PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 16 Augustus Zondagsbrief 16 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Erik Winters, zang Nathalie van der Valk Agnes en Rob de Lange

Koster: Marco Haakmeester

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. De Haan uit den Ham

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Rwanda, Kerk als plek van hoop/hulp/verzoening
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
Tine Visser herstelt thuis van de eerste operatie. Naar verwachting zal ze begin september opnieuw geopereerd worden, waarna revalidatie plaatsvindt.

Bediening van de doop
Op D.V. zondag 30 augustus zal de doop bediend worden aan Michaël Anton Winters, zoontje van Erik en Diny Winters. We prijzen de Heer voor zijn verbond van liefde en trouw – en dat ook de kinderen daarin mogen delen.

Wie gaan naar de kerk? 16 Augustus: achternamen A-K
We zijn er dankbaar voor dat we weer naar de kerk kunnen gaan, al is het de komende tijd slechts eenmaal in de veertien dagen. Het is goed om elkaar weer te zien en samen te zijn!
  • A tot en met K. Op 16 augustus; 30 augustus; 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, enzovoort zijn de gemeenteleden met de achternamen die beginnen met de letters A t/m K aan de beurt.
  • L tot en met Z. In de weken 23 augustus; 6 en 20 september, 4 oktober, 18 oktober, enzovoort zijn de gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z uitgenodigd om de kerkdienst te bezoeken.
We zijn erg blij met alle zangers en muzikanten! De kerkenraad heeft besloten dat we het laatste lied samen zingen. Dan blijven we volgens de deskundigen ruim binnen de veiligheidsmarges. Binnen koffiedrinken is nog niet verantwoord. Maar als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Startzondag 27 september
In de hoop op de Heer maken we een start met het nieuwe seizoen. ’s Morgens om 10.00 uur is er een dienst. We hopen zoveel mogelijk mensen erbij te kunnen betrekken. De verkondiging gaat over de geschiedenis van de rijke regent (de rijke jongeling) in Lucas 18. Van een collega kreeg ik digitaal al vast een gezelschapsspel dat hierbij aansluit: Monoholy: het werkt iets anders dan Monopoly: de winnaar is degene die het eerst zijn geld kwijt is!

Opvoeden doe je samen!
Omdat er verschillende jonge gezinnen in de gemeente zijn, is het idee geopperd voor een ‘parenting course’ (Opvoedings-cursus). Zie https://parentingcourse.nl/children/
Opvoeden doe je samen! Je ontmoet andere ouders, herkent dezelfde uitdagingen en valkuilen en denkt samen na over vragen rondom de ontwikkeling van jullie kinderen. En natuurlijk lach je ook om elkaars anekdotes! Iedereen komt met eigen vragen, verhalen en ideeën. Belangstelling? Geef het door: cbelsinga@solcon.nl

Collecte
Mooi dat we ook thuis deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Gebedspunten
  • De zieken in de gemeente
  • We danken voor de mogelijkheden van gemeente-zijn. De erediensten, de kringen en cursussen. We bidden om de creativiteit en de leiding van Gods Geest om in de gemeenteopbouw in te  spelen op de huidige situatie.
  • We bidden voor de situatie in Wit-Rusland, in Libanon, waar het politiek onrustig is. Laten we ook onze broeders en zusters in China gedenken, die met toenemende druk van de overheid te  maken hebben.
  • We bidden voor de Turkse christenen. Dat onder de Turkse bevolking er openheid mag komen voor hun getuigenis.
  • We bidden dat we als (wijk)gemeente ook in de toekomst gestalte kunnen geven aan onze identiteit en het missionaire werk. En dat er een goed overleg op gang komt met de AK.
Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, Rwanda, Kerk als plek van hoop/hulp/verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Een stad, een vrouw en Jezus. Dichtbij Beirut
Het verhaal van de Kananese vrouw (Mattheüs 15: 21-28) raakt aan gevoelens die we kunnen hebben bij de berichten uit Beiroet. Giro 555 is geopend. En nu is het afwachten: Zijn wij gevoelig voor dergelijk verdriet? Raakt het ons?
Het verhaal dat volgt speelt zich af in Tyrus en Sidon. Het zijn twee havensteden in het huidige Libanon. Tyrus (letterlijk ‘rots’, 117.000 inwoners) ligt op 20 kilometer van de grens met Israël aan de kust. Veertig kilometer noordelijker ligt Sidon (letterlijk ‘vissersplaats’, 200.000 inwoners) en weer 40 kilometer noordelijker ligt Beiroet (letterlijk ‘bronnen’, zo’n twee miljoen inwoners). Een vrouw uit de streek komt naar Jezus toe. ‘Een Kananese vrouw’. Blijkbaar wil Mattheüs de oude tegenstelling laten zien tussen ‘Jood’ en ‘Kanaäniet’. De vrouw stelt de vraag naar ontferming. Er ontspint zich een discussie. De vrouw pleit voor haar dochter. Ze smeekt om genezing. En we lezen met verbijstering dat de roep aan doveman oren is gericht. Jezus reageert niet.
Even later zegt Jezus – ik parafraseer: ‘Ik ben allereerst gezonden naar het dolende kleinvee, het volk Israël’ (vers 24). Jezus gaat uit van een fasering in de manier waarop God Zijn evangelie naar de wereld brengt. Eerst de Joden. En dan later, via de apostelen en via ons als gemeente, de wereld. Maar de Kananese vrouw houdt vol. Waar Jezus kort te voren in het dispuut met de Farizeeën nog voet bij stuk hield, laat Hij hier zien, dat Hij Zich laat beïnvloeden. Het is de roep van de vrouw en de grenzeloze liefde van een moeder voor haar kind, die het ‘kyrie’ (‘Heer, ontferm U’) krachtig maken. Het is die inzet die Jezus tot in Zijn diepste vezels raakt. Hij is innerlijk met ontferming bewogen. Hij laat Zijn doctrines varen en helpt.
De vrouw heeft genoeg aan de kruimels, zoals eens het Joodse volk genoeg had aan de kruimels van manna dat de Joden uit de woestijn bijeen vergaarden. Ze mag voortijdig delen in het heil, het brood des levens. Ze hoeft niet te wachten totdat alle heilsfeiten zich hebben voltrokken. Ze hoeft niet te wachten tot de apostelen op pad gaan naar Tyrus, Sidon, Beiroet en verder. Ze ontvangt het heil. En als teken, als sacrament daarvan, ook genezing voor haar dochter. Het verhaal is een belofte. Een teken van hoop. Een signaal dat heidenen in het heil mogen delen (Jesaja 56: 6-7).
Ds. Klaas van der Kamp

Explosie in Beiroet.
Eén op de zes inwoners van Libanon is een Syrische vluchteling. En dat op een oppervlakte van nog geen kwart van Nederland. Voorzieningen schieten in het land aan alle kanten tekort. De ZWO steunt op het ogenblik het project “Syrische vluchtelingen in o.a. Libanon”. Libanon zucht onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis.
Naast alle problemen is er nu ook de afschuwelijke explosie in Beiroet bij gekomen. Het is niet te bevatten wat de bevolking allemaal overkomt. We vragen uw gebed voor het land en de slachtoffers. De ZWO schenkt € 3000 aan Kerk in Actie voor noodhulp. U kunt ook bijdragen op bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet'
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

UPDATE - Diaconaal project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA
In de vakantieperiode is er veel gedaan: de muren zijn opgetrokken en het dak en de kozijnen zijn geplaatst! De lokale vrijwilligers vormen een goed maar ook hardwerkend team. En sinds de vorige update eind juni is er ook door u het nodige bijeen gebracht: de stand per de 10e augustus is € 2.239, -.
Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie komt dit uit op € 4.478, - Wat een mooi bedrag!
Helpt u mee om een nieuw huis voor de familie Cret te realiseren? De foto van het oude huis, gemaakt vanaf het dak van het nieuwe huis, laat de noodzaak van dit project zien.
De verdubbelaar van de diaconie is nog steeds van toepassing, helpt u mee om deze maximaal te benutten? Dit kan door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’. Via de nieuwsbrieven willen we u met enige regelmaat in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang. En ook via onze website www.helpoosteuropa.nl is dit te volgen.
Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Het is ook voor mij (Mattheus 15:21-28)

Een vrouw uit Kanaän met een zieke dochter gaat achter Jezus en zijn discipelen aan. Jezus heeft de macht om de dochter van de buitenlandse vrouw te genezen. Dat gelooft ook de buitenlandse vrouw. De discipelen denken dat Jezus dat niet wil. De discipelen vinden dat Jezus alleen Israëlieten moet helpen; daarvoor is Hij op aarde gekomen.

Maar dat klopt niet: Jezus werkt in Israël, maar komt voor iedereen. Ook deze buitenlandse vrouw mag bij God horen. Doordat de vrouw volhoudt bewijst ze dat ze gelooft in Jezus’ kracht. Ze is ervan overtuigd dat Hij iedereen wil helpen en niet alleen de mensen uit zijn eigen volk. De vrouw ziet in Hem de Verlosser van de wereld. Door dat geloof mag ze op een bijzondere manier de liefde van Jezus zien: haar dochter wordt genezen. God houdt immers van iedereen!
Lied: Diep, diep, diep als de zee (Hemelhoog 327)
Uitnodiging kindernevendienst Wanneer: Zondag 23 augustus Hoe laat: Van 14:30 tot 16:00
Waar: In de kerkzaal van de ontmoeting Thema: David en goliath En je mag als je wilt ook
vriendjes en vriendinnetjes meenemen

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.