PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 13 Juni Zondagsbrief 13 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Haan uit Den Ham
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Muziek Testify
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Kok
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN, dorpskerk van betekenis maken voor omgeving.
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Symon en Anneke Taal, Herman Jansen, Edwin Brughuis, Piet Visser en Daniël Kosters. Jannie de Leeuw kwam ten gevolge van een verkeersongeluk in het ziekenhuis. Gelukkig is ze inmiddels weer thuis.

Overleden
Op woensdag 2 juni is van ons heengegaan zuster Wilhelmina Blaak-Veenhuizen op de leeftijd van 72 jaar. Zuster Het afscheid vond plaats op dinsdag 8 juni.
Op vrijdag 4 juni is van ons heengegaan broeder Jan Gerrit Johan Werning op de leeftijd van 80 jaar. Het afscheid vond plaats op zaterdag 12 juni. We hebben vorige week zondag stil gestaan bij het overlijden van deze zuster en broeder en samen voorbede gedaan. Moge de Here de nabestaanden Zijn genade en ontferming betonen.

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. De maatregelen in verband met corona worden langzamerhand verruimd. Dat is een zegen voor de samenleving én voor de kerk.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 13 juni; 27 juni; 11 juli; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 6 juni (H.Av.); 20 juni; 4 juli; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Na de dienst is er koffiedrinken buiten. Laten we proberen daarbij de nodige afstand in acht te nemen.

Vanaf 11 juli – 22 augustus: ieder weer welkom
In de vakantietijd verblijven er nogal wat gemeenteleden elders. Bovendien kunnen de maatregelen in verband met corona verruimd worden. Reden voor de kerkenraad om te besluiten dat vanaf 11 juli tot 22 augustus iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Wellicht zijn de maatregelen op 22 augustus zodanig versoepeld, dat we ook nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan. We hopen erop en bidden er om!

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Drie keer een verkondiging over Openbaring 20
Waar loopt het op uit met onze geschiedenis? Brengt de verschijning van de Here Jezus meteen het laatste oordeel met zich mee? Of komt er nog een periode waarin de schepping opbloeit en het herstel van Israël plaatsvindt?
Het is mijn bedoeling in drie diensten aandacht te schenken aan Openbaring 20. 1. 11 juli - Het duizendjarig rijk (Op. 20:1-6); 2. 25 juli - De satan – en Gog en Magog - overwonnen (Op. 20:7-10); 3. 8 augustus - Het laatste oordeel (Op. 20:11-5).

Sport- en speldagen – zeskamp voor kinderen van 7-12 jaar!
Inmiddels zijn de voorbereidingen van de sport- en speldagen op 22,23 en 24 juli volop bezig. Zeskamp; springkussen (voor de kleintjes); als afsluiting een barbecue op vrijdagmiddag (dan zijn ouders en anderen ook welkom!). Het beloven mooie dagen te worden!

Fijn dat er een heel aantal vrijwilligers meehelpen. Voor EHBO en de schoonmaakploeg kunnen we zeker nog mensen gebruiken. De sport- en speldagen zijn ’s middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur. Een prachtige kans om kinderen in de vakantietijd ontspanning, plezier te bezorgen én een verhaal uit de Bijbel aan hen te vertellen.
Opgave voor vrijwilligers bij: cbelsinga@solcon.nl

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Vakantie
Van 18 juni tot en met 9 juli hopen wij vakantie te hebben. Voor dringende zaken kunt u terecht bij de wijkouderling of bij de scriba Dinant Kramer.
Catherinus Elsinga

Hoe gaan we als gemeente verder?
In de afgelopen maand zijn alle gemeenteleden geïnformeerd over het voornemen een gemeente van bijzondere aard (BA) te vormen. Uit de reacties blijkt dat er een breed
draagvlak is voor de vorming van een gemeente BA. De verwachting is gegrond dat de gemeente BA ook in financieel opzicht op een gezonde manier kan functioneren. Dat alles
stemt ons dankbaar.
De kerkenraad heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat De Ontmoeting haar identiteit (confessioneel-evangelisch en missionair) wil behouden. Daarvoor zijn een eigen kerkenraad, predikant en gebouw van essentieel belang. Helaas is hiervoor geen ruimte geboden binnen de PGA. De kerkenraad wil graag in goed overleg met de AK werken aan een situatie waarin De Ontmoeting (als gemeente BA) en de PGA ‘goede protestantse buren’ zijn.
Naar verwachting zal binnenkort een gesprek plaatsvinden tussen enkele afgevaardigden van het breed moderamen (BM) van de classis en de AK. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de wijkkerkenraad. Uiteindelijk neemt het BM van de classis een beslissing. Criteria voor de vorming van een gemeente BA zijn onder andere of de gemeente een eigen identiteit heeft, een kerkenraad kan vormen, en er voldoende financiën zijn.

Er zijn ook gemeenteleden die binnen de PGA willen blijven. De kerkenraad respecteert dat zij een andere afweging maken. Vanzelfsprekend blijven zij voluit en van harte deel uitmaken van de gemeente zolang we geen gemeente BA vormen. Samen dienen we de ene Heer met respect voor elkaars keuzes! De kerkenraad voelt zich ook verantwoordelijk voor deze gemeenteleden en is van harte bereid t.z.t. met hen mee te denken over een goede overgang naar de nieuwe kerkelijke situatie.
Dinant Kramer

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten voor de zondag 13 juni 2021
  • De sport- en speldagen in juli
  • De zieken in de gemeente
  • Gebed voor het overleg met het BM van de classis
  • Dat er goed overleg met de AK op gang komt en op een goede wijze toegewerkt kan worden naar de nieuwe kerkelijks situatie
Collecte
PKN, dorpskerk van betekenis maken voor omgeving.
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

Kidzzcorner
Genesis 18:1-15
Wij moesten lang wachten voor wij een kleinkind kregen, we dachten misschien al dat het niet meer zou gebeuren. Maar toch gebeurde het: wat zijn we blij met haar!
Abraham was bijna honderd, Sara niet veel jonger. Drie bezoekers komen bij hen langs en zeggen dat Gods belofte van een zoon binnen een jaar waarheid wordt. Abraham zegt: het kan niet meer, Sara vindt het idee belachelijk en barst in lachen uit. Die lach is geen echte blijheid. Een jaar later beseffen ze dat God hen blij maakt. Zo noemen ze hun zoon dan ook: Isaak, hij die lacht. Hun leven is door God veranderd, het heeft een andere sfeer gekregen. Ze gaan vol blijheid door het leven. Lied: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.