PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 18 Oktober Zondagsbrief 18 Oktober
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Goossen uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Noordijk, zang Mathilda Schepers, Henny Podt en Dinant Kramer

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Rwanda, Werken aan voldoende voedsel
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We gedenken zuster Doorneweerd, zuster van Itterson, Anneke van Oostende onderging een onderzoek en wacht op de uitslag.

Nieuwe regels corona
De regering heeft afgelopen dinsdag nieuwe regels gesteld om het corona-virus te bestrijden. Daar willen we ons naar voegen.
  • Aantal: Voor de kerkdiensten geldt een maximum van 30 kerkgangers exclusief de medewerkers (koster, ambtsdragers , zangers, bediening beamer, enz.) Dat aantal komt vrijwel overeen met het aantal kerkgangers tot nu toe. Daarom hopen we de erediensten te houden zoals we dat de afgelopen maanden hebben gedaan.
  • Verplaatsing: Voor de veiligheid is het van belang niet nodeloos heen en weer te lopen. Het verzoek is dus dat ieder op zijn plaats blijft zitten tot de dienst is afgelopen.
  • Advies mondkapje: Als we zitten is het niet nodig om dat te dragen. Wel wordt het advies gegeven er een op te zetten bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Als u er niet een bij u hebt: ze liggen klaar in de hal.
  • Zingen: dat laten we weer helemaal aan het zanggroepje over. Als u dus toch eens wilt zingen, geef u dan op!
  • Voor de rest: blijf thuis bij klachten, houd afstand (vooral bij binnenkomst en weggaan) en koffiedrinken doen we de eerstkomende tijd thuis. (Hopelijk verandert de situatie en kan het gauw weer veilig in de kerk!)
Wie gaan naar de kerk? 18 oktober: achternamen L-Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Avonddiensten A-Z!
We zijn er blij mee, dat er weer avonddiensten zijn. Aan deze diensten nemen ongeveer 30 mensen deel uit de hele gemeente. A-Z is dus van harte welkom!
Vanavond is er geen dienst (vakantie); 18 oktober – gebed en getuigenisdienst; 25 oktober – leerdienst; 1 november – geen dienst; 8 november – gebed en getuigenisdienst; 15 november – Open dienst; 22 november – geen dienst; 29 november – leerdienst.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
We kunnen ook thuis deelnemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Toekomst wijkgemeente
Uit de reacties (ook de schriftelijke) op de wijkavonden in september bleek dat de gemeente zich kan vinden in de opties 4 (een zelfstandige protestantse gemeente) of optie 3 (een zelfstandige protestantse gemeente van bijzondere aard).
Al eerder besloot de gemeente vanwege de eigen identiteit zelfstandige gemeente te willen blijven met een eigen kerkenraad, predikant en gebouw. Dat betekent dat we niet meedoen aan uitvoering van ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’.

De kerkenraad heeft al lange tijd aangedrongen op overleg met de AK met het oog op het gemeentezijn in de toekomst. Inmiddels is er een overleg-commissie gevormd bestaande uit mensen die door de AK zijn aangezocht en een delegatie namens de wijkkerkenraad. De commissie zal op korte termijn voorstellen voorleggen aan de wijkkerkenraad en de AK.

Geen deelname aan werkgroepen
Nu we niet meedoen aan uitvoering van ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’ neemt De Ontmoeting vanzelfsprekend ook niet deel aan de themagroepen / werkgroepen die het beleid van de toekomstige PGA-gemeente voorbereiden. Dat zou alleen maar verwarring oproepen. Dit is gecommuniceerd met
de AK.
Leden van de Ontmoeting zullen dus niet benaderd worden door de wijkkerkenraad of de AK voor deelname aan de werkgroepen.

Van U is de toekomst
Zo luidt de titel van de nota die de synode van de Protestantse Kerk heeft uitgegeven. De titel is al veelzeggend. Het is een bemoedigende en inspirerende nota met aanzetten voor gesprek. De boekjes liggen in de hal van de kerk. Neem er gerust een mee!

Catherinus Elsinga

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 28 oktober
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd.
DV woensdag 28 oktober om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter.
Spreker: prof. dr. F.G. Immink.
Thema: Geloof en vrijheid, Naar aanleiding van Luther’s geschrift: De vrijheid van een christen.

Opgave is gewenst. Dat kan via e-mail: cgvandervalk@hotmail.com. Graag aanmelden voor
(uiterlijk) maandag 26 oktober 18.00 u. U krijgt dan dinsdag 27 oktober, bericht op welke locatie u
verwacht wordt. Voor de thuisblijvers: een en ander is ook via www.hervormdenter.nl live te volgen.


J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Collecte
KiA, Rwanda, Werken aan voldoende voedsel

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Vergeven (Mattheüs 18: 21-35)

Vanaf vandaag gaan we lezen uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie van Mattheüs. We lezen uit de gelijkenissen van Jezus. In gelijkenissen wil Jezus ons verschillende dingen laten zien over God. Jezus nodigt ons uit om hem te volgen. Hij wil ons alles geven.

Heb jij wel eens iets verkeerds gedaan waar je later spijt van hebt? In de Bijbel staat dat iemand dan berouw heeft over zijn zonden. In de Bijbel staat ook dat je sorry mag zeggen. God belooft jou dat Hij jou vergeeft. Het is fijn dat God je jouw schuld vergeeft. Als je eerlijk bent, zie je hoe vaak jij iets verkeerd doet naar Hem. Al die fouten neemt God weg en komt er niet meer op terug. Als dat niet zo was, dan bleef je er altijd mee zitten. God geeft ons en de andere mensen in Zijn liefde steeds een nieuwe kans. Maar Hij vindt het wel belangrijk dat wij andere mensen ook vergeven wat zij ons hebben aangedaan.

In de gelijkenis die Jezus vertelt is een Koning. De Koning is God die al onze verkeerde dingen, ook zonden genoemd, wil wegdoen. Hij denkt er niet meer aan. En wij hoeven er dus ook niet meer bezorgd om te zijn. We mogen opnieuw beginnen en het beter doen. God vergeeft ons onze fouten... maar ook andere mensen hun zonden. Samen mogen we verlost verdergaan. Maar de knecht uit het verhaal van Jezus vindt dit moeilijk.

Waarom is het zo moeilijk het verkeerde gedrag van anderen naar ons toe te vergeten, uit onze gedachten weg te doen en het weer goed te maken?

Lied: Vergeven – Kinderopwekking 159
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.