PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 Januari Zondagsbrief 17 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Rene Schipper, zang, Nicolette, Eelke en Aernout

Koster: Jacob Dogger

Vanmiddag om 16.00 uur is er een korte HA viering
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Vedders-Dekkers
Om 19.00 uur:
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e collecte avondmaalscollecte
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
De Heer is arm en royaal
Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. 2Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, 3en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. 4Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.’
De Schriftgeleerden schreiden in dure gewaden door Jeruzalem; de mensen kijken bij hen op en groeten eerbiedig. De Heer heeft niet zoveel met hen op; Hij ziet de arme vrouw, aan wie de voorbijgangers geen aandacht besteden. De weduwe die haar complete levensonderhoud offert. De weduwe vertoont het beeld van de Heer. Hij heeft zijn heerlijkheid bij de Vader opgegeven; Hij geeft Zichzelf als offer om ons te bekleden met heerlijkheid.
Deze week starten we weer met de Actie Kerkbalans. Voor de opbouw van onze wijkgemeente en het vervullen van onze roeping is het belangrijk dat we met liefde offeren. Laten we ons spiegelen aan de arme weduwe en offervaardig zijn als de Heer. De kerkenraad werkt in afhankelijkheid van God aan de toekomst van de gemeente en blijft streven naar goed overleg met de AK. De kerkenraad heeft besloten om als wijkgemeente met een nieuw beleidsplan aan de slag te gaan. Een inspirerend boek dat ons kan helpen is ‘Lente in de kerk’ (ds. René van Loon). Samen bouwen aan de kerk van morgen!

Meeleven
We leven mee met Daniël Kosters, zuster Doorneweerd en Lisanne Hinnen die een operatie onderging in Nijmegen. Anneke Spijkerman zal naar verwachting op 22 januari een heupoperatie ondergaan.

Zondagavond geen dienst
Vandaag start de week van gebed. Vanwege de corona krijgt die die jaar op een iets andere wijze
gestalte; ieder kan van huis uit meedoen (zie verderop in deze zondagsbrief). Zondagavond is er
daarom geen dienst.

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Blijft u wel letten op de berichtgeving via de zondagsbrief, zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
 • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 17 januari (’s middags viering 16.00 uur) 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 17 (H.A.) en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Viering Heilig Avondmaal
Op 17 januari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
 • ’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (L tot en met Z)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (A tot en met K).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

ALPHA-cursus vanuit je huis
Vanaf 8 februari biedt het ALPHA-team van De Ontmoeting weer een ALPHA-cursus aan, online wel te verstaan! Gezelligheid en gesprek over ‘vragen die je bezighouden’ zijn de ingrediënten van een ALPHA-cursus.
Het vergt enige creativiteit om dat aan te bieden in een online omgeving. Toch zien Erna Veninga en Albert Jansen het helemaal zitten. Erna: “De ALPHA-organisatie biedt prachtige introducties op wezenlijke
onderwerpen. Gelukkig zijn; de zin van je leven; het christelijke geloof.” Albert: “Als je aan huis gebonden bent en het vergaderwerk stil ligt, schept dat ruimte om met deze vragen aan de slag te gaan.”
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
 • Is er meer?
 • Wie is Jezus?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 • Hoe zit het met de kerk?
Hoe kunnen mensen meedoen? Albert: “Met een laptop en een internetaansluiting moet het lukken. Als mensen zich aanmelden krijgen ze info over hoe het werkt” Aanmelden en informatie: Bonne Oosterhuis, E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572 621 59.

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Collecte
De bestemming voor de diaconiecollecte van 17 januari mogen we als wijkdiaconie zelf bepalen.
Deze keer willen we de opbrengst van de collecte bestemmen voor de boodschappenmand. De eerst zondag van de maand namen we als gemeente boodschappen mee of doneerden we geld in de collectebus, maar doordat er weinig kerkgangers zijn momenteel, is dit grotendeels gestopt.
Om het werk van de boodschappenmand toch door te laten gaan, bestemmen we deze collecte hiervoor.

De avondmaalscollecte
Hulp aan Syrische vluchtelingen in de eigen regio.

De Syrische bevolking leidt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Meer dan de helft van de Syrische bevolking is op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid: zo'n 7 miljoen mensen binnen Syrië zelf en bijna 5 miljoen mensen naar nabijgelegen landen als Libanon, Jordanië, Irak, Turkije, Egypte. Het is een van de grootste vluchtelingendrama's in de recente geschiedenis. Buurlanden, met name Libanon, Jordanië en Turkije, worstelen om alle nieuwkomers op te vangen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de oneven weken voor de zieken en op de even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
 • eenheid onder christenen door kerkmuren heen
 • situatie in Syrië en Jemen, vooral de vele vluchtelingen daar
 • journalisten en andere mensen die werken bij de media
 • de actie kerkbalans. Dat de Heer ons beweegt tot een hartelijke en royale gave
 • Foka van der Veen die voor stichting TRUD werkzaam is in Bulgarije.
 • trouw aan onze God en aan onze gemeente in deze coronatijd: volharding, moed en creativiteit
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Joh. 15:9

Week van gebed.
17 t/m 24 januari 2021


Vanaf 1877 organiseert Missie Nederland (toen Evangelische Alliantie) in Nederland de Week van gebed.
Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.
Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron
van de vrucht van eenheid. Zij hebben het materiaal voor deze Week van gebed voorbereid.
I.v.m. de corona tijd waarin we verkeren is besloten om alleen online deel te nemen aan de week van gebed en dat kan door het volgende in te typen. op internet: Week van Gebed-Léven in de kerk en aan te melden.

En daar vind je alle informatie die je nodig hebt om via You tube elke avond de diensten te kunnen volgen. Theo Ettema

Van de stichting
Overzicht giften in het 4e kwartaal 2020 totaalbedrag Euro 11364,50.
We willen alle gevers heel hartelijk danken. We hebben ook al enkele giften binnengekregen voor de ventilatie in ons kerkgebouw. Dat is een zeer kostbare zaak, en we zijn ermee bezig. Mocht u nog willen bijdragen aan een goed geventileerd gebouw dat kunt u een bijdrage storten op rek.NL68RABO0174908261 t.n.v. St. de Ontmoeting o.v.v. ventilatie. HEEL HARTELIJK DANK. Nel Oosterhuis, penningsmeester

Zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen GZB/IZB periode 26 juli – 6 december 2020 bedraagt € 159.55. Dit bedrag zullen we gelijkelijk verdelen.

KIDZZCORNER

Marcus 1:29-39 De hele dag lijkt Jezus zieken te ontmoeten. Eerst in het huis van Petrus. Daar ontmoet hij diens zieke schoon- moeder. Ze wordt genezen door Gods kracht en zorgt daarna voor Jezus en zijn leerlingen. Buiten het huis verzamelen zich nog veel meer mensen. Tot ’s avonds laat komen er zieken bij Jezus om genezing en hulp. De volgende dag is het niet anders. Alsof de mensen Hem hebben ontdek als een soort wonderdokter.

Maar Jezus is meer. Daarom blijft Hij niet in Kafarnaüm, maar gaat naar andere plaatsen ‘om het goede nieuws te brengen’. Zijn grote doel is dat mensen het Koninkrijk van God leren kennen, dat ze helemaal op Hem vertrouwen. Vertellen van God en mensen genezen, steeds maar weer, is vermoeiend. Daarom zoekt Jezus regelmatig de stilte op om te bidden. Zo krijgt Hij kracht om verder te gaan. Bidden, het gesprek met zijn Vader, dat is het geheim van Jezus. Lied: Als je bidt, zal Hij je geven.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.