PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 Oktober Zondagsbrief 17 Oktober
Hartelijk welkom in deze dienst waarin
voor gaat ds. Post uit Lutten
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Rene Schipper zang: fam. Stigter
Koster: Ben Hemstede
Nevendienst: Nathalie

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: zang dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Kameroen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Zondag 24 oktober verschijnt er GEEN zondagsbrief

Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis, Mieke Duiven, Lykele de Leeuw en zuster Brinks-Slots, die tijdelijk is opgenomen in de Koppel.

De kinderen
En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. 14Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. 15Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 16En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze. (Marcus 10:13-16)
Jezus zegent de kinderen en Jezus stelt ze ten voorbeeld aan volwassenen. Juist in kinderen mogen we het werk van de Heer herkennen. Wat is het belangrijk om kinderen een plek te geven in de gemeente!
... en ‘oppas’
Mooi dat er vanaf zondag 17 oktober weer oppas is voor de kleine kinderen! Het kan eigenlijk veel méér zijn dan ‘oppas’: met liefde zorg dragen, kinderen laten proeven welke sfeer er in Gods huis is, zegenen! Nathalie van der Valk heeft samen met jonge ouders een schema gemaakt zodat ze elkaar afwisselen. Maar de oppas kan zeker nog wat versterking gebruiken. Wie wil kinderen en ouders tot zegen zijn door zo nu en dan op te passen? Geef het door aan Nathalie van der Valk  njivandervalk@gmail.com of aan de scriba!

NBV21
Op woensdag 13 oktober is het eerste exemplaar van de herziene nieuwe Bijbel vertaling aangeboden aan koning Willem-Alexander. De NBV21 is het eindpunt van het vertaaltraject van de Nieuwe Bijbelvertaling, dat bijna 30 jaar duurde’, aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘De Bijbel is voor veel mensen het belangrijkste boek. De Bijbel heeft voor hen diepe betekenis als bron van hoop, troost, inspiratie en verbondenheid. De Bijbel is de bron van de Joodse en christelijke geloofstraditie en heeft bovendien grote en blijvende invloed op onze cultuur. We zijn vereerd dat onze beschermheer het eerste exemplaar in ontvangst neemt.’ Met ruim 12.000 wijzigingen biedt de herziening in veel opzichten een betere vertaling. Bewust is gekozen voor nauwer aansluiting bij de grondtekst. Verder heeft men een Hebreeuws (of Grieks) woord zoveel mogelijk met hetzelfde Nederlandse woord wordt vertaald. Bovendien gebruikt deze vertaling weer een hoofdletter wanneer een persoonlijk voornaamwoord (Ik, U, Hij, enz.) de HERE of Jezus aanduidt. Al met al een herziening om erg dankbaar voor te zijn!

Corona en ruimte
Ieder is weer welkom in de kerk. Wie verkouden is of andere ‘griepachtige’ klachten heeft wordt dringend aangeraden de dienst thuis mee te vieren. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
In onze situatie betekent het dat er gekozen is voor
  • Een vrij ruime opstelling in rijen voorin de kerk.
  • Een gedeelte voor mensen die nog iets meer afstand in acht willen nemen.
Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom! Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Dekentje mee?
We dragen elkaar een warm hart toe en we hopen dat ieder warm wordt de boodschap en het zingen. Er wordt gewerkt aan goede ventilatie. Zolang die nog niet gereed is, bestaat vanwege de corona soms de noodzaak wat extra te ventileren. Comfortabel is dat niet altijd. Trek gerust een extra vest aan of neem een dekentje mee!

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De  Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).
Catherinus Elsinga

Collecte
KIA, Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
  • Dank voor de kinderen en jongeren en voor de oppas en de kindernevendienst
  • Dank voor het feit dat we weer samen kunnen komen en zingen
  • Gebed voor de Turkse pioniersplek; het ‘kerst-event’ op 27 december en de plannen voor taalhulp / ‘taalcafé’ voor Turkssprekende mensen
  • Voor onze en andere Alpha cursussen
  • Dat mensen zich veilig mogen voelen in hun kerk
  • Voor vrijwilligers voor onderhoud in en rond de kerk
  • De opvang van asielzoekers
  • 1 kronieken 16:8-11
Collectemuntjes
U kunt uw collectemuntjes bestellen door een bedrag over te maken op het bekende bankrekeningnummer. De muntjes worden samen met de collectezakken naar de Ontmoeting gebracht waar u ze op zondagmorgen kunt meenemen. Houdt u er wel rekening mee, dat er wat tijd tussen het overmaken en ontvangen kan zitten. Mocht u niet de kerk zijn, dan worden ze door Felix Mak bij u thuisbezorgt. Fijne service!

Koffiedrinken na de kerkdienst
Inmiddels is het rooster voor het koffieschenken weer in ere hersteld.
De koster wordt geassisteerd door 2 gemeenteleden.
Wanneer u ook wilt helpen, dan graag even een berichtje aan famhemstede@gmail.com En......... mocht u het op uw hart hebben om uw medegemeenteleden op iets lekkers te trakteren bij het zondagse kopje koffie: dat is natuurlijk altijd mogelijk!

Dagboek
Beste gemeenteleden,
Op de lectuurtafel in de hal ligt een intekenlijst voor het bijbels dagboekje
“ Een Handvol Koren” 2022.
Het dagboek biedt 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 12,75 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat.
U kunt deze maand intekenen. Het dagboekje wordt dan volgende maand bij u bezorgd.

Aart Kroeskamp
T 06-11718956
E a.kroeskamp01@gmail.com

Kidzzcorner
Zacharia 1:7-17 Het visioen van de Paarden
Een kind is zijn moeder kwijtgeraakt in een grote winkel. Hij kan haar niet meer vinden. Wat voelt hij zich alleen en verdrietig. Waar is zijn moeder nu gebleven? Is ze zonder hem naar huis gegaan? Gelukkig laat iemand omroepen: wil de moeder van ...  naar de kassa komen? Natuurlijk doet ze dat meteen. Ze houdt van hem en was zelf ook ongerust. Wat zijn ze samen blij! De profeet Zacharia valt verdrietig. in slaap Hij ziet mannen op paarden. Ze hebben overal gekeken. Overal zijn vijanden van Gods volk. Het gaat nooit lukken om de stad Jeruzalem en Gods tempel weer op te bouwen. Het komt nooit meer goed! Dan ziet Zacharia Gods engel. Die zegt dat God veel van zijn volk houdt. Hij komt zo snel mogelijk helpen. Beloofd is beloofd! Dan kan Israël weer blij zijn.
Lied: wees niet bang
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.