PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 15 November Zondagsbrief 15 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Woudenberg
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk, zang Janny, Nicolette, Bonne en Jan S.

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst voorganger Ds. Post
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Overlijden
Op zondag 8 november is van ons heengegaan zuster Gerritdina Jansen. Zuster Jansen mocht de leeftijd van 91 jaar bereiken. Zij leefde in het vertrouwen op de Heer. De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaats gevonden op vrijdagmiddag 13 november om 14.00 uur.

Wie houdt er van fietsen?
Een keer per maand worden de collectemunten door het kerkelijk bureau meegegeven aan de diaconie. Ze kunnen dan in onze gemeente verspreid worden. Een mooie reden voor een fietstochtje. Wie is bereid maandelijks deze collectemunten te verspreiden? Neem contact op met onze scriba Dinant Kramer.
Wilt u zelf collectemunten bestellen? Dat kan door overschrijving op bankrekeningnummer: NL45 RABO 0301 3341 10 ten name van: PGA-Almelo Collectemunten, onder vermelding van waarde en aantal van de gewenste muntjes.

Wie gaan naar de kerk? 15 november: achternamen L-Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
 • A tot en met K. Op 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 15 en 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Vanavond open dienst
Vanavond is er een open dienst waarin ds. Christiaan Post hoopt voor te gaan. Het thema van de dienst is: De wereld overwinnen. Iemand die daartoe geroepen werd was de richter Gideon (Rechters 6).

De muziek zal worden begeleid met gitaren en zang met de volgende nummers van Opwekking:
281 Als een hert dat verlangt naar water
475 Majesteit
267 Groot is de Heer
791 Almachtige
461 Juich voor de Heer
832 Jezus overwinnaar
839 Aanbid Hem
Welkom via stream of in de kerk.

Avonddiensten
Aan deze diensten nemen ongeveer 30 mensen deel uit de hele gemeente. A-Z is dus van harte welkom! 15 november – Open dienst; 22 november – gebeds- en getuigenisdienst; 29 november – leerdienst.

Zondag 22 november; laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, hetzij door aanwezigheid in de dienst, hetzij via de livestream.
Het aantal mensen dat in de kerk aan de dienst deel kan nemen (naast de ‘medewerkers’) is vanwege de corona maximaal 30. Vanuit iedere familie kunnen zodoende één of twee familieleden uitgenodigd worden.

De toekomst van de wijkgemeente
In de afgelopen tijd heeft de kerkenraad veel aandacht moeten schenken aan het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad (AK). Helaas zag de wijkkerkenraad zich genoodzaakt bezwaar in te dienen bij het Classicale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG). Dit
college hoopt in december een uitspraak te doen.
De AK heeft op verzoek van de voorzitter van het CCBG de uitvoering van ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’ tot januari 2021 stopgezet. Inmiddels is heeft de AK wel aanvaard dat De Ontmoeting niet meedoet met ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’.
De Ontmoeting heeft ter AK een handreiking gedaan om als gemeenten in vrede uiteen te gaan en samen te werken.
De AK stemde echter nog niet in met het voorstel van wijkgemeente De Ontmoeting een aparte Protestantse Gemeente in Almelo te maken. Wel wil de AK-informatie over de voor- en nadelen van de twee opties: (1) de vorming van een gemeente van bijzondere aard en (2) de vorming van een
aparte protestantse gemeente in Almelo.
We vragen uw gebed voor de voortgang van het gemeente zijn. Dat de perikelen ons niet weerhouden
van het volgen van onze roeping gemeente te zijn tot zijn eer!

Dinant Kramer

Meedoen aan de collecte?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen

Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden
Gebedspunten, 15-11
 1. Kerkactie samen omzien naar elkaar.
 2. Kinderen die niet meer naar de kindernevendienst kunnen komen.
 3. Dat zij en hun begeleiders toch betrokken blijven.
 4. Kinderen van de kinderclub, betrokkenheid en liefde van en voor de kinderen.
 5. Voor Dinie die de kinderen en de bijeenkomsten heel erg mist.
 6. Week van gebed in januari, dat we weer samen kunnen bidden met broeders en zusters uit diverse Almelose kerken.
 7. Antisemitisme (i.v.m. herdenking Kristallnacht); we bidden om bescherming van de Joden en eerbied voor de God van Israël.
 8. We danken voor het feit dat het aantal corona-besmettingen is teruggelopen. We bidden dat de regering de wijsheid ontvangt om goed beleid te maken.
 9. We belijden dat de mensheid zoveel schade toebrengt aan de schepping die ons als woning is geschonken. We bidden om eerbied voor de Schepper en dat we als goede rentmeesters mogen leven.
 10. We bidden voor de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Dat hij eenheid mag bewerken in de VS en dat hij eerbied mag tonen voor Gods geboden.
 11. Kerkenraad en kerkrentmeesters. Om wijsheid en visie voor de opbouw van de gemeente. En voor goede afspraken met de AK en de andere wijkgemeenten.
 12. We bidden voor de vervolgde Christenen. We denken ook de Christenen in Nagorno Karabach.
KIdzzcorner 15 november 2020
Mattheüs 25:1-13

Hoe laat was je vanmorgen wakker? De een is vroeg en de ander is later. Dat kan heel verschillend zijn. Ben je ook wel eens ’s nachts wakker geworden? Door een droom of door vuurwerk... Als je dan niet direct meer kunt slapen, is dat niet fijn. Dan voel je je ’s morgens nog moe. Je bent niet goed uitgerust! Maar voor school en spelen en zwemles moet je fit zijn.
Ons verhaal gaat over wachtende meisjes. Ze wachten op de Bruidegom en het feest, maar het duurt zo lang. Dan blijkt dat niet alle meisjes klaar waren om lang te moeten wachten. Wij wachten op de Here Jezus, tot Hij terugkomt en alles nieuw en mooi maakt.

Lied: is je deur nog op slot?
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.