PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 16 Mei Zondagsbrief 16 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Marco Haakmeester, zang Maaike, Betsie, Bonne en Jan

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur Open dienst Ds. Elsinga

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Eigen wijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
In memoriam Henk Bos
Op woensdag 5 mei is broeder Jan Hendrik Bos heen gegaan. Negentig jaar oud mocht hij worden. De laatste maanden werd hij verzorgd in de Elshof. Lange tijd woonde hij in Buurstede. In 1957 trad hij in het huwelijk met Gerda Bos-Boerdam. Meer dan 36 jaar mochten zij lief en leed
delen. Ze kregen twee kinderen, Jan en Harald. De ziekte en het overlijden van zuster Bos heeft ongetwijfeld sporen nagelaten. Bijzonder was, dat broeder Bos 23 jaren van vriendschap mocht beleven met Dini Oosterveld-Hammink. Ze trokken met elkaar op en verstonden elkaar. Ook de kinderen waren erg blij met Dini. Door haar kwam broeder Bos in aanraking met het Nieuwland. Van beroep was jullie vader assurantieadviseur in Wierden. Eerst had hij een eigen bedrijf; later kwam hij in dienst van de Rabobank. Contacten onderhouden met klanten en zaken regelen: Dat was hem op het lijf beschreven. Dat was ook thuis merkbaar. Hij had de touwtjes in handen en regelde de zaken. Tegelijkertijd had hij de nodige humor.
In Wierden was Henk Bos lid van de kerkenraad, als diaken in de dorpskerk. De tekst op de rouwbrief luidde: De HERE is mijn Herder. Vanuit die belijdenis leefde hij. En in vertrouwen op deze Herder hebben de kinderen en kleinkinderen afscheid genomen op 12 mei.

Meeleven
We bidden voor de zieken. We noemen Symon Taal, Herman Jansen en Daniël Kosters.

Belijdenis en doop 23 mei
Op de eerste pinksterdag hopen we een extra feestelijke dienst te hebben. Als geen gegronde bezwaren worden ingediend zullen Bradley Nyika, Esther Teeuw en Erik Braakman belijdenis te doen van hun geloof. Erik zal dan ook de heilige doop ontvangen. In dezelfde dienst zal Suze Hannah Meike van der Valk gedoopt worden, dochter van Evert-Jan en Nathalie van der Valk.

Wat een voorrecht dat de Here geloof en liefde wekt in onze harten en dat Hij aan drie mensen in het hart geeft daarvan in het midden van de gemeente getuigenis te geven. Dat is het werk van de Geest van de verhoogde Heer! Hij Heer van het verbond en Zijn gemeente is een tempel van de Geest. Van kinds af aan is Hij onze God en mogen we Zijn liefde leren kennen en die met blijdschap aanvaarden. We verwachten dat er op Pinksterzondag ongeveer 20 directe betrokkenen bij belijdenis en doop aan de dienst deelnemen. Naast hen nodigen we hun ambtsdragers / pastoraal werkers van de wijken waartoe zij behoren uit om er deze dienst bij te zijn. We vragen de andere gemeenteleden om de dienst bij te wonen via de livestream / kerkdienst gemist.

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een vaccinatie hebben gehad. Zij lopen minder risico op besmetting. Toch blijven we in de kerk de regels zorgvuldig naleven.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 16 mei, 30 mei; 13 juni; 27 juni; 11 juli; 25 juli; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 9 mei, 13 mei (hemelvaart), voor 23 mei: zie boven, 6 juni; 20 juni; 4 juli; 18 juli; 1 augustus; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Open dienst
Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst. We gaan samen nadenken over het mensbeeld in de Bijbel. Wordt de mens echt getekend als zondaar, ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’? Maar staat het er dan niet hopeloos met ons voor en word je daar niet depressief van? Wat valt er nog meer te zeggen van het mensbeeld in de Bijbel?

Sport- en speldagen - Help je mee?
Op 22,23 en 24 juli hoopt het team van de Turkse pioniersplek sport- en speldagen te organiseren voor Nederlandse en Turkse kinderen. ’s Middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur. Zo bieden we ontspanning en plezier bieden tijdens de vakantie. Gezellig, met eten en drinken, sport
en spel. Iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Zo dienen we de wijk en kunnen we contacten leggen met kinderen en hun
ouders.
Maar: HET LUKT NIET ZONDER UW OF JOUW HULP! Vandaar de oproep om mee te helpen. Er zijn diverse taken (zie het opgaveformulier). Vele handen maken licht werk. Op de opgavelijst kun je zien bij welke taken je kunt helpen. Geef maar aan waar u of jij goed in bent!
De lijst is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Hij hangt ook in de hal van de kerk.
Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Catherinus Elsinga

Benadering gemeenteleden
Inmiddels is de eerste groep gemeenteleden benaderd in verband met de vorming van een gemeente van bijzondere aard. De kerkenraad hoopt vanaf 17 mei de andere helft van de gemeente te benaderen. Zoals eerder vermeld is de vorming van een gemeente van bijzondere aard nodig om als gemeente te blijven bestaan. Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente met een eigen identiteit voor geheel Almelo. De samenwerking met de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan.
Vanzelfsprekend hopen we dat ieder lid blijft van gemeente De Ontmoeting. Sommigen maken wellicht een andere keuze. Zij blijven vanzelfsprekend - voluit en van harte - lid tot het moment dat de Ontmoeting een gemeente van Bijzondere Aard wordt.
Dinant Kramer

Collecte Hemelvaartsdag 13 mei en zondag 16 mei
Op Hemelvaartsdag en zondag 16 mei vindt er een collecte plaats die we als wijkdiaconie een eigen bestemming mogen geven.
We willen deze collecte graag bestemmen voor de sport- en speldagen op 22,23 en 24 juli. Deze dagen worden samen met de Turkse christenen georganiseerd voor Nederlandse en Turkse kinderen uit de buurt. Kortom een mooie manier om ons kinderwerk in de wijk te profileren en al deze kinderen met elkaar in contact te brengen op een laagdrempelige manier. We bevelen deze collecte dan ook van harte bij U aan. Uw wijkdiaconie.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten voor 16 mei 2021
  • Toekomst van De Ontmoeting.
  • Dat mensen rust en vrede in hun hart ervaren bij het besluit dat ze nemen.
  • Voor Israël, Jeruzalem, die aangevallen worden.
  • Voor de Palestijnse bevolking die hierdoor ook met oorlogsgeweld heeft te doen
  • De kerkenraadsvergadering op 18 mei. Dat de Here de ambtsdragers zegent met visie, vreugde en
  • hoop.
  • Goede viering met Pinksteren
  • Allen die ernstig of langdurig ziek of beperkt zijn, en onderzoek en behandelingen ondergaan
Jezus bidt voor ons

Johannes 17:1-13

Op Hemelvaartsdag is vertelt dat Jezus eens Koning van de wereld zal worden. Verdriet verandert dan in vreugde. Die grootheid (heerlijkheid) bereikt Hij door te sterven en op te staan. Dat is al gebeurd. Nu is Jezus in de hemel, bij zijn Vader, om zijn werk af te maken. Totdat Hij  terugkomt, bidt Hij daar voor ons. Vandaag horen we wat Jezus bidt. Hij bidt voor ons leven op aarde, nu Hij niet bij ons is. We houden het alleen maar vol, als we als gelovigen dicht bij elkaar en samen dicht bij Hem willen blijven. Jezus bidt of God ons vast wil houden, want volhouden in het geloven blijft moeilijk. Jezus wil graag dat wij eeuwig (voor altijd) mogen leven. Nu, hier op aarde en later in de hemel, in Gods Koninkrijk. Jezus bidt dat we altijd veilig zullen zijn in Gods hand door wat Hij op aarde voor ons deed.
Lied: Ja is ja
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.