diensten om gebeurt er van alles. Via de computer zijn ontmoetten Gemeente Groei Groep leden elkaar. Er worden nieuwe contacten gelegd en gesprekken gevoerd via de telefoon. Het gebed gaat door. Er worden kaartjes gestuurd met bemoedigingen. De diaconie organiseert de onderlinge hulp. (Voel u vrij om op die hulp een beroep te doen! Dat kan via Aernout Stigter. Aernout.stigter@gmail.com )
Gods werk en de verkondiging van het evangelie gaat door. We bidden ook in deze periode: Uw Koninkrijk kome!

Vakantie
Van 25 april – 2 mei hebben we een weekje vrij. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel, vooral in de huidige omstandigheden!

OUD PAPIER.
I.v.m. met de coronacrisis en de lage papierprijs, hebben wij besloten om voorlopig te stoppen met het inzamelen van oud papier.
Wij danken allen, die de afgelopen periode hebben bijgedragen aan de actie en wij gaan ervan uit dat er op termijn een vervolg komt en wij dan ook weer op jullie mogen rekenen.
Namens Moderamen en Stichting de Ontmoeting Henk Podt

Kidzzcorner

Van de leiding van de kindernevendienst:

Pasen is geweest. Ons project is afgelopen. Dit jaar was het anders dan andere jaren, op afstand.
De dominee heeft het in plaats van ons voor de camera uitgelegd en zo konden wij toch het Paasproject afmaken. Dat was wel fijn. Hoe gaat het met jullie? Wij hopen dat het goed met jullie gaat. Het is wel raar dat wij elkaar zolang niet hebben gezien maar we moeten nog even volhouden.

In de aanloop naar Pinksteren gaan wij lezen uit het boek Exodus waar de Heer het volk door de woestijn leidt. Hij geeft de Israëlieten water en voedsel en beschermt hen tegen Amalek. Het volk Israël leert hoe Heilig God is en leert zijn geboden.

Thema van vandaag: Bittere vrijheid? (Exodus 15: 22-27)

Hebben jullie wel eens dorst? Bijvoorbeeld als het warm is en je hebt heel hard gerend en gespeeld dan kun je een droge mond krijgen. Je voelt je dan niet meer zo lekker. Dan moet je eerst iets drinken. Daarna kun je pas weer verder.

De Israëlieten zijn door God in veiligheid gebracht: buiten Egypte en zonder het leger van de farao dat hen achtervolgt. Maar hebben ze het nu beter? De Israëlieten gaan uit Egypte door de woestijn op reis. Maar er is weinig water, het is heel warm en ze krijgen dorst. Na drie dagen vinden ze pas water. Maar bah, het water is vies. Het is zo bitter dat je het niet kunt drinken! Het volk gaat mopperen bij Mozes maar eigenlijk zijn ze boos op God. God geeft
antwoord, als Mozes een stuk hout in het bittere water gooit: het wordt zoet, lekker fris. Het probleem is even opgelost. Daarna brengt de HEER hen in Elim. God leert hun dat ze altijd op Hem kunnen en moeten vertrouwen. Dan komt het goed. Hoe goed God is blijkt in Elim: dadelpalmen en water in overvloed midden in de woestijn. Daar is water genoeg. Wat zorgt God goed voor hen!

Uit: Vertel het Maar

Lied: Als je bidt zal Hij je geven (Hemelhoog 101)

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.