PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 13 Januari 2019 Zondagsbrief 13 Januari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat drs. Hendriks uit Ede
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: Ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (avondmaal)
Om 19.00 uur: leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Risanne
Oppasdienst: Jessica en Elise
Koffieschenken volgende week: mevr. B. Kamp en mevr. Elsinga
 

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink, broeder Jansen, die uitslag verwacht van onderzoeken en zuster Jannie Brouwer. Broeder Veldhuis is tijdelijk in het Meulenbelt. Met hem gaat het goed. Van de zieken thuis noemen we zuster Neurink die erg verzwakt is en broeder Schooten, wiens gezondheid eveneens achteruit gegaan is. We bidden om Gods vrede en leiding en we danken voor de beloften die we als eigendom van onze getrouwe Heiland Jezus Christus mogen ontvangen.

Overlijden
Op donderdag 10 januari is van ons heengegaan broeder Johan Albertus Gorel op de leeftijd van 88 jaar.  De dienst van Woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis zal plaats vinden op dinsdag 15 januari om 9.30 in uitvaartcentrum Vredehof.

De tweede dienst
Vanavond is er een open dienst; 20 januari – leerdienst (begin week van gebed); 27 januari – afsluiting week van gebed. In de avonddienst van 27 januari beginnen we samen met andere kerken met de week van gebed. Ds. E. van Rhee van baptistengemeente de Bron hoopt deze zondagavond leiding te geven aan de dienst.

Open dienst 13 januari
In 2019 starten we met een nieuwe serie Open diensten. Overkoepelend thema is dit jaar: ‘Hoopvol op de puinhoop’. Er zijn heel wat ontwikkelingen die ons zorgen kunnen baren. Dank maar eens aan de wereldwijde vervuiling van lucht, land en oceanen. Toch geloven we dat de God van de Bijbel ons hoop biedt. Het onderwerp van zondag 13 januari is: Vervuiling; hoop op een nieuwe schepping.

Actie Kerkbalans
Beste gemeenteleden

De Actie Kerkbalans gaat op 19 januari van start met als thema `Geef voorje Kerk`. en duurt tot en met 2 februari. Ook voor onze wijkgemeente is deze actie van groot belang. Binnen de Protestantse Gemeente Almelo zijn de wijken verantwoordelijk voor de eigen begroting en geldwerving. De PGA is bezig met het
beleidsplan voor de komende jaren. Dat maakt het extra belangrijk dat we als wijkgemeente laten zien dat we de benodigde financiën op kunnen brengen.

We geven óm onze wijkgemeente. We worden er gezegend en bemoedigd. We zien het kerkgebouw, uitgebreid met de nieuwe zaal als een gave die nieuwe mogelijkheden biedt om het evangelie door te geven.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We
willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt, dat we elke zondag kerkdiensten
kunnen blijven houden, de gemeente pastoraal kunnen bewerken en dat de predikant beschikbaar blijft
voor de wijk.

Voor deze en andere activiteiten is uw financiële steun hard nodig. Doet u ook dit jaar weer mee !!
De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting

NB: Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten daar zijn andere geldstromen voor zoals de opbrengst van collecten en een diaconale actie in maart.

LINKT- bijeenkomst zondag 20 januari
Zondag 20 januari is er LINKT-bijeenkomst om 13.30 uur. Je bent welkom! Locatie: de Touwbaan 58.  ‘Onverwachte wendingen’zijn er zo af en toe in je leven. We lezen in Lukas 5 hoe Jezus zo’n onverwachte wending geeft aan het leven van Petrus. Kan dat jou overkomen? Zou je een verandering willen? Zie je het zitten dat de Heer die teweegbrengt?
Vanaf januari 2019 is het LINKT-stadspastoraat in het ‘huis van Lydia’ aan de Grotestraat 185 B. Iedere donderdag van 10.00 uur – 12.30 uur. Zie ook: www.linkt.life

Kliederkerk 3 februari
De Zaaier zaait. Wat komt er boven? De Kliederkerk van zondag 3 februari begint om 15.30 uur. Er zijn weer allerlei creatieve activiteiten waarmee we het thema van de dienst verkennen. Niet alleen voor de kinderen, ook voor de volwassenen. Daarna luisteren we naar het gedeelte uit de Bijbel. Wat brengt het zaad van het Woord in ons leven teweeg? Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een eenvoudige maaltijd. We hopen dat kinderen en volwassenen uit de wijk deelnemen en dat leden van andere gemeenten zich welkom weten. Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

Verantwoording van de giften aan de Stichting de Ontmoeting over het 4e kwartaal 2018

We willen alle gevers heel hartelijk danken voor de bijdragen in het afgelopen kwartaal. We hopen dat we het
komende jaar ook weer op uw steun mogen rekenen. Namens het bestuur van de Stichting Nel Oosterhuis-penningmeester.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema: Bescheiden geloven (Mattheüs 6:1-8)

‘Kijk eens wat ik kan’, ‘kijk eens hoe goed ik ben’. Hoe vind jij dat als iemand dat tegen jou zegt? Als je steeds zulke opmerkingen maakt, is dat niet leuk. Misschien is er een goede reden waarom een ander iets minder goed kan. Misschien is hij in iets anders heel goed.

Jezus zegt hier: doe gewoon wat je kunt doen. Help elkaar, probeer elkaar gelukkig te maken. Jezus heeft het over bidden en een aalmoes geven. Weet jij wat een aalmoes geven is? Dat is een arme helpen om te kunnen leven. Het is niet de bedoeling dat jij opschept over wat jij voor die ander hebt gedaan. Jij deelt wat geld met iemand die het minder heeft; niemand hoeft dat te weten. Als jij bidt voor een ander, hoef je daarover niet op te scheppen. Niemand hoeft het te zien, als jij op jouw kamer aan God vraagt iemand te helpen of te troosten. God ziet en hoort het altijd en is er blij mee. Hij zal jou daardoor gelukkig maken.

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 18:9-14
(De Farizeeër schept over wat hij als gelovige doet. Iedereen hoort hem dat zeggen tegen God. De tollenaar zegt, zodat niemand het hoort: Here God, ik doe het niet goed, vergeef het mij en help me. Jezus zegt: de tollenaar doet het goed)

Uit: Vertel het Maar

Lied: Onder, boven, voor en achter (Hemelhoog 360)

Refrein
Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij!
Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen!
Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij!
Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen!

Al vlieg ik met het vliegtuig naar een heel ver land,
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand,
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje, ......want...

Refrein
Al ga ik naar mijn oma met de trein of bus,
of speel ik op het schoolplein met mijn broer of zus,
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus,
God is altijd bij me, ............dus...
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.