PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 12 September Zondagsbrief 12 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Jannie, Betsie en Dinant

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur Gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie, eigen wijk!
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Edwin Brughuis en Bea Kamp. Edwin hoopt in oktober te starten met een behandeling in het Roessingh in Enschedé.

Afscheid
Vorige week zondag is tijdens de dienst stil gestaan bij het overlijden van broeder Hermanus Hendricus (Herman) Janssen, de Mees 25. Hij mocht de leeftijd van 70 jaar bereiken. De afscheidsdienst zal plaats vinden D.V. maandag 13 september om 10.00 uur in De Ontmoeting. We leven mee met Nel Janssen, de kinderen en de overige familieleden. (In de volgende zondagsbrief een ‘in memoriam’).

Foka van de Beek komt naar Almelo
Foka, de zendelinge van het GZB die sinds ruim twee jaar werkzaam is in oost-Bulgarije, is tijdelijk in Nederland. Op zondag 12 september hoopt ze, direct aansluitend aan de eredienst in de Ontmoeting, een toelichting te geven op het werk dat zij in Bulgarije uitvoert.

Bijbelcursus 14 september.
A.s. D.V. 14 september is het zover. We willen met Ev. Cor Weeda starten een nieuwe Bijbelcursus in De Ontmoeting en we nemen op deze eerste bijeenkomst afscheid van ds. Visser. Ds. Visser geeft deze ochtend leiding aan de bijeenkomst.
Elke 2e en 4e dinsdagmorgen is er cursus van 9.30 – 11.30 uur. Voor de kosten gaan we uit van € 20,- per persoon, dit kunt u overmaken op rek.nr. wijkkas De Ontmoeting NL38RABO0157952134 onder vermelding Bijbelcursus. Ieder is hartelijk welkom en...opgave bij Jacob Dogger, email j.dogger1947@gmail.com tel. 0546-861669

Samen naar de kerk
Ieder is weer welkom in de kerk. We houden ons aan de 1,5 meter regel en aan de regels bij de ingang (hygiëne, inschrijving in de hal van de kerk). Wie verkouden is of andere ‘griepachtige’ klachten heeft wordt dringend aangeraden de dienst thuis mee te vieren. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Startzondag 26 september – twee vragen...
Zondag 26 september hopen we de jaarlijkse startzondag te hebben. Het thema van de dienst is: “Van U is de toekomst; Uw Koninkrijk kome”. Testify verleent muzikale medewerking aan deze dienst. Voor de kinderen is er op de startzondag een kinderfeest dat georganiseerd wordt door de kindernevendienst.
In verband met het thema twee vragen:
1. Wat is uw/jouw grootste zorg voor de toekomst?
2. Wat is uw/jouw verlangen voor de toekomst?
Geef je antwoord door in één of twee ‘steekwoorden’. Bijvoorbeeld 1: “Armoede” 2: “Innerlijke vrede”. De antwoorden verwerk ik in een ‘woordwolk’. Mail je antwoord naar: cbelsinga@solcon.nl

Startzondag – geef je op!
Na de dienst is er koffie met iets lekkers; Daarna staan er spelletjes klaar voor wie daar zin in heeft. Jenga, Thithy seconds, QWIXX, 4 op een rij, stratego, enz.
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Voor de maaltijd is het handig een beeld te hebben van wie er mee eet. Opgave via de lijst in de hal van de kerk of bij Henk Oosterveld: telefoon: 06 – 51614751 E-mail: henkj_oosterveld@hotmail.com

Bevestiging van ambtsdragers
Met grote dankbaarheid deelt de kerkenraad mede dat de onderstaande leden bereid zijn om als ambtsdrager in de gemeente te dienen. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden D.V. zondag 10 oktober in de morgendienst. Tevens zullen enkele gemeenteleden hun dienst als pastoraal werker aanvaarden. Joke van der Valk en Bas Minnée zullen afscheid nemen als diaken.

Het gaat om de volgende broeders en zusters:
- Emmy Sinjorgo – bevestiging als ouderling Kwartier 1
- Josien Veltman – bevestiging als diaken
- Erik Veneman – bevestiging als ouderling-kerkrentmeester
- Piet Battjes – herbevestiging als diaken (voor twee jaren)
- Ben Hemstede – herbevestiging als diaken
- Bonne Oosterhuis – herbevestiging als ouderling Kwartier 5
- Theo Ettema – herbevestiging als ouderling Kwartier 8
- Aernout Stigter – herbevestiging als diaken Jeugd en jongeren
- Corien Stigter – herbevestiging als ouderling Jeugd en jongeren
- Albert Jansen – herbevestiging als ouderling Kwartier 6
- Dinant Kramer – herbevestiging als ouderling Scriba
- Arend van de Beld – bevestiging als pastoraal werker Kwartier 4
- Joke van der Valk – afscheid als diaken
- Bas Minnée – afscheid als diaken

ALPHA-CURSUS START WEER!
Velen uit onze gemeente hebben persoonlijk ervaren dat de Alphacursus een verrijking voor je geloofsleven is. Donderdag 30 september starten we weer met een nieuwe cursus. We bieden twee mogelijkheden aan; Fysiek of Online. Onze ervaring met de vorige onlinecursus was dermate goed dat we die mogelijkheid weer willen aanbieden aan degenen die fysiek niet aanwezig kunnen of willen zijn. Ook spelen we daarmee in op mogelijk onverwachte Corona situaties. Mocht je de cursus nog niet gevolgd hebben dan heb je nu de kans. Mocht je al een keer hebben meegedaan wil je dan eens nadenken wie je zou kunnen stimuleren om dit jaar mee te doen?
Opgave bij Bonne Oosterhuis, telefoon 06 57262159.
Met vriendelijke groet, het Alpha team

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan
zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Catherinus Elsinga

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 27 oktober 2021
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op DV woensdag 27 oktober om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter. Als spreker is uitgenodigd prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar praktische theologie aan de TUA.
Thema: Als de kerkbank geen knielbank meer is... (N.a.v. Ezechiël 15 en Joh. 15:1-8)
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondagsbrief 12 september 2021
  • Dank bij alle dreigingen in de wereld dat aan onze Heer alle macht gegeven is in hemel en op aarde, en dat Zijn Koninkrijk zal komen
  • Voor de vredestichters dichtbij en veraf
  • Dat we wijs en geduldig omgaan met de versoepelingen en met de blijvende dreiging van de corona-crisis
  • Voor de rouwenden in ons midden
  • Voor het werk van de Samaritaanse vrouwen en Foka van de Beek in Bulgarije
Kerkelijk bureau weer open
Het kerkelijk bureau gaat vanaf oktober weer open voor publiek: elke 1e donderdag van de maand van 10-12 uur.
Contante verkoop van collectemunten is niet mogelijk. Voor het bestellen van collectemunten kunt u een bedrag storten op IBAN: NL45 RABO 0301 3341 10 tnv PGA Collectemunten, met vermelding van aantal en soort. De munten worden via de collectezakken of andere kanalen meegenomen naar het kerkgebouw van uw wijk.

De medewerkers zijn telefonisch en/of per mail bereikbaar op dinsdag-, woensdag-, en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tel.: 456744, , bij geen gehoor kunt u een voicemailbericht achterlaten met uw naam en telefoonnummer, dit wordt z.s.m. beantwoord.
Het emailadres kerk@pga-almelo.nl is bestemd voor algemene en financiële zaken.
Het emailadres leden@pga-almelo.nl is bestemd voor ledenadministratie (voor bv het melden van overlijden, verhuizingen e.d.)

Collecte
College van Diakenen: doel te bepalen door eigen wijkdiaconie
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! Kom naar de kerk en geef ruimhartig voor deze collecte.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Gods doel met Ismaël (Genesis 22)

Gehoorzamen is doen wat er van je gevraagd wordt. Als iets fijn is, of je begrijpt waarom het zo moet, is dat niet zo moeilijk. Maar als je iets vervelends of heel moeilijks moet doen, is het al ingewikkelder. En als je iets echt niet kunt, dan zeg je misschien ‘Dat is te veel gevraagd’ of ‘Daar begin ik echt niet aan’.

Abraham gelooft in God en probeert steeds te doen wat God van hem vraagt. Maar wil hij dat echt, ook als het moeilijk is? God vraagt aan Abraham zijn zoon Isaak te offeren op de berg Moria. Dat zal heel moeilijk zijn geweest voor Abraham. De zoon waar hij zo lang op heeft moeten wachten moet hij nu teruggeven aan God?
Toch gaat Abraham gaat op weg. Hij wil doen wat God van hem vraagt. Als God het zegt, moet het wel goed zijn. God houdt immers van hem en van Isaak. Wat een geloof!
Dat is voor de HEER genoeg. God wil niet echt dat Isaak sterft. Het is een test voor Abraham: is hij echt gehoorzaam? God wil geen kinderoffer. Abraham is geslaagd voor deze proef. Hij zegent Abraham weer en belooft opnieuw dat uit Isaak een groot volk zal voortkomen.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Hij alleen – Hemelhoog 337
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.