PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 12 mei 2019 Zondagsbrief 12 mei 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Hazeleger uit Ommen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenis dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Ark uit Wapenveld
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerkradio/kerkdienst gemist
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Jessica
Oppasdienst: Tiny en Tanya
Koffieschenken volgende week: Fam. Teeuw
Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw.

De tweede dienst
Vanavond: gebed en getuigenisdienst; 19 mei: Open dienst met als thema: Doelloos individu? Niet meer alleen! De avonddiensten beginnen om 19.00 uur. 26 mei: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur) over Hemelvaart.

Vanmiddag Turks-Nederlandse dienst
Eén keer in de veertien dagen is er een Turks-Nederlandse dienst. Als u een keer een dienst bij wilt wonen, bent u van harte welkom! De diensten beginnen om 15.00 uur; en ze zijn op de volgende data: 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli.

Pastoraal werk kwartier 1
Tot voor kort was Erna Veninga verbonden aan kwartier 1 als pastoraal werker. Erna heeft aangegeven per 1 juni het pastorale werk, dat ze vele jaren heeft gedaan te willen beëindigen. De kerkenraad heeft daar alle begrip voor en dankt Erna hartelijk voor de inzet en bewogenheid waarmee ze zich heeft ingezet als ouderling en pastoraal werker. Daarmee is er tevens een vacature voor ouderling en/of pastoraal werk in kwartier 1 (Windmolenbroek). De kerkenraad biedt de gemeente graag de gelegenheid namen te noemen van gemeenteleden die u geschikt acht voor de vervulling van deze taak. U kunt de namen indienen bij onze scriba Dinant Kramer.

LINKT
Er valt veel te leren van gelovigen uit andere landen. De afgelopen bijeenkomst van LINKT- pleisterplaats mochten we opnieuw gasten verwelkomen uit het AZC. Onder hen ook christenen uit Syrië en Irak. We lazen samen uit de Bijbel in het Engels en het Arabisch. Vervolgens vroegen de christenen om voorbede voor hun families en voor zichzelf. Vol eerbied en vol verwachting. Verschillende van hen vroegen zonder schroom om voorbede onder handoplegging, zomaar, te midden van de anderen. En na de lezing uit de Bijbel sloegen ze een kruis en kusten ze vol eerbied het Woord van God. Ook degenen die geen christen waren genoten van de veilige en gezellige sfeer en de onderlinge gesprekken.

LINKT-bijeenkomst
Volgende week zondag is er weer een LINKT-bijeenkomst. Rond de tafel over zaken uit jouw leven met een open Bijbel. 19 mei 13.30 uur. Locatie: ‘Het Paskuis’, Touwbaan 58. Schuif aan!
We gaan het hebben over onze verwachtingen en het werk van Gods Geest. Sporen die met elkaar? Beantwoordt de Heer onze verwachtingen? Welke kant wil de Geest met ons op?
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, kerkradio/kerkdienst gemist
Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld!

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de  zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Overzicht van de giften aan St. de Ontmoeting in jan. t/m april 2019
Januari   Februari   Maart   April  
10.1 500,00 15.2 385,00 12.3 400,00 02.04 500,00
23.1 6,50 15.2 200,00 20.3 6,50 17.4 6,50
23.1 150,00 19.2 120,00 28.3 30,00 29.4 30,00
28.1 30,00 20.2 6,50        
    28.2 30,00        
Totaal 686,50   741,50   436,50   536,50

Totale giften jan. Tot en met april 2019 € 2401,00
Alle gevers heel hartelijk dank, en we hopen op uw steun te kunnen blijven rekenen.
Namens het bestuur Nel Oosterhuis, penningmeester.

Verslag uitstapje kinderclub
Op woensdag 8 mei zijn we als afsluiting van het winterseizoen met kinderen en leiding van de kinderclub op stap geweest. Het werd een hele gezellige middag bij Kinderboerderij Dondertman in Holten waar we met plezier op terug kunnen kijken. Na een frietje, ijs en met vrolijk geschminkte gezichten kwamen we tegen half zes weer bij de kerk aan, met in de auto ́s : o.a. een draak, Batman, prinsessen, wangen met hartjes en glitters en een poes. We willen namens Dinie Vink en de kinderen het Roggekamp-Peitschfonds heel hartelijk bedanken voor hun financiële ondersteuning.
Jenny Kroeskamp

Kidzzcorner

Thema: Abram bevrijdt Lot en ontmoet Melchisedek
(Genesis 14)


Lot wil in de mooie, rijke streek bij Sodom wonen. Daar heeft hij voor gekozen. Maar nu komt er daar oorlog. Met heel zijn familie, al zijn dieren en bezit wordt hij meegenomen. Samen met andere inwoners van Sodom. Abram verzamelt een leger en probeert hem te bevrijden. Dat lukt. Lot is weer vrij. Er is weer vrede. Twee koningen komen Abram bedanken. De koning van Sodom wil hem de hele oorlogsbuit schenken, maar Abram neemt niets aan. God heeft hem geholpen, uit zichzelf had hij dit nooit gekund. De andere koning heet Melchisedek. Hij komt uit Salem (dat betekent: vrede) en gelooft in God. Hij geeft Abram brood en wijn en dankt God voor de overwinning. Abram geeft veel bezittingen die hij heeft veroverd aan deze koning om er andere mensen mee te helpen. Dat is echte vrede: dat je op God vertrouwt en goed zorgt voor andere mensen.
Kinderlied: De Here zegent jou... (HH61)
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.