PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 14 April 2019 Zondagsbrief 14 April 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers uit Beekbergen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Stille week om 19.30 uur: Vespers en Goede Vrijdag om 19.30 uur ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Bastianne en Jeltje
Oppasdienst: Chantal en Tanya
Koffieschenken volgende week: Fam. Oosterhuis
 

Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink, broeder Zwinselman die thuis herstellende is van een operatie en zr. Kamp, die in het ZGT herstelt. We leven ook mee met Lykele de Leeuw. Zr. Voskamp is inmiddels weer thuis.

De stille week
De komende week hopen wij ’s avonds korte bijeenkomsten te houden van 19.30 – 20.00 uur. We gedenken het lijden en sterven van Jezus Christus aan de hand van gedeelten uit het Lukas-evangelie (Lukas 22 en Lukas 23).
Op de Goede Vrijdag hopen we samen het Heilig avondmaal te vieren. Dietrich Bonhoeffer schrijft naar aanleiding van het avondmaal: “Op de dag voor het gemeenschappelijke avondmaal zullen de leden van een christelijke gemeenschap bijeen zijn. Alle boosheid en onchristelijk handelen moeten zijn weggedaan, wanneer de broeders samen de genade van God geschonken wordt” (‘Verborgen Omgang’, 1940).

Bezinning
Ter voorbereiding op het avondmaal kunnen we ons bezinnen op de volgende vragen:
- Erken ik voor Gods aangezicht waarin ik gezondigd heb - tegen de broeder of zuster en tegen God - en neem ik daar radicaal afstand van?
- Vertrouw ik de beloften van God waarin aan alle mensen die van harte berouw hebben volkomen vergeving van zonden toegezegd wordt, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus?
- Is het mijn oprechte verlangen God de Here lief te hebben en te dienen naar zijn Woord en in eensgezindheid en liefde met mijn naaste te leven?

De tweede dienst
Vanavond: Open dienst; 21 en 28 april, 5 mei: geen dienst; 12 mei: gebed en getuigenisdienst; 19 mei: Open dienst met als thema: ‘Onze ziekten en de lijdende Heelmeester’. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur. 26 mei: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur) over Hemelvaart.

Vanmiddag Turks-Nederlandse dienst
Sinds 3 maart zijn er in ons kerkgebouw een keer in de veertien dagen Turks-Nederlandse diensten. Turken die Jezus hebben leren kennen en belijden als de Heer en Redder van hun leven komen samen om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord.
Als u een keer een dienst bij wilt wonen, bent u van harte welkom! De diensten beginnen om 15.00 uur; en ze zijn op de volgende data: 14 april, 28 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli.

Belijdenis en doop
Afgelopen donderdag zijn we voor de eerste keer bij elkaar geweest met een groepje mensen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis en – voor enkelen – het ontvangen van de Heilige Doop. Het kan zijn dat er gemeenteleden zijn, die zich aan willen sluiten bij deze groep. Neem dan gerust even contact met mij op. Meedoen met de groep brengt niet de verplichting met zich mee om ook belijdenis te doen. Dat is een vrije keuze vanuit de overtuiging van je hart.

FOCUS 5e blok! De missie van Jezus
Jezus had een missie en Hij geeft die door aan zijn gemeente: “Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u!” Hij zendt ons uit, de wereld in In Zijn spoor én in Zijn kracht volgen wij. Wil je een eindje optrekken met een van de FOCUS-groepen? Geef je op bij Bonne Oosterhuis of Henk Oosterveld!

LINKT
• 14 april LINKT-bijeenkomst. De vorige keer hebben we het gehad over ‘Burn-out’. Deze keer willen we verder denken over rust? Heb je rustpunten ingebouwd in je leven? Ken je een wekelijkse rustdag? Wat zegt het woord van Jezus je: “Kom tot Mij en Ik zal je rust geven”? Schuif aan! Touwbaan 58. Tijd: 13.30 uur.

Dankbaar
Uit de pastorie: We zijn dankbaar voor de geboorte van Melle Jan Elsinga op 5 april, zoontje van Pieter en Joanne Elsinga (woonachtig in Ede). Moeder en zoon maken het goed. Prachtig om mee te mogen maken

Catherinus Elsinga

Plastic
In het kader van een lezing over het plastic dat de zee en de aarde dreigt te overspoelen, komt de bekende Peter Smith, kunstenaar met een missie voor het probleem plastic bij genoeg belangstelling naar Almelo.
Peter Smith haalt met zijn visie op duurzaamheid regelmatig het nieuws. Als veel mensen zich opgeven, dan zou Peter op 13 juli naar Almelo, Bleekkerk, Hofstraat 1, willen komen om zijn visie uiteen te zetten en om ons er deelgenoot van te maken. Zodra ik genoeg reacties/aanmeldingen heb, bericht ik u nader. Opgave: Pauline Vrolijk-de Jong, namens de organisatie van het team Zomergasten van de Bleek tel. 06-4374 1934.
Pauline Vrolijk-de Jong

Dienst van vanavond
Vanavond is er een dienst waarin Cor Weeda zal ingaan op het thema: onze ziekten en de lijdende heelmeester.
Testify zal de dienst begeleiden met de liederen uit opwekking: 554, 706, 771, 775, 794 en 802. Van harte welkom!

Collecte
Palmzondag, Protestantse Kerk, jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge).
Geef ruimhartig zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

Diaconie.
De extra collecte van vorige week zondag voor de slachtoffers van de cycloon Idai heeft € 182,35 opgebracht. Het kerkelijk bureau draagt er zorg voor dat het bedrag wordt overgemaakt naar Kerk In Actie. Onze hartelijke dank voor deze mooie opbrengst.
Uw wijkdiaconie.

Buurtmarkt
Nog 4 weken.. en dan is het 11 mei! De buurtmarkt komt dichterbij en we zien uit naar een gezellige dag met hopelijk heel mooi zonnig weer. Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd. Binnenkort gaan ook de uitnodigingen voor de buurt en omgeving de deur uit.
Er zijn al mooi wat boeken verzameld, maar we hopen op nog meer. Dus ga nog een keer uw kasten bij langs en neem ze mee naar de ontmoeting waar we bij de ingang de dozen klaar hebben staan.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

The Young Messiah, gezongen in NOACH
The Young Messiah, gezongen door het Gospelkoor uit Bergentheim, Samen op Weg. Eerder zongen zij in onze kerkzaal een prachtige top 2000 viering. Nu in deze tijd van Passie en Pasen zingen zij The Young Messiah, de wereldberoemde bewerking door Tom Parker van de Messiah van Händel. Hieronder een geluidsfragment om in de sfeer van dit prachtige concert te komen. Een verhaal voor jong en oud, eigentijds en toch gedragen.
https://www.youtube.com/watch?v=6sUlnV4P5cs
Op 14 april gaan de deuren open om 19.00 en is de aanvangstijdstip van het concert 19.30 uur. De entree is vrij, na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige gift en gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Plaats van handeling is Kerkzaal NOACH, Binnenhof 53, Almelo.

Kidzzcorner

Thema: Alleen Jezus kiest totaal (Lucas 23: 26-32)

Hebben jullie wel eens een tv gezien die kapot is? Van buiten ziet die er nog prima uit, maar hij geeft geen beeld meer. Wat moet je er nog mee? Je kunt hem alleen inleveren bij de milieustraat of in de elektronicawinkel.
Jezus heeft de doodstraf gekregen. Het lijkt erop dat de vijanden van Jezus hebben gewonnen. Ze hebben hun zin; Jezus kan niet meer over God vertellen en laten zien hoe Hij de mensen gelukkig maakt. Zijn woorden en wonderen waren mooi, maar je hebt er nu niets meer aan. Over en uit; dat denken de mensen die spotten met Jezus als Hij sterft aan het kruis.
Maar Gods werkelijkheid is anders. Door Jezus’ dood heen geeft Hij ons geluk voor altijd. En: het is niet over en uit met Jezus. Hij verloor zijn leven niet, Hij gaf het. Jezus heeft nu juist gewonnen. Alleen kunnen we dat op Goede Vrijdag nog niet zien. Maar wacht maar tot het Pasen is!

Een steen op het graf,
Die kan er niet af,
Iedereen treurt (iedereen treurt).
Maar... kijk’es wat er is gebeurd
Kijk’es wat er is gebeurd

De steen is weg (2x)
De weg is vrij (2x)
Het graf is leeg (2x)
De pijn voorbij (2x)
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg

Een steen op mijn hart,
Zo zwaar en zo zwart.
Het komt nooit meer goed (Het komt nooit meer goed).
Maar... kijk’es hier wat Jezus doet
Kijk’es hier wat Jezus doet

De steen is weg (2x)
Mijn hart is vrij (2x)
Ik voel me nieuw (2x)
God is bij mij (2x)
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg . . FOETSIE!
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.