PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 Mei Zondagsbrief 17 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst:
Organist: Marco Borkent zang: Nathalie van der Valk, Rob en Agnes de Lange

Koster: NVT

Volgende week gaat voor:
Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. Plette uit Vriezenveen
Zondag 24 mei om 10.00 uur: ds. Sonnenberg uit Ede

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerkdienst gemist/kerkradio
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Toeleven naar hemelvaart
In de veertig dagen na Zijn opstanding verschijnt Jezus regelmatig aan Zijn leerlingen. Door de tekenen die Hij doet bewijst Hij dat de overwinning van de dood een onloochenbare werkelijkheid is.
Hij is de Levende!
In deze periode spreekt Jezus met Zijn leerlingen over het Koninkrijk van God. Jezus’ dood en opstanding maken de weg vrij voor het Koningschap van Jezus! Jezus is gestorven voor
onze zonden; daarmee heeft Hij de satan iedere aanspraak op de mensen en de macht uit handen geslagen. De Heer zegt dan ook: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. Voor het woord ‘macht’ gebruikt Jezus het Griekse woord ‘exousia’. Daarin komt tot uitdrukking dat Jezus de enige is die het rechtmatige gezag over hemel en aarde toekomt. Daarom is de macht Hem ook gegeven door de hoogste gezagsinstantie, God Zelf.
Bij de hemelvaart neemt Jezus Zijn positie als Koning in. Iedereen móet zich aan Zijn gezag móet. Dat is de plicht en roeping van alle mensen en machten in hemel en op aarde. Ook  degenen die de gehoorzaamheid aan Koning Jezus halsstarrig weigeren, zullen toch eens hun knieën voor Hem moeten buigen. Jezus is Koning!
Wat is het heerlijk en bevrijdend dat Jezus de Koning is. Er is toch geen reden te bedenken om je niet aan Hem toe te vertrouwen? Er zijn veel mensen en instanties die zich onder valse voorwendselen macht toe-eigenen – of die hun gezag vreselijk misbruiken. Daar hoeven we bij Koning Jezus niet bang voor te zijn. Hij heeft Zijn leven voor ons ingezet! Zijn  heerschappij is bevrijdend, verlossend, leven-scheppend, hoopgevend voor al Zijn onderdanen. Lof zij de Koning!

Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink, die veel pijn heeft, maar gelukkig de afgelopen week naar de neuroloog kon. We noemen ook zuster Mensink, broeder Jan Dreves, Sanne Schultink, broeder Hinnen en Lykele de Leeuw. Zuster Letteboer is weer thuis, maar erg zwak.

Belijdenis en doop
Gods werk in mensenlevens gaat door! We zijn er buitengewoon dankbaar voor dat zeven mensen te kennen hebben gegeven openbare belijdenis van hun geloof te willen doen. Hun namen zijn: Eelke Stigter, Marileen Pas, Naomi Voort, Marieke Voort, Erik Winters, Sharona Braakman en Marijke van der Struik. Sharona en Marijke zullen dan tevens de Heilige Doop ontvangen.

Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zullen belijdenis en doop plaats vinden op zondag 7 juni in de morgendienst. Het kan nog zijn dat iemand er de voorkeur aan geeft om in september belijdenis te doen omdat er dan meer familie en vrienden bij aanwezig kunnen zijn. Op 7 juni kunnen er rond de dertig personen in de kerk bij zijn. Het is natuurlijk erg jammer dat de hele gemeente bij dit blijde gebeuren niet lijfelijk aanwezig kan zijn. Dat is de pijn die de huidige situatie met zich meebrengt. We zijn er dankbaar voor dat de dienst uitgezonden kan worden – en dat op die manier gemeenteleden, familieleden en vrienden getuige kunnen  zijn.

Om prediking, doop en belijdenis tot hun recht te laten komen lijkt het me verstandig is de avondmaalsviering verschoven naar zondag 14 juni. Ds. M. Péschar hoopt in deze dienst voor te gaan; in Hollandscheveld heeft hij al eens een avondmaalsviering meegemaakt waarbij gemeenteleden thuis aan de viering deelnamen.

Jubileum
Op 29 mei hopen Harry en Linie de Vries (Boddenstraat) te vieren, dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Het spijt hun natuurlijk dat ze dat niet uitgebreid kunnen vieren, maar ze willen wel via de zondagsbrief de gemeente hierbij betrekken en hun dank aan God uitspreken. Met hen zijn we dankbaar voor Gods genade en trouw en dat heet Harry en Linie zo lang gegeven is elkaar en anderen lief te hebben en te dienen. We zijn ook dankbaar voor hun plek in de gemeente. Samen Gods zegen en nog goede jaren  toegewenst!

De Ontmoeting door de week
De link is https://www.twitch.tv/jvtwitch68/videos ; de rechtstreekse link is deze week: https://www.twitch.tv/videos/618817920

Kinderprogramma Henkie-show
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelverhalen, enzovoort. Prachtig om kinderen op deze manier vertrouwd te maken met de Bijbel. Het heet de ‘Henkie-show’ en is verhuisd naar: https://www.dehenkieshow.nl/

Erediensten
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Deelnemen aan de collecte
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Dat kan door een bedrag over te maken op het banknummer van de Wijkkas: NL38 RABO 0157 9521 34. Onder vermelding van de zondag (bijv. 29/3) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50.
U kunt ook in één keer een bedrag voor een aantal weken tegelijk overmaken. Vermeld dan bijvoorbeeld: 4 zondagen en: voor diaconie / wijkkas /IZB+GZB / boodschappenmand (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Boek en hart
Door deze winkel zijn christenen present in de stad. Ze heeft een waardevolle missionaire en sociale functie. Ook nu staan de winkeldeuren nog open, al neemt men uiteraard alle voorschriften in acht. De link naar de nieuwsbrief:
https://mailchi.mp/ff1c74ea3a5e/nieuwsbrief-boek-en-hart-week-18

Gebedspunten
  • We prijzen de Heer voor degenen die openbare belijdenis hopen te doen en de doop ontvangen. We bidden om een goede voorbereiding daarop en een  vreugdevolle dienst.
  • We danken voor het kerkgebouw en het werk dat wordt verzet om het er mooi uit te laten zien.
  • We danken voor bijzondere contacten die de Here geeft, zelfs in een tijd waarin het bezoeken van elkaar beperkt is.
  • We prijzen God voor wat er groeit en bloeit. We bidden dat de HERE geeft dat er voldoende regen valt voor de planten en dieren. Psalm 104: “Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem”.
  • De zieken, thuis en in het ziekenhuis. De ouderen en anderen die een kwetsbare gezondheid hebben.
  • Degenen die werken in sectoren waar economisch schade wordt geleden door de corona-crisis. We bidden ook voor degenen die met spanningen in de thuissituatie te maken hebben door de stress vanwege de beperkingen.
  • De erediensten. Dat Gods Geest verbondenheid doet ervaren en krachtig werkt en de gemeente. Dank voor alle mensen die aanhaken nu de diensten met beeld uitgezonden worden.
  • Wijsheid en inzicht om beleid uit te zetten voor de toekomst van de gemeente De Ontmoeting.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, kerkradio/kerkdienst gemist
Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt.
Uw bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld! Zeker nu tijdens de coronacrisis extra veel mensen van dit medium gebruik maken.

Actie “Solidariteitskas”
Beste gemeenteleden,
Aan het eind van deze maand ontvangt u namens de Protestantse Gemeente Almelo een brief met het verzoek om een financiële bijdrage voor de jaarlijkse actie “Solidariteitskas”.

De actie “Groei en Bloei” die de afgelopen twee jaren in mei werd gehouden wordt verschoven naar het najaar.
Namens de kerkrentmeesters en de kerkenraad van De Ontmoeting,
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Godeke en Erik Veneman (kerkrentmeesters)

NB Indien u in het verleden een machtiging hebt afgegeven voor de jaarlijkse
solidariteitskas dan ontvangt u geen brief maar wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.

Hemelvaartsdag 2020
Ondanks dat we door de coronacrisis eigenlijk weinig kunnen organiseren om het gemeente-zijn te stimuleren, leek het ons toch mogelijk om een fietstocht te houden voor gemeenteleden. Je fiets alleen of met gezinsleden om aan de coronaregels te voldoen.
Er kan op twee manieren meegedaan worden:
  • je hangt een letter die je van ons krijgt, op een A4tje aan de voordeur
  • je fietst alleen of samen met een gezinslid langs alle adressen van gemeenteleden die meedoen.
Voorwaarde is dat degene die mee wil doen, zijn naam, emailadres en telnr. toe mailt naar famhemstede@gmail.com.
Daarna wordt door ons een letter van het alfabet gemaild. Al die letters samen vormen een zin.
De mensen die willen fietsen, (hebben zelf natuurlijk ook een letter opgeplakt) krijgen alle adressen van de deelnemers. Alleen adres, dus geen naam in het kader van de privacy. Zij  stellen zelf een route samen vanuit hun eigen huis om langs de adressen te fietsen en de letters te noteren. Dat kan gedurende de hele dag. Als alle letters verzameld zijn en de zin is bij elkaar gepuzzeld, dan kan tussen 19.00 en 20.00 uur de oplossing bij ons kerkgebouw gebracht worden. Natuurlijk is er voor de winnaar (evt. na loting) een prijs beschikbaar.

“Een praatje maken met gemeenteleden op gepaste afstand past natuurlijk ook in het concept”

De leiding van de groeigroepen

Kidzzcorner

Van de leiding van de kindernevendienst:

Deze week mochten jullie weer naar school en mochten jullie weer sporten. Dat was vast fijn na zo’n lange tijd. Al zal het ook wel wennen zijn. Wij zijn benieuwd hoe jullie dit ervaren.
Misschien wil je een tekening maken? Of wil je een gedicht maken? Of heb je iets anders wat je met ons wilt delen? Je mag dit sturen naar: mariskawagenvoort@gmail.com.

Thema van vandaag: 10 dingen die God zeggen wil

Hoe leert jouw vader/moeder, juf/meester jou dat een regel, een opdracht of een verbod belangrijk is?

God wil door Mozes spreken tot zijn volk dat onderweg is uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Daar mogen ze wonen en gelukkig zijn, omdat de HEER hen heeft bevrijd en nabij is. Maar hoe kan dat? Hoe moeten ze leven met respect voor de Heilige God? God spreekt tot zijn volk. Hij begint te zeggen dat Hij de God is die hen bevrijd heeft. Hij heeft bewezen dat Hij het goede met hen voor heeft.
De Tien Geboden die de HEER spreekt wijzen daarin de weg. Tien Geboden die duidelijk maken wat God graag wil. Hij kan ook straf geven, als ze niet gehoorzamen. Maar belangrijker vindt de HEER: Het zijn tien geboden die Israël de weg wijzen om gelukkig te worden. Voor Hem als de Heilige en voor hun eigen bestwil moeten ze de Tien Geboden serieus nemen.
Daarom lezen we deze Tien Geboden nog steeds in de kerkdienst. Ze laten zien wat God graag wil en hoe wij gelukkig worden. Daarom zijn ze belangrijk! Wie zich daaraan houdt, leeft in het verbond met God. Die geeft het juiste antwoord op Gods liefde en trouw.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Hij alleen (Hemelhoog 337)
Extra: (Bron: De Tien Woorden Rap https://youtu.be/XyHCmVNm5mo)

Ken jij de 10 woorden, de woorden 1 tot 10.
Laat ze dan eens horen dat wil ik wel eens zien!
Deze woorden zijn gegeven als 10 vriendjes voor het leven!

1 is God die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.
2 wil zeggen God en jij daar horen echt geen beelden bij.
3 dat is Gods eigen naam om met respect mee om te gaan.
De dag van God is nummer 4, bevrijdingsdag voor mens en dier.
Zodat je week’lijks even voelt hoe God de schepping heeft bedoeld.
5 gaat om je ouders en jij. Wees goed voor elkaar daar leef je bij.
Maak niet dood laat 6 je horen. Knoop dat heel goed in je oren.
Een maatjes is, zegt nummer 7, iets heel kostbaars in je leven.
Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot.
8 zegt stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel.
9 laat dat vals gepraat waarmee je and’re mensen schaadt.
10 zegt vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers,
op wat een ander heeft of kan, daar word je ongelukkig van.

Dit zijn de 10 woorden, de woorden 1 tot 10.
Je hebt ze kunnen horen. Iets om te doen misschien?
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.